Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 13 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 13.07:

 • Dodanie usługi WFS - udostępniania danych dla działek i budynków, zgodnie z wymogami znowelizowanego Prawa Geodezyjnego.
  Usługa realizowana jest poprzez geoportal naszego autorstwa. Adres usługi WFS jest bardzo podobny do adresu WMS dostępnego na każdym geoportalu – zmianie ulega końcówka adresu: zamiast wms.php jest wfs.php.
 • Dodanie wyszukiwarki poleceń w konfiguracji skrótów klawiszowych.
 • Dodanie pozycjonowania do aktywnej podwarstwy podczas kopiowania parametrów z podwarstwy już istniejącej.
  Opcja dostępna w edycji nagłówka podwarstwy – Kopiuj parametry.
 • Dodano możliwość kopiowania danych w informacji o obiekcie.
  • Możliwość kopiowania ID oraz IIP obiektu w danych podstawowych po dwukrotnym kliknięciu w wyświetlaną wartość.
  • Możliwość kopiowania tablicy danych dodatkowych. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w zakładce dane dodatkowe. Opcja umożliwia kopiowanie danych dodatkowych z innego obiektu bez konieczności wchodzenia do jego edycji.
 • Poprawa eksportu oraz importu z formatu GML w zakresie obiektu SUOP05 (obudowa przewodu - kanał technologiczny).
 • Optymalizacja analiz topologicznych na obiektach.
 • Dodanie obsługi plików png w edytorze skórek.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 13.06:

 • Rozszerzenie usuwanie obiektów o możliwość usuwania obiektu będącego podobiektem.
  Po wybraniu opcji usunięcia obiektu/ów, pojawi się okno potwierdzające operację usuwania. Rozszerzeniem jest możliwość wyboru zachowania programu w przypadku, gdy usuwany obiekt jest podobiektem innego obiektu. W takiej sytuacji nastąpić może:
  • Przerwanie całej operacji usuwania obiektu/obiektów – przerwij operacje.
  • Usunięcie wyłącznie referencji z obiektu nadrzędnego – usuń go z obiektu nadrzędnego. Skutkuje to modyfikacją obiektu nadrzędnego, bez jakiejkolwiek innej zmiany.
  • Usunięcie również obiektu nadrzędnego – usuń wraz z nim obiekt nadrzędny. Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas usuwania obiektów z bloku.
 • Dodanie budowy izolowanych obiektów powierzchniowych.
  Funkcja ta, pozwala automatycznie zbudować obiekty powierzchniowe z istniejących linii znajdujących się na danej podwarstwie lub w bloku (bez potrzeby wstawienia tekstu wewnątrz powierzchni). Kluczowe jest, aby elementy, z których tworzone będą obiekty były topologiczne i izolowane - przez co rozumie się powierzchnie nie stykające się ze sobą wzajemnie.
  Funkcja umożliwia także, zobiektowanie powierzchni topologicznie powiązanych z innymi obiektami (podobnie jak przy Budowaniu obiektów poliliniowych).
 • Rozszerzono przypisywanie istniejących etykiet do obiektów o możliwość zmiany atrybutu „numer adresowy” na podstawie tekstu.
 • Rozszerzenie eksportu do formatu DXF o możliwość eksportu podziału sekcyjnego (z wybranego obszaru lub z obszaru wyznaczonego poprzez inne eksportowane dane).
 • Dodanie możliwości ustawiania widoczności punktów osnowy z programu Bank Osnów ze względu na klasę punktu (dla osnowy poziomej i wysokościowej).
 • Opcja „Widoczna” w oknie eksploratora została rozszerzona o możliwość kliknięcia prawym przyciskiem myszy co ukrywa całą gałąź. Szczególnie przydatne, jeśli opcja jest w stanie „nieokreślony”.
 • Zoptymalizowano i poprawiono wielowątkową obsługę żądań przez serwer WMS.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.05:

 • Dodanie menadżera obiektów konfliktowych
  Menadżer obiektów konfliktowych jest narzędziem ułatwiającym przeglądanie, pozycjonowanie oraz interpretację zmian związanych z wcześniej zaimportowanymi obiektami w celu rozwiązania konfliktu. Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okno menadżera.
  Okno menadżera daje możliwość:
  • wyświetlania na liście wszystkie „widoczne” obiekty konfliktowe
  • podziału obiektów na typy konfliktów
  • szybkiego przełączania się między obiektem aktualnym i konfliktowym
  • wyświetlania różnic graficznych
  • wyświetlania różnic opisowych
  Jeśli konflikt obiektu związany jest z częścią graficzną, to program daje możliwość wyodrębnienia różnic w geometrii obydwu wersji obiektu. Domyślnie obiekt konfliktowy oznaczony zostanie kolorem czerwonym, obiekt aktualny kolorem zielonym. Kolory mogą zostać zmienione przez użytkownika.
  Z kolei jeśli konflikt obiektu związany jest z częścią opisową, to różnice między wersjami obiektów można wyświetlić w tabeli z różniącymi się atrybutami.
 • Dodanie importu uzupełniającego do importu „do modyfikacji” z formatów tekstowych obiektów (*.eob, *.eom, *.emu)
  Funkcja działa na tej samej zasadzie jak już istniejący import uzupełniający z formatu GML. Przypominając opcja importu uzupełniającego umożliwia uaktualnienie obiektów bazy roboczej - baza wykonawcy, z już zaimportowanym plikiem „do modyfikacji” (nazywanym plikiem pierwotnym). W przypadku pojawienia się zmian w ośrodku, np. modyfikacji obiektów lub zmiany zakresu pracy geodezyjnej, geodeta może otrzymać powtórnie plik „do modyfikacji” (nazywanym plikiem uzupełniającym) i zaimportować go do modyfikowanej bazy roboczej. Import zaktualizuje stan obiektów bazy roboczej na zasadach podanych w tabeli.
  W przypadku poszerzenia zakresu pracy geodezyjnej wydawany plik uzupełniający powinien zawierać zakres już wydany plus poszerzenie. Import uzupełniający możliwy jest tylko dla baz roboczych, do których dokonano importu pliku pierwotnego od wersji 13.03.
 • Poprawka w porównywaniu kątów podczas importu modyfikującego
 • Poprawiono przesuwanie warstw w eksploratorze
 • Optymalizacja eksportu do formatu shp

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.04:

 • Nowe możliwości grupowej modyfikacji obiektów
  Przypisywanie wartości:
  • z pliku tekstowego,
  • z innego pola (o tym samym typie).

  Grupowa modyfikacja parametrów oferuje szereg funkcjonalności związanych z przypisywaniem lub modyfikacją wartości atrybutów.

  Dodano dwa nowe typy przypisywania wartości dostępnych z listy rozwijalnej przypisku Przypisz:

  • Przypisz wartość z innego pola – Opcja umożliwia „przepisywanie” wartości pomiędzy polami w ramach jednego obiektu (w przypadku pól o jednakowych typach). Funkcja dostępna we wszystkich atrybutach danych dodatkowych za wyjątkiem pól słownikowanych.
  • Przypisz wartość z pliku – Opcja umożliwia przypisanie wartości do wybranego pola z wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Funkcja dostępna we wszystkich atrybutach danych dodatkowych.

   

 • Dodanie możliwości importu symboli z pliku do importu rzędnych do bazy GESUT i BDOT500.
  Opcja umożliwia import rzędnych z pliku tekstowego 2 EWMAPY wraz z symbolami - jeśli te znajdują się w importowanym pliku. Program dokona próby powiązania symbolu z najbliżej znajdującym się tekstem. Wyszukiwanie odbywa się w wyznaczonym promieniu poszukiwań wokół symbolu.
 • Dodanie możliwości przekształcenia (na podstawie importowanego pliku) pustej bazy EGiB w bazę powiatową w czasie importu działek/konturów/użytków lub budynków/adresów z formatów TXT, SWDE i GML.
 • Rozszerzenie obsługi obiektów konfliktowych o opcję hurtowego usuwania obiektów zaimportowanych w celu rozwiązania konfliktu.
  Opcja umożliwia operatorowi usunięcie wszystkich lub części obiektów zaimportowanych w celu rozwiązania konfliktu (obiekty o ID rozpoczynającym się od znaku ~) znajdujących się w aktywnym operacie.
 • Rozszerzono możliwości dodawania elementów do bloku o dodawanie wg aktywnego markera punktowego.
  Opcja pozwala na dodanie do bloku elementów, które znajdują się we współrzędnych wstawionych markerów. Funkcja umożliwia definiowanie promienia poszukiwań elementów wokół wstawionych markerów.
 • Poprawiono czytelność oraz rozszerzono możliwości wyświetlania na mapie danych znajdujących się w raporcie wynikowym z analiz.
  W raporcie do wszystkich analiz topologicznych, których wynikiem jest powierzchnia przecięcia dodana została kolumna z informacją o powierzchni. Dodatkowo poszczególne powierzchnie rozdzielane są pustym wierszem. Dzięki takiemu formatowaniu użytkownik może wyświetlić na mapie obwiednie danej powierzchni.
 • Optymalizacja komunikatów podczas eksportu i importu z formatu txt.
  Po wybraniu importu do modyfikacji pojawi się komunikat o możliwości wyboru trybu „zmian bezpośrednich”. Podczas eksportu modyfikującego dodatkowa informacja o wystąpieniu niezatwierdzonych jeszcze zmian w operacie
 • Dodanie pola Operat do eksportu obiektów do formatu HTML
 • Dodanie pól Operat oraz IIP do Listy obiektów
 • Optymalizacja analizy obiektów powierzchniowych
 • Optymalizacja słowników jednostek ewidencyjnych i obrębów
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.03:

 • Nowe możliwości podczas importu z formatu GML dla baz GESUT i BDOT500:
  • Dodanie importu uzupełniającego (do importu „do modyfikacji”)
  • Dodanie możliwości decyzji o dodawaniu nowych władających do słownika podczas importu do bazy GESUT.

  Opcja importu uzupełniającego umożliwia uaktualnienie obiektów bazy roboczej - baza wykonawcy, z już zaimportowanym plikiem „do modyfikacji” (nazywanym plikiem pierwotnym). W przypadku pojawienia się zmian w ośrodku, np. modyfikacji obiektów lub zmiany zakresu pracy geodezyjnej, geodeta może otrzymać powtórnie plik „do modyfikacji” (nazywanym plikiem uzupełniającym) i zaimportować go do modyfikowanej bazy roboczej. Import zaktualizuje stan obiektów bazy roboczej na zasadach podanych w tabeli.

  W przypadku poszerzenia zakresu pracy geodezyjnej wydawany plik uzupełniający powinien zawierać zakres już wydany + poszerzenie. Import uzupełniający możliwy jest tylko dla baz roboczych, do których dokonano importu pliku pierwotnego od wersji 13.03.

 • Dodanie funkcji Usuń węzeł.

  Funkcja usuń węzeł umożliwia:

  • usunięcie załamania, jeśli wskazany węzeł jest punktem należącym do dwóch i tylko dwóch linii lub łuków,
  • usunięcie „ostatniej” linii, jeśli wskazany węzeł jest punktem należącym tylko do jednej linii lub łuku.

  W przypadku gdy modyfikowane elementy należą do obiektów usunięcie zakończy się powodzeniem, jeśli zachowana zostanie minimalna liczba elementów tworzących obiekt.

 • Dodanie nagłówka do menu edycji obiektu z pełną nazwą edytowanego obiektu.
 • Rozszerzono działanie usuwania elementów składowych obiektów o możliwość wyboru rodzaju usuwanych elementów.
  Po wyborze opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno z wyborem, które elementy składowe mają zostać usunięte – w zależności od rodzaju elementów.
 • Dodano możliwość przenoszenia pomiędzy podwarstwami elementów składowych edytowanego obiektu.

  Opcja przenoszenia elementów składowych obiektu pozwala zmienić podwarstwę wszystkich elementów znajdujących się w obiekcie. Po wybraniu opcji, na ekranie pojawi się okno konfiguracji przenoszenia, w którym można zdefiniować:

  • Podwarstwę liniową, na którą trafią elementy liniowe obiektu (linie, łuki i okręgi)
  • Podwarstwę tekstową, na którą trafią symbole obiektu
  • Podwarstwę tekstową, na którą trafią pozostałe elementy tekstowe obiektu (teksty, zmienne, ułamki itp.)

  Zdefiniować należy tylko tyle podwarstw, ile grup elementów graficznych obiektu chcemy przenosić (np. tylko elementy liniowe).

  Wygląd okna przenoszenia elementów uzależniony jest od kodu obiektu, w którym modyfikacja jest wykonywana. Jeśli w kodzie obiektu zostały zdefiniowane predefiniowane podwarstwy, to lista podwarstw (lewa część okna) zostanie ograniczona tylko do tych zdefiniowanych w konfiguracji kodu obiektu. Podwarstwy zostaną podzielone na liniowe oraz tekstowe.

  Jeśli zaś w edytowanym kodzie obiektu podwarstwy predefiniowane nie zostały określone to wyświetlona zostanie pełna lista warstw.

  Dodatkowo, jeśli edycja będzie odbywała się na kodzie obiektu bazy GESUT, to wyświetlone zostanie pole Wyświetl warstwy według sieci. Pole to umożliwia ograniczenie listy wyświetlanych podwarstw tylko do tych związanych z wybraną siecią. Ma to szczególne znaczenie podczas przenoszenia elementów pomiędzy sieciami (np. właz z sieci kanalizacyjnej na wodociągową).

 • Podczas zapisu obiektu dodano kontrolę predefiniowanych podwarstw, na których powinny znajdować się elementy edytowanego kodu obiektu
 • Usprawniono przekazywanie danych dodatkowych obiektu podczas zmiany kodu istniejącego obiektu (zmiana kodu obiektu nie wymaga przypisywania danych dodatkowych z pól ostatnio wybranych)
 • Dodano do eksportu i importu tekstów i pikiet możliwość wybrania separatora kolumn w pliku
 • Dodanie możliwości wyboru poligonu przejmującego historię obiektu podczas podziału obiektów powierzchniowych.

  Wskazany obiekt dzielony jest na obiekty, z których jeden ma identyfikator dotychczasowego obiektu, a drugi jest zupełnie nowy. Jest to domyślne zachowanie funkcjonalności. Dodatkowo można wybrać, który obiekt po podziale ma przejmować historię dzielonego obiektu. Jeśli jednak zaznaczona zostanie opcja żaden, wszystkie nowo dodane to wszystkie obiekty utworzą się jako nowe, a cykl życia obiektu dzielonego zostanie zakończony.

 • Dodanie możliwości zapisu wzorca konfiguracji kreatora bazy.

  Opcja umożliwia utworzenie listy konfiguracji dostosowanej do własnych potrzeb.

 • Dodanie możliwości eksportu wsadowego z wykorzystaniem filtrów dla eksportu obiektów do pliku tekstowego, shapefile, GESUT i BDOT500 do gml’a oraz multieksportu obiektu do pliku tekstowego.
 • Rozszerzenie generowania punktów zmiany cech przewodów o możliwość ignorowania skrzyżowań przewodów.

  Opcja umożliwia pomijanie wstawiania cech przewodów w miejscach, gdzie w węźle znajdują się 3 i więcej przewodów.

 • Dodanie możliwości eksportu danych dodatkowych obiektów o różnych kodach do formatu HTML oraz możliwość wyboru wzorca do eksportu.
 • Dodanie do raportu analiz nazwy analizy jeśli takowa była wykonywana na podstawie zapisanej konfiguracji.
 • Uwzględnienie statusu obiektów podczas analiz na podstawie operatu (np. na występowanie polilinii kierunkowej).
 • Zoptymalizowano działania automatycznego przypisywania katalogów podczas multiimportu danych – próba przypisania następuje od razu po wskazaniu importowanego pliku.
 • Optymalizacja przerysowania dużych baz działkowych.
 • Optymalizacja przerysowania wypełnień.
 • Optymalizacja importu z formatu DXF.
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika.

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.02:

 • Dodano możliwość aktywacji oraz dezaktywacji operatu dla wielu baz operatów.
  W oknie Operaty wybór opcji Uaktywnij lub Deaktywuj spowoduje wyświetlenie okna z dostępną listą baz operatów, dla których dana operacja ma zostać wykonana (podobnie do dotychczasowego działania opcji np. Zatwierdź zmiany dla operatu).

  Dla operacji:

  • Uaktywnij – lista wyświetlanych baz jest ograniczona do baz, w których dany operat występuje lub do wszystkich baz operatów (w zależności od przycisku Ustawienia listy).
  • Deaktywuj – zawsze wyświetlane są wszystkie dostępne bazy operatów.
 • Dodano możliwość uaktywnienia pierwszej możliwej operacji operatu przy uaktywnianiu operatu, który został już wcześniej zatwierdzony.
  Raz zatwierdzona zmiana nie może być ponownie uaktywniana. Jeśli w oknie Operaty w kolumnie Zatwierdzenie znajduje się wpis z datą zatwierdzenia oznacza to, że zmiana została już zatwierdzona. Ponowna próba jej aktywowania zakończy się pytaniem o uaktywnienie innej operacji w wybranym operacie.

  Opcje dostępne w oknie:

  • Uaktywnienie pierwszej możliwej operacji – jeśli w bazie odszukana zostanie niezatwierdzona jeszcze operacja dla wybranego operatu, program spróbuje ją uaktywnić. Jeśli taka operacja nie zostanie odnaleziona opcja będzie nieaktywna. Opcja pozwala ograniczyć tworzenie dużej liczby zmian (operacji) w danym operacie.
  • Dodanie nowej operacji – tworzy nową operację w wybranym operacie i uaktywnia ją.
  • Anulowanie uaktywniania operatu.
 • Dodano możliwość rozszerzania okna listy operatów dostępnej z menu Mapa/Operaty/Pokaż okno aktywnych operatów.
 • W przeglądarkach działek oraz punktów granicznych dodano skrót (Ctrl + F) umożliwiający wyszukiwanie rekordów oraz poprawiono pozycjonowanie podczas wyszukiwania.
 • Wyeliminowano problem z centrowaniem ekranu przy wyszukiwaniu działki, która jest centroidem.
 • Zaktualizowano niektóre elementy interfejsu użytkownika (ikony, przyciski).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.01:

 • Szukanie adresów poprzez Uniwersalną Usługę Geokodowania (UUG) na podstawie bazy danych PRG – dostępna z menu podręcznego markerów punktowych.

  Opcja pozwala na wyszukiwanie miejscowości, ulic w miejscowości oraz dokładnego adresu po uzupełnieniu miejscowości ulicy oraz numeru. Wyszukiwanie może odbywać się na dwa sposoby:

  • Szukaj w zakresie bazy danych
  • Szukaj i zwracaj wszystkie wyniki (w ramach ustawionej strefy układu współrzędnych)

  Jednocześnie przypominamy o możliwości skonfigurowaniu serwisu WMS dla Państwowy Rejestr Granic – Adresy dającego możliwość wyświetlania danych z PRG.

 • Rozszerzenie analiz w operacie o predefiniowane analizy topologiczne.

  Wzorce kontroli Analiza topologii wg wzorców ustawiane są w zakładce Analizy topologii. Analizy topologii w operacie obejmują trzy podstawowe typy analiz:

  • Liniowych
  • Powierzchniowych
  • Punktowych względem liniowych
 • Dodano pakiet domyślnych analiz topologicznych (dedykowanych dla baz EGiB, BDOT500, GESUT) – Wybór z listy w oknie Analiz topologicznych obiektów.
  Aby ułatwić proces przeprowadzania analiz dodano zestaw domyślnych analiz topologicznych (analizy naszego autorstwa). Zdefiniowane analizy dostępne są pod przyciskiem Odczyt z listy. Wybór tej opcji wywoła okno z listą analiz po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu przyciskiem OK parametry analizy zostaną zastosowane w oknie Analiz topologii.

  Zdefiniowane analizy dedykowane są do baz tworzących mapę zasadniczą EGiB, GESUT, BDOT500 i tak też zostały podzielone. Wyróżnić można następujące grupy analiz:

  • Analizy dla baz EGiB
  • Analizy dla baz BDOT500
  • Analizy dla baz GESUT
  • Analizy mieszane - pomiędzy bazami np. EGiB z BDOT500
 • Rozszerzono automatyczne dopasowywanie katalogów ewmapy podczas multiimportu danych o przypisywanie baz Działek/Konturów/Użytków.
 • Dodanie wyświetlania numerów punktów z Banku Osnów (od wersji 3.07) w formacie (trójczłonowym) zgodnym z rozporządzeniem.
 • Poprawienie obsługi serwisów WMS używających protokołu https.
 • Aktualizacja predefiniowanych adresów WMS.

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.00:

 • Nowy przyjazny interfejs programu dający komfort użytkowania
  • Zaktualizowano wszystkie komponenty (przyciski, listy itp.)
  • Odświeżona skórka
  • Jednoznaczny wybór kodów obiektów w oknach z obiektami
  • Zmodernizowana i zaktualizowana pomoc do programu
 • Pozycjonowanie w serwisach zewnętrznych umożliwiająca płynne przejście do takich serwisów jak StreetView czy Google Maps.
 • Analizy na obiektach umożliwiające szczegółowe skontrolowanie danych
  • Analiza niedoboru i nadwyżki segmentacji obiektów poliliniowych pozwalająca na kompleksową ocenę rozsegmentowania sieci
  • Analiza liczności etykiet dająca możliwość kontroli poprawności wprowadzonych obiektów
  • Pakiet analiz topologicznych dających możliwość sprawdzenia relacji przestrzennych obiektów z jednej lub między dwoma bazami danych
 • Budowa obiektów poliliniowych dająca możliwość automatycznego zobiektowania takich obiektów jak przewody dowolnej sieci, krawężniki czy ogrodzenia.
 • Przypisywanie istniejących etykiet do obiektów wraz z możliwością pobierania z nich atrybutów opisowych. Opcja doskonale uzupełnia się z budową obiektów punktowych, poliliniowych czy powierzchniowych.
 • Dodawanie podobiektów umożliwiające utworzenie relacji pomiędzy obiektami w sposób automatyczny pod warunkiem wystąpienia bliskiego sąsiedztwa dwóch obiektów
  • Dodawanie podobiektów hurtowo dla całej bazy lub z podanego obszaru
  • Dodawanie podobiektów do aktywnego obiektu
 • Generowanie linii napowietrznych z symboli umożliwia szybką konwersję symboliki K1 dla linii napowietrznych do bazy GESUT.
 • Wprowadzenie większej elastyczności bazy poprzez dodanie możliwości edycji formatu numerów działek i punktów dla pustej bazy FB.
 • Obiekty rozszerzone zostały o adnotacje pozwalające na wprowadzenie dodatkowych informacji o już istniejących obiektach w bazach FB
  • Rozszerzenie informacji o obiekcie
  • Dodano przeglądarkę adnotacji
 • Nowe funkcje ułatwiające modyfikację danych w przeglądarce obiektów.
 • Usprawnienie w multiimporcie danych przyśpieszające wybór importowanych baz obiektowych.
 • Zdefiniowane skróty klawiszowe rozwinięte zostały o możliwość zapisywania ich do pliku tekstowego oraz prostego przenoszenia na inne stanowisko.

Informacja o programie EWMAPA 13


Zainteresowanych Państwa pełnym kompletem informacji o nowych funkcjonalnościach w programie EWMAPA 13 odsyłamy do zamieszczonego poniżej do pobrania suplementu.

Pliki:
EWMAPA 13 - suplement do wersji 12 Popularne

PobierzWielkość
Pobrany
1.7 MB
3452


Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 13.07 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 13 FB
Wielkość: 14872187 B
Dodany: 2020-09-16
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 13
Wielkość: 13498065 B
Dodany: 2020-09-16
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 13 VIEW
Wielkość: 14853534 B
Dodany: 2020-09-16
Rozpocznij pobieranie

Więcej w tej kategorii: EWMAPA 12 - aktualizacje »

Odwiedza nas 132 gości oraz 1 użytkownik.