Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK

w związku z pismem GGK – KN.PRG.071.2.2018.1.ML

Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK na temat sposobu wypełnienia ankiety Głównego Geodety Kraju do pisma KN.PRG.071.2.2018.1.ML z dnia 20 lipca 2018 r.

W celu uzupełnienia Tabeli 1 – wysokość wpływów z tytułu udostępniania materiałów z państwowego zasobu w związku ze zgłoszonymi pracami - wymagane jest wejście do opcji Rejestr zgłoszeń, naciśnięcie przycisku Raporty, wybranie ostatniej pozycji z menu – Zgłoszenia wg powierzchni. Po określeniu dat sporządzenia zestawienia w katalogu WYDRUKI systemu Ośrodek utworzony zostanie plik analiza.txt. Plik ten należy przepisać lub przekleić do odpowiednich pozycji tabeli 1.

Zestawienie sporządzane jest wg daty zgłoszenia pracy.

W celu uzupełnienia Tabeli 2 (wpływy z tytułu uwierzytelnień za rok 2017) należy wykonać zapytanie SQL (w opcji BazaMonitor zapytań należy wybrać zakładkę Zaawansowane i wkleić zapytanie. Następnie nacisnąć przycisk Wykonaj).

select Pierwszy_asortyment, sum(suma) as razem, count(*) as Liczba_pozycji from
(select k.uid,
(select sum(r.Wartosc) from rozlicz R where (r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )) as suma,
(select P.nazwa_skr from ROBOTY B left join KERGASOR E on (b.uid=e.id_roboty)
left join ASORTYM A on (e.id_asort=a.uid)
left join PZG_SLOWNIK P on (P.uid=a.cel)
where (k.id_kerg=b.uid) rows 1) as Pierwszy_asortyment
from kart_zam K
where exists
(select r.uid from rozlicz R where r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )
and k.d_fakt between '2017-01-01' and '2017-12-31')
group by Pierwszy_asortyment

W wypadku braku powiązania asortymentu zgłoszenia z celem pracy można posiłkować się zapytaniem:

select Pierwszy_asortyment, sum(suma) as razem, count(*) as Liczba_pozycji from
(select k.uid,
(select sum(r.Wartosc) from rozlicz R where (r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )) as suma,
(select a.nazwa_a from ROBOTY B left join KERGASOR E on (b.uid=e.id_roboty)
left join ASORTYM A on (e.id_asort=a.uid) where (k.id_kerg=b.uid) rows 1) as Pierwszy_asortyment
from kart_zam K
where exists
(select r.uid from rozlicz R where r.pozycja in ('16.3','16.4') and R.id_zam=k.uid )
and k.d_fakt between '2017-01-01' and '2017-12-31')
group by Pierwszy_asortyment

Wynik zapytania należy właściwie zinterpretować tzn. przypisać kolumnę z nazwą celu / asortymentu do odpowiedniej kolumny w tabeli 1 oraz podsumować kwoty i liczby zgłoszeń.

Kwoty są zaliczone do raportu wg daty wystawienia dokumentu obliczenia opłaty.

W celu wypełnienia tabeli 3 - wpływy z opłat za udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – należy wykonać zapytanie SQL:

select K.Jedn_seg, r.R_ceny, r.Nr_Cennika, r.Pozycja, r.wspK, r.wspCl, sum(Wartosc)
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0
and k.D_fakt between '2017-01-01' and '2017-12-31'
group by
K.Jedn_seg, R_ceny, Nr_Cennika, Pozycja, r.wspK,r.wspCl

Wygenerowaną tabelę można wyeksportować np. do postaci tekstowej, zaimportować do Excela i tam dalej obrabiać, lub ręcznie podsumować pozycje np. z żądanej tabeli cennika, zwracając uwagę na prefiks lub współczynnik świadczący o udostępnieniu na wniosek, bądź do zgłoszenia pracy.

Liczbę zgłoszeń, do których był DOO w roku 2017 można ustalić zapytaniem:

select count(*) from roboty R where R.lp=0
and exists (select uid from kart_zam K where Typ_kerg='K'
and r.uid=k.id_kerg and d_fakt between '2017-01-01' and '2017-12-31')

Liczbę uzgodnień, do których był DOO w roku 2017 można ustalić zapytaniem:

select count(*) from ZUD R where R.lp=0
and exists (select uid from kart_zam K where Typ_kerg='Z'
and r.uid=k.id_zud and d_fakt between '2017-01-01' and '2017-12-31')

Liczby te mogą się różnić od liczby zgłoszeń i uzgodnień w roku 2017, ponieważ:

 • nie każde zgłoszenie/ uzgodnienie musiało zakończyć się wystawieniem DOO w konkretnym roku,
 • można wystawiać DOO do zgłoszeń/ uzgodnień z lat wcześniejszych.

Liczbę wypisów/wyrysów można ustalić na podstawie ostatniego numeru sprawy dla prefiksu przypisanego do wypisów/wyrysów.

Prawidłowe wypełnienie ankiety możliwe jest po spełnieniu przez użytkowników systemu OŚRODEK kilku warunków:

 1. W opcji DodatkoweSłownik asortymentówAsortymenty zgłoszeń należy powiązać każdy używany asortyment zgłoszenia pracy z celem pracy.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie ma obowiązku rejestracji pola powierzchni zgłaszanych prac, zatem atrybutu takiego brak w systemie Ośrodek. Pole powierzchni zgłoszenia pracy geodezyjnej da się obliczyć jedynie w wypadku rejestracji tzw. zakresu obszarowego zgłoszenia (co nie jest obowiązkowe); można także pole to obliczyć w przypadku rejestracji tzw. zakresu rastrowego, jednakże zakres rastrowy jest mniej dokładnym sposobem obliczania powierzchni zgłoszonej pracy.
 3. Zgodnie z aktualnymi przepisami, do jednego zgłoszenia może być przypisanych kilka asortymentów lub celów pracy, zatem w tym przypadku nie da się jednoznacznie określić, jakiego celu dotyczy zgłoszenie. Na potrzeby niniejszych zestawień przyjmujemy, że jest to pierwszy cel lub asortyment.
 4. Aby uzyskać wysokość kwot uwierzytelnień w rozbiciu na cele prac, wymagane jest powiązanie wniosku o uwierzytelnienie z numerem zgłoszenia pracy geodezyjnej, a w zgłoszeniu pracy musi być określony asortyment pracy, z którego wynika określony cel. Brak powiązania wniosku (i DOO) o uwierzytelnienie ze zgłoszeniem pracy spowoduje, że nie da się wykonać obliczeń.
 5. Wszelkie kwoty obliczane są na podstawie kosztorysów. Sumy mogą się różnić od kwot dokumentów obliczenia opłaty, ponieważ na ostateczną kwotę DOO, oprócz kosztorysu, ma wpływ zaokrąglenie do 30 zł oraz koszt nośnika i wysyłki, których w pewnych przypadkach nie da się powiązać z konkretnymi pozycjami tabelki. Kwoty zaokrągleń można wykazać zapytaniem:
  select Jedn_seg, sum(suma) as Zaokraglenia from (
  select K.Jedn_seg, Kwota_f - (select sum(Wartosc) from rozlicz R where k.uid=r.id_zam) as suma
  from kart_zam K where kwota_f <> 0
  and k.D_fakt between '2017-01-01' and '2017-12-31'
  and (select sum(Wartosc) from rozlicz R where k.uid=r.id_zam) <> Kwota_f)
  group by jedn_seg
  

  a kwoty nośnika i wysyłki:

  select K.Jedn_seg, sum(Kw_nosnik) as Nosnik, sum(Kw_wysylka) as Wysylka from kart_zam K
  where k.Nr_vat <> 0
  and k.D_fakt between '2017-01-01' and '2017-12-31'
  group by K.Jedn_seg
  

Odwiedza nas 177 gości oraz 3 użytkowników.