Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Regulamin Serwisu WWW

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Definicje:

  Regulamin – niniejszy regulamin;
  Usługodawca – GEOBID Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Kossutha 9, 40-844 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Katowice pod numerem KRS 0000060944, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 170.000 zł, NIP: 634-013-27-84, REGON: 271100591, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ;
  Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
  Serwis – serwis internetowy umieszony w szczególności w domenie geobid.pl;
  Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin;
  Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
  Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

 2. Regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania Serwisu, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331).

 3. Serwis jest administrowany przez Usługodawcę.

 4. Regulamin udostępniany jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 5. Poszczególne usługi w Serwisie mogą podlegać osobnym regulaminom. Usługodawca określa w Serwisie, jakie usługi podlegają takim osobnym regulaminom. Osobnym regulaminom podlega zwłaszcza sprzedaż w Sklepie Internetowym (która regulowana jest Regulaminem Sprzedaży Sklepu Internetowego) oraz akcje promocyjne organizowane przez Usługodawcę.

 6. W ramach Serwisu Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Użytkownikom możliwość dostępu do innych serwisów administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez takie podmioty obowiązujące w ramach ich serwisów.

 7. Serwis przystosowany jest do współpracy z przeglądarką Firefox. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kompatybilność Serwisu z innymi przeglądarkami, niemniej jednak korzystanie z nich może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcjonalności Serwisu. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu zalecane jest bieżące aktualizowanie przeglądarki. Do korzystania z niektórych usług świadczonych w ramach Serwisu konieczne jest posiadanie konta e-mail. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług zalecane jest włączenie w przeglądarce obsługi plików ‘cookies’.

§ 2 Użytkownik

 1. Status Użytkownika Serwisu uzyskuje każda korzystająca z niego osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.

 2. Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Serwisu.

 3. Dostęp do Serwisu dla Użytkowników możliwy jest na dwóch poziomach:

  • Użytkownika niezarejestrowanego;

  • Użytkownika zarejestrowanego.

 4. Rejestracja w Serwisie umożliwia korzystanie z Usług oferowanych w ramach Serwisu dostępnych tylko dla Użytkowników posiadających status Użytkowników zarejestrowanych.

 5. Status Użytkownika jest bezpłatny bez względu na to, czy Użytkownik ma status Użytkownika zarejestrowanego, czy też niezarejestrowanego, z zastrzeżeniem postanowień §1, pkt. 5 i 6.

§ 3 Rejestracja

Rejestracja w ramach strony WWW Serwisu

 1. W celu dokonania rejestracji bezpośrednio z poziomu Serwisu wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis.

 2. Formularz wymaga udostępnienia przez zainteresowanego Użytkownika danych, o które zostanie poproszony w ramach formularza. Będą to:

  • Nazwa konta (firma, urząd, imię i nazwisko…);

  • Login Użytkownika;

  • Proponowane hasło, przy czym ze względów bezpieczeństwa powinno się ono składać z co najmniej 8 znaków (małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne).Usługodawca zapewnia wysoki poziom zabezpieczeń dostępu do kont poszczególnych Użytkowników, niemniej jednak to Użytkownik pozostaje dysponentem swojego hasła i w tym zakresie jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się tym hasłem. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy. Usługodawca sugeruje Użytkownikom:
   (1) taki dobór hasła, aby jego odgadnięcie nie było możliwe przez inne osoby lub programy komputerowe oraz
   (2) okresową, nie rzadszą niż raz na 30 dni, zmianę hasła;

  • Adres e-mail Użytkownika.

 3. Ponadto osoba rejestrująca ma możliwość zaznaczenia następujących opcji dotyczących:

  • akceptacji Regulaminu wraz z Polityką Prywatności;

  • wyrażenia zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną;

  • zamówienia Newslettera Serwisu. Zamówienie Newslettera Serwisu będzie również możliwe w każdym momencie po dokonaniu rejestracji w Serwisie poprzez zaznaczenie stosownej opcji w ramach konta Użytkownika dostępnego na stronie Serwisu.

 4. Po wypełnieniu formularza i kliknięciu opcji „Zarejestruj” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w formularzu adres e-mail wiadomość z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację konta Użytkownika (dalej: „Konto”). Od tego momentu Użytkownik będzie posiadał status Użytkownika zarejestrowanego w Serwisie. Aktywacja konta jest wymagana przed pierwszym logowaniem na stronie.

 5. Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych wprowadzonych przy rejestracji.

 6. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane.

§ 4 Zawarcie i rozwiązanie Umowy. Prawo odstąpienia od Umowy.

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Użytkownika zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. odpowiednio:
  (1) w przypadku Usługi udostępnienia zawartości Serwisu - z momentem wejścia na stronę URL Serwisu;
  (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu - w przypadku Usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja;
  (3) w przypadku Usług świadczonych na wyraźne życzenie Użytkownika, tj. w szczególności Usług komentowania materiałów znajdujących się w Serwisie – z momentem wypełnienia i wysłania odpowiedniego formularza lub/i z momentem wyrażania woli przez Użytkownika na świadczenie konkretnej Usługi lub/i po spełnieniu określonych przez Usługodawcę wymagań.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą odpowiednio:
  (1) opuszczenia przez Użytkownika Serwisu;
  (2) wyrejestrowania się z Serwisu przez Użytkownika (dezaktywacji Konta);
  (3) rezygnacji przez Użytkownika z danej Usługi (poprzez przesłanie e-maila z żądaniem w przedmiotowym zakresie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub poprzez wypełnienie stosownego formularza (o ile w przypadku danej Usługi jest dostępny) na stronie Serwisu;
  (4) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana:
  (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Użytkownika (w szczególności polegającymi na niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń danego Użytkownika, naruszeniu praw innych Użytkowników, Usługodawcy) - działania Usługodawcy w tym zakresie podejmowane są stosownie do szczegółowych postanowień Regulaminu,
  (b) odmową Użytkownika udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi,
  (c) problemami technicznymi po stronie Użytkownika uniemożliwiającymi świadczenie dla niego Usługi przez Usługodawcę.

 3. Prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (stosownie do pkt. 2 powyżej) przysługuje Użytkownikowi w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia).

 4. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od jej zawarcia.

 5. Uprawnienie do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.

 6. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5 Wyrejestowanie się Użytkownika z Serwisu / dezaktywacja Konta

 1. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili (bez zachowania okresu wypowiedzenia) prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w szczególności poprzez żądanie wyrejestrowania się z Serwisu.

 2. Wyrejestrowanie następuje poprzez przesłanie maila z żądaniem dezaktywacji konta na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 3. W przypadku usunięcia na wniosek Użytkownika jakichkolwiek danych osobowych podawanych w formularzu, niezbędnych do rejestracji lub cofnięcia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisu lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu Serwisu, dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Użytkownika.

 4. Dezaktywację Profilu powoduje również naruszenie przez danego Użytkownika któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Użytkownika, naruszenie praw innych Użytkowników, Usługodawcy, innych podmiotów trzecich lub zachowanie w ramach Serwisu sprzeczne z postanowieniami Regulaminu (z uwzględnieniem postanowień punktu 7 Rozdziału PRAWA WYŁĄCZNE).

 5. Fakt dezaktywacji Konta jest każdorazowo komunikowany danemu Użytkownikowi za pośrednictwem wiadomości wysłanej przez Usługodawcę na adres e-mail podany podczas rejestracji.

§ 6 Sposób korzystania przez Użytkowników z Serwisu

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (Netykieta) oraz dobrymi obyczajami.

 2. Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do:

  • powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników;

  • nieprzekazywania nieprawdziwych danych osobowych (w szczególności niedopuszczalnym jest tworzenie nieistniejących użytkowników oraz przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych, korzystanie z kont innych użytkowników czy udostępnianie własnych kont innym osobom);

  • powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;

  • niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;

  • aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Użytkownikiem;

  • powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;

  • powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność i dobre imię innych osób;

  • nieumieszczania w Serwisie oraz nieprzekazywania za jego pośrednictwem treści lub materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem lub z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób;

  • niekorzystania z cudzego wizerunku, nienakłaniania do popełnienia przestępstwa, niepropagowania przemocy, powstrzymywania się od postępowań nagannych moralnie, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety;

  • powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać obiektywnie uznane za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.

 3. Ponadto, podczas dyskusji pomiędzy Użytkownikami Serwisu mają zastosowanie wszystkie obowiązujące podczas zwykłej rozmowy normy zachowania. Krzyk (pisanie wielkimi literami), formy rozkazujące i zwroty powszechnie uznawane za wulgarne są niemile widziane i używanie ich grozi otrzymaniem ostrzeżenia, usunięciem wpisu, a w skrajnych przypadkach – usunięciem konta (ban). W szczególności zabronione są posty zawierające groźby i obelgi. Ponadto Użytkownicy powinni dbać o poprawność gramatyczną i ortograficzną zamieszczanych postów.

 4. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących funkcjonowania Serwisu lub sposobu korzystania z niego Użytkownik może skontaktować się z działem pomocy technicznej poprzez przesłanie wiadomości e-mailowej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

§ 7 Prawa Wyłączne

 1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu obejmujące w szczególności teksty, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje, oprogramowania oraz bazy danych stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

 2. Wraz z zamieszczeniem danej treści lub danego materiału Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej licencji niewyłącznej do wszelkich zawartych w nich utworów w zakresie niezbędnych do publikacji danych treści w ramach Serwisu. Licencja udzielona zostaje na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych, z prawem do udzielania sublicencji.

 3. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie praw osobistych do utworów wskazanych w punkcie 2 powyżej, w zakresie niezbędnym do ich publikacji w ramach Serwisu.

 4. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Użytkowników z materiałów, o których mowa w punkcie 1 powyżej, w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest:

  • zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych Serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem;

  • umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów;

  • zwielokrotnianie materiałów na nośnikach;

  • rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

  • rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu.

 5. Użytkownik oświadcza, że posiada tytuły prawne do wszelkich treści i innych materiałów opublikowanych przez niego w Serwisie w zakresie niezbędnym do ich publikacji w mediach Usługodawcy, jak również do promocji i reklamy mediów Usługodawcy. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że:

  • treści i materiały te nie naruszają praw lub dóbr osobistych osób trzecich;

  • treści i materiały te są wolne od wad prawnych;

  • wykorzystanie tych treści i materiałów przez Usługodawcę nie naruszy praw lub prawnie chronionych dóbr osób trzecich;

  • treści i materiały są zgodne z obowiązującym prawem.

 6. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkowników treści i innych materiałów w Serwisie, które:

  • są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

  • pochwalają lub nawołują do nienawiści, przemocy, nienawiści rasowej lub religijnej, faszyzmu, nazizmu, komunizmu;

  • zniesławiają, obrażają lub naruszają chroniony interes osób trzecich;

  • są obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub w inny sposób sprzeczne z akceptowanymi normami obyczajowymi lub mogące zagrozić nieletnim;

  • są reklamą lub niezamówioną informacją handlową;

  • służą do usuwania, modyfikacji, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania przetwarzania, gromadzenia lub transferu takich danych, zakłócania pracy systemów lub sieci teleinformatycznych, zakłócania lub usuwania zabezpieczeń technicznych oraz systemów DRM;

  • umożliwiają nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w jakichkolwiek systemach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych, w szczególności kodów dostępu oraz haseł.

 7. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo oceny wszelkich treści oraz materiałów zamieszczanych lub zamieszczonych na łamach Serwisu pod kątem zgodności z wymogami Regulaminu lub Netykiety oraz przepisów prawa. W przypadku umieszczenia przez Użytkownika w ramach Serwisu materiałów niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub zamieszczenia w ramach Serwisu jakichkolwiek innych materiałów o charakterze bezprawnym, Użytkownik ten otrzyma od Usługodawcy ostrzeżenie, a w przypadku niezastosowania się do niego jego Konto zostanie dezaktywowane. Powyższe nie wyklucza podjęcia przez Usługodawcę działań wskazanych w punkcie 8 poniżej.

 8. W przypadku powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze zamieszczonych w ramach Serwisu materiałów Usługodawca uprawniony będzie do podjęcia decyzji o ich usunięciu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 8 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.

 3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w formie elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać:
  (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie,
  (2) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres e-mail).
  Usługodawca przyjmuje również reklamacje składane z wykorzystaniem tradycyjnej przesyłki pocztowej wysłanej na adres korespondencyjny: GEOBID Sp. z o.o., ul. Urbanowicza 37, 41-500 Chorzów, z zamieszczonym na kopercie dopiskiem „Reklamacja GEOBID.pl”.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacje będą niepełne i rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe.

 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.

§ 9 Odpowiedzialność / prawa i obowązki Usługodawcy i Użytkownika

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby informacje zamieszczane w ramach Serwisu były jak najwyższej jakości.

 2. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, by wszelkie ewentualne nieścisłości techniczne oraz błędy typograficzne w informacjach zawartych w Serwisie były eliminowane na bieżąco.

 3. Usługodawca zastrzega prawo do:

  • Zmiany cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach, z zastrzeżeniem, że w przypadku zmian polegających na usunięciu określonych funkcjonalności Serwisu stosowana będzie procedura przewidziana w punkcie 1 §12 „Postanowienia końcowe”;

  • Okresowych przerw technicznych niezbędnych do rozwijania Serwisu oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby nie wpływały one na jakość świadczonych w ramach Serwisu usług;

  • Zaprzestania, po uprzednim powiadomieniu Użytkownika oraz wezwaniu go do zaprzestania naruszeń, świadczenia usług w ramach Serwisu w stosunku do Użytkownika, który narusza postanowienia Regulaminu.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z prowadzenia Serwisu po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.

 5. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby wszelkie aplikacje umieszczone w ramach Serwisu działały poprawnie.

 6. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.

 7. Informacje produktowe prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Produkty prezentowane mogą być w ramach Serwisu w zestawieniu z wyposażeniem dodatkowym, nieobjętym wskazaną przy nich ceną, o czym jednak każdorazowo Użytkownik będzie informowany.

§ 10 Postanowienia szczegółowe – poszczególne Usługi w ramach Serwisu

W ramach Serwisu świadczone są w szczególności następujące Usługi:

 1. Udostępnianie zawartości Serwisu

  Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Użytkownika świadczy usługę wyświetlenia zawartości Serwisu, w tym w szczególności: katalogu produktów firmy GEOBID, porad związanych z obsługą i użytkowaniem, aktualizacją oprogramowania, inspiracji z zakresu wykorzystania oprogramowania. Ponadto każdy Użytkownik ma możliwości korzystania z wyszukiwarki produktów, a także z narzędzia w postaci porównywarki produktów.

 2. Newsletter

  Użytkownicy, którzy zainteresowani są otrzymywaniem Newslettera Serwisu z informacjami związanymi z Serwisem oraz zawartymi w jego ramach informacjami handlowymi, mają możliwość otrzymywania takich Newsletterów poprzez podanie w ramach dostępnego na stronie Serwisu formularza swojego adresu e-mail, na który takie Newslettery chcieliby otrzymywać, oraz poprzez zaznaczenie w ramach tego formularza stosownych opcji/wyrażenie zgody niezbędnej do wysyłania Newslettera przez Usługodawcę lub poprzez zaznaczenie stosownych opcji/zgody w ramach Konta Użytkownika zarejestrowanego. Użytkownik ma możliwość wypisania się (rezygnacji) z Usługi Newslettera oraz (tym samym) odwołania zgody wyrażonej przez Użytkownika w każdym czasie poprzez wypełnienie stosownych opcji znajdujących się na stronach Serwisu/Koncie Użytkownika lub poprzez przesłanie e-maila z informacją o rezygnacji (odwołaniu zgody) w przedmiotowym zakresie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 3. Sklep Internetowy

  Szczegółowe postanowienia związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkowników Sklepu Internetowego, zostały zamieszczone w ramach Regulaminu Sprzedaży Sklepu Internetowego GEOBID dostępnego pod adresem: http://geobid.pl/regulamin-sklepu-internetowego.

§ 11 Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca (GEOBID Sp. z o.o.), z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Katowice pod numerem KRS 0000060944, kapitał zakładowy 170.000 zł, NIP 634-013-27-84, REGON: 271100591.

 2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowanie w nich kombinacji liter i cyfr).

 3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) („u.ś.d.e.”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) („u.d.o.”).

 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Usługodawcy udostępnione przez Użytkownika. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie.

 5. Dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 powyżej, przetwarzane przez Usługodawcę, są danymi, które Użytkownik udostępnia w trakcie rejestracji oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Serwisu).

 6. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt. 5 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi.

 7. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być ponadto wykorzystywane przez Usługodawcę w innych celach, na które Użytkownik wyraził osobną opcjonalną zgodę (w przypadkach, gdy zgoda taka będzie wymagana i stosownie do zakresu wyrażonej zgody). Świadczenie usług przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie jest uzależnione od wyrażenia przez Użytkownika takiej zgody.

 8. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Administratorowi Danych swoje dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących go danych oraz ich poprawienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 9. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 10. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez osoby odwiedzające Serwis z usługi świadczonej drogą elektroniczną, zgodnie z u.ś.d.e.

 11. Serwis korzysta z tzw. plików cookie, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych usług. Używanie cookies umożliwia Usługodawcy dostosowanie świadczonych usług i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb osoby odwiedzającej Serwis. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować sposób korzystania z Serwisu przez odwiedzające go osoby. Osoby odwiedzające Serwis posiadają możliwość wyłączenia (zablokowania) w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie prowadzić może do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania, jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w Polityce plików cookies.

 12. Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP, z których osoby odwiedzające Serwis przeglądają zamieszczone na jego łamach treści. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Dane te nie są zestawiane z danymi osobowymi osób przeglądających strony WWW Serwisu.

 13. Niniejszy dokument dotyczy jedynie Serwisu. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Usługodawca nie ma wpływu na zasady prywatności obowiązujące w ramach stron WWW, na które będzie wchodził użytkownik poprzez linki zamieszczone na stronie Serwisu. Użytkownik, wchodząc poprzez linki umieszczone w ramach Serwisu na inne strony WWW, powinien zapoznać się z polityką prywatności obowiązującą w ramach tych stron.

 14. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane użytkownikom poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres e-mailowy podany podczas rejestracji odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie poprzez umieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz (w przypadku Użytkowników zarejestrowanych) drogą elektroniczną poprzez przesłanie komunikatu systemowego do zarejestrowanych Użytkowników Serwisu na adres e-mailowy podany podczas rejestracji.

 2. Użytkownikowi zarejestrowanemu przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji wskazanej w punkcie 1 powyżej, przy zastosowaniu procedury opisanej w §5 „Wyrejestrowanie się użytkownika z Serwisu / Dezaktywacja konta”. Użytkownik niezarejestrowany, nieakceptujący zmian w Regulaminie, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się dokonać takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.

 4. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne.

 5. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 5 sierpnia 2015 r.

 6. Ostatnia modyfikacja Regulaminu miała miejsce 25 maja 2018 r. (RODO).

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.