Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Obiekty sportowe

Charakterystyka

Moduł umożliwia prowadzenie przestrzennego rejestru obiektów oraz organizacji (klubów, organizacji, stowarzyszeń) sportowych na terenie jednostki administracyjnej. Rozbudowane narzędzia analiz przestrzennych dają ponadto możliwość wykonywania zestawień i wydruków na temat konkretnych obiektów.

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

Odszukanie lokalizacji obiektu (ADRES, EWMAPA)

Podstawową funkcją modułu jest wprowadzenie lokalizacji przestrzennej obiektów sportowych (np. boisk) oraz siedzib klubów sportowych. Można to zrobić na podstawie ortofotomapy oraz na podstawie punktów adresowych. W zasadniczy sposób zadanie to ułatwia baza adresowa prowadzona w programie ADRES. Połączenie bazy adresowej z częścią graficzną systemu zawartą w programie EWMAPA, daje z kolei możliwość określenia lokalizacji przestrzennej danego punktu lub obszaru (np. wszystkich punktów adresowych przy danej ulicy). Lokalizacja odbywa się przez prosty interfejs, przy pomocy którego należy określić, przy jakiej ulicy, a następnie pod jakim numerem znajduje się dany obiekt sportowy.

Biblioteka linii i symboli (EWMAPA)

Określenie położenia budynku, w którym znajduje się siedziba klubu sportowego lub położenia obiektu sportowego może nastąpić poprzez symbol. Standardowo do EWMAPY podczas instalacji dodawane są biblioteki linii i symboli; wśród nich można wyróżnić biblioteki geodezyjne (zawierające symbole i linie zgodne z zasadami tworzenia mapy zasadniczej) oraz biblioteki do modułów związanych z gospodarowaniem przestrzenią (przykładowe symbole dla modułu znajdują się w pliku SPORT.smb dołączanym do nowej wersji programu EWMAPA). W związku z faktem, iż nie zawsze biblioteki te dysponują niezbędnymi dla użytkownika symbolami lub wzorcami linii, każdy użytkownik EWMAPY ma możliwość utworzenia indywidualnych bibliotek i używania ich podczas pracy.

Menu aktywności i widoczności (EWMAPA)

Podczas wprowadzania danych dotyczących lokalizacji obiektów sportowych i siedzib klubów sportowych, pracę ułatwia tak zwane menu, w którym mogą być zawarte najczęściej używane funkcje w programie. Menu w EWMAPIE dzieli się na dwa rodzaje, menu aktywności umożliwiające rysowanie (aktywowanie podwarstw oraz wybór odpowiedniej funkcji do rysowania) i menu widoczności umożliwiające odczytywanie na ekran określonych elementów mapy (wywołanie na ekran wybranych informacji, np. z modułu Obiekty sportowe wszystkich boisk ORLIK równocześnie). Menu konfigurowane jest przez użytkownika, a wszystkie zawarte w nim funkcje zależą jedynie od rodzaju danych skonfigurowanych w bazie.

Budowa bazy danych opisowych (EWMAPA)

Dane opisowe do każdego obiektu sportowego oraz siedziby klubu można wprowadzać bezpośrednio do jednopoziomowej tabeli wbudowanej w programie EWMAPA. Tabela taka może być definiowana w zależności od potrzeb użytkownika. Podczas jej tworzenia, użytkownik dysponuje siedmioma rodzajami pól (np. tekstowe, liczby całkowite, liczby rzeczywiste), a ich wybór determinuje rodzaj wprowadzanych danych i sposoby ich filtrowania. Aby ułatwić pracę z tabelą zintegrowaną, można słownikować pola. Słowniki mogą być tworzone przez użytkownika.

Analizy przestrzenne (EWMAPA)

W module Obiekty sportowe wiele danych można wprowadzać dzięki funkcjom analiz przestrzennych. Na przykład na podstawie innych modułów Systemu Informacji o Terenie (np. osi ulic w_module ADRES) istnieje możliwość wyznaczenia najkrótszej trasy pomiędzy wskazanymi punktami. Tym sposobem można wprowadzić do systemu przebieg nowych tras rowerowych lub pieszych. Analizy tego typu są możliwe dzięki funkcjom markerów i zależą jedynie od danych, którymi dysponuje użytkownik.

Filtrowanie danych (EWMAPA)

Dane zawarte w zintegrowanej tabeli opisowej umożliwiają odszukiwanie (filtrowanie) obiektów sportowych według określonych warunków, a także wykonywanie statystyk i wydruków. Zawartość wydruku może być redagowana przez użytkownika. Zestawienia mogą być tworzone w formacie HTML. Podczas wykonywania analizy poszczególne pola danych opisowych można przefiltrować przez fragment tekstu, wartość liczbową z zastosowaniem operatorów matematycznych lub też filtrować jednocześnie przez kilka pól.

Publikacja danych w geoportalu (EWMAPA, przeglądarka internetowa)

Dane o obiektach sportowych i siedzibach klubów sportowych mogą być prezentowane w geoportalu, umożliwia to program EWMAPA posiadający funkcję publikowania danych w Internecie. Wystarczy jedynie, aby dane były skonfigurowane (widoczne) w programie EWMAPA. Podczas konfiguracji geoportalu należy ustalić jakie profile będą funkcjonować w jego obrębie. Przez profile należy rozumieć możliwości dostępu do danych; mogą to być profile: chroniony (dostępny po zalogowaniu, np. dla jednostki gminnej) lub publiczny. Dla każdego profilu definiuje się następnie, jakie warstwy i w jakiej kolorystyce będą się wyświetlały. Jedną warstwę WMS może tworzyć dowolna liczba warstw lub podwarstw, szrafur, rastrów lub elementów baz działek.

Poruszanie się po geoportalu (przeglądarka internetowa)

Wszystkie dane o obiektach sportowych i siedzibach klubów sportowych, w tym dane graficzne wprowadzone w EWMAPIE, dane opisowe zawarte w  zintegrowanej tabeli opisowej a także dane z niektórych programów zewnętrznych (np. DOKUMENT), mogą być publikowane przez geoportal. Istotne jest, iż dane publikowane są na bieżąco i nie podlegają żadnej konwersji; są wyświetlane w geoportalu w takiej postaci, w jakiej zostały wprowadzone przez użytkownika. Obsługa geoportalu jest intuicyjna i bardzo przyjazna dla użytkownika. Geoportal posiada możliwości pozycjonowania się na mapie, poruszania się po mapie oraz wykonywania analiz przestrzennych (pomiaru odległości oraz powierzchni).

PROGRAMY OBSŁUGUJĄCE

1EWMAPA
Program jest oryginalną aplikacją obsługującą grafikę komputerową. Aplikacja została stworzona do infrastruktury informacji geograficznej funkcjonującej w Polsce. Program umożliwia prowadzenie graficznej bazy danych oraz powiązanie jej z danymi opisowymi (w postaci zintegrowanej tabeli lub zewnętrznej bazy danych) oraz wykonywanie analiz przestrzennych, będąc tym samym podstawą Systemu Informacji o Terenie. Program został zaprojektowany na powszechnie dostępne komputery osobiste, umożliwiając instalowanie go nawet tam, gdzie aktualnie nie dysponuje się wystarczającymi środkami na założenie kompleksowego Systemu Informacji o Terenie. Dane w programie EWMAPA przechowywane są w pięciu podstawowych strukturach: działki, warstwy, obiekty, rastry, szrafury. Aplikacja umożliwia również wymianę danych (eksport i import) pomiędzy formatami .dxf oraz .shp.

2ADRES
Program ADRES jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia rejestru wydanych numerów porządkowych nieruchomości w powiązaniu z ich przestrzenną lokalizacją. Do podstawowych funkcji programu ADRES należą: ewidencja ulic wraz z uchwałami, ewidencja numerów nieruchomości wraz z pismami (zawiadomieniami) czy połączenie adresu z obiektem adresowym w EWMAPIE. Aplikacja umożliwia porównanie bazy adresowej z innymi bazami oraz wykonywanie różnego rodzaju wydruków, np. wykazu ulic. Jest to program samodzielny, ale jego możliwości i wykorzystanie są widoczne przy połączeniu z programem EWMAPA, który umożliwia pozyskanie informacji opisowej dotyczącej adresu czy wskazanie szukanego adresu lub wszystkich adresów przy danej ulicy. Program ADRES jest też powiązany z programem MIESZKANIEC, a bardzo szeroko wykorzystywany jest w programie EKOKOSZ.

Odwiedza nas 640 gości oraz 4 użytkowników.