Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


E-usługi – Moduł udostępniania danych uprawnionym użytkownikom

Charakterystyka

Moduł ten realizuje postanowienia zawarte w ustawach o nieodpłatnym udostępnianiu danych do realizacji zadań publicznych. Udostępnienie danych może być jednorazowe lub ciągłe (stałe). Użytkownik nabywa uprawnienia do stałego korzystania z danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym po złożeniu wniosku, pozytywnym jego rozpatrzeniu i zarejestrowaniu w panelu administratora.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

PRZYJĘCIE WNIOSKU O NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIENIE DANYCH PZGIK

Zalogowany użytkownik ma możliwość uzupełnienia on-line formularza dotyczącego nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrach publicznych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz ze wskazaniem lokalizacji przestrzennej żądanych danych. W oparciu o uzupełniony formularz można wygenerować wniosek, którego wzór znajduje się w rozporządzeniu w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. Wniosek da się utworzyć w postaci pliku PDF w celu podpisania go kwalifikowanym podpisem osoby reprezentującej podmiot ubiegający się o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze i przesłany drogą elektroniczną poprzez konto w geoportalu. Upoważniony pracownik ośrodka dokumentacji sprawdza, czy wniosek spełnia wymogi prawne nieodpłatnego udostępnienia danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Po pozytywnej ocenie wniosku pracownik ośrodka może wydać produkty (dane z rejestru publicznego) i wygenerować Licencję lub umożliwić stałe korzystanie poprzez założenie konta w panelu administratora. Dla każdej grupy użytkowników administrator tworzy profil, w którym nadaje uprawnienia i ograniczenia dostępu. Na przykład pracownik gminy upoważniony do przeglądania bazy EGiB może posiadać ograniczenie na adres IP i czas logowania.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI DLA GMIN

Uprawniony użytkownik – pracownik jednostki samorządu terytorialnego po zalogowaniu się (z określonego adresu IP) ma możliwość przeglądania danych EGiB prowadzonych w systemie dziedzinowym w powiecie wg podmiotu, przedmiotu ewidencyjnego dokumentów związanych z przedmiotem ewidencji oraz jednostki rejestrowej.

  • Po wpisaniu imienia i nazwiska wyświetlają się wszystkie podmioty o zgodnym imieniu i nazwisku oraz podmioty, w skład których wchodzą osoby o takim imieniu i nazwisku, tj. małżeństwa i podmioty grupowe wraz z danymi adresowymi. Użytkownik ma możliwość wskazania jednej lub więcej osób w celu wyświetlenia pełnej informacji o działkach, budynkach i lokalach oraz może wygenerować zestawienie gruntów dla wskazanej osoby/osób.
  • Po wpisaniu nazwy instytucji (lub fragmentu nazwy) wyświetlają się wszystkie instytucje o pasujących nazwach. Użytkownik ma możliwość wskazania jednej lub więcej instytucji w celu wyświetlenia pełnej informacji o działkach, budynkach i lokalach oraz może generować zestawienie gruntów dla wskazanej instytucji.
  • Po wpisaniu obrębu i numeru jednostki rejestrowej lub sygnatury dokumentu, wyświetlają się wszystkie działki wchodzące w skład jednostki lub powiązane z dokumentem wraz z podstawowymi informacjami. Zakres informacyjny pokrywa się z treścią wypisu z rejestru EGiB. Prezentacji podlegają także dane osobowe. Podczas wyświetlania danych część z nich posiada aktywne linki umożliwiające dalsze przeglądanie danych EGiB.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z BAZY EGIB

Uprawniony użytkownik po zalogowaniu z określonego IP do geoportalu w trybie chronionym ma możliwość pobierania danych z systemu dziedzinowego do prowadzenia EGiB. Po wskazaniu działki na mapie (poprzez geoportal) wyświetla się komplet danych ewidencyjnych dotyczących działki i budynków na działce. Zakres informacyjny odpowiada treści wypisu z rejestru EGiB. Ponadto użytkownik może zwizualizować w geoportalu działki będące we własności lub władaniu wskazanego podmiotu ewidencyjnego. Po wprowadzeniu imienia i nazwiska (dla osób fizycznych) lub nazwy (dla instytucji) wyświetla się lista osób spełniających wprowadzony warunek wraz z dodatkowymi informacjami o statusie osoby fizycznej (małżeństwo, podmiot grupowy) lub lista instytucji wraz z ich adresami. Użytkownik może wskazać osobę lub instytucję w celu odszukania i wizualizacji jej działek w geoportalu. Dane do wyszukiwania są pobierane z systemu dziedzinowego do prowadzenia EGiB. Możliwe jest również filtrowanie danych EGiB przez wybrane atrybuty i zaznaczanie na mapie wyniku filtrowania za pomocą szrafury lub markerów.

UDOSTĘPNIANIE ATRYBUTÓW Z BAZY GESUT ORAZ BDOT500

Uprawniony użytkownik po zalogowaniu ma możliwość pobierania danych opisowych z bazy GESUT czy BDOT500, np.

  • źródło pozyskania danych,
  • eksploatacja,
  • przebieg przewodu,
  • średnica przewodu (jeśli występuje),
  • kształt urządzenia,
  • nawierzchnia jezdni.

Dane pochodzą z systemu dziedzinowego do prowadzenia bazy GESUT i BDOT500 – programu EWMAPA. Udostępnianie następuje po wskazaniu obiektu na mapie wyświetlanej przez geoportal w trybie chronionym.

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.