Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Karty katalogowe opisujące poszczególne moduły systemu STRATEG

Pliki:
Spis modułów systemu STRATEG Popularne

Pobierz

Spis zawartości kart katalogowych opisujących poszczególne moduły systemu STRATEGWielkość
Pobrany
1.48 MB
3900

GM Gospodarowanie mieniem

GM 1 - Ewidencja mienia publicznego Popularne

Pobierz

Zadaniem tego modułu jest wsparcie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wszechstronną ewidencję nieruchomości stanowiących środki trwałe lub będących w ewidencji pozabudżetowej. Ewidencja nieruchomości następuje w pełnej zgodności z ewidencją gruntów i budynków. MIENIE jest modułem nadrzędnym nad modułami „Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd” oraz „Umowy”.Wielkość
Pobrany
7.92 MB
3532
GM 2 - Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd Popularne

Pobierz

Moduł służy do prowadzenia kartotek użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, naliczania opłat z tytułu użytkowania i zarządu, tworzenia przypisów (należności), rozliczeń należności (windykacji opłat). Wspomaga procedurę zmian wysokości opłat. Umożliwia wykorzystanie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków w procesie zakładania i kontroli tych danych. Podstawowy program posiada nazwę skróconą UW.Wielkość
Pobrany
7.31 MB
3506
GM 3 - Umowy cywilnoprawne Popularne

Pobierz

Moduł Umowy cywilnoprawne służy do prowadzenia rejestru umów cywilnoprawnych takich jak dzierżawy, najem, użytkowanie, użyczenie, rozliczania należności (czynszów) z tytułu zawartych umów oraz księgowania i rozliczania (windykacji) należności. Moduł wykorzystuje dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia wprowadzanie granic obszarów dzierżawionych na tle mapy ewidencyjnej czy ortofotomapy.Wielkość
Pobrany
7.25 MB
4374
GM 4 - Obrót nieruchomościami publicznymi Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia pełną obsługę płatności związanych z przekształceniem użytkowania wieczystego na własność, ze sprzedażą gruntu, sprzedażą lokalu z prawem własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, sprzedażą budynku z prawem własności lub użytkowania wieczystego do gruntu, pierwszą opłatą za oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, służebnością oraz zwrotem nieruchomości za odszkodowaniem. Należności z ww. tytułów lub raty, są automatycznie przekazywane do programu WINDYKACJA.Wielkość
Pobrany
6.86 MB
3731
GM 5 - Mieszkaniowy zasób gminy Popularne

Pobierz

Moduł dotyczy prowadzenia zasobu mieszkaniowego gminy, służącego zapewnieniu lokali socjalnych i zamiennych oraz zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach. Moduł przeznaczony jest głównie dla organu prowadzącego gospodarkę mieszkaniową. Jest on powiązany z ewidencją gruntów i budynków. W wielu wypadkach naliczanie czynszów i ich windykacja jako czynności techniczne, są zlecane innym jednostkom. Podstawowy program posiada nazwę skróconą LOKAL.Wielkość
Pobrany
6.92 MB
3730

ZP Zagospodarowanie przestrzenne

ZP 1 - Plan zagospodarowania przestrzennego Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru planów, wydawanie wypisów i wyrysów oraz monitoring zmian na obszarze objętym planem, głównie poprzez porównywanie planu z faktycznym stanem zagospodarowania. Precyzyjne wprowadzenie obiektów planu w oparciu o bazę ewidencji gruntów i budynków przyśpiesza wydawanie decyzji podziałowych. Część graficzna obejmuje obiektową mapę tematyczną oraz rysunek planu. Część opisowa zintegrowana z częścią graficzną, zawiera ustalenia planu i umożliwia automatyczne generowania wypisów z planu.Wielkość
Pobrany
6.51 MB
4404
ZP 2 - Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia cyfrową prezentację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, porównanie studium z realizowanymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz monitorowanie zmian zachodzących w gminie i wnioskowanie o zmiany w studium. Część graficzna obejmuje zarówno uwarunkowania jak i kierunki zagospodarowania. Część opisowa zintegrowana z częścią graficzną, daje natomiast możliwość automatycznego generowania wypisów i wyrysów.Wielkość
Pobrany
6.58 MB
3853
ZP 3 - Ewidencja miejscowości, ulic i adresów Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru miejscowości, ulic i adresów w powiązaniu z lokalizacją przestrzenną punktu adresowego oraz bazą ewidencji ludności. Moduł ADRES jako baza referencyjna, ma bardzo szerokie zastosowanie w wielu modułach. Z tego też powodu nazwa ulicy może być wpisana na trzy różne sposoby: zgodnie z zasadami pisowni w PESEL-u, zgodnie z uchwałą rady lub jako nazwa skrócona. Obecnie prowadzone są prace związane z dostosowaniem modułu do nowego rozporządzenia.Wielkość
Pobrany
6.67 MB
3514
ZP 4 - Warunki zabudowy Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia przeprowadzenie procedury wydawania decyzji o warunkach zabudowy czy lokalizacji celu publicznego, od weryfikacji wniosku aż do wydruku gotowej decyzji. Szczególną jego zaletą, jest możliwość powiązania sprawy z graficznym przedstawieniem jej zakresu. Moduł pozwala również prowadzić w formie elektronicznej rejestr wydawanych decyzji, a tym samym wykonywanie różnego rodzaju zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
6.44 MB
3616
ZP 5 - Pozwolenia na budowę Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia przeprowadzenie procedury wydawania pozwoleń na budowę, od weryfikacji wniosku, aż do wydruku gotowej decyzji. Szczególną jego zaletą jest możliwość powiązania sprawy z graficznym przedstawieniem jej zakresu. Moduł ten pozwala również na prowadzenie w formie elektronicznej rejestru wydawanych decyzji, a tym samym wykonywanie różnego rodzaju zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
6.32 MB
3578
ZP 6 - Oferty inwestycyjne Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru ofert inwestycyjnych (sprzedaży gruntów i lokali) oraz ofert zagospodarowania nieruchomości na terenie jednostki administracyjnej. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
7.34 MB
3696

OS Ochrona środowiska

OS 1 - Gospodarowanie odpadami komunalnymi Popularne

Pobierz

Moduł gospodarka odpadami komunalnymi umożliwia kompleksową obsługę odbioru odpadów komunalnych w gminie lub związku międzygminnym. Umożliwia prowadzenie rejestrów takich jak rejestr działalności regulowanej, ewidencję zezwoleń, rejestr deklaracji, rejestr nieruchomości „śmieciowych”, rejestr opłat, rejestr umów na wywóz nieczystości ciekłych i odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w powiązaniu z bazą graficzną w programie EWMAPA oraz z programem WINDYKACJA, umożliwiającym ściąganie należności. Moduł jest wspomagany rejestrem adresowym (ADRES), rejestrem ewidencji gruntów (EWOPIS), rejestrem ewidencji ludności (MIESZKANIEC).Wielkość
Pobrany
7.6 MB
2902
OS 2 - Decyzje środowiskowe Popularne

Pobierz

Moduł wspomaga przeprowadzenie procedury wydawania decyzji np. o środowiskowych uwarunkowaniach lokalizacji inwestycji, na wycinkę drzew czy pozwoleń wodno-prawnych; od weryfikacji wniosku, aż do wydruku gotowej decyzji. Szczególną jego zaletą jest możliwość powiązania sprawy z graficznym przedstawieniem jej zakresu. Pozwala także na prowadzenie różnych pism w sprawie oraz tworzenie w formie elektronicznej rejestru wydawanych decyzji, czy wykonywanie różnego rodzaju zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
6.5 MB
2848
OS 3 - Ewidencja zieleni miejskiej Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji parków, skwerów i zieleńców na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Dzięki modułowi można w ramach poszczególnych obiektów prowadzić szczegółową ewidencję roślinności i infrastruktury. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają także na wykonywanie zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
6.65 MB
3294
OS 4 - Powierzchniowa sieć hydrograficzna Popularne

Pobierz

Charakterystyka Moduł umożliwia prowadzenie rejestru obiektów (np. pomników przyrody, roślin chronionych) oraz obszarów (np. rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych) ochrony przyrody na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
6.85 MB
3137
OS 5 - Ochrona przyrody Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru elementów powierzchniowej sieci hydrografjcznej (np. cieków, zbiorników wodnych), zabudowy hydrotechnicznej lub też miejsc objętych szczególnym korzystaniem z wód (np. miejsc poboru oraz odprowadzania wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, przerzutów wody). Poza powyższymi możliwościami, narzędzia zarządzania rastrami opisowymi (w tym wypadku numerycznym modelem terenu) pozwalają na wykonywanie licznych analiz związanych z zagrożeniem powodziowym. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych, pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
6.84 MB
2880

IS Infrastruktura społeczna

IS 1 - Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia zarządzania sprawami koncesji na alkohol, a więc bieżącą obsługę koncesji, w tym naliczanie opłat zgodnych ze składanym oświadczeniem rocznym, wyodrębnianie koncesji nieopłaconych, automatyczne generowanie decyzji, druków opłat oraz zaświadczeń, a także przeprowadzenie procedury wydawania koncesji, a więc analizę najbliższego otoczenia placówki.Wielkość
Pobrany
7.16 MB
3393
IS 2 - Ewidencja cmentarzy i grobów Popularne

Pobierz

Moduł, Ewidencja cmentarzy i grobów, umożliwia prowadzenie dla każdego cmentarza: księgi osób pochowanych (poprzednio księgi wieczystej), księgi grobów, alfabetycznego spisu pochowanych, w powiązaniu ze zdjęciem grobu oraz miejscem pochowania (grobu) w graficznym systemie komputerowym. Ponieważ program EWMAPA może być serwerem danych graficznych do Internetu, groby, podstawowe informacje o nich oraz zdjęcia, mogą być widoczne w geoportalu.Wielkość
Pobrany
6.12 MB
3245
IS 3 - Placówki i obwody szkolne Popularne

Pobierz

Moduł wspomaga zarządzanie przestrzenną bazą danych dotyczącą lokalizacji placówek oświatowych oraz przebiegu granic obwodów szkolnych na terenie jednostki administracyjnej. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków statystycznych na temat osób w danym obwodzie szkolnym (np. liczby osób, listy adresów).Wielkość
Pobrany
7.1 MB
3151
IS 4 - Komisje i obwody wyborcze Popularne

Pobierz

Moduł wspomaga organizację wyborów na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia lokalizacji obwodowych komisji wyborczych oraz przebiegu granic obwodów i okręgów wyborczych. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków statystycznych na temat osób w danym obwodzie czy okręgu.Wielkość
Pobrany
7.02 MB
3072
IS 5 - Ewidencja zabytków i obiektów architektonicznych Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennej ewidencji obiektów (zabytków lub cennych obiektów architektonicznych, np. kapliczek) oraz obszarów (nieruchomości, np. zespołów parkowo-pałacowych) zabytkowych na terenie jednostki administracyjnej. Moduł daje ponadto możliwość prezentacji zdjęcia danego obiektu, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych, pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
7.48 MB
3083
IS 6 - Obiekty kultury Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru obiektów kultury na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Bogate narzędzia analiz przestrzennych umożliwiają wykonywanie zestawień i wydruków na temat konkretnych obiektów oraz ich rodzajów.Wielkość
Pobrany
6.12 MB
3338
IS 7 - Obiekty sportowe Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru obiektów oraz organizacji (klubów, organizacji, stowarzyszeń) sportowych na terenie jednostki administracyjnej. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków na temat konkretnych obiektów.Wielkość
Pobrany
6.59 MB
2947
IS 8 - Ewidencja miejsc targowych Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru targowisk oraz miejsc targowych na terenie jednostki administracyjnej, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków na temat konkretnych placówek oraz pobierania stosownych opłat.Wielkość
Pobrany
6.61 MB
3019
IS 9 - Placówki usługowe Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru przestrzennego punktów usługowych na terenie jednostki administracyjnej. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków na temat konkretnych placówek.Wielkość
Pobrany
6.11 MB
2761
IS 10 - Zasoby obrony cywilnej Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru miejsc związanych z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym, przede wszystkim z punktu widzenia ich lokalizacji. Poza powyższymi możliwościami, narzędzia zarządzania rastrami opisowymi (w tym wypadku numerycznym modelem terenu), pozwalają na wykonywanie licznych analiz związanych z zagrożeniem powodziowym czy osuwiskowym. Moduł umożliwia włączenie do obiektu obszernego opisu (na przykład w formie tabelarycznej), a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
7.97 MB
2817
IS 11 - Porządek publiczny Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru wykroczeń różnego rodzaju (drogowych, obyczajowych, związanych ze spożywaniem alkoholu i innych), na terenie jednostki administracyjnej. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków na temat konkretnych obiektów.Wielkość
Pobrany
6.73 MB
2809
IS 12 - Ochrona zdrowia i pomoc społeczna Popularne

Pobierz

Moduł wspomaga prowadzenie przestrzennego rejestru placówek udzielających pomocy społecznej na terenie jednostki administracyjnej. Poza tym daje także możliwość wizualizacji na podstawie pliku tekstowego punktów adresowych, pod którymi udzielane są świadczenia pomocy społecznej. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają natomiast możliwość wykonywania zestawień i wydruków na temat konkretnych obiektów.Wielkość
Pobrany
6.65 MB
3110

IT Infrastruktura techniczna

IT 1 - Zajęcie pasa drogowego Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie rejestru decyzji i należności dotyczących zajęcia pasa drogowego na terenie jednostki administracyjnej. Rozbudowane narzędzia filtrowania danych oraz lokalizacja zajęcia na mapie, umożliwiają wykonywanie analiz przestrzennych oraz wydruków zestawień. Połączenie z systemem windykacyjnym umożliwia skuteczną egzekucję należności związanych z zajęciem. Główny program posiada nazwę skróconą PAS-DR.Wielkość
Pobrany
6.64 MB
2920
IT 2 - Ewidencja dróg, mostów i znaków drogowych Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz zarządzanie organizacją ruchu. Dzięki danym wprowadzonym do programu DROGI, możliwe jest wygenerowanie i wydruk Książki drogi. W zakresie prowadzenia organizacji ruchu, dostępne są gotowe symbole znaków drogowych, pozwalające na proste tworzenie mapy organizacji ruchu. Połączenie danych graficznych w programie EWMAPA z danymi opisowymi w programach DROGI i ZNAKI, umożliwia zaawansowane filtrowanie danych oraz sprawdzanie informacji z poziomu mapy.Wielkość
Pobrany
7.64 MB
3280
IT 3 - Ewidencja oświetlenia Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia prowadzenie ewidencji przestrzennej oświetlenia (punktów świetlnych) będącego własnością gminy. Moduł daje ponadto możliwość ewidencjonowania i prezentacji dowolnej dokumentacji (np. zdjęciowej) związanej z punktem świetlnym, a rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych pozwalają na wykonywanie zestawień i wydruków.Wielkość
Pobrany
6.4 MB
3068
IT 4 - Transport zbiorowy Popularne

Pobierz

Moduł umożliwia przestrzenne zarządzanie komunikacją publiczną na terenie gminy lub miasta. Oprócz ewidencji przystanków, linii autobusowych i rozkładów jazdy, moduł pozwala na prezentację danych na stronie internetowej w geoportalu. W szczególności umożliwia publikowanie rozkładów jazdy.Wielkość
Pobrany
5.62 MB
3773

Odwiedza nas 90 gości oraz 1 użytkownik.