Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Ewidencja cmentarzy i grobów

Charakterystyka

Moduł, Ewidencja cmentarzy i grobów, umożliwia prowadzenie dla każdego cmentarza: księgi osób pochowanych (poprzednio księgi wieczystej), księgi grobów, alfabetycznego spisu pochowanych, w powiązaniu ze zdjęciem grobu oraz miejscem pochowania (grobu) w graficznym systemie komputerowym. Ponieważ program EWMAPA może być serwerem danych graficznych do Internetu, groby, podstawowe informacje o nich oraz zdjęcia, mogą być widoczne w geoportalu.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Rejestr cmentarzy (CMENTARZE, EWMAPA)

Program umożliwia ewidencję wszystkich cmentarzy oraz ewidencję kwater występujących w ramach danego cmentarza. Każdy cmentarz może mieć określony sposób numeracji grobów. Cmentarze powinny być opisane działkami, co umożliwi ich automatyczną wizualizację w programie EWMAPA.

Księga grobów (CMENTARZE)

Podstawowym rejestrem jest księga grobów. W górnym prawym oknie znajdują się wszystkie informacje o grobie, łącznie z możliwością podłączenia dwóch zdjęć grobu. W dolnym oknie znajduje się rejestr zmarłych znajdujących się w grobie. W przypadku grobów podwójnych, powstałych z połączenia dwóch grobów, wskazuje się numer główny (nadrzędny), z którym łączy się zdjęcie oraz obraz graficzny grobu.

Dysponenci grobu (CMENTARZE)

Z każdym grobem oprócz listy zmarłych z danymi wynikającymi z karty zgonu, są powiązane dwie zakładki: „Dysponent” i „Prace”. W zakładce Dysponent oprócz osoby dysponenta, opiekuna grobu, można wpisać płatnika, wysokość opłaty oraz termin użytkowania grobu. W drugiej zakładce można wprowadzać w sposób opisowy wszystkie roboty związane z grobem (postawienie pomnika, modernizację grobu) i związane z tym wjazdy samochodami na teren cmentarza.

Księga osób pochowanych (CMENTARZE)

Księga zmarłych powstaje w sposób automatyczny podczas wprowadzania w księdze grobu nowej zmarłej osoby. W trakcie wprowadzania, program automatycznie nadaje osobie zmarłej kolejny numer ewidencyjny w danym roku kalendarzowym. Dane o osobie zmarłej wprowadza się z aktu zgonu. W księdze pochowanych można uzupełniać dane ,np. w oparciu o stare księgi czy inne zbiory dokumentów. Do uzupełniania danych pomocne są słowniki.

Alfabetyczny spis osób pochowanych na cmentarzu (CMENTARZE)

Alfabetyczny spis osób pochowanych, jest tylko innym sposobem wyświetlania (uporządkowaniem) osób pochowanych na cmentarzu. Za pomocą przycisku „Grób” można przejść do księgi grobu i zobaczyć pozostałe nazwiska osób, które zostały pochowane w danym grobie oraz zobaczyć zdjęcie grobu czy jego położenie na cmentarzu.

Słowniki i wyszukiwanie danych (CMENTARZE)

Program posiada duże możliwości wyszukiwania odpowiednich grobów czy osób według zadanego parametru, w tym również odfiltrowanie grobów, którym kończy się termin opłaty za użytkowanie miejsca grzebalnego. W programie znajdują się słowniki dwóch rodzajów. Słowniki ogólne dotyczące: charakteru cmentarza, rodzaju grobu, zastrzeżeń, kategorii grobu, które muszą być wprowadzone przed rozpoczęciem wprowadzania danych, gdyż w odpowiadających im polach można wybierać dane wyłącznie ze słownika oraz słowniki takie jak: nazwiska, imiona, miejscowości, ulice, których zadaniem jest podpowiadanie nazw wcześniej wprowadzonych.

Wydruki (CMENTARZE)

Zarówno w księdze grobów, jak i w księdze osób pochowanych, można wykonać wydruki tych ksiąg. Program pyta o zakres wydruku; umożliwia również wybranie wzorca wydruku. Ponadto program umożliwia wykonanie wydruku różnych zestawień, np. wykazu grobów, dla których minął termin użytkowania.

Wizualizacja grobów (CMENTARZE, EWMAPA)

Z księgi grobów, po naciśnięciu przycisku „Ewmapa”, następuje przejście do programu EWMAPA i zaznaczenie za pomocą markera grobu, który chcemy zobaczyć. W programie EWMAPA można wywołać pozostałą treść mapy ,w tym i ortofotomapę. Z poziomu programu EWMAPA wskazując na dowolny grób, który jest obiektem, możemy np. wyświetlić jego zdjęcie przechowywane w programie CMENTARZE.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1CMENTARZE
Program CMENTARZE pomaga w zarządzaniu cmentarzami, a głównie w prowadzeniu ksiąg cmentarnych. Program realizuje wszystkie ustalenia zawarte w przepisach prawa, a ponadto współdziała z programem grafiki komputerowej, wizualizując zarówno cmentarze, jak i poszczególne groby. W jednym programie można prowadzić księgi dla kilku cmentarzy. Z uwagi na stan historyczny zapisów w księgach cmentarnych, program dopuszcza numerację grobów na trzy różne sposoby: w ramach rzędów, w ramach kwater lub w ramach całego cmentarza. Program umożliwia ewidencjonowanie opłat i związanych z nimi terminów użytkowania grobu.

2EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf oraz .shp.

Odwiedza nas 498 gości oraz 1 użytkownik.