Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Nowe e-usługi wdrożone przez PODGiK w Rzeszowie
dla mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego

 

Źródło: https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/ – 09.04.2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie uruchomił platformę usług elektronicznych.

DLA INTERESANTÓW

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie uruchomił platformę usług elektronicznych, która pozwala na składanie wniosków pozwalających na zakup dokumentów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny, między innymi mapy ewidencyjnej i zasadniczej oraz wypisów z rejestru gruntów i budynków.

Aby skorzystać z nowego rozwiązania należy wejść w moduł Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD, na stronie głównej geoportalu powiatu rzeszowskiego, adres: https://powiatrzeszowski.geoportal2.pl/

Chcąc skorzystać z opcji udostępnienia materiałów PZGiK niezawierających danych osobowych należy bezpłatnie założyć konto użytkownika, umożliwiające złożenie zamówienia. Wszelkie dane i informacje dotyczące złożonego wniosku dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

W przypadku wniosków o materiały zawierające dane osobowe np. wypis i wyrys z ewidencji gruntów, oprócz założenia konta, konieczne jest potwierdzenie konta przez profil zaufany ePUAP. Składając zamówienie, należy zwrócić uwagę czy wnioskodawca jest właścicielem przedmiotowej działki.
W przypadku gdy dla danego zakresu zamówienia osoba nie jest właścicielem, konieczne jest dołączenie do wniosku potwierdzenia tzw. interesu prawnego (pełnomocnictwa i ewentualnej opłaty skarbowej lub przedstawienie odpowiedniej podstawy prawnej żądania danych). Dokumenty potwierdzające interes prawny należy dołączyć do wniosku jako załącznik w formacie PDF. Podobnie jak w przypadku pozostałych wniosków, zamówione dokumenty oraz informacje dotyczące postępu realizacji wniosku, dostępne są po wejściu w szczegóły złożonego wcześniej wniosku.

Opłatę za zamówienie należy dokonać po wygenerowaniu przez system dokumentu obliczenia opłaty (DOO). Przy wypełnianiu formularza wniosku prosimy o uzupełnienie wszystkich wymaganych pól. Ważne jest aby na wniosku w polu Dodatkowe wyjaśnienia, zawrzeć cel na jaki zamawiane są materiały (np. decyzji o warunkach zabudowy, do notariusza lub księgi wieczystej, itp.). Informacja ta ułatwi pracownikowi PODGiK w Rzeszowie jego weryfikację i jednocześnie przyspieszy realizację.

Wnioski złożone przez geoportal wpływają bezpośrednio na stanowisko obsługi. Dopuszcza się również składanie wniosków z wykorzystaniem platformy ePUAP (z pominięciem geoportalu), jednak wpływają one wtedy na kancelarię urzędu po czym są dekretowane i przekazywane do odpowiedniej komórki organizacyjnej przez co czas realizacji będzie dłuższy.

Dla osób nieposiadających możliwości skorzystania z usług elektronicznych pozostaje nadal dotychczasowa, tradycyjna forma załatwiania spraw. W tym celu ze strony: http://www.podgik.rzeszow.pl/pl/str/55/formularze-dla-interesantow można pobrać druk zamówienia, wypełnić go a następnie wysłać pocztą do urzędu.

DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Aby wyjść naprzeciw zaistniałej sytuacji udostępniona została również możliwość przekazania operatu technicznego w postaci elektronicznej.

Jednostki wykonawstwa geodezyjnego bez wychodzenia z biura mogą złożyć operat techniczny wraz z dokumentacją do uwierzytelnienia. Dokumentacja do uwierzytelnienia w formie elektronicznej może zostać przesłana również dla operatów, które zostały już wcześniej złożone w formie tradycyjnej a nie zostały jeszcze uwierzytelnione.

Warunkiem dostępu do funkcjonalności złożenia operatu elektronicznego jest posiadanie przez Wykonawcę pracy geodezyjnej (przedsiębiorcę) konta w geoportalu oraz podpisu elektronicznego.

Możliwość złożenia operatów elektronicznych dotyczy tylko operatów, które mogą być w całości przekazane jako operat elektroniczny (mapy d/c projektowych, inwentaryzacje przyłączy i sieci uzbrojenia terenu, geodezyjne inwentaryzacje obiektów budowlanych, aktualizacje ewidencji gruntów i budynków, mapy d/c prawnych itp.).

Przekazywanie operatów w postaci elektronicznej nie dotyczy opracowań d/c prawnych (np. map z projektem podziału, rozgraniczeń, map d/c prawnych z ustaleniem granic itd.) ponieważ operaty te są operatami zawierającymi poza dokumentami elektronicznymi dokumenty takie jak np. protokoły ustalenia granic czy dowody doręczeń zawiadomień, a więc dokumenty, których to oryginały wchodzą w skład operatu technicznego.

Aby przesłać operat w wersji elektronicznej należy po zalogowaniu w trybie chronionym wypełnić interaktywne zawiadomienie o zakończeniu prac geodezyjnych oraz zamieścić operat w pliku ZIP.

Tak przesłany operat zostanie zweryfikowany a po przyjęciu do zasobu dokumentacja podpisana podpisem elektronicznym. Po uiszczeniu opłaty odbiór uwierzytelnionej dokumentacji również odbędzie się drogą elektroniczną poprzez zamieszczeniu jej do pobrania na portalu geodety.

W celu ułatwienia opracowano również szczegółowe informacje dotyczące sposobu i formy przekazania dokumentacji wraz z przykładami operatu elektronicznego, dokumentu do uwierzytelnienia oraz wniosku o uwierzytelnienie.

DLA PROJEKTANTÓW

Na Geoportalu Powiatu Rzeszowskiego wprowadzone zostały również internetowe narady koordynacyjne.

Moduł ten umożliwia po założeniu konta w serwisie złożenie wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzenie narady koordynacyjnej jak również przy pomocy modułu wniosku ZUD złożenie wniosku i pobranie ostatecznej opinii z narady koordynacyjnej.

Odwiedza nas 261 gości oraz 1 użytkownik.