Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Stanowisko firmy GEOBID
w sprawie ujawniania na wypisach z ewidencji gruntów i budynków informacji
o objęciu działki formą ochrony przyrody

Program EWOPIS gromadzi wszystkie informacje wymagane przez rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1034), zwane dalej „rozporządzeniem EGiB”.
Rozporządzenie EGiB definiuje bazę, rejestr, a także treść wypisu z rejestru gruntów. Zgodnie z tym rozporządzeniem na wypisie z rejestru gruntów nie umieszcza się informacji o objęciu działki formą ochrony przyrody.

Wyjaśnienie

Zgodnie z § 52.

 • Wypis z rejestru gruntów, wypis z rejestru budynków oraz wypis z rejestru lokali oprócz informacji zawartych w tych rejestrach zawiera:
  1. nazwę organu wydającego wypis;
  2. oznaczenie sprawy według obowiązującego systemu kancelaryjnego;
  3. tytuł dokumentu – odpowiednio: „Wypis z rejestru gruntów”, „Wypis z rejestru budynków”, „Wypis z rejestru lokali”;
  4. nazwę województwa, powiatu, jednostki ewidencyjnej oraz nazwę i identyfikator lub tylko identyfikator obrębu, a w przypadku podziału obrębu na arkusze ewidencyjne – identyfikator arkusza ewidencyjnego;
  5. numery działek ewidencyjnych;
  6. odpowiednio numer jednostki rejestrowej gruntów, budynków lub lokali;
  7. informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych;
  8. nazwisko i imię osoby, która sporządziła dokument, oraz jej podpis;
  9. datę sporządzenia dokumentu;
  10. pieczęć urzędową organu wydającego dokument – w przypadku, gdy dokument ten wydawany jest w postaci nieelektronicznej;
  11. podpis osoby reprezentującej organ lub osoby upoważnionej przez ten organ do wydania dokumentu oraz datę złożenia podpisu.

Wśród punktów 1-11 nie ma informacji o formach ochrony przyrody.

Z analizy § 23 rozporządzenia EGiB wynika, że rejestr gruntów również nie zawiera informacji o formach ochrony przyrody.

Zgodnie z § 23.:

 • Rejestr gruntów jest raportem sporządzonym na podstawie danych ewidencyjnych wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 1, 3–11 oraz ust. 2, dotyczących wszystkich działek ewidencyjnych w granicach obrębu, zestawionych według przynależności tych działek do poszczególnych jednostek rejestrowych gruntów.
 • Rejestr gruntów zawiera ponadto informacje określające:
  1. właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności;
  2. władających na zasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu;
  3. użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców oraz trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie;
  4. organy, które gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości, oraz ich udziały w tym gospodarowaniu;
  5. osoby prawne, które wykonują prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntów Skarbu Państwa, oraz ich udziały w tych uprawnieniach;
  6. nazwy spółek wspólnot gruntowych, składy zarządów tych spółek oraz osoby uprawnione do korzystania ze wspólnot gruntowych i przysługujące im udziały w tych wspólnotach;
  7. dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie.

Analizując dane ewidencyjne wymienione w § 60 ust. 1 pkt 1, 3–11 oraz ust. 2,

§ 60. 1. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są:

 1. identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6–8 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 2. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej;
 3. pole powierzchni działki ewidencyjnej;
 4. informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej;
 5. wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości;
 6. numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka ewidencyjna, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki rejestrowej;
 7. oznaczenie księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona – oznaczenie dokumentów określających własność;
 8. oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki ewidencyjnej niż własność i prawo użytkowania wieczystego;
 9. numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury;
 10. identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna;
 11. adres działki, na który składają się:
  1. miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
  2. dzielnica,
  3. ulica i identyfikator TERYT ulicy.

2. Danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej oprócz danych, o których mowa w ust. 1, są:

 1. (uchylony);
 2. dla działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne – numery tych dróg nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwa ulicy, jeżeli droga publiczna pełni tę funkcję;
 3. dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne – nazwy tych obiektów.

stwierdzamy, że nie zawierają one informacji o formie ochrony przyrody.

Łącząc paragrafy 23. i 60., otrzymujemy pełną listę atrybutów składających się na rejestr gruntów:

 • identyfikator działki ewidencyjnej, o którym mowa w ust. 6–8 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
 • pole powierzchni działki ewidencyjnej;
 • informacje określające pola powierzchni konturów użytków gruntowych i klas bonitacyjnych w granicach działki ewidencyjnej;
 • wartość gruntu, jeżeli została ustalona, oraz data ustalenia tej wartości;
 • numer jednostki rejestrowej gruntów, do której przyporządkowana została działka ewidencyjna, stanowiący część składową identyfikatora tej jednostki rejestrowej;
 • oznaczenie księgi wieczystej, a w przypadku gdy księga wieczysta nie jest założona – oznaczenie dokumentów określających własność;
 • oznaczenie dokumentów określających inne prawa do działki ewidencyjnej niż własność i prawo użytkowania wieczystego;
 • numer rejestru zabytków prowadzonego na podstawie przepisów o ochronie dóbr kultury;
 • identyfikator rejonu statystycznego, do którego należy działka ewidencyjna;
 • adres działki, na który składają się:
  • miejscowość i identyfikator TERYT miejscowości,
  • dzielnica,
  • ulica i identyfikator TERYT ulicy
 • dla działek ewidencyjnych stanowiących drogi publiczne – numery tych dróg nadane na podstawie przepisów o drogach publicznych i dodatkowo nazwa ulicy, jeżeli droga publiczna pełni tę funkcję;
 • dla działek ewidencyjnych stanowiących obiekty fizjograficzne, takie jak: cieki, zbiorniki wodne, parki, uroczyska leśne – nazwy tych obiektów;
 • właścicieli gruntów oraz ich udziały w prawie własności;
 • władających na zasadach samoistnego posiadania gruntami o nieustalonym właścicielu;
 • użytkowników wieczystych, użytkowników, zarządców oraz trwałych zarządców gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz ich udziały odpowiednio w użytkowaniu wieczystym, użytkowaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie;
 • organy, które gospodarują zasobem nieruchomości Skarbu Państwa albo gminnym, powiatowym lub wojewódzkim zasobem nieruchomości, oraz ich udziały w tym gospodarowaniu;
 • osoby prawne, które wykonują prawo własności i inne prawa rzeczowe do gruntów Skarbu Państwa, oraz ich udziały w tych uprawnieniach;
 • nazwy spółek wspólnot gruntowych, składy zarządów tych spółek oraz osoby uprawnione do korzystania ze wspólnot gruntowych i przysługujące im udziały w tych wspólnotach;
 • dzierżawców gruntów oraz ich udziały w dzierżawie

Podsumowując:

W rejestrze gruntów nie ma informacji o formie ochrony przyrody – taka informacja jest w bazie, lecz nie stanowi części rejestru, a wypis wykonujemy właśnie z rejestru, a nie z bazy (mówi o tym § 52).

Informacja o formie ochrony przyrody najczęściej do bazy jest wprowadzana na podstawie innych rejestrów publicznych i to na podstawie nie zawsze precyzyjne przestrzennie zlokalizowanych obiektów w tych rejestrach. Obiekty w tych rejestrach niejednokrotnie nie pokrywają się z granicami obiektów w EGiB, dlatego ta informacja w bazie może stanowić jedynie sygnał, że dla danej działki lub jej części została określona forma ochrony przyrody. Precyzyjne informacje mogą być pozyskane i wprowadzone do bazy w wyniku modernizacji ewidencji gruntów, dlatego ustawodawca przewidział pole w bazie EGiB, ale prawdopodobnie ze względu na duży wpływ tej informacji na wartość działki nie wprowadził jej do rejestru gruntów, a w konsekwencji do wypisu z rejestru gruntów.

Odwiedza nas 288 gości oraz 0 użytkowników.