Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


STAROSTWA NIE DBAJĄ O SKARB

"Starostowie źle gospodarują nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa - wynika z danych zebranych przez Najwyższą Izbę Kontroli. W większości przypadków stwierdzono nieprawidłowości dające podstawę do zarzutów o nierzetelność, niegospodarność i nielegalność podejmowanych przez starostów działań. NIK przyznała jednak równocześnie, że w dużej mierze wynika to ze zbyt niskich kwot dotacji celowych z budżetu państwa."Serwis Samorządowy PAP, 02.06.2006

Szczegóły dotyczące przeprowadzonej kontroli - strona NIK

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami organem reprezentującym Skarb Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami jest starosta. Na ewidencjonowanie nieruchomości, ich wycenę, sporządzanie planów wykorzystania, zabezpieczenie przed uszkodzeniem, bądź zniszczeniem i inne działania związane z nieruchomością otrzymuje dotację z budżetu państwa w związku z tym, że jest to zdanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Jak wynika jednak z kontroli NIK 29 z 34 kontrolowanych starostw nie wywiązuje się w sposób właściwy z powierzonych im zadań.

Brak pełnej wiedzy o wszystkich nieruchomościach, nierzetelne i niegodne z prawem ich ewidencjonowanie, brak działań na rzecz uregulowania stanu prawnego oraz zaniechania w zakresie udostępniania nieruchomości - wymieniał liczne nieprawidłowości wiceprezes NIK Jacek Jezierski. Prowadzone przez 16 spośród 34 starostów ewidencje nie pozwalały na wyodrębnienie nieruchomości, w których starosta jest organem reprezentującym Skarb Państwa.

NIK negatywnie oceniła również stopień udostępniania nieruchomości, czyli na przykład oddania w użytkowanie wieczyste, w najem, dzierżawę, czy oddania w trwały zarząd. Ze wspomnianych 160 tys ha udostępniono 93 tys ha, z czego jedynie 43 tys ha - odpłatnie.

Pragniemy przypomnieć, iż dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem, które pozwoli na właściwe wywiązywanie się z zadań powierzonym starostwom powiatowym. Programami tymi są:

Odwiedza nas 202 gości oraz 0 użytkowników.