Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty

Szczegóły pliku
OŚRODEK 2 dla Wykonawcy - upgrade OŚRODEK 2 dla Wykonawcy - upgrade Popularne

Upgrade programu Ośrodek 2 dla Wykonawcy do wersji 2.03

W celu aktualizacji programu (dotyczy użytkowników wersji 2.0, 2.01 i 2.02) - należy pobrać i rozpakować archiwum: OSRW203UPG.ZIP.

W spakowanym pliku ZIP znajdują się następujące uaktualnienia :

 1. OsrodekW.exe - plik zastępujący wersję 2.0 Ośrodka dla Wykonawcy
 2. Qrp.exe - narzędzie do podglądu raportów zapisanych na dysk w formacie QRP
 3. Tiff.DLL i RasGraph.DLL - biblioteki do obsługi plików graficznych (np TIFF, PCX) przy dołączaniu dokumentów
 4. 2000.def - plik z definicją układu 2000
 5. 2BPisEw2.ATX - dodatkowy wzorzec raportu 'pismo do ewidencji' z wyszczególnieniem dokumentów opisowych
 6. 2AZgloWk.ATX i 2AZgl2Wk.ATX - pierwotny i poszerzony wzorzec raportu 'drukuj zgłoszenie'

Pliki 1..3 należy skopiować do głównego katalogu w którym zainstalowano Ośrodek dla Wykonawcy.

Plik 4 można wgrać do tych podkatalogów folderu PODGiK, w których wykorzystuje się godła w układzie 2000

uwaga : zaleca się najpierw wykonać import danych z Ośrodka Dokumentacji, ze względu na konieczność zachowania zgodności nazwy pliku '*.def' w Ośrodku i Ośrodku dla Wykonawcy

Pliki 5,6 służą do uzupełnienia katalogu 'Wzorce'


Opis zmian w wersji 2.03 :

 • ZAKRES RASTROWY - dodatkowa opcja
 • Przewidziano opcję eksportu samych sekcji rastra z formatki zakresu rastrowego - w postaci plików *.RAS - możliwych do wczytania w Ośrodku Dokumentacji bez konieczności 'reimportu' całego KERGu.

 • Nowy moduł : ZASÓB - poszerzenie współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji
 • Do tej pory dostępne były dwie formy informacji zwrotnej z Ośrodka : plik *.ODP z numerem KERG i numerem zlecenia oraz ewentualnie plik *.RTF zawierający treść wytycznych do zgłaszanej roboty.

  Począwszy od wersji 4.04 ośrodka 'głównego' - jeśli został on odpowiednio skonfigurowany - automatycznie podczas generacji wytycznych powstaje nie tylko plik *.RTF zawierający ich treść ale również grupa plików przedstawiona poniżej, którą Wykonawca może otrzymać w formie spakowanej.

  OsrData.wyk - plik związany z identyfikacją wymienianych danych
  OsrData.dan - treść dokumentów (tekst, grafika, pliki bin.) w postaci
          jednego spakowanego pliku binarnego
  OsrDataZ.dbf - wykaz elementów zasobu (numery operatów szkiców, innych kergów)
          związanych ze zgłaszaną robotą
  OsrDataZ.mdx
  OsrDataD.dbf - wykaz dokumentów (jeśli istnieją w PODGiK jako dokumenty skanowane)
          dla znalezionych elementów zasobu
  OsrDataD.mdx
  

  Rozpakowanie tych plików do dowolnego katalogu, następnie użycie przycisku i wskazanie dowolnego z sześciu plików powoduje zapis danych do modułu zasób. Nazwy przesyłanych do wykonawcy plików są stałe, niezależne od numeru roboty, z którą są związane. 'Skojarzenie z daną robotą' podczas importu odbywa się na podstawie pliku z identyfikatorami.

  W przypadku ponownego wygenerowania wytycznych przez PODGiK (np po uzupełnieniu baz Ośrodka) dla tej samej zgłoszonej przez wykonawcę roboty, wczytanie w Ośrodku dla Wykonawcy po raz drugi dostarczonego zestawu plików powoduje usunięcie wpisów z modułu zasób. Operacja 'reimportu' jest sygnalizowana komunikatem

  'Z robotą NR_ROBOTY jest już skojarzony zasób i dokumenty. Ponowne wczytanie skasuje te dane, kontynuować ?'

  i dopiero po zatwierdzeniu następuje kasowanie części zasobu związanej z robotą o numerze NR_ROBOTY.

  Przeglądanie wczytanych danych do modułu zasób zrealizowano w sposób selektywny. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie listy operatów, szkiców i kergów zlokalizowanych na tym samym obszarze co dana robota. Lista ta powstała w PODGiK poprzez znalezienie przecięcia działkowego i rastrowego zakresu zgłoszonej roboty z elementami zasobu znajdującymi się w bazie Ośrodka.

  W górnej części formatki zasobu znajdują się przełączniki umożliwiające wybranie żądanego podzbioru danych (np tylko operatów bazowych) albo całości danych. W grupie operatów prawnych mogą znaleźć się nie tylko operaty zawierające bezpośrednio 'daną działkę' z zakresu roboty ale również operaty 'historyczne' - tzn. obrazujące np ciąg podziałów w wyniku którego działka ta powstała.

  Poniżej przełączników znajduje się przycisk (skrót klawiaturowy - F11) którego działanie jest analogiczne do przycisku 'Dokum.' w formatce robót. Przycisk ten otwiera kolejne dwa okna, listę dokumentów i podgląd treści dokumentu, w tym przypadku jednak jest to dokumentacja operatu, szkicu lub kergu - a nie zgłaszanej roboty.

  W module 'zasób' i skojarzonych dokumentach dostępne są wszystkie typowe operacje bazodanowe : wstawienie nowego rekordu, jego edycja i usuwanie. Podczas przejścia z wersji 2.0x na 2.03 powinno nastąpić automatyczne przydzielenie pełnych praw do modułu zasób. Ewentualnej korekty uprawnień można dokonać w module Baza → Autoryzacja. Ponieważ typową operacją jest przeważnie wczytanie danych z PODGiK można np odebrać sobie prawo usuwania w module zasób. Jeśli z upływem czasu informacje o zasobie dla danej roboty nie byłyby już potrzebne, można wykonać 'hurtowe' usuwanie przyciskiem mając oczywiście prawo usuwania w module zasób.

  Należy zwrócić uwagę na możliwość 'współbieżnego przeglądania' zasobu (wraz dokumentami) podczas przemieszczania się po liście robót. Zawartość okien 'zasób', 'dokumenty' i 'podgląd' zmienia się zależnie od wybranej pozycji na liście robót. Próba wejścia w edycję w jednym z tych okien, powoduje czasowe zablokowanie okien nadrzędnych, do momentu zakończenia edycji.

  W celu ułatwienia tego typu przeglądania w konfiguracji, na zakładce 'Inne' dodano parametr (domyślnie ustawiony)

  którego uaktywnienie powoduje zapamiętanie pozycji i rozmiarów okien Roboty, Zasób, Dokumenty i Podgląd każdorazowo przy zamykaniu tych formatek porzez zapis sekcji [Pozycja okien] w pliku

  /osrodek.ini

  Zapamiętane wartości są wykorzystywane w trakcie tworzenia tych okien przy ponownym starcie aplikacji. W przypadku niepoprawnych wpisów w sekcji

  [Pozycja okien]
  Zasób=344,1,281,328
  Roboty=0,2,339,505
  Dokumenty=343,330,278,275
  Raster=627,-38,430,605
  

  Wystarczy odznaczyć omawiany parametr w konfiguracji, a sekcja [Pozycja okien] zostanie usunięta z pliku osrodek.ini, co może być przydatne gdy jej błędna zawartość powoduje kreowanie okien nieprawidłowych rozmiarów lub w błędnym położeniu.

  W celu ułatwienia dostępu do opcji związanych z wymianą danych z PODGiK wprowadzono następujące skróty klawiaturowe

          F11 = 
      [SHIFT] F11 = 
      [CTRL] F11 = 
      [ALT]  F11 = + automatyczne otwarcie modułu dokumentów
  
 • DOKUMENTY SKANOWANE przechowywane w plikach *.DAN - poszerzenie zakresu przechowywanych danych
 • Oprócz sformatowanego tekstu i grafiki w strukturach DAN od wersji 2.03 Ośrodka dla Wykonawcy można przechowywać pliki dowolnego typu (np doc, pdf, zip, exe). Pliki te można wczytać za pomocą przycisku . Aby uniknąć strat czasowych przy próbie kompresji wczytywanego pliku dodano nową zakładkę widoczną na końcu listy zakładek - po naciśnięciu przycisku w oknie podglądu dokumentów. Zakładka 'Pliki', pozwala wypełnić tabelę rozszerzeń plików, które nie mają być kompresowane - np PDF, RAR, ZIP. Do modyfikacji listy służą przyciski oraz

  Ponadto na tej samej zakładce można określić domyślne przyporządkowanie rozszerzeń plików skojarzonych z ilością kolorów występujących w danym rysunku. Ustawienia te brane są pod uwagę podczas multizapisu dokumentów uruchamianego przyciskiem jeśli format zapisu jest ustawiony na 'Domyślnie'. Opcję domyślnych rozszerzeń dodano w celu uniknięcia niedozwolonych kombinacji 'zawartości' dokumentu i formatu zapisu (np rysunek monochromatyczny zapisywany jako JPG). Takie kombinacje powodowały błąd i przerwanie zapisu dalszych plików.

  Wczytanie pliku przyciskiem powoduje, że nazwa pliku (wraz z rozszerzeniem) pojawia się w tabelce dokumentów skojarzonych z elementem zasobu. Pozwala to na następnie

  1) zapisać taki plik na dysk przyciskiem zachowując odpowiednie rozszerzenie

  2) wywołać przyciskiem aplikację (o ile istnieje) skojarzoną z danym rozszerzeniem pliku wypakowany z DAN 'dokument' będzie zapisany w pliku tymczasowym (z atrybutem tylko do odczytu) który postanie w katalogu TEMP windows w podkatalogu 'Osrodek'

  jeśli zamknięcie aplikacji przyporządkowanej do danego typu pliku nastąpi przed wyjściem z Ośrodka, to plik tymczasowy będzie skasowany automatycznie, w przeciwnym razie należy samemu czyścić katalog TEMPOsrodek

  W przypadku kiedy wybrana pozycja z listy dokumentów jest plikiem jest minimalizowane okno podglądu treści dokumentów. Spozycjonowanie się na 'tradycyjnej' pozycji typu 'grafika' lub 'tekst' powoduje przywrócenie poprzedniego położenia okna podglądu.


Opis zmian w wersji 2.02 :

 • EDYTOR DOKUMENTÓW SKANOWANYCH - poszerzenie możliwości

  Od wersji 2.02 nastąpiło znaczne zwiększenie ilości dostępnych funkcji. Można korzystać z niedostępnych w poprzedniej wersji edytora opcji powiększania i zmniejszania widoku, obustronnego justowania, kreślenia tabel, redakcji nagłówków i stopek. Nowe operacje na rastrach (grafice) to możliwość obrotów o dowolny kąt, płynnego przesuwania za pomocą 'rączki'. Oprócz obsługi obrazów monochromatycznych i 256 kolorowych doszły opcje 16 kolorów i True Color. Ulepszono metodę konwersji z True Color na 256 kolorów. Nie wykorzystuje się już biblioteki NViewLib.dll.

  Wytyczne dla roboty zapisane w Ośrodku Dokumentacji do pliku *.RTF, można w Ośrodku dla Wykonawcy wczytać bezpośrednio z tego pliku.

 • Poprawiony raport 'Drukuj złoszenie' w module Roboty

  Zmieniono wygląd wydruku na bardziej zbliżony do treści rozporządzenia, m. in.. dołożono punkty III i IV. Poprawiony plik raportu o nazwie 2aZgl2wk.atx po skopiowaniu do katalogu 'Wzorce'' jest widoczny na liście rozwijanej jako zestawienie 'Zgl2wk'.

 • Poprawiony mechanizm nadawania NUMERÓW KOLEJNYHCH dla robót, nowe opcje w KONFIGURACJI

  Od wersji 2.02 w przypadku niezatwierdzenia nowo utworzonego rekordu robót nie nastęuje 'utrata' zaproponowanego numeru roboty. Program proponuje kolejny numer roboty jako 'następny wolny' w ramach wszytkich istniejących baz w podkatalogu PODGiK. Przy współpracy z więcej niż jednym Ośrodkiem Dokumentacji kontrola unikalności nadawanych numerów robót w ramach wszystkich baz zachodzi gdy ustawiona jest (domyślnie aktywna) opcja w konfiguracji na zakładce 'Inne'

  'Sprawdzać unikalność robót w ramach wszystkich baz '

  Nowy mechanizm nadawania numerów kolejnych korzysta ze specjalnie utworzonej nowej tabeli

  BazaAdminPodgik.dbf

  Na zakładce 'Inne' w konfiguracji znajdują się dwe nowe opcje, związane z kontrolą (przy wyborze bazy) poprawności tej tabeli pod względem

  a) dublowania się rekordów
  b) istnienia kompletu wpisów

  Opcje te są początkowo nieaktywne, można jednak je załączyć. W przypadku uszkodzenia tabeli 'Podgik.dbf' ręczne jej usunięcie powinno spowodować wygenerowanie przez program nowej tabeli z poprawnymi wpisami.


Opis zmian w wersji 2.01 :

 • DOKUMENTY OPISOWE (skanowane) - możliwość multiselekcji plików

  Ułatwiono wczytywanie plików graficznych i tekstowych umieszczonych w tym samym katalogu na dysku do dokumentów skojarzonych z Operatami, Szkicami, Kergiem i Zudem. W oknie dialogowym otwierającym się po wybraniu opcji 'Grafika' lub 'Tekst' można użyć klawiszy CTRL lub SHIFT dla multi-zaznaczenia żądanych plików i po zatwierdzeniu nastąpi 'hurtowe' wczytanie plików, przy czym, nazwy dokumentów w tabelce 'Dokumenty' będą takie same jak nazwy plików bez rozszerzenia.

 • RAPORTY - opcja zapamiętywania raportów w postaci plików QRP

  Jeśli włączono w konfiguracji na zakładce 'Inne' opcję 'zapisywać raporty do plików QRP' program wykonuje następującąsekwencję operacji po zamknięciu oka z podglądem wydruku :

  1) zakłada katalog ...PODGiK< >Wydruki<<NazwaUżytkownika>> - jeśli jeszcze nie istnieje
  2) tworzy plik *.QRP o nazwie adekwatnej do wcztyanego wzorca raportu - jeśli istnieje plik o danej nazwie jest NADPISYWANY
  przykładowo:C:/OsrWyk/Podgik/Katowice/Wydruki/Zarządca/2AZgloWK.qrp
  C:/OsrWyk/Podgik/Katowice/Wydruki/Zarządca/2BPismEw.qrp

  Przegląd plików *.QRP oraz wydruk treści raportu umożłiwia program QRP.EXE, który po dokonaniu upgrade pojawi się w katalogu głównym Ośrodka. Po pierwszym użyciu nastąpi 'skojarzenie' rozszerzenia 'QRP' z tym programem, co pozwala szybko wyświetlać pliki QRP.

 • ROBOTY - nowe pole i dodatkowy rodzaj filtru

  Na zakładce 'Robota' pojawiło się dodatkowe pole 'Obręb'. W poleceniu 'Szukanie' → 'Załóż filtr' pojawiła się opcja 'Obręb' pozwalająca filtrować zbiór widocznych robót wg pola 'Obręb'. Podczas zapisu i odczytu warunku filtrowania jako wzorca, a także w zestawieniach 'Drukuj Kergi' i 'Kergi na zadanym zakresie - rastry' również brany jest pod uwagę filtr wg obrębu.

 • KONFIGURACJA - nowy parametr

  Na zakładce 'Format' dodano parametr : podpowiadać format daty Domyślnie opcja ta jest nieaktywna, a po załączeniu pozwala wprowadzać daty bez wpisywania separatorów, wystarczy wypełnić dzień, miesiąc i rok.

 • UKŁAD 2000 - możliwość wprowadzania godeł w nowym układzie współrzędnych

  Podłączenie układu 2000 w Ośrodku po dokonaniu upgrade dokona się automatycznie, jeśli do katalogu(gów) PODGIK/<< nazwa >> wkopiuje się plik '2000.def'. Jeśli plik '2.def' nie istnieje w danym katalogu, nastąpi przemianowanie '2000.def' na '2.def' po uruchomieniu ośrodka. W przeciwnym razie utworzony zostanie plik o nazwie '*.def', gdzie * oznacza pierwszą wolną literę od 'A' do 'Z'. W Konfiguracji Ośrodka na zakładce 'Inne' parametr 'oznaczenie dla układu 2000' ustawiony zostanie na wartość zgodną z nazwą pliku *.def.

  Jeżeli w EWMAPIE znajduje się baza w układzie współrzędnych 2000, to możliwy jest transfer rastrów z i do Ośrodka, pod warunkiem dokonania odpowiedniego wpisu w polu ID BAZY EWMAPY w słowniku gmin (obrębów) Ośrodka.

  Należy pamiętać, że w przecięciach zakresu rastrowego (zasób x zasób, wytyczne KERG, opinia ZUD) uczestniczą TYLKO te elementy zasobu, których zakres rastrowy zdefiniowano w układzie współrzędnych TAKIM SAMYM jak układ współrzędnych zakresu rastrowego elementu, który podlega przecięciu.

Szczegóły

Wielkość1.45 MB
Pobrany134
Dodany2005-04-22

Pobierz

Odwiedza nas 88 gości oraz 0 użytkowników.