Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Charakterystyka

Moduł umożliwia cyfrową prezentację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, porównanie studium z realizowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz monitorowanie zmian zachodzących w gminie i wnioskowanie o zmiany w studium. Część graficzna obejmuje zarówno uwarunkowania jak i kierunki zagospodarowania. Część opisowa zintegrowana z częścią graficzną, daje natomiast możliwość automatycznego generowania wypisów i wyrysów.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Mapa uwarunkowań i kierunków zagospodarowania (EWMAPA)

Moduł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego składa się z dwóch części. Pierwszą z nich jest część graficzna studium utworzona w programie EWMAPA, drugą natomiast część opisowa studium prowadzona jako tabela zintegrowana w programie EWMAPA lub też utworzona w programie WINPLAN. Część graficzna składa się z rysunku (mapy) uwarunkowań oraz mapy obiektowej przedstawiającej poszczególne kierunki zagospodarowania (obszary studium) wraz z rysunkiem kierunków zagospodarowania gminy. Atrybutem każdego obiektu (obszar studium), jest jego przeznaczenie (funkcja), umożliwiające zaszrafurowanie określoną paletą kolorów.

Szrafura studium (EWMAPA)

Utworzenie mapy obiektowej umożliwia szybkie jej zaszrafurowanie za pomocą palety barw. Paletę tworzy się poprzez nadanie każdemu przeznaczeniu (funkcji) koloru i opisu.
Paletę tworzy się jednorazowo, a jej uniwersalność pozwala używać jej podczas pierwszego utworzenia szrafury dla kierunków zagospodarowania gminy, jak i ewentualnych ich późniejszych zmian. Szrafurę można również wykonać przy pomocy dostępnych standardowo w programie EWMAPA narzędzi do szrafurowania (wypełniania obiektów powierzchniowych).

Legenda studium (EWMAPA)

Wykonana szrafura studium (głównie kierunków zagospodarowania) przez wyświetlenie legendy, umożliwia szybkie określenie podstawowych danych dotyczących zagospodarowania. Legenda zawiera wyszczególnienie liczby obszarów o danym przeznaczeniu (funkcji), całkowitej powierzchni tych obszarów, kolorystyki oraz opisu. W wypadku, gdy występują trudności z określeniem oznaczenia obszaru, można w łatwy sposób odszukać opis wskazanej na mapie szrafury za pomocą funkcji „Znajdź szrafurę” (spozycjonować się na nim w legendzie).

Rysunek studium (EWMAPA)

W ramach studium powstają najczęściej dwie podstawowe plansze, jedna z nich przedstawia uwarunkowania, a druga kierunki zagospodarowania. Obydwie plansze można zarejestrować w module. W programie EWMAPA obraz graficzny studium uwarunkowań może być odpowiednio rozwarstwiony. W przypadku kierunków zagospodarowania oprócz mapy obiektowej umożliwiającej między innymi automatyczne szrafurowanie i powiązanie z częścią opisową, może być utworzony rysunek kierunków zagospodarowania, zgodny z oryginałem dołączonym do uchwały.

Biblioteki linii i symboli (EWMAPA)

Podczas wprowadzania rysunku studium w programie EWMAPA, niezbędne jest zastosowanie odpowiednich wzorców linii i symboli. Standardowo EWMAPA korzysta z bibliotek geodezyjnych, jednak do każdego katalogu z danymi można skonfigurować bibliotekę indywidualną, dołączaną do EWMAPY lub też utworzoną według indywidualnych potrzeb użytkownika. W wypadku planów i studium zagospodarowania biblioteki stylów linii i symboli, są one dołączone do wersji instalacyjnej EWMAPY wraz z opisami linii i symboli w formacie .pdf.

Informacja opisowa o obszarze (EWMAPA, WINPLAN)

Opisowa część studium może być zawarta w zintegrowanej tabeli w programie EWMAPA lub w bardziej rozbudowanej formie w programie WINPLAN. W programie WINPLAN, do każdego obszaru przypisane są informacje opisowe i ustalenia wyszczególnione w uchwale. W wypadku tabeli zintegrowanej, użytkownik podczas jej tworzenia dysponuje siedmioma rodzajami pól (np. tekstowe, liczby całkowite, pola logiczne), a ich wybór determinuje rodzaj wprowadzanych danych i sposoby ich filtrowania. Aby ułatwić pracę z tabelą zintegrowaną, można zdefiniować i używać słowniki.

Wypis ze studium (EWMAPA, WINPLAN)

Opracowanie części opisowej studium w programie WINPLAN, daje możliwość automatycznego generowania wypisów ze studium. Wypis generowany jest na podstawie przygotowanego jednorazowo szablonu wypisu. Aby utworzyć wypis, wystarczy w prosty sposób oznaczyć obszary studium, które mają być brane pod uwagę podczas tworzenia wypisu, a następnie za pomocą kliknięcia jednego przycisku wygenerować gotowy dokument. W podobny sposób generowany jest wyrys ze studium, wystarczy jedynie określić zakres treści i obszar, który ma zostać zawarty na wydruku, ustawić skalę wydruku i ewentualnie zdefiniować opis pozaramkowy, a następnie wykonać wydruk.

Wykonywanie analiz przestrzennych (EWMAPA)

Studium zagospodarowania w wersji cyfrowej w połączeniu z innymi modułami SIP, daje rozbudowane możliwości przeprowadzania analiz przestrzennych. Przede wszystkim istnieje możliwość określenia zgodności studium z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Można również określić, z jakimi działkami przecina się dany obszar lub obszary studium, przez jakie obszary studium przebiega sieć uzbrojenia, jakie budynki znajdują się w obrębie danego obszaru studium i wiele innych. Wyniki wykonanej analizy można przedstawiać w różnej postaci, może być to wyświetlane w postaci okna zestawienia, pliku tekstowego czy szrafury obszarów będących wynikiem analizy.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste. Ponadto możliwa jest jego instalacja nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf, .shp oraz GML.

2WINPLAN
Program służy do zakładania oraz bieżącego prowadzenia części opisowej (ustaleń) wszystkich miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Oprócz przeglądania i modyfikacji danych z poziomu aplikacji WINPLAN, można wykonać różnego rodzaju wydruki oraz niezbędne konfiguracje baz i programów interfejsowych. Aplikacja ściśle współpracuje z graficzną częścią miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego prowadzonych w programie EWMAPA. Z poziomu EWMAPY istnieje możliwość odczytania ustaleń dla określonego obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonania wypisu i wyrysu opierając się na zdeklarowanym przez użytkownika wzorcu. Do programu WINPLAN dołączany jest ponadto moduł umożliwiający automatyczne utworzenie kolorystyki poszczególnych obszarów planu na podstawie nadanej im funkcji.

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.