Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Ewidencjonowanie nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi

Charakterystyka

Celem systemu jest prowadzenie ewidencji opisowej i graficznej nieruchomości zajętych lub przeznaczonych pod drogi różnych kategorii oraz znajdujących się we władaniu zarządcy dróg.

System powstał w związku z zapotrzebowaniem Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Łodzi, gdzie został wdrożony.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Zakres tematyczny

W systemie prowadzona jest ewidencja opisowa i graficzna działek ewidencyjnych zajętych lub przeznaczonych pod drogi różnej kategorii. System zakłada, że baza działek może obejmować działki z różnych gmin, powiatów i województw, czyli możliwe jest prowadzenie w systemie również działek do dróg krajowych. Dane graficzne obsługiwane są przez program EWMAPA, a dane opisowe przez program MIENIE DR, wykorzystujący Słowniki ogólne redagowane przez użytkownika. Rolę słownika pełni również rejestry: ksiąg wieczystych (KW), decyzji administracyjnych (Decyzje), gmin i obrębów (Gminy/obręby) oraz osób.

Działki ewidencyjne

Podstawowym rejestrem jest rejestr działek zajętych lub przeznaczonych pod drogi wraz z działkami sąsiednimi. Rejestr działek jest w sposób bezpośredni powiązany z ich obrazem graficznym. Każda działka w bazie posiada swój status: Na stanie, Do nabycia, Zbyta, Archiwalna, Inna. Status Inna posiadają głównie działki sąsiednie, przylegające do pasa drogowego. Działki ewidencyjne z obszaru działania jednostki organizacyjnej mogą być jednorazowo zaimportowane z bazy ewidencji gruntu. Jeśli w powiecie ewidencja gruntu nie jest prowadzona w programie EWOPIS, to dane te można pobrać poprzez plik formatu SWDE określony w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Dane mogą być później modyfikowane. Dla każdej działki w zakładce:

  • Dane ewidencyjne - rejestrowany jest stan zgodny z ewidencją gruntów i budynków
  • Nabycie/Zbycie - rejestrowane są parametry zbycia oraz nabycia działek, czyli sposób zbycia lub nabycia, dokument, data oraz koszty (chodzi głównie o działki poza pasem drogowym)
  • Księgowość - rejestrowany jest sposób przejęcia działki na majątek (lub do ewidencji pozabilansowej) danej jednostki
  • Wycena - rejestrowane są dane związane z wyceną gruntu (nieruchomości)
  • Wykup - rejestrowane są poszczególne etapy wykupu rozpoczynając od wszczęcia postępowania
  • Odszkodowanie - rejestrowane są poszczególne etapy procesu odszkodowawczego
  • Mienie - rejestrowane są dane związane z gospodarowaniem nieruchomościami, najczęściej po zakończonych procesach przekształceniowych
  • Skany – rejestr zeskanowanych dokumentów związanych z działką.

Wyszukiwanie (Filtrowanie danych)

Wyszukiwania może odbywać się według wszystkich parametrach wprowadzonych do bazy. W trakcie wyszukiwania można korzystać z założonych słowników. Odfiltrowane obiekty można wydrukować lub zwizualizaować i zobaczyć na przykład na tle ortofotomapy.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste. Ponadto możliwa jest jego instalacja nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf, .shp oraz GML.

2MIENIE DROGOWE
Program jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów leżących w pasie drogowym oraz pozostałych gruntów będących w posiadaniu zarządcy dróg. Ponadto program rejestruje i usprawnia proces nabywania i zbywania gruntów oraz prowadzenia procedury odszkodowawczej. Pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA umożliwia natychmiastową wizualizację przedmiotowych działek. Prowadzona ewidencja działek może dotyczyć wielu gmin, a pierwsze załadowanie bazy może nastąpić poprzez import danych ewidencyjnych w formacie SWDE, wyeksportowanych dla poszczególnych gmin lub ich fragmentów, przez powiat. Program działa w oparciu o bazę SQL Firebird, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, a także dużą szybkość i niezawodność.

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.