Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim...

Źródło: http://www.sagnet.pl/index.php/miasto/gospodarka/item/1164-„budowa-systemu-informacji-przestrzennej-w-powiecie-mieleckim-wspomagającego-świadczenie-usług-drogą-elektroniczną-wraz-ze-zwiększeniem-ich-zakresu-dostępności-i-jakości”

Źródło: http://www.hej.mielec.pl/miasto2/aktualnosci/art3316,budowa-systemu-informacji-przestrzennej-w-powiecie-mieleckim.html

Potrzeba posiadania informacji niezbędnych do podejmowania właściwych decyzji, a także szybki czas pozyskania informacji, wspierany rozwojem technologii informatycznych, powoduje, że niezbędnym stało się stworzenie systemu wspomagającego procesy zarządzania.

W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach Osi priorytetowej III Społeczeństwo Informacyjne. W mieleckim Starostwie Powiatowym opracowany został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w powiecie mieleckim wspomagającego świadczenie usług drogą elektroniczną wraz ze zwiększeniem ich zakresu, dostępności i jakości”. Wniosek został zaakceptowany i 28 grudnia 2012 r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Całkowity koszt projektu, zgodnie z podpisanym w połowie maja br. aneksem do umowy wynosi 2 706 000 zł brutto. 85% kosztów - 2 290 554,50 zł - zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP, a 15% (404 215,50 zł) stanowić będzie wkład własny Powiatu Mieleckiego. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę do realizacji projektu, firmę GEOBID Katowice, z którą 10 czerwca br. podpisano stosowną umowę. Termin zakończenia realizacji projektu ustalono w umowie na dzień 15 maja 2014 roku.

W kolejnym etapie współpracy Starostwa Powiatowego z wykonawcą projektu, w miniony piątek odbyło się spotkanie robocze realizatorów projektu z katowickiej firmy Geobid i przedstawicieli Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru starostwa, z pracownikami urzędów miast i gmin powiatu mieleckiego. Podczas spotkania Andrzej Bryła, wicestarosta Powiatu Mieleckiego wspomniał o dotychczas przeprowadzonych działaniach związanych z rozpoczęciem realizacji projektu. Podkreślając nieuchronną informatyzację niemal wszystkich dziedzin gospodarki, jak też administracji, wskazał na konieczność realizacji tego zadania. Zaakcentował też fakt, że powodzenie realizacji projektu będzie wymagać zaangażowania wszystkich uczestników projektu, w tym, oprócz starostwa, także urzędów miast i gmin.

Jak powiedział Jan Wilk - geodeta powiatowy, dyrektor Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru SP, przedstawiając główne cele i zadania budowanego systemu „Celem nadrzędnym jest zbudowanie i przekazanie do codziennego wykorzystania Systemu Informacji Przestrzennej dla powiatu mieleckiego - systemu gromadzącego, przetwarzającego oraz udostępniającego odbiorcom ze sfery wewnętrznej administracji powiatu i gmin oraz jednostkom spoza tej sfery kompleksowe, aktualne i zintegrowane dane o przestrzeni geograficznej i jej zagospodarowaniu w celu usprawnienia procesów decyzyjnych i zwiększenia ilości świadczonych elektronicznych usług publicznych. W projekcie uczestniczą także, głównie w zakresie zasilania systemu danymi i korzystania z systemu, jednostki organizacyjne Gmin oraz jednostki organizacyjne Powiatu.
Odnosząc realizację projektu na poziom gmin, zakładamy m. in. utworzenie obiektowej bazy graficznej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, dostarczenie aplikacji do prowadzenia części graficznej i opisowej planów i studium oraz sporządzania wypisów i wyrysów. W ramach projektu zostanie także wdrożony zestaw programów do obsługi planów i studium oraz zostanie dostarczona aplikacja umożliwiająca założenie ewidencji decyzji o warunkach zabudowy i utworzona aplikacja do prowadzenia i aktualizacji ewidencji dróg gminnych. Zostaną też uruchomione mechanizmy pozwalające na automatyczną wymianę danych zawartych w bazach, pomiędzy urzędami gmin i starostwem. Nowe rozwiązania, o których mówimy, nie tylko wspomogą działania Starostwa Powiatowego w Mielcu, ale także urzędów gmin powiatu. Budowa baz danych oraz wzajemna wymiana informacji ułatwią bieżący dostęp do aktualnych danych, co w znacznym stopniu usprawni obsługę interesantów.
Reasumując - realizacja projektu umożliwi przyśpieszenie działań związanych z tworzeniem „społeczeństwa informacyjnego”, usprawni działania w wielu dziedzinach, stając się m. in. narzędziem w podejmowaniu decyzji związanych z planowaniem, bezpieczeństwem, reagowaniem w sytuacjach kryzysowych
– dodaje Jan Wilk.

Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele wykonawcy projektu, katowickiej firmy Geobid przedstawili kolejność zadań niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu. Zaprezentowali także przykłady zrealizowanych projektów na terenie kraju, zasady działania systemu oraz przykłady zastosowań i możliwości systemu. Ustalono i przekazano przedstawicielom urzędów miast i gmin harmonogram dotyczący rozpoczęcia realizacji prac. Podkreślano, że powodzenie realizacji projektu będzie związane z zaangażowaniem wszystkich uczestników w przygotowanie i udostępnienie posiadanych informacji, a w dalszym etapie od systematycznego zasilania baz aktualnymi danymi.

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.