Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Wkładka reklamowa w biuletynie Stowarzyszenia GISPOL


Wkładka do biuletynu Stowarzyszenia Użytkowników Krajowego Systemu Informacji o Terenie GISPOL


DLACZEGO

program EWMAPA */

jest dominującym systemem obsługi

części kartograficznej ewidencji gruntów,
czyli bazy polskiego GIS ?

WHY IS

programme EWMAPA */

is the most dominating system

used in the graphical part of evidence of grounds
this means the basis of Polish GIS ?

*/ Dane dotyczące obsługi państwowego zasobu geodezyjno - kartograficznego pochodzące z analizy przeprowadzonej przez GUGiK w 1997r

Analiza GUGiK przeprowadzona w 1997r.

*/ Data concerning the service of state geodetic and cartographic store proceed from analysis made by GUGiK in 1997

DLATEGO, ŻE:

 • jest systemem polskim, dostosowanym do polskich przepisów, tradycji i realiów, zezwalającym na łatwą komunikację z systemami zewnętrznymi,
 • jest systemem sprawdzonym i pewnym w działaniu, pracującym niezawodnie od 8 lat i stale doskonalonym,
 • jest elastyczna w przystosowywaniu do własnych potrzeb użytkowników i może być wykorzystana do zarządzania wszystkimi dziedzinami życia społeczno - gospodarczego, dzięki interfejsom z różnymi częściami opisowymi,
 • jest nieporównywalnie szybka, zwłaszcza w działaniu na dużych bazach danych,
 • jest systemem integralnym nie wymagającym kupowania kolejnych "nakładek",
 • pozwala na aktualizację i wizualizację danych graficznych z kilku stanowisk jednocześnie w sieci komputerowej, korzystając z baz umieszczonych na różnych serwerach,
 • może być zainstalowana na dowolnej liczbie stanowisk przedsiębiorstwa bez dodatkowych opłat.

THEREFORE THAT:

 • it is the Polish system convinient with Polish rules, tradition and reality which allow to easy communication with other outside systems,
 • it is a checked and sure system, which has worked unfailingly for 8 years, which is continualy prefect oneself,
 • it is elastic to adapt to own needs of users and can be use to manage all field of social-economy life, thanks different interfaces,
 • it is incomparable speedy, particularly doing on the big data bases,
 • it is integrated system, which do not use buying additional programmes,
 • it allow to up date and do visible graphic data from many computers simultaniously, using databases from different servers,
 • it can be installe on any numbers of computer in firm without additional fee.

Jeśli gospodarujesz racjonalnie posiadanymi środkami i zamierzasz szybko dysponować wszechstronnym narzędziem do prowadzenia gospodarki przestrzennej,

EWMAPA dla WINDOWS 95/98/NT

jest do tego celu najodpowiedniejsza.

 

If you manage rationality with your money and if you would like have speedy a universal tool to lead the spatial management


EWMAPA for WINDOWS 95/98/NT

is for this purpose the most adequate.

 

Jeżeli dziwi cię cena EWMAPY, wielokrotnie niższa od innych systemów, to rozważ fakty:

 • EWMAPA jest programem masowym (ponad 1000 instalacji), mimo braku specjalnej reklamy,
 • EWMAPĘ reklamują jej użytkownicy, dzięki jej wysokiej jakości i uniwersalności,
 • EWMAPA powstawała dzięki uwagom użytkowników, co wydatnie zmniejszyło ilość błędów i rozwiązań chybionych, a przez to i koszt jej tworzenia.

 

Dlatego EWMAPA jest dobra i tania!

If you are astonish with the price of EWMAPA, many times cheaper as other systems, reflect on facts:

 • EWMAPA is a mass programme (over 1000 installations) in spie of thje lack of advertising,
 • EWMAPA is advertised by their users thanks its high quality and universality
 • EWMAPA has been created thanks remarks of their users what has reduced prominentle the number of faults and fail solutions, and over this also the cost of creating.

 

Therefore EWMAPA is well and cheap!

Odwiedza nas 112 gości oraz 1 użytkownik.