Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Promocyjna sprzedaż oprogramowania

na 25-lecie istnienia firmy GEOBID

Promocja W bieżącym roku GEOBID obchodzi jubileusz dwudziestopięciolecia swego istnienia. GEOBID od ćwierć wieku trwa w służbie geoinformatyki, informacji przestrzennej, geodezji i kartografii na rzecz administracji publicznej, branż, wykonawstwa geodezyjnego oraz społeczeństwa.
Szanowni Państwo, ogłaszamy promocję związaną z naszym jubileuszem. Promocja przeznaczona jest dla wszystkich naszych klientów, którzy złożą zamówienie w naszym sklepie od 10 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. Na każde takie zamówienie udzielony zostanie 25% rabat. Promocja obejmuje cały asortyment dostępny w naszym sklepie internetowym. Rabatu udzielamy zarówno na zakup aktualizacji posiadanego oprogramowania, jak i na jego pierwszy zakup.

Regulamin promocji "25% na 25 LAT"

§ 1. Określenie Organizatora

 1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji - sprzedaży promocyjnej prowadzonej pod nazwą "25% na 25 LAT" ("Promocja").
 2. Organizatorem Promocji jest GEOBID Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, kod pocztowy: 40-844, ul. Kossutha 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060944, NIP: 634-013-27-84 ("Organizator").

§ 2. Termin i miejsce Promocji

 1. Promocja trwa od 10 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r. będącego ostatecznym terminem sprzedaży promocyjnej.
 2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Promocja ma zasięg ogólnopolski.

§ 3. Uczestnicy Promocji

 1. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej Uczestnikami Promocji mogą być: osoby prawne i pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zwane dalej "Uczestnikami" lub "Nabywcami". Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
 2. W Promocji nie mogą brać udziału oraz korzystać z niej osoby, które mają zawarte z Organizatorem umowy dystrybucyjne lub inne umowy, których przedmiotem jest dostawa produktów objętych Promocją.

§ 4. Zasady Promocji

 1. Promocja polega na udzieleniu 25% rabatu dla każdego internetowego zamówienia złożonego w czasie trwania promocji.
 2. Nabywca składając zamówienie poprzez sklep internetowy Organizatora w polu "Kupon rabatowy" wpisuje kod: 25LAT i wybiera przycisk "Zastosuj kupon" w celu naliczenia promocyjnego rabatu.
  Kupon
 3. Promocja obejmuje cały asortyment dostępny w sklepie Organizatora.
 4. Uczestnik może skorzystać z Promocji wielokrotnie w czasie jej trwania.
 5. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i akcjami promocyjnymi.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub uaktualnienia niniejszego Regulaminu Promocji w dowolnym momencie. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone na stronie www.geobid.pl.
 2. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa.
 3. Aktualny Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej www.geobid.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 4. W wypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem Regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości, co do stosowania regulaminu Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 5. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd Powszechny.

Zapraszamy do zakupów

Odwiedza nas 113 gości oraz 1 użytkownik.