Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Charakterystyka

Baza danych GESUT zawiera informacje przestrzenne i opisowe związane z geodezyjną ewidencją sieci uzbrojenia terenu. W systemie STRATEG moduł GESUT stanowi zintegrowaną bazę danych graficznych i opisowych obsługiwanych przez program EWMAPA. Dane opisowe i graficzne dotyczące obiektu stanowią integralną całość, a ich dodawanie, edycja, usuwanie i filtrowanie wykonuje się z poziomu mapy. Dodatkowo moduł daje możliwość wykonywania wydruków i zestawień danych zawierających zarówno dane opisowe, jak i graficzne.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Treść bazy danych

Bazę danych GESUT mogą stanowić obiekty liniowe, powierzchniowe lub punktowe. Każdy obiekt posiada zdefiniowaną dla siebie dopuszczalną topologię oraz tabelę danych opisowych zawierającą wymagane przez rozporządzenie atrybuty opisowe. Dodawanie, modyfikację i usuwanie obiektów wykonuje się z poziomu mapy. Po wkreśleniu lub zmodyfikowaniu położenia obiektu na ekranie pojawia się dodatkowe okno zawierające odpowiednie dane opisowe.
Moduł GESUT stanowi baza danych zawierająca informacje graficzne i opisowe dotyczące obiektów powiatowej bazy danych GESUT. Zostały one podzielone na trzech poziomach szczegółowości:

  • poziom 1 - kategoria obiektów (baza danych GESUT),
  • poziom 2 - klasy obiektów - obiektów charakteryzujących się tymi samymi atrybutami, operacjami, metodami, związkami i semantyką (warstwy),
  • poziom 3 - pojedyncze obiekty - podwarstwy pogrupowane w obiekty o zdefiniowanych kodach.

Prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Do prowadzenia bazy danych GESUT w programie EWMAPA przygotowane zostały specjalne listwy narzędziowe (menu aktywności). Aby wprowadzić do bazy danych nowy obiekt, wystarczy wybrać z menu odpowidnią pozycję, następnie program sam zapisze go na odpowiedniej warstwie i w odpowiednim kodzie obiektów. Dzięki temu prowadzenie bazy danych jest proste i nie wymaga zaawansowanej znajomości wszystkich poleceń programu EWMAPA. W zakresie modyfikacji obiektów użytkownik może skorzystać ze specjalnych opcji ułatwiających między innymi segmentację obiektów, wstawianie węzłów oraz modyfikację atrybutów opisowych.

Generowanie mapy zasadniczej w zakresie bazy danych gesut

Moduł GESUT umożliwia poprawne generowanie mapy zasadniczej w zakresie obiektów bazy danych GESUT. Do prezentacji graficznej obiektów wykorzystywane są specjalnie przygotowane biblioteki linii, symboli i wypełnień zwierające wszystkie wymagane przez rozprządzenie znaki graficzne. Aby zapewnić spójność danych drukowanych na mapie zasadniczej z treścią bazy danych GESUT, do prezentacji graficznej obiektów zastosowany został system zmiennych, dzięki któremu wszystkie opisy obiektów na mapie odpowiadają treści bazy danych. Zmiana odpowiedniego atrybutu obiektu skutkuje automatyczną zmianą treści wszystkich etykiet obiektu na mapie. Obiekty bazy danych GESUT można generować na mapach w różnej skali. Aby zapewnić możliwość jakościowej generalizacji mapy, w zależności od skali generowanej mapy, można skorzystać z filtrów, dzięki którym np. na mapie zasadniczej w skali 1:2000 nie będą drukowane przewody uzbrojenia terenu będące przyłączami.

Analizy danych oraz generowanie raportów

Moduł GESUT daje duże możliwości wykonywania analiz przestrzennych. Możliwe jest wybranie z poziomu mapy wszystkich obiektów spełniających określone warunki, zaznaczenie ich na mapie oraz wygenerowanie statystyki wybranych obiektów. Kluczem wyszukiwania mogą być zarówno dane graficzne, jak i dane opisowe. Obiekty bazy danych można również przecinać z innymi obiektowymi bazami w programie EWMAPA, np. możliwe jest przecięcie wybranych przewodów z działkami, zaszrafurowanie działek, przez które przebiegają przewody, i wygenerowanie ich wykazu. Oprócz wykonywania analiz przestrzennych można również wykonać analizy pod kątem poprawności bazy danych. Dzięki temu w prosty sposób można sprawdzić np. czy wszystkie obiekty mają wypełnione odpowiednie atrybuty opisowe, czy utworzone zostały odpowiednie relacje między obiektami albo czy wszystkie obiekty posiadają odpowienie dla swojego kodu etykiety. Moduł daje również możliwość wygenerowania raportu dla wybranej listy obiektów, który zawiera dowolny zestaw atrybutów opisowych. Raport ten można wydrukować lub zapisać do pliku htlm.

Eksporty danych

Bardzo ważną funkcjonalnością modułu jest eksport danych do wielu formatów. Oprócz wykorzystywanych standatrdowo w programie EWMAPA eksportów danych do formatów dxf, txt, shp, gml w module GESUT możliwy jest ekport danych do formatu GML zgodnego ze schematem aplikacyjnym dołączonym do rozporządzenia. W trakcie wykonywania eksportów możliwe jest filtrowanie danych. Aby ułatwić wymianę danych bazy danych GESUT z wykonawcami prac geodezyjnych, możliwy jest eksport i import obiektów połączony z automatyczną aktualizacją bazy danych GESUT po wykonaniu pracy przez wykonawcę prac geodezyjnych.

PROGRAM OBSŁUGUJĄCY

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do prowadzenia danych stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. W zakresie baz danych stanowiących PZGiK program pozwala na kompleksową obsługę baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB zgodnie ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp.

Odwiedza nas 627 gości oraz 2 użytkowników.