Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


MODUŁY SYSTEMU STRATEG

GG_UW, GG_DZ, GG_ZT

Opisane poniżej programy to moduły Systemu STRATEG. Są to programy współdziałające z programem Ewidencji Gruntów i Budynków EWOPIS, umożliwiające naliczanie i eidencję opłat (przypisów) za użytkowanie wieczyste, dzierżawy i zarząd.

 1. Użytkowanie wieczyste (GG_UW)
 2. Dzierżawy (GG_DZ)
 3. Zarząd (GG_ZT)

 1. GG_UW - Moduł ewidencji opłat za użytkowanie wieczyste
 2. Moduł ten obsługiwany jest przez program EWOPIS w wersji z UW.

  Do programu EWOPIS w podstawowej wersji istnieje odrębna instrukcja użytkownika, przekazywana wraz z programem i licencją. Poniższy opis dotyczy tylko realizowanych funkcji dodatkowych związanych z użytkowaniem wieczystym.

  Program EWOPIS umożliwia obsługę funkcji związanych z użytkowaniem wieczystym, jeżeli zostanie uruchomiony z parametrem uw:

  rg.exe /uw

  Należy wyszukać w opcjach Przeglądanie lub Modyfikacja Rejestru Gruntów określoną pozycję rejestrową z wieczystym użytkowaniem na gruntach Gminy lub Skarbu Państwa.

  GG_UW

  Jeżeli operator ustawi się na określonym wieczystym użytkowniku i naciśnie klawisz <Enter>, to na ekranie rozwija się kartoteka wieczystego użytkowania.

  W obsłudze programu pomaga operatorowi rozwijalne menu, które wyświetla się w pierwszej linii ekranu po naciśnięciu klawisza <F1> lub kliknięciu myszą na znaku [?].

  Przeglądać kartoteki można przy pomocy klawisza <Tab>

  Jeżeli operator wybierze kartotekę związną z określonym wieczystym użytkownikiem i naciśnie klawisz <Enter>, to może aktualizować ją za pomocą następujących klawiszy:

  <F9> - dopisz kartotekę

  <F8> - popraw kartotekę

  <Shift ><F9> - połącz wybranego użytkownika wieczystego z istniejącą kartoteką

  <Ctrl><F8> - aktualizuj opłaty (wykorzystywane przy wpisywaniu trzeciej opłaty)

  <Alt><F8> - popraw (aktualizacja) opłatę

  <F7> - drukuj pismo

  <F6> - opisz kartotekę działkami (w przypadku gdy kartoteka nie dotyczy wszystkich działek w danej jednostce rejestrowej lub dotyczy działek z różnych jednostek rejestrowych w danej pozycji rejestrowej)

  <F5> - przypisy

  <F4> - pokaż wszystkie pozycje rejestrowe (działki) związane z tą kartoteką (w przypadku, gdy kartoteka obejmuje działki przyporządkowane różnym pozycjom rejestrowym)

  <F2> - słownik (okno: "Cel")

  <Del> - usuń kartotekę (usunięta kartoteka pozostaje w bazie i można ją przywrócić wykorzystując klawisze <Shift><F9>).

  OPIS WYPEŁNIANIA NIEKTÓRYCH PÓL AKTYWNYCH

  G. ...... - wpisujemy nr jednostki rejestrowej, która zawiera wszystkie interesujące nas działki, jeżeli kartoteka obejmuje tylko część działek z danej jednostki rejestrowej lub działki z kilku jednostek rejestrowych wpisujemy cyfrę " 0 " (zero).

  Po wypełnieniu całej kartoteki, opisanie jej określonymi działkami, w przypadku wpisania "0" następuje poprzez naciśnięcie klawisza <F6>, następnie klawisza <Insert> i usunięcie zbędnych działek klawiszem <Del>, (pozostają tylko działki nas interesujące). Z okna wychodzimy klawiszem <Esc>

  Akt not. / dec. - dane wpisane do tego pola muszą być unikalne (nie można wpisać ponownie tego samego numeru do innej kartoteki).

  Wpisujemy nr aktu notarialnego poprzedzony inicjałami notariusza

  (imię, nazwisko), np. AZ-2345/1998 lub nr decyzji, którą danemu podmiotowi nadano prawo wieczystego użytkowania.

  W przypadku, gdy akt not. dotyczy kilku podmiotów przy każdym podmiocie numer łamiemy znakiem " \ " i wpisujemy kolejną liczbę, np. AZ-2345/1998\1, AZ-2345/1998\2, ...

  Podobnie postępujemy w przypadku, gdy musimy założyć dwie kartoteki z uwagi na:

  • różne ceny za 1 m2 dla działek oddanych do użytkowania wieczystego jednym aktem not. lub decyzją
  • różną wielkością udziału w działkach (np. działka garażowa i udział w działce dojazdowej) oddanych do użytkowania wieczystego jednym aktem not. lub decyzją.

  W przypadku, gdy zakładamy kartotekę bez aktu lub decyzji, możemy z uwagi na konieczność jednoznacznego wypełnienia tego pola wpisać numer jednostki rejestrowej poprzedzony literą "X" lub "Y".

  Jeżeli nie wszystkie działki wchodzące w skład nieruchomości przekazywanej jednym aktem notarialnym znajdują się w danej pozycji rejestrowej (np. przez nieruchomość przebiega granica obrębu), to po wypełnieniu kartoteki w jednej pozycji rejestrowej, ustawiamy się w drugiej pozycji rejestrowej (w innym obrębie) i przy pomocy klawisza <Shif><F9> łączymy się z kartoteką już wypełnioną (jedna kartoteka użytkowania wieczystego może być przyporządkowana osobie występującej w różnych pozycjach rejestrowych), opisując okno " G..." zgodnie z zasadami podanymi wyżej, a w oknie " Akt not./ dec. " wpisujemy ten sam numer aktu not. lub decyzji.

  Jedna kartoteka przyporządkowana jest również (automatycznie) do osób występujących we wspólności ustawowej.

  System sam numeruje kolejne kartoteki i ich jednoznaczny numer ukazuje się w polu "ID".

  Jeżeli chcemy uzyskać informacje o innych pozycjach rejestrowych, w których występuje ten sam numer "ID", wystarczy nacisnąć klawisz <F4> (związane jest to z wykorzystaniem klawisza <Shift><F9>).

  W przypadku, gdy po powtórnej wycenie działek dotychczasowe pogrupowanie działek nie odpowiada nowej, cenie należy zmodyfikować kartoteki.

  Z chwilą powtórnej wyceny gruntów należy wartość 1 m2 wpisać w pozycji związanej z drugą opłatą, program sam oblicza wartość opłaty i po wpisaniu daty od której nowa opłata ma obowiązywać, możliwe jest, wykorzystując wzorzec pisma wcześniej utworzony, wydrukować zawiadomienia o zmianie opłat.

  W przypadku odwołania się wieczystego użytkownika od wysokości opłat, należy usunąć datę od kiedy nowa opłata ma obowiązywać. Po ostatecznym załatwieniu sprawy związanej z nowym wymiarem opłat koryguje się drugą opłatę lub powtórnie wprowadza datę, od której opłata ma być uiszczana. W przypadku braku daty przy drugiej opłacie i wykonaniu w tym czasie przypisu do systemu finansowego, przypisana będzie kwota wynikająca z pierwszej opłaty.

  Przed kolejną zmianą opłat należy za pomocą klawisza < > zamienić opłatę "drugą" na pierwszą, a opłatę "pierwszą" przenieść do archiwum.

  Moduł ten oprócz generowania przypisów do windykacji wykonuje zestawienia przypisów według określonych celów wieczystego użytkowania.


 3. GG_DZ - Moduł ewidencji dzierżaw
 4. Moduł ten obsługiwany jest przez program DZIER. Program korzysta ze skorowidza działek systemu EWOPIS.

  Pliki zawierające dane o dzierżawach oraz program dzierz.exe powinny znajdować się w podkatalogu, utworzonym w katalogu gminy w EWOPISIE, np. \EGIB\OLSZTYN\DZ .

  Kartoteka dzierżaw obejmuje dzierżawy miesięczne i roczne.

  Na ekranie wyświetlana jest jedna kartoteka dzierżawy.

  GG_ZT

  Przełączenie pomiędzy zbiorem kartotek miesięcznych i rocznych odbywa się za pomocą klawiszy:

  <Alt><M> - kartoteki dzierżaw miesięcznych

  <Alt><R> - kartoteki dzierżaw rocznych.

  W obsłudze programu pomaga operatorowi rozwijalne menu, które wyświetla się w pierwszej linii ekranu po naciśnięciu klawisza <F1> lub kliknięciu myszą na znaku [?].

  W programie realizowane są następujące funkcje:

  • Zmiany danych:

   <F9> - dopisz - dopisanie umowy

   <F8> - popraw - modyfikacja umowy z wyjątkiem okien:

   "Położenie", "Działki" i "Przypisy"

   <F2> - słownik - F - osób fizycznych, P - osób prawnych

   <Ctrl><F8> - rozwiązanie umowy

   <Shift><F8> - uwagi - modyfikacja tylko okna "Uwagi"

   < Del> - usunięcie kartoteki.

   Przy wypełnianiu kartoteki dzierżaw dla okien: "powDZ" i "Położenie" dane są ściągane z baz EWOPISU, w oknie "powWDZ" pokazywana jest suma wydzierżawionej dotychczas powierzchni dla danej działki.

   Modyfikacja danych zawartych w oknach: "Położenie", "Działki" i "Przypisy" następuje po wejściu do tych okien za pomocą następujących klawiszy:

   przypisy - <Alt><O>

   działki - <Alt><N>

   położenie - <Alt><P>

   klawiszami:

   <F9> - dopisujemy pozycję

   <F8> - modyfikujemy pozycję

   <Del> - usuwamy pozycję

  • Szukanie kartotek wg:

   dzierżawcy - <Ctrl><O>

   numeru działki - <Ctrl><D>

   numeru umowy - <Ctrl><N>

   daty umowy - <Ctrl><Z>

   położenia - <Ctrl><P>

  • Zmiana układu kartotek za pomocą klawiszy:

   <Tab> - Porządek - możliwość porządkowania umów wg numeru lub daty

   <Alt><M> - Dzierżawy miesięczne

   <Alt><R> - Dzierżawy roczne

  • Rozliczanie w przypadku, gdy do wyznaczenia wysokości czynszu konieczna jest więcej niż jedna cena jednostkowa.

   Istnieje możliwość wykonania kosztorysu do umowy dzierżawy, w oparciu o założony w programie cennik. Kosztorys wykonuje się korzystając z następujących klawiszy:

   <F5> - wejście do okna rozliczeń

   <F9> - dopisywanie pozycji kosztorysu

   <F8> - modyfikacja pozycji kosztorysu

   <F2> - słownik (cennik)

   <Del> - usunięcie pozycji kosztorysu

  • Sporządzenie przypisu

   <F6> - następuje automatyczny przypis wszystkich czynszów dzierżawnych na dzień 10 każdego miesiąca, z jednoczesną kontrolą dat

   <Shift><F6> -do windykacji (pole nieczynne - przewidziane do automatycznego połączenia z systemem finansowo-księgowym.

   Program pozwala na dowolną korektę przypisu w oknie "Przypis" (Alt O), do czasu przekazania przypisu do księgowości (rejestru sprzedaży).

   Przekazanie do rejestru sprzedaży realizuje się w opcji "Zestawienia".

  • Sporządzenie zestawień

   <Shift><F7> - Zestawienie wartości sprzedaży – powoduje uruchomienie dialogu z operatorem. Należy podać datę sporządzania zestawienia (przekazania do księgowości), określić czy operator chce uzyskać wydruk próbny bez przekazania do rejestru sprzedaży (czyli do księgowości) lub nie. Wykonanie zestawienia wraz z przekazaniem do rejestru sprzedaży powoduje przyciemnienie kwoty przypisu, która od tej chwili jest nie modyfikowalna. Każda korekta przypisu przekazanego do rejestru następuje poprzez wprowadzenie nowego korygującego przypisu (faktura korygująca).

   <F7> - Dzierżawy dla działki - sporządzenie listy dzierżawców dla danej działki.

  • Redagowanie pisma

   <Alt><W> - Drukuj pismo - możliwość drukowania pism

   zawierających dane z kartoteki

   <Alt><Z> - Zwrotka - data zwrotki.

   W głównym katalogu, w którym jest program dzierz.exe, jest podkatalog WZORCE, w którym jest plik zmienne.ewo (zawiera on zmienne występujące w kartotece dzierżaw) oraz pliki z wzorami umów, faktur, pism .

   Każdy użytkownik programu może w oparciu o plik zmienne.ewo tworzyć nowe pisma lub modyfikować już istniejące.

   Z chwilą zmiany opłat za dzierżawę gruntów, należy zaktualizować w kartotece wartość 1 m2 i po wpisaniu daty, od której nowa opłata ma obowiązywać, możliwe jest, wykorzystując wzorzec pisma wcześniej utworzony, wydrukowanie zawiadomienia o zmianie opłat.

  Dane z dzierżaw mogą być wizualizowane w EWMAPIE. Przejście do EWMAPY można zrealizować poprzez opcję Grafika, opcję dostępną po wejściu do okna "Działki"- czyli okna opisującego umowę dzierżawy działkami. Po wybraniu tej opcji, w EWMAPIE wyświetlana jest działka opisująca dzierżawę wraz z działkami sąsiednimi.

  W EWMAPIE można założyć warstwę liniową, na której będą zaznaczane zakresy dzierżaw oraz warstwę tekstową zawierającą numery poszczególnych umów. Z odpowiadających sobie zakresów i numerów można utworzyć obiekty powierzchniowe dzierżaw.

  Program dzierżaw będzie współpracował z systemem EWMAPA korzystając z konfiguracji EWOPIS-EWMAPA.


 5. GG_ZT - Moduł ewidencji opłat związanych z zarządem
 6. Moduł ten obsługiwany jest przez program EWOPIS w wersji z UW.

  Do programu EWOPIS w podstawowej wersji istnieje odrębna instrukcja użytkownika, przekazywane wraz z programem i licencją. Poniższy opis dotyczy tylko realizowanych funkcji dodatkowych związanych z zarządem.

  Program EWOPIS umożliwia rejestrację danych do opłat związanych z zarzadem, jeżeli zostanie uruchomiony z parametrem uw:

  rg.exe /uw

  Modyfikacji danych w ramach tego modułu dokonuje się w opcji Przegladanie Listy władających. W opcji tej w lewym oknie wyświetlana jest lista władających tworzona na podstawie danych wprowadzonych w rejestrze gruntów, natomiast w prawym oknie znajduje się lista działek, którymi włada osoba podświetlona w lewym oknie.

  Jeżeli władanie jest zarządem, to po naciśnięciu klawiszy <Ctrl><T> można wypełnić danymi kartotekę związaną z opłatami za zarząd.

  GG_ZT

  Aktualizację kartoteki realizuje się przy użyciu następujących klawiszy:

  <F9> - dopisywanie decyzji o zarządzie

  <F8> - modyfikacja wcześniej wprowadzonej decyzji

  <F2> - słownik (dla okien: " oddana w ......... " oraz " w celu ........")

  <Ctrl><D> - ściągnięcie działki poprzez ustawienie się na odpowiedniej działce i zatwierdzenie klawiszem <Enter>

  Działka, dla której wypełniono kartotekę zarządu, zostaje na liście zaznaczona znaczkiem ustawianym w opcji Konfiguracji.

  Zasada zakładania i korzystania z kartotek związanych z zarządem jest identyczna jak kartotek związanych z użytkowaniem wieczystym opisanym w rozdziale 1.


Programy Użytkowanie wieczyste (GG_UW)Zarząd (GG_ZT) stanowią jeden wspólny program, natomiast Dzierżawy (GG_DZ) drugi. Informacje o cenach w.w. programów znajdziesz w naszym cenniku.

Odwiedza nas 297 gości oraz 3 użytkowników.