Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Wakacyjna - promocyjna sprzedaż

programu EWMAPA i kluczy sprzętowych

Promocja Szanowni Państwo, ogłaszamy promocję wakacyjną! Promocja przeznaczona jest dla wszystkich naszych klientów, którzy złożą zamówienie w naszym sklepie od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. na program EWMAPA 12 (EWMAPA 12 FB, Mała EWMAPA 12, EWMAPA 12 VIEW) oraz na klucze sprzętowe (jednostanowiskowe i sieciowe - we wszystkich wersjach). Każde takie zamówienie otrzyma 15% rabat. Rabatu udzielamy zarówno na zakup aktualizacji posiadanego oprogramowania EWMAPA, jak i na jego pierwszy zakup. Promocja obejmuje także rozbudowę posiadanego klucza sieciowego o nowe licencje lub nową funkcjonalność.

Regulamin promocji "Wakacyjna promocja!"

§ 1. Określenie Organizatora

 1. Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa szczegółowo zasady promocji – czasowej sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą: "Wakacyjna promocja!" ("Promocja").
 2. Organizatorem Promocji jest GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-844, ul. Kossutha 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060944, NIP: 634-013-27-84 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

 1. Promocja trwa od 1 lipca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.

§ 3. Uczestnicy Promocji

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej Uczestnikami Promocji mogą być: osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej "Uczestnikami" lub "Nabywcami". Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału oraz korzystać z niej osoby, które mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

§ 4. Zasady Promocji

 1. Promocja polega na udzieleniu 15% rabatu dla każdego internetowego zamówienia programu EWMAPA lub kluczy sprzętowych, złożonego w czasie trwania Promocji.
 2. Nabywca składając zamówienie poprzez sklep internetowy Organizatora informowany jest przy produkcie objętym Promocją o jego: nowej cenie brutto, nowej cenie netto i kwocie rabatu (brutto) - wyrażonych w polskich złotych.
 3. Promocja obejmuje program EWMAPA oraz klucze sprzętowe dostępne w sklepie Organizatora.
 4. Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie w czasie jej trwania.
 5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszego Regulaminu Promocji w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie geobid.pl.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej geobid.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania Regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 5. Każdy biorący udział w Promocji oświadcza, że zapoznał się z jej Regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z Promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.

Zapraszamy do zakupów

Odwiedza nas 103 gości oraz 1 użytkownik.