Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 14 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 14.09:

 • Dla baz EGiB dodano możliwość wymiany różnicowej za pośrednictwem plików GML.
  Funkcjonalność umożliwia wykorzystywane formatu GML do różnicowej wymiany danych między jednostką prowadzącą bazę danych EGiB, a wykonawcą prac geodezyjnych. Analogicznie do wymiany dla baz GESUT oraz BDOT500 wymiana różnicowa realizowana jest po wyborze odpowiedniego rodzaju eksportu/importu – do modyfikacji/uzupełniający i modyfikujący.
  Uwaga! Aby wymiana różnicowa została wykonana poprawnie, wymagana jest co najmniej wersja 14.09 programu Ewmapa (zarówno po stronie jednostki prowadzącej bazę danych jak i wykonawcy prac geodezyjnych). Zwracamy zatem uwagę na konieczność aktualizacji programu na serwerze danych WMS.
  • Eksport EGiB do formatu GML
   • Dodano eksport do modyfikacji oraz modyfikujący
   • Dodano możliwość wspólnego wyboru obszaru eksportu dla wszystkich eksportownych struktur (za wyjątkiem Jednostek ewidencyjnych i obrębów)
   • Dodano możliwość eksportu punktów izolowanych oraz samych punktów (bez działek)
   • Zmiana układu okna wraz z dodaniem informacji, które struktury będą eksportowane (podświetlone zakładki)
  • Import EGiB z formatu GML
   • Dodano import do modyfikacji/uzupełniający oraz modyfikujący
   • Zmiana układu zakładek wraz z dodaniem informacji, które struktury będą importowane (podświetlone zakładki)
 • Dodano możliwość wykorzystania funkcji kalkulatora zmiennych podczas wyświetlania danych opisowych punktów granicznych
 • Zoptymalizowano wyświetlanie okna Szczegółowej informacji o operacie, poprzez generowanie Statystyk dopiero po kliknięciu przycisku Generuj
 • W oknie importu z serwisu WFS zaktualizowano listę możliwych do importu jednostek ewidencyjnych.
 • Rozszerzono podświetlanie linków dla danych dodatkowych w informacji o obiekcie o teksty zaczynające się prefiksem - file:

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Zmieniono także działanie usługi WFS dotyczącej danych EGiB. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 14.08:

 • Dodano seryjne usuwanie podobiektów (referencji).
  Funkcja jest uzupełnieniem seryjnego dodawania podobiektów wprowadzonego we wcześniejszych wersjach i umożliwia usunięcie referencji na podobiekty (bez usuwania samych podobiektów) dla wielu obiektów jednocześnie. Podobiekty są usuwane z obiektów wskazanych w oknie.
 • Rozszerzono możliwości analizy „Elementy na niewłaściwych warstwach” o sprawdzanie zgodności warstw z atrybutami obiektów.
  Kontroli podlegają atrybuty:
  • Istnienie(2015)/Status(2021) – jeśli atrybut ustawiony jest na wartość „Projektowany” elementy obiektu powinny znajdować się na warstwach projektowanych (z dopiskiem P).
  • Rodzaj sieci (2015) - wybrana sieć w atrybucie powinna zgadzać się z siecią z warstw, na których znajdują się elementy obiektu (Analiza przeniesiona z „Kontroli atrybutów”).
 • Poprawka podczas eksportu do formatu DXF umożliwiająca poprawny eksport wypełnień dla obiektów zbudowanych na różnych podwarstwach.
 • Uwzględnienie obszaru przezroczystości przy wyświetlaniu skręconego rastra 16M kolorów.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Zmieniono także działanie usługi WFS dotyczącej danych EGiB. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 14.07:

 • Dodano możliwość dociągania etykiet do obiektów
  • Dodano możliwość ‘hurtowego’ dociągnięcia etykiet znajdujących się w wybranych obiektach lub bloku. Opcja może okazać się szczególnie przydatna podczas redakcji przewodów w bazie GESUT.
  • Dodano możliwość dociągnięcia etykiet znajdujących się w edytowanym obiekcie.
 • Import do baz EGiB z formatu GML
  • Dodano możliwość uzupełniania słowników dopuszczalnych oznaczeń konturów i użytków na podstawie importowanego pliku.
  • Umożliwiono przenumerowanie numerów właściwych konturów i użytków (w ramach importowanego terytu i obrębu).
 • Zmiany optymalizacyjne w eksporcie i imporcie z formatów DXF i SHP.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Zmieniono także działanie usługi WFS dotyczącej danych EGiB. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 14.06:

 • Umożliwiona została komunikacja z multibazami programu OŚRODEK dostępnymi od wersji 10. jako możliwość archiwizacji plików FDR i FDW.
 • Zmiany usprawniające import działek, konturów i użytków z formatu GML do bazy EGiB:
  • Umożliwiono wybór sposobu importowania punktów z pliku
   • Import punktów przypisanych do działek
   • Import wszystkich punktów
   • Import wyłącznie punktów (z pominięciem importowania działek)
  • Dodano możliwość pomijania podczas importu punktów już istniejących w bazie z opcjami:
   • Przenumeruj i raportuj
   • Nie importuj
   • Zmodyfikuj
  • Usunięto analizę niezgodności sumy kątów
 • Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


  Uaktualnienie do wersji 14.05:

  • Zintegrowano import GESUT i BDOT500 z formatu GML.
   Funkcjonalność umożliwia jednoczesny import wszystkich danych znajdujących się w pliku GML (w zakresie obiektów GESUT oraz BDOT500).
  • Ograniczono możliwości importu EGiB z formatu GML tylko do baz FDB (działki/kontury/użytki) oraz do dedykowanych katalogów obiektów bazy EGiB (budynki, adresy)
  • Dodano nowy wzorzec katalogu z warstwami EGiB granice jako katalog tematyczny (jest to katalog przeznaczony do importu granic jednostek oraz obrębów z formatu GML). Szczególnie przydatny wykonawcom robót geodezyjnych do importu wspomnianych granic otrzymywanych z ODGiK.
  • Rozszerzono możliwość pozycjonowania w serwisach zewnętrznych o pozycjonowanie w popularnych krajowych geoportalach (https://polska.geoportal2.pl/ oraz https://mapy.geoportal.gov.pl/)
  • Rozbudowano funkcjonalności dla operacji blokowych
   • Dodano generowanie czołówek dla wszystkich elementów liniowych znajdujących się w bloku. Opcja znacznie upraszcza wykonanie prac geodezyjnych dla których istnieje potrzeba wygenerowanie mapy zawierającej elementy liniowe i ich czołówki.
   • Dodano możliwość pobierania wartości zmiennej w przypadku zmiany typu zmienna na napis lub zmienna na ułamek.
   • Dodano możliwość wyszukiwania zduplikowanych elementów znajdujących się w bloku zgodnie z wybranymi parametrami.
  • W przeglądarce obiektów dodano możliwość sortowania po wyświetlonych kolumnach dla danych dodatkowych obiektów.
   Opcja znacząco zwiększa możliwości wyszukiwania i przeglądania obiektów w tabeli. Daje np. możliwość szybkiego odszukania minimalnej lub maksymalnej wartości znajdującej się w danym atrybucie.
  • Dodano możliwości nadawania własnego nazewnictwa poleceniom dodanym do menu podręcznego mapy oraz dodano nowy typ separatora – Tytuł sekcji.
   Opcja pozwala tworzyć uporządkowane menu co sprawia je bardziej przejrzystym, a jednocześnie pojemnym na większą ilość pozycji.
  • Dodano możliwość manualnego ustawienia DPI mającego zastosowanie do wyświetlania ikon w programie. Opcja może pomóc w dostosowaniu wielkości ikon podczas pracy na wielu monitorach.
  • Do analizy dociągnięcia etykiet dodano możliwość określenia dopuszczalnej odchyłki.
  • Do analizy wg rozporządzenia dodano opcjonalną kontrolę atrybutu typ przewodu (gesut2021).
  • Do analiz wg operatu dodano możliwość kontroli blisko leżących obiektów w bazie EGiB.
   Funkcjonalność pozwala wykryć niedociągnięcia elementów budynków do ścian.
  • Umożliwiono pobieranie wszystkich typów dokumentów podczas pobierania plików z Ośrodka.
  • Dodano możliwość wyświetlenia plików z Ośrodka w oknie operatów.
  • Dodano zaokrąglanie wyświetlanych wartości punktów wysokościowych (kod: SUPS) bazy GESUT, będących podobiektami przewodów giętkich oraz pomierzonych aparaturą.
  • Dodano możliwość wsadowego tworzenia szrafury dla obiektów.
  • Dodano informację o typie katalogu tematycznego w przeglądarce obiektów.
  • Do informacji o obiekcie dodano podświetlanie linków (dla tekstów zaczynających się od http:, https:, mailto: ).
  • Zastąpienie tradycyjnego raportu przeglądarką raportów jako wynik walidacji atrybutów przy zapisie pojedynczego obiektu.
  • Poprawiono eksport obiektów do formatu HTML.
  • Poprawiono eksport wypełnień do formatu DXF.
  • Zmiany poprawiające ergonomiczność pracy w interfejsie programu.

  Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

  UWAGA! Aktualizacja wymusza dokonanie uaktualnienia struktur baz FB.
  Aktualizacja bazy FB jest możliwa wyłącznie dla użytkownika z uprawnieniami Administratora.

  Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


  Uaktualnienie do wersji 14.04:

  • Rozbudowa funkcjonalności przeglądarki obiektów dla baz FB
   • Dodano możliwość zmiany rozmiaru okna przeglądarki
   • Dodano możliwość wyświetlania danych dodatkowych w tabeli
    Przeglądarka obiektów wraz z kolumnami dla danych dodatkowych
   • Dodano możliwość kopiowania wyświetlonych danych dodatkowych do schowka
  • Rozbudowano funkcjonalności w grupowej modyfikacji obiektów
   • Rozszerzono zakres pól, które można wybierać podczas edycji wielu kodów jednocześnie dla baz GESUT, BDOT500 oraz EGiB. Do tej pory podczas edycji wielu kodów dostępne były wyłącznie pola wspólne dla wszystkich kodów. Obecnie dostępne są wszystkie pola za wyjątkiem pól słownikowanych nie posiadających słowników wspólnych.
   • Dodano możliwość przypisywania wartości z innego pola dla pól słownikowanych o ile pola korzystają z tego samego słownika wspólnego. Daje to np. możliwość przypisywania wartości do pola Władający siecią na podstawie wartości atrybutu Przedstawiciel inwestora, dla baz GESUT wg 2015.
   • Podczas przypisywania wartości z pliku dla baz GESUT oraz BDOT500 dodano możliwość zastąpienia kodu obiektu znakiem gwiazdki
   • Poprawiono wyświetlanie kontrolek.
  • Dodano możliwość zmiany spójnika logicznego między polami w filtrach dla działek, punktów, warstw oraz obiektów.
   Opcja znacząco rozszerza możliwości podczas tworzenia warunków filtrowania. Np. można odfiltrować obiekty z przygotowanej listy operatów.
  • Dodano możliwość pomijania niemodyfikowanych obiektów podczas eksportu modyfikującego GESUT i BDOT500 do formatu GML.
   Opcja może być przydatna podczas wydawania danych do ośrodka dokumentacji, posiadającego oprogramowanie, które wymaga w różnicowym pliku GML wyłącznie obiektów modyfikowanych (nowo dodanych, podlegających edycji lub usuniętych podczas wykonywania roboty geodezyjnej).
   Funkcjonalność nie ma znaczenia w przypadku przyszłego importu różnicowego pliku GML do programu EWMAPA (lub innego oprogramowania samodzielnie rozpoznającego obiekty modyfikowane i niemodyfikowane). W takim wypadku pomijanie niemodyfikowanych obiektów realizowane jest przez program importujący.
  • Do opcji zaznaczania obiektów dodano możliwość pozycjonowania się do zaznaczonych markerów oraz zmiany sposobu wstawiania markerów.
  • Dodano możliwość eksportu punktów do formatu HTML.
   Opcja dostępna z menu tekstowego Punkty / Eksport / Eksport do formatu HTML.
  • Dodano możliwość zmiany ilości miejsc po przecinku podczas wstawiania czołówek na warstwę.
  • Dodano możliwość oznaczania markerami punktowymi elementów znajdujących się w aktywnym bloku.
   Opcja dostępna z menu tekstowego Warstwy / Operacje blokowe / Oznacz markerami.
  • Rozbudowa Kontroli danych dla bazy FB pozwalająca kompleksowo sprawdzić bazę.
  • Dodanie do filtru szrafurującego działki wg jakości, klasyfikowania działek według punktu o najniższej dokładności.
  • Poprawa w eksporcie do formatu DXF polegająca na nierozbijaniu wbudowanych linii (1-14) podczas eksportu.
  • Zmiana reguł pochylenia numerów punktów przy wyświetlaniu – obecnie na podstawie atrybutu ISD.

  Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


  Uaktualnienie do wersji 14.03:

  • Dodano możliwość automatycznego generowania skreśleń dla wyświetlanych elementów archiwalnych. Opcja znacznie ułatwia tworzenie mapy porównania z terenem.
   Przykład utworzonej mapy porównania z terenem.
  • Dodano możliwość tworzenia katalogów tematycznych dla baz GESUT i BDOT500 w zgodności ze starymi rozporządzeniami (z 2015 roku).Jednocześnie zmianie ulega sposób tworzenia „kolejnych” baz GESUT, BDOT500 oraz EGiB. Dotychczas bazy FDB były kopiowane każdorazowo z katalogów wzorcowych znajdujących się w katalogu instalacyjnym programu. Obecnie nową bazę należy utworzyć korzystając z kreatora bazy (jak dotychczas) lub klikając przycisk Utwórz bazę, a następnie dodając do niej tematyczny katalog z warstwami.
  • Zmiany w oknie kreatora baz:
   • Dostosowanie kreatora baz do tworzenia baz FDB również w lokalizacjach sieciowych;
   • Oznaczanie (kolorem) zakładek – informacja, które struktury zostaną utworzone;
   • Zmiana domyślnego zaklikania struktur – obecnie należy zaklikać struktury ‘do utworzenia’;
   • Usunięcie wyboru wersji serwera Firebird – obecnie baza tworzy się zgodnie z serwerem znajdującym się pod adresem wprowadzonym w polu Serwer/port (dla FB). Domyślną lokalizacją jest lokalnie zainstalowany serwer Firebird.
   Uwaga! Jeśli utworzono własne wzorce dla kreatora bazy, należy je uzupełnić (zaktualizować) o nowe właściwości w oknie.
  • W konwersji bazy BDOT500 do rozporządzeń z 2021 roku dodano możliwość wyboru jednostki (wg teryt z bazy EGiB). Opcja ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy bazy BDOT500 prowadzone są dla poszczególnych jednostek, a baza EGiB jest bazą powiatową. Opcja pozwala wybrać z bazy powiatowej jedną jednostkę uczestniczącą w konwersji.
  • Dodano możliwość importu oraz eksportu punktów adresowych w formacie GML zgodnym z rozporządzeniami z 2021 roku.
  • Do symbolu markera punktowego na pasku dodano informację o aktywności danego markera punktowego (czerwona obwódka w narożnikach wokół markera).
  • Dodano informacje o nazwie katalogu oraz pełną nazwę dla aktywnego obiektu. Informacja wyświetlana w pasku statusu.
  • Usunięto problem związany z tworzeniem bazy EGiB na serwerze Firebird 3.0, który mógł uniemożliwiać import danych.
  • Poprawiono kolory do wydruku dla niektórych podwarstw w bazach tematycznych.

  Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


  Uaktualnienie do wersji 14.02:

  • Dodano możliwość ignorowania małych powierzchni (mniejszych od podanej wartości) podczas podziału obiektów powierzchniowych.
  • Rozbudowano listę atrybutów w ogólnodostępnym filtrze Wybór obiektów, o pola Suma etykiet w obiekcie oraz Osoba tworząca.
  • Do analiz ogólnych na obiektach oraz wg operatu dodano możliwość kontroli dociągnięcia etykiet do obiektów liniowych.
   Analiza pozwala skontrolować poprawność osiowego wstawienia etykiet. Ma szczególne zastosowanie dla baz GESUT, w których znajdują się obiekty dla przewodów sieci oraz rur ochronnych. Rezultat kontroli wymaga interpretacji użytkownika i nie generuje błędów krytycznych.
  • Rozszerzono możliwości kontroli danych dla obiektów o sprawdzanie ustawień generatorów dla warstw i obiektów we wskazanej bazie.

  Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


  Uaktualnienie do wersji 14.01:

  • Dostosowanie interfejsu programu do wyświetlania w wysokiej rozdzielczości ekranu (HighDPI) Wyświetlacze o dużej gęstości pikseli są obecnie coraz częściej spotykanym rozwiązaniem, wśród użytkowników programu EWMAPA. Aby sprostać oczekiwaniom interfejs programu został w pełni dostosowany do ustawień wysokiej rozdzielczości systemu Windows. Obecnie w zależności od ustawień skalowania zmianie ulega wielkość tekstów, przycisków oraz (nowość) ikon wyświetlanych w programie.
   Dodatkowe funkcjonalności związane z zapisem ikon w wysokie rozdzielczości otrzymał również edytor skórek (EwSkinEditor) programu EWMAPA.
  • Dodano możliwość włączenia/wyłączenia wypełnień dla obiektów.
  • Dostosowano eksport oraz import GML do nowych wersji schematów XSD opublikowanych do rozporządzeń z 2021 roku.
  • Dodano możliwość usuwania katalogu z bazy FDB wraz z usunięciem warstw i struktur obiektów jakie się w nim znajdują. Usuwanie jest możliwe, jeśli w katalogu nie znajdują się dane na warstwach oraz obiektach.
  • Usprawniono mechanizm zaznaczania aktywnych obiektów (wyświetlanie wyróżniającym kolorem) w przypadku, gdy obiekt jest rysowany wraz z wypełnieniem.
  • Poprawiono zauważone błędy w konwersji baz do rozporządzeń z 2021 roku oraz bibliotekach wypełnień.

  Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


  Uaktualnienie do wersji 14.00 (lista niektórych zmian w programie):

  • Nowa struktura baz danych BDOT500, GESUT i EGiB

  • Nowe menu aktywności służących do modyfikacji baz danych w nowych strukturach

  • Nowe bibliotek linii, symboli i wypełnień zgodne z katalogiem znaków dołączonym do rozporządzania w sprawie bazy danych obiektów topograficznych i mapy zasadniczej
  • Możliwość różnicowej wymiany danych z wykonawcami prac w formacie tekstowym programu EWMAPA oraz w formacie GML zgodnym ze schematami aplikacyjnymi baz wynikającymi z nowych rozporządzeń
  • Konwersja baz danych BDOT500 oraz GESUT do struktur baz wynikających z nowych rozporządzeń

  • Możliwość dodawania tematycznych katalogów z danymi w Konfiguracji baz

  • Dostosowanie kontroli i analiz do uwarunkowań wynikających z nowych rozporządzeń
  • Utworzenie nowego kompilatora linii symboli i generatorów.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 14.09 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 14 FB
Wielkość: 28466535 B
Dodany: 2023-01-18
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 14
Wielkość: 27287549 B
Dodany: 2023-01-18
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 14 VIEW
Wielkość: 28441704 B
Dodany: 2023-01-18
Rozpocznij pobieranie

Więcej w tej kategorii: EWMAPA 13 - aktualizacje »

Odwiedza nas 130 gości oraz 1 użytkownik.