Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OGŁASZAMY KONKURS NA NAJLEPSZE MENU AKTYWNOŚCI

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z jego regulaminem. Nie dostosowanie się do jakiegoś z poniższych punktów może spowodować dyskwalifikację pracy.

REGULAMIN KONKURSU

1. Podstawowe dane o konkursie.

1.1. Organizatorem konkursu jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe "GEOBID" Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-844, ul. Kossutha 7 (Organizator).

1.2. Konkurs trwa od 01.09.2000 do 30.09.2000.

2. Warunki uczestnictwa w konkursie.

2.1. W konkursie mogą brać udział tylko licencjonowani użytkownicy programu EWMAPA dla WINDOWS (pracownicy jednostek posiadających licencje).

2.2. Daną pracę może reprezentować tylko jeden przedstawiciel licencjobiorcy programu EWMAPA.

2.3. Wszystkie prace muszą być oparte o wzorcowe warstwy i biblioteki dołączone do instalacji programu.

2.4. Każdy uczestnik może przysyłać nieograniczoną ilość prac.

2.5. Dostarczone mogą być jedynie własnoręcznie wykonane prace.

2.6. Każda praca powinna być zatytułowana.

2.7. Prace powinny być przysyłane w formie spakowanego archiwum.

2.8. Prace trzeba wysyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z tematem "Praca konkursowa".

2.9. Prace muszą posiadać polskie litery.

2.10. Każdy uczestnik wraz z pracą musi przysłać faxem kartę zgłoszenia zawierającą informacje o sobie (takie jak: imię, nazwisko, e-mail, adres domowy, telefon).

2.11. Z chwilą przesłania prac, uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na ich publikację w Internecie.

2.12. Prace biorące udział w konkursie nie mogą być umieszczane na innych stronach internetowych.

2.13. Liczymy na uczciwość uczestników, dane ewentualnych oszustów pojawią się w stosownych miejscach w Internecie.

3. Kryteria oceny.

3.1. Prace oceniać będzie powołane przez Organizatora jury oraz Użytkownicy programu EWMAPA.

3.2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: Nagroda Organizatora oraz Wybór Użytkowników.

3.3. W ocenie prac będzie się liczyć: - grafika - zawartość - wykonanie.

3.4. Jako kryteria posłużą: pomysłowość, inwencja twórcza, siła wyrazu, wartość estetyczna i użytkowa, wprowadzone innowacje oraz wykorzystanie możliwości programowych.

3.5. Dla autorów najciekawszych prac zostaną przyznane nagrody.

4. Nagrody.

4.1. Jury spośród zgłoszeń nadesłanych w okresie trwania konkursu wybierze najlepsze, a ich autorom przyzna nagrody.

4.2. Nagrodami w konkursie są:

I miejsce - klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra, interpolacji warstwic, wpasowania ortofotograficznego i obsługi rastra wysokościowego.

II miejsce - klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra i interpolacji warstwic.

III miejsce - klucz sprzętowy do wektoryzacji rastra.

4.3. Osoby nagrodzone nie mogą domagać się wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za nagrody rzeczowe, ani też zrzec się nagrody na korzyść drugiej osoby.

4.4. Nagrody wymienione w punkcie 4.2. zostaną przesłane pocztą na adres podany na zgłoszeniu do konkursu.

4.5. Prace wybrane jako najlepsze przez Użytkowników (głosowanie w Internecie) zostaną wyróżnione dyplomami.

5. Procedura przyznawania nagród.

5.1. Nagroda Organizatora.

5.1.1. Nagrody będą przyznawane przez jury.

5.1.2. W skład jury wchodzić będą 4 osoby ze strony Organizatora.

5.1.3. Jury zbierze się 2 października 2000 roku w siedzibie Organizatora. Obrady jury nie będą dostępne dla publiczności.

5.1.4. Zwycięzca zostanie wybrany wśród zgłoszeń nadesłanych do godz. 00.00 dnia 30.09.2000.

5.1.5. Decyzje jury są nieodwołalne.

5.2. Wybór Użytkowników

5.2.1. Prace zgłaszane do konkursu umieszczone będą na stronach internetowych Organizatora: https://geobid.pl - po 15.09.2000.

5.2.2. Wszycy Użytkownicy programu EWMAPA będą mogli pobierać prace i oddawać swoje głosy na ich zdaniem najlepsze rozwiązania.

5.2.3. Każdy użytkownik może głosować tylko raz, przyznając odpowiednio trzem pracom:

- trzy punkty za I miejsce,

- dwa punkty za II miejsce,

- jeden punkt za III miejsce.

5.2.4. Głosowanie będzie odbywało się za pomocą poczty elektronicznej z procedurą weryfikacji.

5.2.5. Aby głos był ważny, głosujący musi przedstawić w liście swoje imię i nazwisko oraz miejsce pracy.

5.2.6. Prace, które zdobędą największą liczbę punktów, zostaną wyróżnione dyplomami.

5.2.7. Organizator dopuszcza możliwość poszerzenia tej kategorii o nagrody rzeczowe.

5.3. Zwycięzcy i wyróżnieni otrzymają dyplomy. Organizatorzy wręczą również nagrody rzeczowe.

5.4. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w wydaniu specjalnym Biuletynu internetowego, oraz na stronach WWW.

6. Zastrzeżenia.

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyznania pierwszej lub pierwszej i drugiej nagrody w przypadku zbyt niskiego poziomu prac konkursowych lub małej liczby uczestników.

6.2. Organizator nabywa pełne prawa do wykorzystania prac uzyskanych od osób nagrodzonych w konkursie, w działalności swojego przedsiębiorstwa, prawo do udostępniania tych prac swoim klientom oraz prawo do ich publikacji w dowolny sposób i dowolną liczbę razy według swego uznania, z podaniem informacji o osobie nagrodzonej.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu w zbiorze danych wykorzystywanym do celów marketingowych. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne, oraz że mają prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania.

6.4. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania lub przedstawiania imion i nazwisk osób nagrodzonych w konkursie w środkach masowego przekazu. Uczestnik konkursu wyraża jednocześnie swoją zgodę na publikację i przedstawienie nazwisk, o których mowa w poprzednim zdaniu. Na życzenie Organizatora osoba nagrodzona potwierdzi ten fakt pisemnie.

6.5. Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia czasu trwania konkursu.

6.6. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, członkowie jury oraz osoby spokrewnione z wymienionymi wyżej.

6.7. Do spraw nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

6.8. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.

Katowice, dnia 29 sierpnia 2000 roku

W imieniu Organizatora: Weronika Borys, Dyrektor PPU "GEOBID" Sp. z o.o.


KARTA ZGŁOSZENIA

Imię,nazwisko .........................................................

Adres zamieszkania ....................................................

Kod/miejscowość .......................................................

Telefon,fax ...........................................................

e-mail ................................................................

Miejsce pracy (licencjobiorca programu EWMAPA) ........................

.......................................................................

.......................................................................

Z programem EWMAPA pracuję od ...... lat, począwszy od wersji .........

Oświadczam, że przesłane prace zostały wykonane własnoręcznie i mam
prawo do ich rozpowszechniania.

Zgłaszając swoje prace akceptuję regulamin konkursu.

 

..............
podpis

Odwiedza nas 265 gości oraz 3 użytkowników.