Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Obrót nieruchomościami publicznymi

Charakterystyka

Moduł umożliwia pełną obsługę płatności związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego na własność, ze sprzedażą gruntu, sprzedażą lokalu z prawem własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, sprzedażą budynku z prawem własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, pierwszą opłatą za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, służebnością oraz zwrotem nieruchomości za odszkodowaniem. Należności z ww. tytułów lub raty, są automatycznie przekazywane do programu WINDYKACJA.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Rejestr sprzedaży (SPRZEDAŻ)

Rejestr sprzedaży dotyczy różnych typów zbycia oraz innych opłat związanych z służebnością i zwrotem nieruchomości. Może być uporządkowany według numeru sprawy, dokumentu zbycia (akt, decyzja) lub kartoteki zakładanej najczęściej do sprzedaży ratalnej. Rejestr może wyświetlać wszystkie pozycje lub tylko pozycje „czynne”, czyli te, które jeszcze nie zostały przekazane do windykacji lub są związane z ratami. Sygnatury spraw są wybierane ze słownika.

Słownik osób (SPRZEDAŻ, UW)

Dane w rejestrze są wprowadzane przy użyciu słowników. Jednym ze słowników jest słownik osób. W przypadku np. przekształcania prawa użytkowania wieczystego na własność, osoba jest wprowadzona w programie UW i nie wymaga ponownego wprowadzania, wystarczy ją pobrać z UW. Z każdą sprawą można związać dowolną liczbę osób.

Pozostałe słowniki (SPRZEDAŻ)

Oprócz słownika osób występuje słownik stóp redyskonta weksli stosowanego przez NBP, słownik rodzajów spraw – symboli kwalifikacyjnych i haseł, słownik kategorii lokali oraz słownik rodzajów bonifikat.

Wybór (filtrowanie) (SPRZEDAŻ)

Program umożliwia opisanie każdej sprawy odpowiednim typem zbycia nieruchomości, np. sprzedaż budynku wraz z prawem użytkowania do gruntu lub sprzedaż lokalu z prawem własności do gruntu. Między innymi według typów zbycia może nastąpić filtrowanie (wyszukiwanie) spraw. Otrzymujemy wówczas rejestr wszystkich spraw związanych z danym typem, np. rejestr wszystkich przekształceń prawa użytkowania we własność.

Atrybuty związane z danym typem zbycia (SPRZEDAŻ)

Po wyborze typu zbycia, ukazuje się różny typ zakładek, w których należy wpisać dane. Zakładki „Harmonogram spłat”, „Działki”, występują zawsze, natomiast opcjonalnie występują „Budynek”, „Lokal”, „Grunt”, „UW” z odpowiednimi polami do uzupełnienia.
Pola niezbędne do wypełnienia posiadają kolor różowy, pola automatycznie obliczane kolor zielony, pozostałe pola mogą, ale nie muszą być wypełniane.

Raty (SPRZEDAŻ)

Program umożliwia, w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami, rozłożenie należności na raty. Po wprowadzeniu proponowanego podziału należności na raty, program oblicza odsetki wg aktualnej stopy redyskonta i umożliwia wydrukowanie planowanych spłat. W przypadku zmiany stóp procentowych program automatycznie nalicza poprawne odsetki, jeśli oczywiście nowe stopy procentowe zostały wprowadzone do słownika. W oparciu o zasymulowane raty następuje przeniesienie należności do „Harmonogramu spłat”.

Harmonogram spłat (SPRZEDAŻ, WINDYKACJA)

W zależności od ustanowionego w parametrach programu wyprzedzenia w dniach, należność (rata) zostaje przekazana do „Harmonogramu spłat”, stamtąd zostaje pobierana przez program WINDYKACJA. Jeśli należność nie jest pobrana do księgowości, widzimy ją w kolorze niebieskim. Należności, które zostały przekazane do księgowości, są w kolorze czerwonym.

Wizualizacja działek (SPRZEDAŻ, EWMAPA)

Jeśli transakcja (sprawa) zostanie opisana działkami, to istnieje możliwość natychmiastowego wyświetlenia tych działek w programie EWMAPA.
W programie EWMAPA możemy także wyświetlić pozostałe treści systemu informacji o terenie, w tym ortofotomapę.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1SPRZEDAŻ
Program SPRZEDAŻ służy do rejestracji różnych operacji i płatności związanych z gospodarowaniem nieruchomościami, z wyjątkiem czynszów (opłat) wynikających z umów cywilnoprawnych, opłat rocznych wynikających z prawa użytkowania wieczystego i zarządu oraz opłat adiacenckich.
W programie rejestruje się jednorazowe płatności oraz płatności rozłożone na raty. Program oblicza odsetki według stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP. Program jest programem samodzielnym, ale jego funkcjonalność znacznie wzrasta w powiązaniu z programami WINDYKACJA, EWMAPA i UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD.

2WINDYKACJA
Program WINDYKACJA jest programem samodzielnym, służącym do ewidencji szczegółowej konta 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych. Należności mogą być wprowadzane ręcznie, ale zadaniem programu jest automatyczne przejmowanie należności powstałych jako wynik działania różnych programów funkcjonujących w urzędzie czy starostwie takich jak: UMOWY, UW, SPRZEDAŻ, KONCESJE, ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO…
Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość importu danych, możliwość ręcznego nanoszenia bilansu otwarcia lub należności, obsługa nielimitowanej liczby źródeł danych, szybkie nanoszenie wpłat na konta według osoby, numeru dokumentu lub tytułu, naliczanie odsetek, wydruk zestawień, dostosowanie wzorców wydruków do potrzeb użytkownika.

3UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD
Program UW – UŻYTKOWANIE WIECZYSTE I TRWAŁY ZARZĄD, jest programem samodzielnym, służącym do obliczania i ewidencjonowania opłat za użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd zarówno na gruntach Skarbu Państwa, jak i gruntach stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.
Różni się tym od wielu innych programów, że z jednej strony jest powiązany z bazami ewidencji gruntów i budynków (programy EWMAPA i EWOPIS), a z drugiej strony jest powiązany z systemem finansowo-księgowym (program WINDYKACJA). W ramach programu UW funkcjonuje edytor tekstu, a wszystkie pisma związane z opłatami są przechowywane w jednej SQL-owej bazie danych, a nie jako oddzielne pliki na dysku.

2EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste. Ponadto możliwa jest jego instalacja nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf, .shp oraz GML.

Odwiedza nas 363 gości oraz 1 użytkownik.