Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


E-usługi – Portal wykonawców prac geodezyjnych

Charakterystyka

E-usługi obejmują cały proces wykonywania prac geodezyjnych i obejmują:

 • przyjęcie zgłoszenia,
 • generowanie DOO,
 • płatność elektroniczną,
 • pobieranie materiałów z zasobu z obszaru zgłoszonej pracy,
 • pobieranie danych z baz EGiB, GESUT, BDOT500 z obszaru zgłoszonej pracy,
 • przekazywanie wyników pracy.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

PORTAL WYKONAWCY

Każdy wykonawca prac geodezyjnych po podpisaniu umowy z ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej może korzystać z Portalu Wykonawcy, poprzez który będzie kontaktował się z ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (ODGiK) na każdym etapie wykonywania prac geodezyjnych.
W ramach portalu wykonawca może przeglądać swoje prace zgłoszone do ośrodka (zakończone oraz w toku) zawierające informacje o numerze zgłoszenia, dacie rozpoczęcia prac, statusie pracy, o opłacie, o udostępnionym zasobie czy liczbie dni do upływu terminu zakończenia prac. Wybierając odpowiedni numer zgłoszenia, wykonawca otrzymuje szereg dodatkowych informacji o zgłoszonej pracy. Prezentowane dane są pobierane z programu dziedzinowego OŚRODEK.

ZGŁOSZENIE PRACY GEODEZYJNEJ

Zgłoszenie pracy geodezyjnej wykonywane jest z poziomu modułu Obsługa wykonawcy prac geodezyjnych. Po zalogowaniu i wybraniu opcji Zgłoszenie pracy wykonawca wypełnia elektroniczny formularz i wysyła go do programu dziedzinowego obsługującego rejestr prac geodezyjnych OŚRODEK. Następnie wykonawca otrzymuje zwrotnie formularz uzupełniony o numer zgłoszenia nadany przez OŚDODEK. Może go wydrukować, ale jest on dostępny przez cały czas w szczegółach zgłoszenia.

ZAKRES OBSZAROWY PRACY GEODEZYJNEJ

Podczas wypełniania wniosku oprócz wskazania podstawowych parametrów wymagane jest zdefiniowanie przestrzennej lokalizacji zgłaszanej pracy. Będzie ona podstawą do obliczenia opłaty. W tym celu należy określić:

 • zakres obszarowy – poligon określający zakres zgłaszanej pracy;
 • zakres działkowy – działkę lub działki będące przedmiotem zgłoszenia.

Lokalizacja obszaru zgłoszonej pracy powinna nastąpić w oparciu o mapę wyświetlaną w geoportalu poprzez wskazanie obszaru i działki. Funkcje geoportalu, takie jak:

 • płynne (szybkie) pomniejszanie i powiększanie widoku mapy,
 • lokalizacja widoku mapy na mapie referencyjnej,
 • przesuwanie mapy we wszystkich kierunkach,
 • lokalizacja wybranych obszarów (gmin, miejscowości, obrębów itp.),
 • odszukanie działki poprzez jej numer,
 • odszukanie adresu nieruchomości,
 • powiększenie obszaru o określony bufor,
 • umożliwiają wykonawcy szybką lokalizację na mapie i zaznaczenie właściwego obszaru, na którym będzie wykonywana praca. Moduł odpowiednio przelicza wskazany zakres na współrzędne i zapamiętuje je przez cały okres realizacji pracy geodezyjnej (tzw. personalizacja przestrzenna).

GENEROWANIE DOO i PŁATNOŚĆ ELEKTRONICZNA

Generowanie dokumentu obliczenia opłaty (DOO) oraz płatność elektroniczna mogą wystąpić w dwóch trybach:

 • automatyczne wygenerowanie DOO,
 • wygenerowanie DOO przez pracownika ODGiK po uzgodnieniu harmonogramu wykonywania pracy w przypadku jej etapowania.

Płatność elektroniczna jest możliwa po wygenerowaniu DOO. Zapłatę można wykonać z poziomu Portalu Wykonawcy poprzez płatność elektroniczną (jeśli jest dostępna), wybierając opcję Zapłać. Opłata zrealizowana w ten sposób jest automatycznie rejestrowana w programie dziedzinowym i umożliwia szybkie rozpoczęcie pobierania niezbędnych danych bez udziału pracownika ODGiK. Możliwe jest również wykonanie opłaty bezpośrednio ze strony Banku. W takim przypadku należy wysłać przy pomocy odpowiedniej opcji do ODGiK potwierdzenie zapłaty. Pobieranie danych może się wtedy rozpocząć dopiero po zweryfikowaniu przesłanego potwierdzenia przez pracownika ODGiK i odnotowaniu zapłaty w programie dziedzinowym.

POBIERANIE MATERIAŁÓW I BAZ Z ZAKRESU ZGŁOSZONEJ PRACY

Po dokonaniu opłaty i wygenerowaniu licencji możliwe jest pobranie on-line materiałów niezbędnych do wykonania zgłoszonej pracy. Są one generowane automatycznie z obszaru określonego w formularzu zgłoszenia.
Materiały zasobu (np. operaty, szkice) generowane są w postaci plików graficznych - najczęściej jpg lub pdf na podstawie zakresów przestrzennych zapisanych w programie OŚRODEK. Mapy w formie rastrowej udostępniane są w formie geotiff.
Fragmenty baz danych EGiB, BDOT500, GESUT i BDSOG mogą być udostępniane w postaci wektorowej bezpośrednio z bazy danych ODGiK w następujących formatach:

 • gml
 • ascii
 • dxf
 • shp.

PRZEKAZYWANIE WYNIKÓW PRACY GEODEZYJNEJ

Po zakończeniu pracy geodezyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wykonawca powinien przesłać do ODGiK zawiadomienie o zakończeniu prac wraz z operatem i plikami niezbędnymi do wykonania aktualizacji baz danych. W Portalu Wykonawcy w sekcji Zawiadomienie o wykonaniu prac należy wypełnić formularz zawiadomienia, dołączyć plik z danymi oraz elektronicznie podpisany operat.
Jeżeli w wyniku prac zostały zmodyfikowane jakieś zbiory danych, należy zaznaczyć odpowiednie pozycje w formularzu zawiadomienia. W Panelu Wykonawcy wskazujemy spakowane archiwum zawierające podpisany operat w formacie pdf i ewentualnie pliki niezbędne do wykonania aktualizacji zbiorów danych w ODGiK. Następnie całość wysyłamy. Od tego momentu, jeżeli zgłoszenie nie ma możliwości etapowania prac, w Panelu Wykonawcy dla przedmiotowego zgłoszenia nie będzie dostępna opcja wysłania zawiadomienia o zakończeniu pracy i nie będzie możliwości pobierania danych. Wszelkie pliki w razie potrzeby należy wysyłać za pomocą opcji Wysyłka pliku. Ponowna możliwość wysyłki zawiadomienia i operatu lub pobierania danych pojawi się ewentualnie dopiero po negatywnym protokole kontroli.

PROTOKÓŁ WERYFIKACYJNY

Po wpłynięciu zawiadomienia, operatu i plików w aplikacji dziedzinowej OŚRODEK następuje ich automatyczna rejestracja (wraz z możliwością weryfikacji podpisu elektronicznego) i rozpoczęcie procesu kontroli operatu i plików aktualizujących bazy w ODGiK. Po zakończeniu kontroli generuje się protokół kontroli. Powinien być on podpisany cyfrowo przez upoważnionego pracownika starostwa powiatowego. Podpis można złożyć bez wychodzenia z aplikacji dziedzinowej OŚRODEK.
Po zakończeniu procesu tworzenia protokołu weryfikacji i przekazaniu go wykonawcy prac operator w ODGiK powinien również zmienić status zgłoszenia. W przypadku negatywnego protokołu najlepiej w pierwszej kolejności zmienić status na Negatywna weryfikacja, a następnie na Zwrot dokumentów. W historii statusów zachowana będzie wtedy logiczna ciągłość procedowania zgłoszenia, a wykonawca prac będzie automatycznie otrzymywał odpowiednie informacje. Komunikaty związane ze zmianą statusu generowane są automatycznie i rejestrowane w Panelu Wykonawcy. Mogą być również automatycznie przekazywane wykonawcy na e-mail. Stanowią więc bardzo skuteczny kanał komunikacji między ODGiK a wykonawcą prac.
W momencie zmiany statusu pracy na Zwrot dokumentacjiPanelu Wykonawcy ponownie dostępne są opcje pobierania danych do zgłoszenia oraz opcja wysłania zawiadomienia o zakończeniu prac wraz z operatem. Wykonawca w razie potrzeby powinien pobrać sobie niezbędne dane, usunąć wykazane w protokole usterki i ponownie przesłać do ODGiK zawiadomienie o zakończeniu prac wraz z operatem. Cała procedura toczy się ponownie aż do momentu uzyskania pozytywnego protokołu kontroli.

PRZYJĘCIE OPERATU

Po pozytywnym wyniku kontroli prac w aplikacji dziedzinowej OŚRODEK następuje przyjęcie operatu do ewidencji materiałów zasobu i przeniesienie operatu cyfrowego z rejestru zgłoszeń do dokumentów powiązanych z przyjętym operatem, aby mógł być on udostępniany innym wykonawcom prac. Ostatnim etapem pracy związanej z obsługą operatów elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest wygenerowanie klauzuli, o której mowa w załączniku 3. rozporządzenia w sprawie prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Odwiedza nas 332 gości oraz 0 użytkowników.