Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Historia geoportalu

Historia Geoportalu sięga roku 2005, kiedy Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął realizację projektu GEOPORTAL.GOV.PL. Projekt ten był realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006.

Głównym celem projektu GEOPORTAL.GOV.PL była poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez udostępnienie przedsiębiorcom on-line usług opartych o dane geoprzestrzenne, w tym o charakterze katastralnym oraz metadane. Równie ważnymi celami, jakie zrealizował projekt były:

 • Rozwój przedsiębiorczości oraz podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku, dzięki dostępowi do danych geoprzestrzennych.
 • Usprawnienie procesów decyzyjnych przedsiębiorców dotyczących inwestycji.
 • Modernizacja pracy administracji publicznej (na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym) w zakresie objętym projektem poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych.
 • Zwiększenie wiedzy i znaczenia informacji przestrzennej oraz informacji o charakterze katastralnym wśród przedsiębiorców.
 • Oszczędności (czas, koszty) dla przedsiębiorców korzystających z usług geodezyjnych.
 • Wzbogacenie oferty przedsiębiorstw świadczących usługi na rynku oparte o publiczną informację przestrzenną.
 • Współudział w budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

W ramach projektu GEOPORTAL.GOV.PL powstała infrastruktura węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy. Sieć węzłów KIIP oparta została na trzech poziomach: centralnym, wojewódzkim i powiatowym.

W wyniku prac projektowych powstał również portal internetowy: www.geoportal.gov.pl – pełniący rolę brokera, udostępniającego użytkownikom dane i usługi geoprzestrzenne.

Projekt został zakończony w 2008 roku, a jego wynikiem są zaimplementowane bazy danych:

 • Dane o charakterze katastralnym,
 • Baza Danych Ogólnogeograficznych,
 • Baza Danych Obiektów Topograficznych,
 • Ortofotomapy,
 • Rastry map topograficznych,
 • Rastry map tematycznych,
 • Państwowy Rejestr Granic,
 • Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych,
 • Numeryczny Model Terenu,
 • Metadane zbiorów i usług danych przestrzennych.

Po zakończeniu projektu GEOPORTAL.GOV.PL, w 2009 roku został uruchomiony projekt będący kontynuacją i rozszerzeniem dotychczasowych prac: GEOPORTAL 2 - Rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług.

Źródło: www.geoportal.gov.pl


Strona GEOPORTAL2.PL

Strona internetowa www.geoportal2.pl powstała w 2008 roku, jako wynik ogłoszonego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie konkursu na:

Opracowanie koncepcji i rozwiązań technicznych (opracowanie systemów z wdrożeniem) w zakresie rozwoju Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej w ramach projektu GEOPORTAL.GOV.PL

Opracowanie dotyczyło:

Węzła Katastralnego (Powiatowego) Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej - systemy zarządzania bazami danych przestrzennych pozostającymi w kompetencji służby geodezyjnej i kartograficznej na szczeblu powiatowym - w wariancie zakładającym wykorzystanie funkcjonujących systemów zarządzania danymi.

Zgodnie z Regulaminem konkursu jednym z celów budowy systemu GEOPORTAL.GOV.PL była promocja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jako podstawowego źródła danych referencyjnych dla potrzeb gospodarki.

Na podkreślenie zasługują następujące założenia, które miały znaczący wpływ na opracowanie:

 1. Zgodność z wymogami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Zgodność z wymogami dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE).
 3. Zgodność z wymogami krajowych norm w zakresie infrastruktury przestrzennej ze standardami ISO i standardami OGC.
 4. Spójne i całościowe widzenie bazy danych zarządzanych przez poszczególne systemy działające w ramach węzłów, przez wszystkich uprawnionych użytkowników na każdym poziomie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zapewniając wymagany poziom wydajności.
 5. Ekonomiczne uzasadnienie koncepcji uwzględniające rozdzielność logiczną i fizyczną systemów na poziomie węzłów infrastruktury (współdzielenie zasobów) pod względem ekonomiczności rozwiązania.
 6. Możliwość stosowania odmiennych technologii i odmiennego oprogramowania aplikacyjnego dla poszczególnych systemów funkcjonujących w ramach węzła SDI pod warunkiem spełnienia minimalnych zdefiniowanych wymogów funkcjonalnych, w szczególności struktury danych wejściowych i wyjściowych oraz interfejsów przyjmowania i udostępniania danych.

Przedmiotem opracowania nie był opis zakresu kompetencji poszczególnych poziomów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej w zakresie dostępu do poszczególnych funkcji systemu (np. przeglądania, edycji), odpowiedzialności za jakość danych, pobierania opłat i związanych z tym rozliczeń.

Wymagania w zakresie funkcjonalności i architektury zakładały, że:

 1. Węzły infrastruktury danych przestrzennych powinny być umiejscowione w jednostkach administracyjnych różnych szczebli.
 2. Węzły powinny realizować funkcje i zadania właściwe dla kompetencji danej jednostki organizacyjnej.
 3. Usługi oferowane przez poszczególne węzły powinny być sprzęgnięte w jeden spójny system, dla którego GEOPORTAL będzie pełnił rolę brokera.
 4. Usługi mają mieć charakter atomowy, zaś złożone funkcjonalności mają być osiągane przez składanie usług prostych.

Opracowanie o charakterze konkursowym zawierało:

 • koncepcję funkcjonowania i wdrożenia systemów zarządzania danymi przestrzennymi zarówno dla węzła centralnego, wojewódzkiego, jak i węzła powiatowego (katastralnego), uwzględniającą istniejące uwarunkowania organizacyjno-prawne oraz cel budowy GEOPORTALU
 • wdrożenie koncepcji w ograniczonym zakresie do danych katastralnych, w pięciu węzłach powiatowych.

Równolegle z wdrożeniem węzłów powiatowych (katastralnych) nastąpiło w ramach innego opracowania wdrożenie węzła centralnego (ogólnogeograficznego) www.geoportal.gov.pl, w ramach którego serwowana jest usługa dostępu do ortofotomapy i działek ewidencyjnych powstała w wyniku wykonania prac dla LPIS.

Całość koncepcji wdrożono w pięciu powiatach, ale sukcesywnie liczba powiatów udostępniających dane katastralne się powiększa.

Ponieważ ponad połowa powiatów w kraju prowadzi bazę ewidencji gruntów w systemie EWMAPA, który jest jednocześnie serwerem danych dla Internetu (oraz klientem), wdrożenie koncepcji nie sprawia większych trudności.

W tym czasie powstała seria artykułów poświęconych budowie geoportalu, usługom WMS oraz wymianie danych opartej o te usługi:


Projekt GEOPORTAL 2

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (lata 2007-2013), Priorytet VII Społeczeństwo Informacyjne – Budowa elektronicznej administracji, GUGiK rozpoczął realizacje projektu GEOPORTAL 2, który jest kontynuacją projektu Geoportal.gov.pl, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 2004-2006. Termin realizacji projektu GEOPORTAL 2 upływa 30 września 2015 r., a całkowity koszt realizacji wynosi ponad 130 mln PLN.

W zakres projektu GEOPORTAL 2 wchodzą prace związane z implementacją i utrzymaniem usług INSPIRE oraz ich geoportalu krajowego, portalu branżowego, zgodnie z założeniami Dyrektywy INSPIRE wraz z przepisami wykonawczymi oraz Ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej.

Do zakresu projektu należy również:

 1. Utrzymanie wyników projektu GEOPORTAL.GOV.PL.
 2. Rozbudowa infrastruktury technicznej krajowej infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), obejmującej docelowo teren całego kraju oraz jej węzła centralnego umiejscowionego w Centralnym Ośrodku Geodezyjnym i Kartograficznym w Warszawie.
 3. Rozwój rejestrów georeferencyjnych Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz rozwój systemów zarządzania danymi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, obejmujący zebranie w odpowiednie struktury danych referencyjnych dotyczących lokalizacji geoprzestrzennej.
 4. Obsługa zgłoszeń prac i uzgodnień branżowych.
 5. Zintegrowanie informacji geometrycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym z identyfikatorami rejestru TERYT.
 6. Implementacja usług INSPIRE i ich geoportalu krajowego oraz baz metadanych dla zasobów informacji przestrzennych:
  • Budowa usługowych systemów dziedzinowych dla implementacji usług INSPIRE,
  • Rozwój narzędzi i baz metadanych dla zasobów informacji przestrzennych,
  • Identyfikacja i harmonizacja zbiorów i usług danych przestrzennych.
 7. Budowa portalu branżowego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, umożliwiającego SGiK korzystanie z Infrastruktury Informacji Przestrzennej za pośrednictwem wyspecjalizowanego portalu branżowego, stanowiącego rozwinięcie funkcji Geoportalu.
 8. Budowa Uniwersalnego Modułu Mapowego jako narzędzia do analizy danych przestrzennych, wraz z zestawem narzędzi aplikacyjnych, które operując na aktualnych i referencyjnych danych przestrzennych wspomogą działania wszystkich służb ratowniczych umożliwiając im efektywne operowanie w terenie.
 9. Opracowanie i wdrożenie systemu elektronicznej archiwizacji poprzez utworzenie i zaewidencjonowanie elektronicznych kopii danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z systemem sprzedaży danych;
 10. Opracowanie zasad i rozwój georeferencyjnych rejestrów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 11. Wsparcie procesu wdrażania obsługi dokumentów i danych powstałych w ramach projektów dotyczących wektoryzacji map katastralnych realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 12. Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej, dla zapewnienia dostępu do usług i informacji przestrzennej za pośrednictwem portalu - centralnego punktu dostępowego, wraz z integracją z obecnie funkcjonującymi systemami, w tym IPE (elementem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach).
 13. Opracowanie i wdrożenie polityk bezpieczeństwa wspieranych przez procedury ograniczające ryzyko naruszenia poufności, integralności i dostępności.
 14. Opracowanie i wdrożenie najlepszych praktyk w zakresie utrzymania systemu (utrzymanie sprawności technicznej Systemu Geoportal).
 15. Opracowanie i usankcjonowania wspólnych ram funkcjonowania dla wszystkich istniejących oraz tworzonych systemów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej na poziomie biznesowym systemów informatycznych i technologicznej.

Źródło: www.geoportal.gov.pl

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.