Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Ewidencja gruntów i budynków

Charakterystyka

Moduł EGiB umożliwia prowadzenie zintegrowanej bazy ewidencji gruntów, budynków i lokali, zgodnie z obowiązującym prawem. Oparty jest podobnie, jak pozostałe moduły systemu STRATEG, o bazę SQL Firebird zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, dużą szybkość i niezawodność. Dane opisowe i graficzne mogą być przechowywane w jednej bazie danych, przy czym danymi opisowymi zarządza głównie program EWOPIS, a danymi graficznymi program EWMAPA. Takie rozwiązanie umożliwia elastyczne (etapowe) dochodzenie do pełnej harmonizacji danych ewidencyjnych oraz jest odporne na planowane zmiany polegające, między innymi na przeniesieniu niektórych obiektów związanych z budynkami, z bazy obiektów topograficznych (mapy zasadniczej) do EGiB. Moduł EGiB współpracuje z modułami (produktami dla samorządów): Ewidencją miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), Ewidencją mienia publicznego (MIENIE), Użytkowaniem wieczystym i trwałym zarządem (UW), Umowami cywilnoprawnymi (np.dzierżawami) (UMOWY).

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Zakres rejestrowanych danych

W module można prowadzić rejestry gruntów, budynków i lokali oraz kartoteki budynków i lokali, zawierające wszystkie informacje o podmiotach i przedmiotach ewidencyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków z 2001r. Poza tym w bazie można rejestrować dane dotyczące rezerwacji numerów działek i budynków.

Powiązania hierarchiczne danych

Dzięki opcji hierarchicznego połączenia okien, można płynnie przechodzić pomiędzy różnymi danymi, np. od osoby poprzez jednostkę rejestrową do działki, a dalej do budynku na działce i lokali w budynku.

Powiązanie danych opisowych i graficznych

Poruszając się po rejestrze działek, widzimy nie tylko ich powierzchnie ewidencyjne oraz użytki, ale także obliczaną powierzchnię na podstawie współrzędnych punktów granicznych oraz obraz graficzny działki łącznie z działkami sąsiednimi.

Wyszukiwanie i filtrowanie danych

Zarówno w programach EWOPIS, jak i EWMAPA, można szybko wyszukać dane ewidencyjne wg : - numeru działki / budynku - właściciela / władającego - numeru księgi wieczystej - adresu. Istnieją również standardowe opcje filtrowania danych wg kilku atrybutów. Dodatkowo opcja monitora zapytań SQL umożliwia stworzenie nietypowych opcji wyszukiwania danych.

Wydruki

Moduł umożliwia sporządzanie estetycznych wydruków, których kształt i format mogą być modyfikowane przez użytkownika. Zakres danych zawartych w wypisie z rejestru gruntów, operator może określać w bazie EWOPISU (zaznaczanie działek, podanie pliku z działkami) lub w bazie graficznej EWMAPY (zaznaczanie: pojedynczych działek, działek z działkami sąsiednimi, działek przeciętych przez polilinię, działek w zaznaczonym obszarze).

Rejestracja transakcji

Po wykonaniu zmiany właściciela nieruchomości w EWOPISIE, operator może przejść do modułu RCiWN i zarejestrować transakcję obrotu w rejestrze cen. Do bazy RCiWN przenoszone są z EWOPISU dane dotyczące: - aktu notarialnego (sygnatura, data), - przedmiotów transakcji takich jak identyfikatory działek, budynków, lokali, ich powierzchnie, adresy, formy własności/władania itd. Operator musi tylko uzupełnić dane w rejestrze cen, szczególnie te dotyczące ceny transakcji. RCiWN umożliwia eksport danych do SWDE, wydruk danych dla rzeczoznawców oraz stworzenie sprawozdania dla GUS.

Modernizacja bazy

Moduł umożliwia przekazanie wykonawcy prac geodezyjnych bazy danych do modernizacji, a następnie po wykonaniu pracy, zaczytanie nowego stanu w trybie zmiany geodezyjnej (zachowanie w archiwum stanu poprzedniego) i wydruk wprowadzonych zmian. Jednocześnie wykonawca prac posiada możliwość importu nowych danych z wcześniej przygotowanych plików tekstowych, dlatego znacząco można skrócić czas zablokowania wprowadzania zmian w starostwie na modernizowanym obrębie.

Kontrola poprawności danych w bazie

W EWOPISIE znajduje się szereg opcji kontrolujących kompletność i spójność danych ewidencyjnych, które można wykorzystać w trakcie odbioru roboty od wykonawcy, np. modernizacji obrębu czy założenia ewidencji budynkowej i lokalowej. Moduł umożliwia pełną kontrolę spójności pomiędzy obiektami opisowymi i graficznymi. Pozwala również sprawdzić: - kompletność obligatoryjnych atrybutów opisowych dla budynków, - prawa związane pomiędzy rejestrami gruntów, budynków i lokali.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do prowadzenia danych stanowiących infrastrukturę informacji przestrzennej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. W zakresie baz danych stanowiących PZGiK program pozwala na kompleksową obsługę baz danych BDOT500, GESUT oraz EGIB zgodnie ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) z wykorzystaniem formatów gml, txt, dxf oraz shp.

2EWOPIS
Program EWOPIS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z obowiązującym prawem. Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość prowadzenia ewidencji podmiotów (osób fizycznych, instytucji, małżeństw, podmiotów grupowych) oraz przedmiotów ewidencji (działek, budynków, lokali), a także możliwość obsługi jednostek rejestrowych (gruntowych, budynkowych i lokalowych), import i eksport danych do formatów GML oraz SWDE, pełna współpraca i integracja z programem EWMAPA, pełna współpraca z programami MIENIE, UW, UMOWY. Program EWOPIS działa w oparciu o bazę SQL Firebird, zapewniającą wysokie bezpieczeństwo, a także dużą szybkość i niezawodność.

3REJCEN
Program umożliwia prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości opisanego atrybutami określonymi w rozporządzeniu MRRiB z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Stanowi on poszerzenie programu EWOPIS. Moduł REJCEN podobnie jak program EWOPIS, oparty jest o bazę SQL Firebird. Program umożliwia wydruk wybranych pozycji z rejestru oraz sporządzenie zestawienia - sprawozdania o dokonanych transakcjach dla Głównego Urzędu Statystycznego w formatach SWDE oraz GML. Dzięki współpracy z programem graficznym EWMAPA, możliwe jest uzupełnienie danych rejestru cen z takich źródeł jak mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.