Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Bank osnów geodezyjnych

Charakterystyka

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej, stanowiących część państwowego zasobu geodezyjnego. Działa w oparciu o bazę SQL Firebird, umożliwia eksport danych w formacie GML oraz posiada mechanizm umożliwiający przejście na nową numerację punktów osnowy dla sekcji układu 2000 i 1992. W połączeniu z programem EWMAPA, ułatwia ich ewidencjonowanie oraz znacznie usprawnia wydawanie materiałów niezbędnych do wykonywania prac geodezyjnych. Dodatkową zaletą modułu jest możliwość pobierania punktów osnowy przez wykonawców prac w ramach internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Prowadzenie rejestru punktów osnowy (BANK OSNÓW)

Baza programu BANK OSNÓW podzielona jest na dwie grupy danych: osnowy poziome i osnowy wysokościowe. Do każdego punktu osnowy przechowywane są wszystkie wymagane przez rozporządzenie informacje, tj. współrzędne (w trzech układach współrzędnych), klasa punktu, stan punktu, opis stabilizacji, informacje o punktach pobocznych i kierunkowych, opisy topograficzne i inne. Wszystkie zmiany wprowadzane w bazie, są autoryzowane (przez rejestrację nazwy użytkownika oraz datę modyfikacji).

Opisy topograficzne (BANK OSNÓW)

Oprócz danych opisowych bardzo ważne z punktu widzenia prowadzenia ewidencji osnowy geodezyjnej, jest przechowywanie i szybki dostęp do opisów topograficznych punktów. W programie BANK OSNÓW z każdym punktem można przechowywać dowolną liczbę opisów topograficznych w formie graficznej lub tekstowej. Dodawanie opisów topograficznych można wykonać przez wskazanie pliku z opisem, zeskanowanie opisu topograficznego oraz import opisów topograficznych z plików graficznych do większej liczby punktów. Opisy topograficzne mogą być przeglądane oraz drukowane z poziomu programu BANK OSNÓW oraz EWMAPA.

Wydruki punktów osnowy (BANK OSNÓW)

Bardzo ważną funkcją programu BANK OSNÓW, są opcje związane z wykonywaniem wydruków. Umożliwiają one szybkie wydanie wykonawcy danych niezbędnych do wykonania pracy geodezyjnej. Wydruki można generować do jednego punktu lub do wybranej grupy punktów. Treść oraz forma generowanego wydruku może być zróżnicowana w zależności od wybranego wzorca. Na wydrukach można zamieszczać zarówno dane opisowe, jak i opisy topograficzne. Wzorce wydruków mogą być tworzone i edytowane przez każdego użytkownika w programie ARTIST, który jest dołączany do programu BANK OSNÓW.

Połączenie z programem EWMAPA

Pełną funkcjonalność w zakresie ewidencjonowania punktów osnowy, można osiągnąć w połączeniu programu BANK OSNÓW z programem EWMAPA. Dzięki temu, możemy przede wszystkim wyświetlać punkty osnowy na mapie, sprawdzać z poziomu mapy informacje o wyświetlonych punktach osnowy z programu BANK OSNÓW oraz generować wydruki. Połączenie z EWMAPĄ jest szczególnie przydatne w zakresie obsługi wykonawców geodezyjnych. Pozwala ono na szybkie wybranie wszystkich punktów osnowy w zakresie wykonywanej pracy, przez wskazanie obszaru na mapie i wydanie informacji o tych punktach wykonawcy prac. Punkty osnowy mogą być wyświetlane na mapie na kilka sposobów, które można określić w konfiguracji programu EWMAPA.

Filtrowanie danych (EWMAPA, BANK OSNÓW)

Dane opisowe przechowywane w programie BANK OSNÓW, pozwalają na wybieranie, zaznaczanie i wyświetlanie na mapie punktów spełniających określone warunki. Po wybraniu odpowiedniego polecenia w programie BANK OSNÓW, za pomocą pytania SQL można wygenerować punkty spełniające dowolne warunki. Do tworzenia pytania, można wykorzystać wszystkie pola z bazy programu BANK OSNÓW. W EWMAPIE, dodatkowo można wybrać punkty osnowy ze wskazanego na mapie obszaru. Dla wszystkich wybranych punktów, można wygenerować wydruk lub zwizualizować je na mapie.

Eksport danych do GML

Zgodnie z wymogami rozporządzenia, program BANK OSNÓW 3 umożliwia wykonanie eksportu danych do formatu GML. Jest to podstawowy format wymiany danych baz stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej między jednostkami administracji publicznej. Eksportowi mogą podlegać wszystkie lub wybrane punkty z bazy. Eksportowi podlegają wszystkie informacje o punktach wymagane przez rozporządzenie łącznie z opisami topograficznymi.

Serwer WMS (EWMAPA)

Program graficzny EWMAPA posiada możliwość publikowania danych w Internecie, wystarczy jedynie, aby dane były skonfigurowane (widoczne) w programie EWMAPA. Podczas konfiguracji geoportalu, należy ustalić, jakie profile będą funkcjonować w jego obrębie. Przez profile należy rozumieć możliwości dostępu do danych; może to być profil chroniony (na przykład dla wykonawców geodezyjnych, dla jednostek zewnętrznych) czy publiczny. Do każdego profilu definiuje się następnie, jakie warstwy i w jakiej kolorystyce będą się wyświetlały. Jedną warstwę WMS może tworzyć dowolna liczba warstw lub podwarstw EWMAPY, szrafur, rastrów lub elementów baz działek.

Publikacja danych w geoportalu (EWMAPA, przeglądarka internetowa)

Aby usprawnić prace związane z obsługą wykonawców, możliwy jest dostęp do danych dotyczących osnowy geodezyjnej z poziomu przeglądarki internetowej na stronie geoportalu powiatowego. Wykonawca prac geodezyjnych, po zalogowaniu się do portalu, może wyświetlić warstwy mapy zasadniczej, działek oraz osnowy i pobrać informacje o punktach osnowy (łącznie z opisem topograficznym) niezbędne do wykonania pracy. Wszystkie pobrania są rejestrowane przez serwer, dzięki temu ośrodek dokumentacji geodezyjnej ma pełną kontrolę nad tym, jakie dane są pobierane i przez kogo.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do prowadzenia danych stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. W zakresie baz danych stanowiących PZGiK program pozwala na kompleksową obsługę baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB zgodnie ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp.

2BANK OSNÓW
Program BANK OSNÓW jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia rejestru punktu osnowy geodezyjnej. Do podstawowych funkcji programu należą: ewidencja punktów geodezyjnej osnowy poziomej i wysokościowej wraz z opisami topograficznymi, wydruki zestawień, transformacje współrzędnych oraz importy i eksporty punktów. Program BANK OSNÓW może działać samodzielnie, ale pełną funkcjonalność osiąga w połączeniu z programem EWMAPA. Możemy wtedy wyświetlać za pomocą odpowiednich symboli punkty osnowy na mapie oraz wykorzystując zaawansowane narzędzia filtrowania i zaznaczania danych, w prosty sposób wybrać punkty osnowy z określonego obszaru i wydać je wykonawcy prac geodezyjnych. Program BANK OSNÓW w połączeniu z programem EWMAPA, umożliwia również pobieranie punktów osnowy przez wykonawcę w ramach internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych.

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.