Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Gospodarowanie odpadami komunalnymi

Charakterystyka

Moduł gospodarka odpadami komunalnymi umożliwia kompleksową obsługę odbioru odpadów komunalnych w gminie lub związku międzygminnym. Umożliwia prowadzenie rejestrów takich jak rejestr działalności regulowanej, ewidencję zezwoleń, rejestr deklaracji, rejestr nieruchomości „śmieciowych”, rejestr opłat, rejestr umów na wywóz nieczystości ciekłych i odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w powiązaniu z bazą graficzną w programie EWMAPA oraz z programem WINDYKACJA, umożliwiającym ściąganie należności. Moduł jest wspomagany rejestrem adresowym (ADRES), rejestrem ewidencji gruntów (EWOPIS), rejestrem ewidencji ludności (MIESZKANIEC).

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Konfiguracja programu (EKOKOSZ)

Ustawa umożliwiła gminom wybór wielu szczegółowych wariantów rozwiązań w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami, w tym głównie naliczania opłat, co powoduje, że program musi uwzględniać wszystkie warianty. Każda gmina po zainstalowaniu programu musi jednorazowo zdecydować, jak ma działać program, by realizował prawo miejscowe uchwalone dla danej gminy. Oprócz określenia zawartości słowników: pojemniki, rodzaje selekcji ... zgodnie z uchwalonym regulaminem czystości i porządku w gminie, gmina musi określić wiele innych parametrów podczas konfiguracji programu.

Rejestr i ewidencja (EKOKOSZ)

Program umożliwia prowadzenie rejestru działalności regulowanej i ewidencji zezwoleń. Ponieważ jeden podmiot może być wpisany do rejestru oraz ewidencji, gdyż odbiera zarówno odpady, jak i wywozi nieczystości ciekłe, dlatego istnieje wspólny wykaz jednostek, z możliwością ich wyświetlania w różnym układzie. Z każdą jednostką w rejestrze lub wykazie związany jest zakres działalności.

Słowniki (EKOKOSZ, ADRES, MIESZKANIEC)

Bardzo istotne w programie są słowniki, które powinny zostać założone na podstawie regulaminu czystości i porządku w gminie. Są to słownik selekcji – czyli zakresu selektywnego zbierania odpadów oraz słownik pojemników i instalacji odbierających odpady. Kolejnym bardzo istotnym słownikiem jest adres, który jest jednocześnie podstawowym identyfikatorem nieruchomości. Słownik adresów może być automatycznie pobierany z programu ADRES lub z programu MIESZKANIEC. Z baz programu MIESZKANIEC może być pobierana także liczba osób zameldowanych pod danym adresem.

Sprawozdawczość (EKOKOSZ)

Zgodnie z ustawą, każdy podmiot odbierający odpady komunalne (jednostka wywozowa) od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań, na bazie których gmina składa sprawozdania roczne. W programie, do każdej jednostki wywozowej, rejestrowane są poszczególne sprawozdania kwartalne. Zgodnie z zakresem działalności, jednostka określa, między innymi, ile, i do jakiej instalacji wywiozła odpady komunalne.

Rejestr umów (EKOKOSZ)

W programie rejestrować można umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz umowy na wywóz odpadów komunalnych, jeśli gmina nie objęła jednolitą organizacją odbioru odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości. Rejestr umów powiązany jest ściśle z nieruchomościami, więc automatycznie może być generowany wykaz nieruchomości, w których znajdują się zbiorniki bezodpływowe oraz lokalne oczyszczalnie. Jedna umowa może dotyczyć kilku nieruchomości. Będą to najczęściej umowy zawierane z takimi podmiotami jak spółdzielnie.

Nieruchomości deklaracyjne (EKOKOSZ)

W programie znajduje się rejestr nieruchomości, do których są składane deklaracje; nazwano je nieruchomościami deklaracyjnymi. Pojęcie nieruchomości w tym wypadku nie pokrywa się z Kodeksem cywilnym. Nieruchomości są ponumerowane w ramach obszarów. Obszarem może być cała gmina lub część gminy. Każda nieruchomość przynależy do sektora, jeśli gmina została podzielona na sektory i jest opisana adresem lub nazwą własną. W rejestrze nieruchomości jest widoczne deklarowane wytwarzanie odpadów i opłaty z nimi związane oraz rzeczywisty odbiór odpadów i nieczystości.

Deklaracje i przypisy (EKOKOSZ, WINDYKACJA)

W programie prowadzony jest rejestr deklaracji danej nieruchomości. Rejestr oprócz podmiotu składającego deklaracje, przechowuje zadeklarowane dane związane z naliczaniem opłaty, uzależnione od sposobu rozliczania opłat zadeklarowanego w konfiguracji systemu. W rejestrze wprowadza się opłatę zadeklarowaną, a program sprawdza, czy poprawnie została obliczona. Należności (przypisy) można generować automatycznie do wszystkich nieruchomości deklaracyjnych. Przypisy są egzekwowane przez program WINDYKACJA.

Wizualizacja nieruchomości śmieciowych (EWMAPA)

Ponieważ każda deklaracja jest opisana adresem lub nazwą własną, to istnieje możliwość jej symbolicznego zaznaczenia w grafice w oparciu o obiekt, jakim jest punkt adresowy oraz nazwa własna w programie EWMAPA. Wywołując granice działek ewidencyjnych oraz ortofotomapę, możemy zidentyfikować wszystkie nieruchomości śmieciowe. Moduł umożliwia również wskazanie wszystkich adresów, dla których nie została złożona deklaracja. Widząc granice działek, ich zagospodarowanie oraz mając natychmiastowy podgląd do właściciela działki, możemy prowadzić różnego rodzaju analizy.

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EKOKOSZ
Program EKOKOSZ umożliwia sprawną gospodarkę odpadami komunalnymi w gminie lub związku gminnym. Program obsługuje wszystkie sposoby gospodarowania odpadami, jakie przewiduje ustawa. Każda gmina instalująca program, w konfiguracji wybiera odpowiedni wariant jego działania, wynikający z wcześniej podjętych uchwał (prawa miejscowego). O wyborze wariantu decyduje fakt, czy gmina organizuje odbiór odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości, czy tylko nieruchomości zamieszkałych. Program współpracuje z programem grafiki komputerowej EWMAPA, w którym są wizualizowane nieruchomości śmieciowe oraz programem WINDYKACJA, w którym następuje rozliczanie opłat (podatku śmieciowego).

2EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf oraz .shp.

3WINDYKACJA
Program WINDYKACJA jest programem samodzielnym, służącym do ewidencji szczegółowej konta 221 – należności z tytułu dochodów budżetowych. Należności mogą być wprowadzane ręcznie, ale zadaniem programu jest automatyczne przejmowanie należności powstałych jako wynik działania różnych programów funkcjonujących w urzędzie czy starostwie takich jak: UMOWY, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, SPRZEDAŻ, KONCESJE, ZAJĘCIA PASA DROGOWEGO…
Do podstawowych funkcji programu należą: możliwość importu danych, możliwość ręcznego nanoszenia bilansu otwarcia lub należności, obsługa nielimitowanej liczby źródeł danych, szybkie nanoszenie wpłat na konta według osoby, numeru dokumentu lub tytułu, naliczanie odsetek, wydruk zestawień, dostosowanie wzorców wydruków do potrzeb użytkownika.

4ADRES
Program ADRES jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia rejestru wydanych numerów porządkowych nieruchomości w powiązaniu z ich przestrzenną lokalizacją. Do podstawowych funkcji programu ADRES należą: ewidencja ulic wraz z uchwałami, ewidencja numerów nieruchomości wraz z pismami (zawiadomieniami) czy połączenie adresu z obiektem adresowym w EWMAPIE. Aplikacja umożliwia porównanie bazy adresowej z innymi bazami oraz wykonywanie różnego rodzaju wydruków, np. wykazu ulic. Jest to program samodzielny, ale jego możliwości i wykorzystanie są widoczne przy połączeniu z programem EWMAPA, który umożliwia pozyskanie informacji opisowej dotyczącej adresu czy wskazanie szukanego adresu lub wszystkich adresów przy danej ulicy. Program ADRES jest też powiązany z programem MIESZKANIEC, a bardzo szeroko wykorzystywany jest w programie EKOKOSZ.

5MIESZKANIEC
MIESZKANIEC jest programem udostępniającym dane osobowe zawarte w różnych programach aktualizujących bazę PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Program ten nie służy do tworzenia i aktualizacji bazy PESEL, aktualizacja bazy MIESZKANIEC następuje w oparciu o pliki przekazywane do wojewódzkiej bazy PESEL. Program realizuje udostępnianie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Program umożliwia pracownikom urzędów/starostw kontrolowany dostęp do danych osobowych w celu wykonania powierzonych im zadań. Administrator systemu decyduje, do jakiego zakresu informacji ma dostęp dany użytkownik i ile rekordów może wyświetlić jednocześnie (ogranicza to przeglądanie pełnej bazy). W tym samym czasie tworzone są raporty o użytkownikach i danych, które były przeglądane.

Więcej w tej kategorii: Decyzje środowiskowe »

Odwiedza nas 70 gości oraz 0 użytkowników.