Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Prawo w geodezji i STRATEG na łamach Biuletynu GISPOL

Biuletyn GISPOL Nr. 12

Jadwiga Myczkowska

Wiceprezes GISPOL-u

 

Prawo w geodezji

/Wywiad z K.Kaputem, redaktorem witryny prawnej

na internetowej stronie GEOBID-u/

 

J.M. Od lutego br. na internetowej stronie GEOBID-u ukazuje się witryna z tekstami obowiązujących w geodezji aktów prawnych. Dlaczego przedsiębiorstwo informatyczne propaguje obowiązujące przepisy prawne?

K.K Inspiratorami pomysłu byli słuchacze kursów oprogramowania tworzonego w GEOBIDzie. Jak pani redaktor zapewne wie, oprogramowanie nasze (m.in. EWMAPA, EWOPIS, SESUT) wykorzystywane jest do zarządzania ewidencją gruntów i budynków, a w konsekwencji do zarządzania gminą, do zarządzania sieciami uzbrojenia technicznego terenu. Praktyczne stosowanie programów mimo woli rodzi pytania, jak można wykorzystać program do wykonania określonych dyspozycji prawnych, których znajomość w obliczu lawinowo rosnącej ilości aktów prawnych i częstych w nich zmian, nie jest ani powszechna, ani łatwo dostępna. Stąd i pomysł publikowania tych, które mogą być pomocne przy wykorzystaniu naszego oprogramowania.

J.M. Czy duże jest zainteresowanie witryną?

K.K. Moim zdaniem ogromne. 1370 wejść w okresie dziewięciu miesięcy daje średnią 5 wejść na dzień roboczy, a w ostatnim okresie 10 wejść. Korzystają z tekstów, zgodnie z przeznaczeniem, głównie jednostki wykonawstwa geodezyjnego, dla których jest to liczące się ułatwienie w pracy, bardzo dużo wejść jest z wyższych uczelni geodezyjnych, a już kompletnym zaskoczeniem było kilka wejść z RFN i USA.

J.M. Skąd bierze pan teksty źródłowe?

K.K. Metodą skaningu z Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich. Są jednak i takie, które na skutek braku jednolitego tekstu trzeba składać (np. tekst ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, które po złożeniu było sczytane z tekstem opublikowanym w GEODECIE). Staram się nie przegapić żadnej zmiany w przepisach, ale nie jest to łatwe. Traktuję jednak to zadanie jako swoje hobby.

J.M. Czy ma pan z tego jakąś satysfakcję?

K.K. Tak. Od czasu do czasu słowa pochwały i prośby o rozszerzenie listy aktów. Wszkakże największą satysfakcją było dla mnie podziękowanie jednego z kolegów w Krakowie, że dzięki tekstom przepisów publikowanym w naszej witrynie zdał bez problemu egzamin na uprawnienia geodezyjne.

J.M. Spotkałam się z opinią, że dobrze by było umieścić w zbiorze przepisów instrukcje techniczne. Czy rozważał pan taką możliwość?

K.K. Tak. Myślałem o tym na skutek kilku otrzymanych sugestii od kolegów geodetów. Jest to jednak uzależnione od organu odpowiedzialnego za ich wydawanie, to znaczy GUGiK. O ile akty prawne zamieszczone w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich mają moc powszechnie obowiązującą i są w określony sposób publikowane, a zamieszczenie ich w Internecie spełnia funkcję popularyzatorską, umożliwiając w każdej chwili porównanie ze źródłem, to w przypadku instrukcji, zwłaszcza tych sprzed 1999 r., nie był jednoznacznie uregulowany tryb publikacji, wnoszenia zmian, zakres obowiązywania a nawet sposób legalizacji; dlatego bez wyraźnej delegacji kompetentnego organu podejmowanie takiej publikacji jest bardzo ryzykowne.

J.M. Czy użytkownicy witryny mają jakieś szczególne życzenia?

K.K. Poza sugestiami odnośnie poszerzenia zakresu publikowanych aktów raczej nie. Osobiście byłbym bardzo wdzięczny za uwagi odnośnie formy, spostrzeżonych mankamentów czy postulowanych udoskonaleń.

J.M. Dziękuję za rozmowę, zachęcam do poszerzenia bieżącej listy o więcej przepisów z zakresu gospodarowania gruntami i zapraszam na stronę: https://geobid.pl/prawo.

Jadwiga Myczkowska

Vice-President of GISPOL

 

Law in Geodesy

(interview with K. Kaput, editor of the window

devoted to law on GEOBID Internet pages)

 

J.M.: "Starting from February this year, the internet pages of GEOBID include a window comprising legal acts that are binding in geodesy. Why is it that a software developer promotes legal acts and regulations?"

K.K.: "That was inspired by participants in training sessions about the software packages developed in GEOBID. As you probably know, our software (EWMAPA, EWOPIS, SESUT among others) is used for managing the registers and records of land and buildings, which consequently leads to managing municipalities, and utilities. Practical application of the software leads to questions how to use the program for performing definite legal activities, the knowledge of which, with massive increase in the number of legal acts and frequent amendments to them, is neither common nor easily accessible. Hence the idea of publishing those acts and bills which may be of use when using our software."

J.M.: "Do you see substantial interest in the content of the window?"

K.K.: "Enormous, in my opinion. 1370 visitors in 9 months resulting in the average of 5 people using the window on a working day, recently 10 people. The texts are used, as applicable, mainly by geodetic service providers, for whom it is a considerable simplification in their work, there have been many entries from institutes of geodesy at universities, as well as several from Germany and the USA, to our utter astonishment."

J.M.: "Where do you get the source bodies of text from?"

K.K.: "I obtain them by scanning the Journals of Law and Monitor Polski. However, sometimes there is no uniform body of text available, and it has to be compiled (eg. the text of the bill on Geodetic and cartographic law, which after compilation was compared with the text published in the GEODETA periodical). I try hard not to miss any amendment or change to regulations, but it proves not so easy. Still, I treat that task as my hobby."

J.M.: "Do you get any satisfaction from it?"

K.K.: "Yes. From time to time I get words of praise and requests to extend the list of acts available. However, my greatest satisfaction so far has been a "thank you" from a colleague in Kraków, who said that thanks to the texts of regulations published in our window he had passed the exam to obtain qualifications of surveyor without problems."

J.M.: "I have come across an opinion that it would be good to include technical instructions in your set of regulations. Have you considered such a possibility?"

K.K.: "Yes. I have pondered upon it as a result of suggestions made by several fellow surveyors. Still, it depends on the institution responsible for issuing them, namely GUGIK (Head Office of Land-Surveying and Cartography). While legal acts published in Journals of Law and Monitors are commonly binding and are published in a specific manner, while placing them in Internet means popularizing them, allowing making comparison with the source at any time, instructions, especially those issued before 1999, did not have any regulated mode of publication, introducing changes, scope of validity or even legalization; thus it would prove extremely risky to undertake such a publication without explicit authorization by a competent body."

J.M.: "Do the users who visit your window express any special wishes?"

K.K.: "Not really, besides suggestions regarding widening the scope of published acts. I would be personally extremely grateful for remarks as to the form, any drawbacks or mistakes noticed, or postulated improvements."

J.M.: "Thank you for giving the interview, on my part I would encourage extending the list with more regulations of land management, I invite the readers to the page: https://geobid.pl/prawo."


Weronika Borys

 

System STRATEG

Nowy produkt firmy GEOBID

 

Systemy firmy GEOBID sprawdzają się w praktyce, i to nie na małych obrębach, a w całych miastach i powiatach.

Koncepcja zintegrowanego zarządzania zmaterializowana została w wielomodułowym systemie STRATEG, przeznaczonym do wspomagania zarządzania terytorium gmin, powiatów, województw.

Podstawą systemu jest SIT (System Informacji o Terenie), oparty o mapę numeryczną, ewidencję gruntów i budynków, ewidencję sieci technicznego uzbrojenia terenu, prowadzony przez ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. SIT został wdrożony przez PPU GEOBID w Katowicach, na wielu obiektach w Polsce, natomiast system STRATEG wdrażany jest w całości w mieście Olsztynie.

Powiększenie / Zoom

System STRATEG działa na komputerach klasy PC, nie wymaga dodatkowego oprogramowania narzędziowego oprócz systemu operacyjnego WINDOWS 95/98/NT.

Podstawą systemu jest polski program grafiki komputerowej EWMAPA, będący najpopularniejszym programem służącym do prowadzenia SIT w Polsce, którego pierwsza wersja ukazała się w roku 1991. Pozostałe moduły systemu STRATEG mogą działać jako niezależne programy lub działać łącznie czy w grupach, w sieci komputerowej w oparciu o jedną bazę danych.

Moduły systemu STRATEG funkcjonują w czterech grupach związanych z:

1/ rejestracją osób wspólnoty samorządowej (EWOPIS, ADRES, ANALIZY),

2/ zarządzaniem gminą, powiatem (PLAN_ZAG, NADZ_BUD, OCH_ŚRO, INFO_SPO, DROGI),

3/ aktualizacją informacji bazowej (OŚROD_IG, SESUT, BANK_OSN),

4/ wymiarem opłat i podatków (UŻ_WIE, DZIERŻ, ZARZĄD, FOGR, PODATKI).

EWMAPA program grafiki komputerowej o oryginalnej strukturze przechowywania danych: bazowej, wektorowej i obiektowej; może służyć jako program do budowy mapy numerycznej i do tworzenia i analizowania obiektów przestrzennych w oparciu o dane zawarte w pozostałych modułach systemu STRATEG.

Moduł EWOPIS, służy do prowadzenia części opisowej ewidencji gruntów i budynków. Przejście z innych systemów opisowych ewidencji gruntów do systemu EWOPIS umożliwia program DO_EWOP, zezwalający w trakcie przejścia na czyszczenie baz.

Moduł ADRES, łączy adresy nieruchomości z obiektami punktowymi w EWMAPIE. Moduł ten jest podstawą do funkcjonowania modułu ANALIZY, umożliwiającego identyfikację i porównywanie dla dowolnie wybranych obszarów, informacji związanych np. z wiekiem i płcią mieszkańców, sposobem użytkowania gruntów, rodzajem zabudowy, dostępnością infrastruktury publicznej, itp.

Moduł OŚROD_IG, to nie tylko program zarządzania dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi, ale głównie zarządzania informacją geodezyjną (geograficzną). Program ten, którego właścicielem jest GUGiK (Główny Urząd Geodezji i Kartografii), a autorem PPU GEOBID, funkcjonuje od 1991 roku w prawie wszystkich ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Polsce. Elementem modułu OŚROD_IG jest program DOKUMENT, służący do udostępniania zeskanowanych dokumentów, np. opisów topograficznych, szkiców katastralnych, itp.

Moduł SESUT - łącznie z programem EWMAPA oraz programami interfejsowymi tworzy zintegrowany system ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Moduł BANK_OSN - jest przeznaczony do prowadzenia banku danych o osnowach geodezyjnych.

Moduł UŻ_WIE - umożliwia prowadzenie ewidencji opłat za użytkowanie wieczyste.

Podobnie działa moduł ZARZĄD, w którym rejestrowane są dane związane z opłatami za zarząd. Moduł DZIERŻ, służy do rejestracji umów dzierżaw. W wyniku działania tego programu, wystawiane są faktury oraz przypisy z tytułu wystawionych faktur za dzierżawy miesięczne, kwartalne i roczne.

Moduły FOGR - Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz moduł PODATKI - podatek od nieruchomości oraz od gruntów rolnych i leśnych są w trakcie oprogramowania i zakończą wdrażanie systemu w Olsztynie dokonaniem wymiaru za rok 2000.

Moduł PLAN_ZAG, połączony z programem EWMAPA, umożliwia kompleksową obsługę planów zagospodarowania przestrzennego. Moduł NADZ_BUD, to aplikacja umożliwiająca rejestrację przestrzenną i wizualizację decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o pozwoleniach na budowę. Moduł OCH_ŚRO, umożliwia połączenie różnych baz związanych z ochroną środowiska z EWMAPĄ. Podobnie rozwiązany jest moduł INFO_SPO, w bazach którego przechowywane są informacje związane z infrastrukturą społeczną: różnego typu szkołami, przedszkolami, szpitalami, ośrodkami zdrowia, przychodniami, itp. Moduł DROGI, umożliwia prowadzenie metryk dróg i ksiąg inwentarzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokonywanie różnego rodzaju analiz opartych o atrybuty związane z drogą.


Weronika Borys

 

The STRATEG system

A new product developed by GEOBID

 

Systems developed by GEOBID prove to work in practice, not only in small areas, but for whole towns or administrative districts.

The concept of integrated management materialized in the multi-module STRATEG system, designed for assisting managing a territory of municipality, administrative district, or province.

The basis of the system is the SIT (System of Information on Land - LIS) based on a digital map, records of land and buildings, evidence of public utilities, maintained by the centres of geodetic and cartographic information. SIT has been implemented by PPU GEOBID seated in Katowice in several objects all over Poland, while the STRATEG system is implemented in its entirety in the town of Olsztyn.

Explanations:

  • Zarządzanie przy pomocy GIS - Management with GIS using,
  • Wykonawcy - Surveyors,
  • System finansowo-księgowy - Finance system,
  • Ewidencja ludności - Population inventory

The STRATEG system operates using Pcs, it does not demand any additional tools besides the WINDOWS 95/98/NT operation system.

The basis of the system is the Polish computer graphic program EWMAPA, the most popular software for SIT (LIS) purposes in Poland, its first version appeared in 1991. The other modules of the STRATEG system may function either as independent programs, or together or in groups, in computer network, basing on one database.

The modules of the STRATEG system function in four groups, designed for the following purposes:

1/ registering persons in the self-government community (EWOPIS, ADRES, ANALIZY),

2/ managing a municipality or administrative district (PLAN_ZAG, NADZ_BUD, OCH_ŚRO, INFO_SPO, DROGI),

3/ updating information in database (OŚROD_IG, SESUT, BANK_OSN),

4/ assessing charges and taxes (UŻ_WIE, DZIERŻ, ZARZĄD, FOGR, PODATKI).

EWMAPA computer graphic program having original structure of storing data: basic/database, vectors, and objects: it may serve as program for developing digital map as well as creating and analyzing spatial objects on the basis of data included in other modules of the STRATEG system.

The EWOPIS module serves the purpose of running the descriptive part of records of land and buildings. It is possible to have access from other descriptive systems of land evidence to the EWOPIS system, using DO_EWOP program, which allows to clear databases while accessing.

The ADRES module connects addresses of estates with point objects in EWMAPA. This module provides the basis for the functioning of ANALIZY module, enabling the identification and comparison, for any areas, the information related to eg. age or sex of inhabitants, use of land, accessibility of public utilities, etc.

The OŚROD_IG module is not only the program for managing geodetic and cartographic documents, but in the first place for managing geodetic (geographic) information. This program, owned by GUGIK (Head Office of Land-Surveying and Cartography) and developed by PPU GEOBID has been functioning since 1991 in almost all geodetic and cartographic documentation centres in Poland. The DOKUMENT program is an element of the OŚROD_IG module, serving the purpose of making scanned documents, eg. Topographic descriptions, cadastral sketches and the like available.

The SESUT module, together with the EWMAPA program and interfaces, makes up an integrated system of evidencing public utilities. The BANK_OSN module is designed for keeping the database for geodetic warps.

The UŻ_WIE module allows to run the register of charges for perpetual usufruct.

A similar function is attached to the module ZARZĄD, which registers all data related to charges for managing. The DZIERŻ module serves the purpose of registering the leaseholds. The functioning of this program allows to produce invoices, and parts of charges related to invoices for monthly, quarterly, or yearly tenancies.

The FOGR module, standing for Fund for Protection of Arable Land and the module PODATKI - real estate taxes as well as taxes on arable land and forests are still being developed and shall complete the implementation of the system in Olsztyn by assessing taxes for the year 2000.

The PLAN_ZAG module, connected with the EWMAPA program, allows a complex servicing of spatial development plans. the NADZ_BUD module is an application allowing to register spatially and visualize decisions on building-up, as well as permissions to build. The OCH_ŚRO module allows to connect various databases related to environmental protection with EWMAPA. The INFO_SPO module has been developed in a similar manner, in the databases of which information on social infrastructure is kept: various types of schools, kindergartens, hospitals, outpatient clinics, health centres, etc. The DROGI module allows to keep labels of roads and inventory books in agreement with binding regulations, as well as to make all sorts of analyses based on attributes related to a road.


Pełną treść Biuletynu nr 12 mogą Państwo znaleźć na internetowej stronie Stowarzyszenia GISPOL: http://www.gispol.org.pl

Odwiedza nas 67 gości oraz 1 użytkownik.