Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Informacja dla użytkowników systemu OŚRODEK

w sprawie sporządzenia informacji o wpływach z opłat za udostępnianie materiałów
oraz zgłoszonych pracach geodezyjnych na potrzeby zestawienia dla GUGiK

W związku z pismem IZ-PZGiK.071.16.2016 rozesłanym przez Zastępcę Głównego Geodety Kraju do WINGiK, uprzejmie informujemy, że dane do sporządzenia żądanych zestawień można uzyskać z systemu Ośrodek w następujący sposób:

W opcji Baza | Monitor zapytań wybrać zakładkę Podstawowe i wybrać pozycję rozbicie opłat wg współczynników. Następnie nacisnąć przycisk Wykonaj i prawidłowo wprowadzić daty zestawienia (proszę zwrócić uwagę która data jest początkowa, a która końcowa)

Treść zapytania (dla osób, które z różnych przyczyn nie mają tego zapytania na dysku):

select K.Jedn_seg, r.R_ceny, r.Nr_Cennika, r.Pozycja, r.wspK, r.wspCl, sum(Wartosc)
from rozlicz R, kart_zam K
where R_ceny=8 and k.uid=r.id_zam and k.Nr_vat <> 0
and k.D_fakt between :"Data początkowa" and :"Data końcowa"
group by
K.Jedn_seg, R_ceny, Nr_Cennika, Pozycja, r.wspK,r.wspCl

Wygenerowaną tabelę można wyeksportować np. do postaci tekstowej, zaimportować do Excela i tam dalej obrabiać, lub ręcznie podsumować pozycje np. z żądanej tabeli cennika, zwracając uwagę na prefiks lub współczynnik świadczący o udostępnieniu na wniosek bądź do zgłoszenia pracy.

Aby uzyskać liczbę zgłoszonych prac w rozbiciu na cele pracy, należy w monitorze zapytań wykonać zapytanie:

select  a.cel, p.nazwa_skr, count(*) as "Liczba zgłoszonych prac"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P where
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid and R.d_roz_p between :"data początkowa" and :"data końcowa"
and a.cel=P.uid
group by a.cel, p.Nazwa_skr

Wypełniając rejestr zgłoszeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie da się jednoznacznie ustalić procentowego rozbicia zgłoszeń wg obejmowanej powierzchni. Można próbować uzyskać te dane analizując kosztorysy i pozycje 09.1, 10.03, 10.04, 13.1, 13.2

select
sum (CASE WHEN ilosc <= 1 THEN 1 ELSE 0 END) as "Ponizej 1 ha",
sum (CASE WHEN ilosc between 1.0001 and 3 THEN 1 ELSE 0 END) as "Przedzial 1-3 ha",
sum (CASE WHEN ilosc between 3.0001 and 10 THEN 1 ELSE 0 END) as "Przedzial 3-10 ha",
sum (CASE WHEN ilosc > 10 THEN 1 ELSE 0 END) as "Powyżej 10 ha"
from rozlicz R, kart_zam K where R.pozycja in ('09.1', '10.03', '10.04', '13.1', '13.2')
and K.uid=r.id_zam and k.lic_typ='K05' and k.d_fakt between :"data początkowa" and :"data końcowa"

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w rejestrze zgłoszeń nie ma pola „Data udostępnienia materiałów”. Jeżeli w konkretnym ośrodku prowadzony jest słownik statusów w sposób umożliwiający rejestrację tej daty, dane te można pozyskać z Raportu Analiza statusów w rejestrze zgłoszeń.

Jeśli przyjąć za udostępnienie danych wygenerowanie informacji o materiałach zasobu można wykonać zapytanie:

select avg(d_gen_w-d_zglosz) from roboty where d_roz_p between :"data początkowa" and :"data końcowa"

Można także tą informację uzyskać z rejestru wniosków:

select avg(d_lic-d_wplywu) from kart_zam where lic_typ='K05'
and d_wplywu between :"data początkowa" and :"data końcowa"

Należy jednakże mieć na uwadze, że na tą datę ma wpływ czas dokonania wpłaty przez stronę (dane nie mogą być udostępnione przed wniesieniem opłaty i zarejestrowaniem potwierdzenia).

Średni czas kontroli wg celów:

select  a.cel, p.nazwa_skr, avg(D_WYNKONTR-D_WPLYWU) as "Średni czas kontroli", 
count(*) as "Liczba zgłoszonych prac"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P where
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid and R.d_roz_p between :"data początkowa" and :"data końcowa"
and a.cel=P.uid
group by a.cel, p.Nazwa_skr

Wielkość wpływów pogrupowana do celów:

select  a.cel, p.nazwa_skr, sum(Z.kwota_f) as "Wielkość wpływów"
from Asortym A, KERGASOR K, ROBOTY R, PZG_SLOWNIK P, kart_zam Z where
a.uid=k.id_asort and k.id_roboty=r.uid and R.d_prz_o between :"data początkowa" and :"data końcowa"
and a.cel=P.uid and R.uid=Z.id_kerg and Z.typ_kerg='K'
group by a.cel, p.Nazwa_skr

Mamy nadzieję, że powyższe zapytania pozwolą wypełnić zestawienia dla GUGiK. Aby uzyskać prawidłowe rezultaty zapytań, wymagane jest wypełnienie stosownych pól w systemie Ośrodek (powiązanie asortymentów z celami, uzupełnianie dat wpływu operatu i daty pozytywnej kontroli, stosowanie różnych prefiksów dla zgłoszeń prac i na wniosek, uzupełnianie typów licencji itp.).


Patrz także (wątek z 3 stycznia 2017 roku): Uzupełnienie informacji dla użytkowników systemu OŚRODEK w sprawie zestawienia dla GUGiK.

Odwiedza nas 281 gości oraz 4 użytkowników.