Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 13 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 13.19:

 • Optymalizacja włączania opcji z obszaru m.in. w oknach eksportów.
  Przy widocznym markerze powierzchniowym opcja z obszaru zostaje zaznaczona automatycznie po wejściu do okna. Aktywnością opcji można zarządzać w oknie konfiguracji.
 • Dodano wzorzec wydruku dla punktów granicznych wg rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
 • Dodano kontrolę sprzeczności podczas wprowadzania danych dodatkowych punktów granicznych (SPD względem ZRD oraz ISD względem BPP).
 • Dodano możliwość wymuszenia dostosowania danych dodatkowych punktów granicznych (w oknie edycji punktu Ctrl+R) np. w celu ponownego zainicjowania atrybutów SPD i ISD – jeśli baza nie jest bazą Firebird.
 • Dodanie możliwości rozszerzania okna operatów oraz zapis/odczyt rozmiarów i położenia okna w rejestrach.
 • Poprawka do przenoszenia operatu rejestru zgłoszeń do materiałów zasobu na podstawie bazy Ośrodka - dotyczy sytuacji kiedy z rejestrem zgłoszeń związanych jest kilka id. materiału - co umożliwia wybór innego id. materiału dla tego samego rejestru zgłoszeń, ale innej operacji.
 • Poprawka do zapisu współrzędnych (jedna spacja jako separator) do pliku w pobieraniu współrzędnych.
 • Poprawki błędów zgłoszonych przez użytkowników.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 13.18:

 • Poprawka do importu danych dodatkowych istniejących punktów granicznych odnośnie uzupełniania brakujących pól podczas importu na podstawie danych istniejących w bazie (istotne przy imporcie danych ze starszych wersji programu).
 • Dodanie w przenumerowaniu operatów możliwości wyboru pierwszej wolnej operacji dla operatów docelowych gdy docelowa operacja już istnieje.
 • Dodanie do eksportu DXFa w formacie Autocad 2000 obszaru eksportowanych danych zarówno dla eksportów z zaznaczonego obszaru jak i dla całości w celu poprawnego pozycjonowania widoku po odczycie DXFa.
 • Optymalizacja wyszukiwania przez filtry po osobie tworzącej lub modyfikującej.

Uaktualnienie do wersji 13.17:

 • Dostosowanie punktów granicznych w bazach Firebird do zmian wynikających z rozporządzenia w sprawie EGiB.
  Do listy danych dodatkowych dodano pola:
  • Sposób pozyskania danych - SPD
  • Spełnienie standardów dokładnościowych – ISD
  Dla punktów istniejących w bazie pola uzupełniane są automatycznie na podstawie już istniejących pól źródło danych o położeniu oraz błędu położenia względem osnowy. Uzupełniono również słownik kodów stabilizacji.Dodatkowo w przypadku ‘starych’ baz plikowych dodano możliwość dostosowania danych dodatkowych do bazy wzorcowej. Dostosowanie dotyczy wszystkich wzorcowych pól, natomiast jeśli w bazie brakuje jedynie pól SPD i ISD, dostosowanie doda i uzupełni te dwa pola.
 • Dostosowanie EWMAPY do współpracy z programem BANK OSNÓW wersja 4 (poprzednie wersje BANKU OSNÓW dalej będą mogły współpracować z nową wersją EWMAPY).
 • Dodanie do menu aktywności brakujących obiektów wprowadzonych rozporządzeniami z 2021 roku.
  Menu EGiB:Nowododane budynki nieewidencyjne będą wyróżnione specjalnym identyfikatorem rozpoczynającym się od 9988- bardzo prosimy o niezmienianiu go w trakcie edycji. Będzie on bardzo istotny w trakcie konwersji danych do nowego rozporządzenia.
  Menu GESUT:Menu BDOT500:Nowododane obiekty w bazach BDOT500 i GESUT w informacji dodatkowej będą miały wpisany docelowy kod zgodnie z nowym rozporządzeniem w formie: ,KOD DOCELOWY, np. ,OTDA, Bardzo prosimy aby nie usuwać tej informacji. Jest ona bardzo ważna z punktu widzenia ich późniejszej konwersji.
 • Dodanie do menu aktywności możliwości określania identyfikatora obiektu.
  Opcja daje możliwość dodania stałego prefiksu do id obiektu z możliwością wykorzystania dodatkowych parametrów jak losowy identyfikator, ostatni+1 lub pierwszy wolny.
 • Optymalizacja edytora menu aktywności i widoczności pod kątem dostosowania położenia i wielkości kontrolek przy rozszerzaniu okienka.
 • Optymalizacja multiimportu działek z wielu jednostek ewidencyjnych.
 • Optymalizacja analizy wg operatu (sprawdzanie warstw elementów).

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

UWAGA! Aktualizacja wymusza dokonanie uaktualnienia struktur baz FB.
Aktualizacja bazy FB jest możliwa wyłącznie dla użytkownika z uprawnieniami Administratora.


Uaktualnienie do wersji 13.16:

 • Dodano możliwość hurtowego usuwania etykiet z obiektów:
  • Wg kodów obiektów,
  • Z bloku.
  Opcja dostępna z menu tekstowego Obiekty/Operacje seryjne/ Usuwanie etykiet z obiektów, umożliwia łatwe usunięcie elementów redakcji mapy z obiektów. Umożliwia również szybkie usunięcie roboczo lub omyłkowo dodanych tekstów do wielu obiektów w bazie.
 • W grupowej modyfikacji obiektów dodano możliwość przypisywania wartości atrybutu z tekstu znajdującego się w obiekcie.
  Opcja umożliwia przypisanie do tekstowych lub liczbowych atrybutów obiektu wartości znajdujących się w tekście dla danego obiektu.
 • Dodano możliwość eksportu obiektów do formatu tekstowego (eob) bezpośrednio z przeglądarki obiektów.
  Opcja przykładowo umożliwia wykonanie eksportu do formatu tekstowego obiektów z bloku (w jednej, płynnej sekwencji działań).
 • Do analiz wg operatu dodano możliwość sprawdzania warstw zaimportowanych elementów Nowa analiza wykryje błędy w przypadku, gdy użytkownik wstawił elementy obiektów na nieprawidłowych warstwach. Ma ona szczególne zastosowanie po wykonaniu importu z plików tekstowych (eob, eom, emu).
 • Dodano możliwość szybkiego pozycjonowania na drzewie w oknie konfiguracja baz:
  • Do aktywnej (otwartej) bazy,
  • Do bazy wg nazwy.
 • Rozszerzenie możliwości podczas wymiany formatem SHP:
  • Do importów i eksportów działek oraz obiektów dodano możliwość wyboru standardu polskich znaków (domyślnie eksport na podstawie konfiguracji ogólnej programu).
  • Dodano możliwość wyboru standardu UTF-8.
  • Podczas importu automatyczne rozpoznawanie standardu polskich znaków na podstawie wybranego pliku.
 • Dodano hurtowe generowanie klauzul dla kopii materiałów zasobu.
 • Zmiana sposobu przypisywania na stałe opcji Ostatni+1 oraz Ustal numer podczas dodawania lub edycji punktu w strukturach działkowych. Wprowadzono możliwość wciśnięcia na stałe (prawym przyciskiem myszy) jednej z wymienionych opcji tak jak dotychczas ma to miejsce podczas edycji obiektu.
 • Usprawnienie związanie z identyfikatorem IIP:
  • Generowanie IIP podczas dodawania nowych działek, konturów, użytków, punktów oraz obiektów do bazy,
  • Dodanie identyfikatora IIP do informacji o działce, konturze, użytku oraz punkcie.
 • Optymalizacja podczas generowania bufora dla dwuwymiarowych polilinii.
  Jeśli bufor zawiera nieciągłości rysowany jest jako oryginalna polilinia (jako oś).
 • Poprawka podczas importu działek z formatu GML. Ignorowanie błędu referencji na punkty z działek po włączeniu opcji autonumeracji punktów granicznych.
 • Dodano skrót klawiszowy do ustawienia warstwy aktywnej w eksploratorze.
 • Ignorowanie obiektów złożonych podczas analizy geometrii wg operatu.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.15:

 • Dostosowano eksport klauzuli dla kopii materiałów zasobu do nowego rozporządzenia.
 • Dodano analizę poprawności geometrii obiektów w analizie wg operatu.
 • Dodano możliwość eksportu oraz importu spersonalizowanych pozycji menu podręcznego mapy
  Opcja umożliwia wykonanie oraz zapis różnych wariantów menu np. dedykowanych pod konkretne zadania. Dodatkowo umożliwia łatwe dzielenie się raz utworzonym menu z innymi użytkownikami.
 • Rozszerzono okna z wyborem bazy do otwarcia, z rastrami oraz szrafurami.
 • Poprawiono czytelność komunikatów i podpowiedzi odnoszących się do baz działek, konturów lub użytków.
 • Poprawki do importów modyfikujących w słownikach dla obiektów (np. słownik władający dla GESUT).
 • Dodano układ Web Mercator.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.14:

 • Dodano możliwość personalizacji menu podręcznego mapy.
  Opcja umożliwia szybki dostęp (pod prawym przyciskiem myszy na mapie) do wybranych przez użytkownika funkcji. Konfiguracja dostępna jest z menu Baza/ Konfiguracja/ Inne/ Menu podręczne mapy.Domyślnie w menu znajdują się funkcje związane ze skalowaniem i poruszaniem się po mapie.Menu może zostać jednak zmienione (wykorzystując dowolne funkcje pochodzące z menu tekstowego programu) i dostosowane z dedykacją do konkretnych zadań.
 • Dodano analizę przylegania dla działek/ konturów/ użytków.
  Analiza przylegania sprawdza czy wykonane modyfikacje nie utworzą w bazie błędów topologicznych, takich jak „dziury” między powierzchniami lub wzajemne pokrywanie się obszarów.
  Kontrola jest wykonywana:
  • Dla wybranych danych w aktywnej bazie działek/ konturów/ użytków. Opcja dostępna w menu programu Działki/Kontury/Użytki/ Analizy/ Analiza przylegania.
  • Dla niezatwierdzonych działek/konturów/użytków wprowadzonych wybranym operatem w oknie Statystyka i analizy w wybranym operacie.
  • Podczas zatwierdzania zmian w danym operacie związanych z działkami/ konturami/ użytkami. Działanie opcji uzależnione jest od ustawienia parametrów konfiguracyjnych bazy.Wynikiem analizy jest tabelaryczne zestawienie wykrytych nieciągłości.
 • W edycji aktywnego obiektu utworzono dwa nowe sposoby dodawania elementów i podobiektów do obiektu.
  Funkcje znacznie przyspieszają dodawanie większej ilości elementów do edytowanego obiektu. Dzięki bogatym w wszechstronne funkcje operacjom blokowym, do obiektu można dodać m.in.:
  • etykiety z podanego obszaru,
  • rzędne wysokościowe (jako podobiekty) np. wg bufora wokół osi przewodu,
  • elementy z zastosowaniem filtru np. wg operatu, daty modyfikacji czy osoby tworzącej,
  • w przypadku obiektów złożonych większej ilości linii, okręgów, tekstów z podanego obszaru (stosowane np. dla Planów zagospodarowania przestrzennego).
 • W analizie nadmiaru segmentacji dodano możliwość ograniczenia porównywanych atrybutów (do pochodzących z rozporządzenia).
 • Dodano komunikat potwierdzający przywrócenie domyślnej kolejności warstw w eksploratorze.
 • Optymalizacja podczas generowania granic administracyjnych.
 • Optymalizacja podczas odczytu parametrów z pliku dla analiz topologicznych.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.13:

 • Dodano możliwość pobierania działek i budynków z serwisu WFS, udostępnianego przez geoportale w technologii firmy GEOBID
  Funkcja daje możliwość importu danych wektorowych działek i budynków do wybranej bazy. Import może być przeprowadzony dla całej gminy lub zawężony do podanego obszaru.
 • Dodano możliwość jednoczesnego wykonania wszystkich analiz dostępnych w oknie Analizy ogólne.
  Wykonanie wielu analiz jednocześnie umożliwia szybkie skontrolowanie wybranej bazy danych. Aby sprawdzenie było jeszcze bardziej kompleksowe do okna analiz ogólnych dodano możliwość wykonywania Analiz topologicznych wg wzorców (wcześniej skonfigurowanych).Wynikiem przeprowadzonej kontroli jest spójny raport ze wszystkich analiz (dodany w jednej ze wcześniejszych aktualizacji).
 • Do kontroli obiektów wg operatu dodane zostały dwie konfiguracje analiz topologicznych wg wzorców.
 • Zmiany w oknie Operaty.
 • Do tabeli operatów dodano kolumnę Zatwierdzający z informacją o osobie zatwierdzającej operat (zatwierdzający będzie widoczny także w okienko z informacją o działce, konturze, użytku, punkcie, obiekcie i elemencie na warstwie).
 • Poprawiono intuicyjność okna poprzez ukrycie rzadziej wykorzystywanych funkcji.
  Dodane zostało menu podręczne, dostępne pod przyciskiem Operacje lub pod prawym przyciskiem myszy na liście. W menu znajdują się wszystkie dostępne dotychczas operacje. Jednocześnie zapewniono szybki dostęp do najczęściej wykorzystywanych operacji jakimi są Uaktywnij, Deaktywuj, Zatwierdź zmiany oraz Anuluj zmiany, pozostawiając je w obszarze roboczym okna.
 • Dodanie dostępu do pełnej informacji o operacie.
 • Do serwisów WMTS dodano ortofotomapę o wysokiej rozdzielczości pobieraną z Geoportalu (gałąź Internet w eksploratorze EWMAPY).
 • Rozwiązano problem związany z samoistną zmianą ustawień linii i symboli na domyślne w konfiguracji ogólnej programu (zmiana miała miejsce, jeśli wybrane nazwy linii lub symboli nie występowały w bibliotece).

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.12:

 • Zaktualizowano adresy serwisów WMS oraz WMTS dla ortofotomapy pobieranej z Geoportalu.
 • Rozwiązano problem braku wypełnienia dla obiektów odczytanych częściowo np. odczytem z obszaru. Obecnie w takiej sytuacji odczytowi podlega cały obiekt powierzchniowy.

Uaktualnienie do wersji 13.11:

 • Dodano możliwość dopasowania rozdzielczości do preferowanej np. przez usługę WMTS (zakładka Internet w eksploratorze).
 • Dodano możliwość pobierania danych OpenStreetMap bez konieczności przeliczania dla układów 2000 oraz 1992.
  Opcja dostępna jest w eksploratorze, zakładka „Internet” pod nazwą „OSM PL”.
 • Dodano kontrolę wymaganych praw z bazą Ośrodek. Umożliwia to pobieranie danych wg KERG (dodane poprzednią aktualizacją) przez użytkowników mających w bazie programu Ośrodek, co najmniej prawo do odczytu danych.
 • Dodano możliwości wskazywania plików pobranych wg KERG z programu Ośrodek do opcji odczytu markera z pliku.
 • Przywrócono zapis pliku z konfiguracją baz Ośrodka w katalogu programu. Jeśli EWMAPA została zainstalowana w katalogu ProgramFiles, powtórzyć należy konfigurację położenia baz programu Ośrodek.
 • Dodano możliwość maksymalizacji i minimalizacji okna przeglądarki raportów.
 • Poprawiono zapis do pliku w oknie przeglądarki raportów.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.10:

 • Dodano przeglądarkę raportów analiz.
  Tradycyjny raport w formie notatnika, został zastąpiony poprzez okno przeglądarki raportów analiz. Okno zostanie wyświetlone zawsze jako wynik analiz ogólnych oraz topologicznych z menu Obiekty/Analizy oraz po wykonaniu analiz dla wybranego operatu. Przeglądarka raportów może służyć również do odczytu zapisanych już wcześniej raportów z analiz. Daje to możliwość wygodnego przeglądania raportów przez wykonawcę robót geodezyjnych, który otrzymał raport z analiz przeprowadzonych w ośrodku dokumentacji.
  W zależności od wyniku, na liście przeprowadzonych analiz wyświetlona zostanie ikona informująco o statusie analizy. Wyróżnia się trzy stany przeprowadzonego raportu:
  • Wynik pozytywny,
  • Wynik negatywny,
  • Wynik wymagający interpretacji.
  Okno tym samym pozwala szybko zapoznać się z wynikiem nawet dużej ilości przeprowadzonych analiz.
 • Wzmocniono współpracę z programem OŚRODEK.
  • Dodano możliwość wizualnej konfiguracji położenia baz programu Ośrodek oraz dodano do konfiguracji połączenie z bazami FDR oraz FDW w pliku osrodek.ini
  • Dodano do wybranych importów, możliwość wskazywania plików pobranych wg KERG z bazy programu Ośrodek.
   Jeśli we wskazanym operacie w bazie ośrodka znajdują się pliki przeznaczone do importu w programie Ewmapa opcja Zmień wg KERG (z programu Ośrodek) daje możliwość wskazania ich w celu importu.
  • Dodano możliwość wyświetlenia plików pobranych wg KERG z bazy programu Ośrodek w katalogu systemowym w celu podglądu plików.
 • Zmiany w autonumeracji punktów podczas importu.
  • dodanie do importu z formatu txt, shp, SWDE i GML autonumeracji punktów na podstawie numeru działki (punkty będą się numerować od ostatniego w obrębie),
  • dodanie wymuszenia autonumeracji w imporcie z format txt, poprzez odpowiednie przygotowanie importowanego pliku (numery punktów: ?-1,?-2 ... ?-n),
  • przebudowa autonumeracji punktów konturów i użytków przy imporcie z SWDE i GML na bazie dodanego sposobu autonumeracji.
 • Dodanie eksportu redakcji mapy dla baz EGiB do formatu GML.
 • Dodanie importu redakcji mapy dla baz EGiB z formatu GML.
 • Dostosowanie funkcji EWMAPY do najnowszej wersji programu EWOPIS 8.
 • Poprawka do eksportu konturów/użytków, budynków i adresów do formatu GML i SWDE z obszaru eksportowanych działek w sytuacji, gdy wybrano transformacje współrzędnych.
 • Dodano możliwość usunięcia zawartości baz działek/konturów/użytków czerwonym koszem z okna eksploratora (wymagane są uprawnienia administratora).
 • Dodano wymaganie uprawnień administratora do opcji usuwanie zawartości bazy obiektów.
 • Dodano kolumnę „Rola” do tabeli z użytkownikami dla baz FDB.
 • Zoptymalizowano analizy na obiektach.
 • Zmiana sposobu komunikacji o niepustej bazie podczas importu „do modyfikacji” w multiimportach obiektów.
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.09:

 • Poprawiono błędne wczytywanie i wyświetlanie elementów archiwalnych w przypadku odczytu danych z podwarstwy
 • Dodano możliwość bezpośredniego przejścia do edycji części opisowej obiektu w oknie informacji o obiekcie.

  Opcja pozwala na edycję danych opisowych obiektu, bez ingerencji w część graficzną obiektu.

 • Rozbudowano monitor zapytań SQL o możliwość dodawania zakładek dla zapytań SQL.

  Zakładki umożliwiają szybkie przechodzenie i zachowywanie pytań wykonywanych na bazie. Dostępne są również po wyjściu z programu.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.08:

 • Ułatwiono obsługę wybranych operacji na obiektach.
  Dodano automatyczne wywołanie uaktywnienia obiektu (w pierwszym kroku) następujące po wybraniu operacji wymagającej uaktywnienia obiektu (np. Usunięcie obiektu), a żaden obiekt nie jest aktywny.
 • Umożliwiono edycję obiektu, który nie został odczytany w całości. W takim wypadku następuje odczyt i wyświetlenie wszystkich elementów edytowanego obiektu.
 • Rozbudowano możliwości menu aktywności i widoczności w celu poprawy ergonomiki pracy:
  • Dodano wyszukiwarkę poleceń dla menu widoczności i aktywności. Wyszukiwarka dostępna jest ze skrótu do akcji:
   • menu widoczności – CTRL+W
   • menu aktywności – CTRL+A

   Opcja znacznie ułatwia i przyspiesza wyszukanie polecenia np. wg nazwy. Jednocześnie ujednolicono nazewnictwo poleceń dla menu aktywności baz EGiB, BDOT500 oraz GESUT.

  • Dodano możliwość wywołania tylko pierwszej operacji z menu aktywności – pomijanie operacji „Po akcji wywołaj”
   Jeśli użytkownik chce wstawić wyłącznie symbol włazu (bez wstawiania etykiety) lub uaktywnić podwarstwę na podstawie menu aktywności, należy dodatkowo przytrzymać klawisz ALT.
   Dostępne są kombinacje CTRL+ALT+A (menu aktywności), SHIFT+ALT+A (menu aktywności bez dodawania obiektów).
 • Dla większości funkcji z menu Obiekty/Operacje seryjne dodano możliwość przywrócenia ostatnich ustawień okna.

  Ponownie wejście do okna i przywołanie poprzednich ustawień sprawia, że przycisk Przywróć daje możliwość efektywnego wykorzystania funkcji.

 • Do Filtru po danych dodatkowych w oknie zaznaczania obiektów dodano pole: Operat.
 • Rozszerzono możliwości eksportu do formatu GML z baz EGiB:
  • Dodano eksport operatów i ich zmian
  • Dodano możliwość eksportu danych opisowych budynków (KŚT, PKOB, LKN) do formatu GML z baz EGiB
 • Rozszerzono możliwości importu do formatu GML z baz EGiB:
  • Dodano importu tych samych operatów jako różnych operacji
  • Dodano wybór rodzaju importowanych operatów
 • Dodano możliwość odczytu parametrów podczas eksportu do formatu DXF (Warstwy/Eksport/Eksport do formatu DXF)
 • Dodano pozycjonowanie sieci w oknie przenoszenia elementów składowych obiektu pomiędzy warstwami.
  Opcja aktywna w trakcie edycji istniejącego obiektu.
 • Umożliwiono wyszukiwanie punktów oraz działek bez konieczności wychodzenia z okna wyszukiwania (w przypadku niepowodzenia wyszukiwania).
 • Dodano możliwość modyfikacji listy obiektów zaznaczonych w oknach tematycznych (bez konieczności wychodzenia z okien).
 • Uzupełniono listę poleceń skrótów klawiszowych o brakujące pozycje np. Dodaj elementy do bloku z podwarstwy.
 • Zoptymalizowano konfigurację analiz topologicznych dla obiektów powierzchniowych.
 • Poprawiono błędy zgłoszone przez użytkowników.
 • Usprawniono interfejs użytkownika.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.07:

 • Dodanie usługi WFS - udostępniania danych dla działek i budynków, zgodnie z wymogami znowelizowanego Prawa Geodezyjnego.
  Usługa realizowana jest poprzez geoportal naszego autorstwa. Adres usługi WFS jest bardzo podobny do adresu WMS dostępnego na każdym geoportalu – zmianie ulega końcówka adresu: zamiast wms.php jest wfs.php.
 • Dodanie wyszukiwarki poleceń w konfiguracji skrótów klawiszowych.
 • Dodanie pozycjonowania do aktywnej podwarstwy podczas kopiowania parametrów z podwarstwy już istniejącej.
  Opcja dostępna w edycji nagłówka podwarstwy – Kopiuj parametry.
 • Dodano możliwość kopiowania danych w informacji o obiekcie.
  • Możliwość kopiowania ID oraz IIP obiektu w danych podstawowych po dwukrotnym kliknięciu w wyświetlaną wartość.
  • Możliwość kopiowania tablicy danych dodatkowych. Opcja dostępna jest pod prawym przyciskiem myszy w zakładce dane dodatkowe. Opcja umożliwia kopiowanie danych dodatkowych z innego obiektu bez konieczności wchodzenia do jego edycji.
 • Poprawa eksportu oraz importu z formatu GML w zakresie obiektu SUOP05 (obudowa przewodu - kanał technologiczny).
 • Optymalizacja analiz topologicznych na obiektach.
 • Dodanie obsługi plików png w edytorze skórek.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.06:

 • Rozszerzenie usuwanie obiektów o możliwość usuwania obiektu będącego podobiektem.
  Po wybraniu opcji usunięcia obiektu/ów, pojawi się okno potwierdzające operację usuwania. Rozszerzeniem jest możliwość wyboru zachowania programu w przypadku, gdy usuwany obiekt jest podobiektem innego obiektu. W takiej sytuacji nastąpić może:
  • Przerwanie całej operacji usuwania obiektu/obiektów – przerwij operacje.
  • Usunięcie wyłącznie referencji z obiektu nadrzędnego – usuń go z obiektu nadrzędnego. Skutkuje to modyfikacją obiektu nadrzędnego, bez jakiejkolwiek innej zmiany.
  • Usunięcie również obiektu nadrzędnego – usuń wraz z nim obiekt nadrzędny. Opcja ta jest dostępna wyłącznie podczas usuwania obiektów z bloku.
 • Dodanie budowy izolowanych obiektów powierzchniowych.
  Funkcja ta, pozwala automatycznie zbudować obiekty powierzchniowe z istniejących linii znajdujących się na danej podwarstwie lub w bloku (bez potrzeby wstawienia tekstu wewnątrz powierzchni). Kluczowe jest, aby elementy, z których tworzone będą obiekty były topologiczne i izolowane - przez co rozumie się powierzchnie nie stykające się ze sobą wzajemnie.
  Funkcja umożliwia także, zobiektowanie powierzchni topologicznie powiązanych z innymi obiektami (podobnie jak przy Budowaniu obiektów poliliniowych).
 • Rozszerzono przypisywanie istniejących etykiet do obiektów o możliwość zmiany atrybutu „numer adresowy” na podstawie tekstu.
 • Rozszerzenie eksportu do formatu DXF o możliwość eksportu podziału sekcyjnego (z wybranego obszaru lub z obszaru wyznaczonego poprzez inne eksportowane dane).
 • Dodanie możliwości ustawiania widoczności punktów osnowy z programu Bank Osnów ze względu na klasę punktu (dla osnowy poziomej i wysokościowej).
 • Opcja „Widoczna” w oknie eksploratora została rozszerzona o możliwość kliknięcia prawym przyciskiem myszy co ukrywa całą gałąź. Szczególnie przydatne, jeśli opcja jest w stanie „nieokreślony”.
 • Zoptymalizowano i poprawiono wielowątkową obsługę żądań przez serwer WMS.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.05:

 • Dodanie menadżera obiektów konfliktowych
  Menadżer obiektów konfliktowych jest narzędziem ułatwiającym przeglądanie, pozycjonowanie oraz interpretację zmian związanych z wcześniej zaimportowanymi obiektami w celu rozwiązania konfliktu. Po wybraniu opcji na ekranie pojawi się okno menadżera.
  Okno menadżera daje możliwość:
  • wyświetlania na liście wszystkie „widoczne” obiekty konfliktowe
  • podziału obiektów na typy konfliktów
  • szybkiego przełączania się między obiektem aktualnym i konfliktowym
  • wyświetlania różnic graficznych
  • wyświetlania różnic opisowych
  Jeśli konflikt obiektu związany jest z częścią graficzną, to program daje możliwość wyodrębnienia różnic w geometrii obydwu wersji obiektu. Domyślnie obiekt konfliktowy oznaczony zostanie kolorem czerwonym, obiekt aktualny kolorem zielonym. Kolory mogą zostać zmienione przez użytkownika.
  Z kolei jeśli konflikt obiektu związany jest z częścią opisową, to różnice między wersjami obiektów można wyświetlić w tabeli z różniącymi się atrybutami.
 • Dodanie importu uzupełniającego do importu „do modyfikacji” z formatów tekstowych obiektów (*.eob, *.eom, *.emu)
  Funkcja działa na tej samej zasadzie jak już istniejący import uzupełniający z formatu GML. Przypominając opcja importu uzupełniającego umożliwia uaktualnienie obiektów bazy roboczej - baza wykonawcy, z już zaimportowanym plikiem „do modyfikacji” (nazywanym plikiem pierwotnym). W przypadku pojawienia się zmian w ośrodku, np. modyfikacji obiektów lub zmiany zakresu pracy geodezyjnej, geodeta może otrzymać powtórnie plik „do modyfikacji” (nazywanym plikiem uzupełniającym) i zaimportować go do modyfikowanej bazy roboczej. Import zaktualizuje stan obiektów bazy roboczej na zasadach podanych w tabeli.
  W przypadku poszerzenia zakresu pracy geodezyjnej wydawany plik uzupełniający powinien zawierać zakres już wydany plus poszerzenie. Import uzupełniający możliwy jest tylko dla baz roboczych, do których dokonano importu pliku pierwotnego od wersji 13.03.
 • Poprawka w porównywaniu kątów podczas importu modyfikującego
 • Poprawiono przesuwanie warstw w eksploratorze
 • Optymalizacja eksportu do formatu shp

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).


Uaktualnienie do wersji 13.04:

 • Nowe możliwości grupowej modyfikacji obiektów
  Przypisywanie wartości:
  • z pliku tekstowego,
  • z innego pola (o tym samym typie).

  Grupowa modyfikacja parametrów oferuje szereg funkcjonalności związanych z przypisywaniem lub modyfikacją wartości atrybutów.

  Dodano dwa nowe typy przypisywania wartości dostępnych z listy rozwijalnej przypisku Przypisz:

  • Przypisz wartość z innego pola – Opcja umożliwia „przepisywanie” wartości pomiędzy polami w ramach jednego obiektu (w przypadku pól o jednakowych typach). Funkcja dostępna we wszystkich atrybutach danych dodatkowych za wyjątkiem pól słownikowanych.
  • Przypisz wartość z pliku – Opcja umożliwia przypisanie wartości do wybranego pola z wcześniej przygotowanego pliku tekstowego. Funkcja dostępna we wszystkich atrybutach danych dodatkowych.

   

 • Dodanie możliwości importu symboli z pliku do importu rzędnych do bazy GESUT i BDOT500.
  Opcja umożliwia import rzędnych z pliku tekstowego 2 EWMAPY wraz z symbolami - jeśli te znajdują się w importowanym pliku. Program dokona próby powiązania symbolu z najbliżej znajdującym się tekstem. Wyszukiwanie odbywa się w wyznaczonym promieniu poszukiwań wokół symbolu.
 • Dodanie możliwości przekształcenia (na podstawie importowanego pliku) pustej bazy EGiB w bazę powiatową w czasie importu działek/konturów/użytków lub budynków/adresów z formatów TXT, SWDE i GML.
 • Rozszerzenie obsługi obiektów konfliktowych o opcję hurtowego usuwania obiektów zaimportowanych w celu rozwiązania konfliktu.
  Opcja umożliwia operatorowi usunięcie wszystkich lub części obiektów zaimportowanych w celu rozwiązania konfliktu (obiekty o ID rozpoczynającym się od znaku ~) znajdujących się w aktywnym operacie.
 • Rozszerzono możliwości dodawania elementów do bloku o dodawanie wg aktywnego markera punktowego.
  Opcja pozwala na dodanie do bloku elementów, które znajdują się we współrzędnych wstawionych markerów. Funkcja umożliwia definiowanie promienia poszukiwań elementów wokół wstawionych markerów.
 • Poprawiono czytelność oraz rozszerzono możliwości wyświetlania na mapie danych znajdujących się w raporcie wynikowym z analiz.
  W raporcie do wszystkich analiz topologicznych, których wynikiem jest powierzchnia przecięcia dodana została kolumna z informacją o powierzchni. Dodatkowo poszczególne powierzchnie rozdzielane są pustym wierszem. Dzięki takiemu formatowaniu użytkownik może wyświetlić na mapie obwiednie danej powierzchni.
 • Optymalizacja komunikatów podczas eksportu i importu z formatu txt.
  Po wybraniu importu do modyfikacji pojawi się komunikat o możliwości wyboru trybu „zmian bezpośrednich”. Podczas eksportu modyfikującego dodatkowa informacja o wystąpieniu niezatwierdzonych jeszcze zmian w operacie
 • Dodanie pola Operat do eksportu obiektów do formatu HTML
 • Dodanie pól Operat oraz IIP do Listy obiektów
 • Optymalizacja analizy obiektów powierzchniowych
 • Optymalizacja słowników jednostek ewidencyjnych i obrębów
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika.

Szczegółowy opis zmian znajduje się również w stale aktualizowanej pomocy kontekstowej programu (pod klawiszem F1).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.03:

 • Nowe możliwości podczas importu z formatu GML dla baz GESUT i BDOT500:
  • Dodanie importu uzupełniającego (do importu „do modyfikacji”)
  • Dodanie możliwości decyzji o dodawaniu nowych władających do słownika podczas importu do bazy GESUT.

  Opcja importu uzupełniającego umożliwia uaktualnienie obiektów bazy roboczej - baza wykonawcy, z już zaimportowanym plikiem „do modyfikacji” (nazywanym plikiem pierwotnym). W przypadku pojawienia się zmian w ośrodku, np. modyfikacji obiektów lub zmiany zakresu pracy geodezyjnej, geodeta może otrzymać powtórnie plik „do modyfikacji” (nazywanym plikiem uzupełniającym) i zaimportować go do modyfikowanej bazy roboczej. Import zaktualizuje stan obiektów bazy roboczej na zasadach podanych w tabeli.

  W przypadku poszerzenia zakresu pracy geodezyjnej wydawany plik uzupełniający powinien zawierać zakres już wydany + poszerzenie. Import uzupełniający możliwy jest tylko dla baz roboczych, do których dokonano importu pliku pierwotnego od wersji 13.03.

 • Dodanie funkcji Usuń węzeł.

  Funkcja usuń węzeł umożliwia:

  • usunięcie załamania, jeśli wskazany węzeł jest punktem należącym do dwóch i tylko dwóch linii lub łuków,
  • usunięcie „ostatniej” linii, jeśli wskazany węzeł jest punktem należącym tylko do jednej linii lub łuku.

  W przypadku gdy modyfikowane elementy należą do obiektów usunięcie zakończy się powodzeniem, jeśli zachowana zostanie minimalna liczba elementów tworzących obiekt.

 • Dodanie nagłówka do menu edycji obiektu z pełną nazwą edytowanego obiektu.
 • Rozszerzono działanie usuwania elementów składowych obiektów o możliwość wyboru rodzaju usuwanych elementów.
  Po wyborze opcji na ekranie wyświetlone zostanie okno z wyborem, które elementy składowe mają zostać usunięte – w zależności od rodzaju elementów.
 • Dodano możliwość przenoszenia pomiędzy podwarstwami elementów składowych edytowanego obiektu.

  Opcja przenoszenia elementów składowych obiektu pozwala zmienić podwarstwę wszystkich elementów znajdujących się w obiekcie. Po wybraniu opcji, na ekranie pojawi się okno konfiguracji przenoszenia, w którym można zdefiniować:

  • Podwarstwę liniową, na którą trafią elementy liniowe obiektu (linie, łuki i okręgi)
  • Podwarstwę tekstową, na którą trafią symbole obiektu
  • Podwarstwę tekstową, na którą trafią pozostałe elementy tekstowe obiektu (teksty, zmienne, ułamki itp.)

  Zdefiniować należy tylko tyle podwarstw, ile grup elementów graficznych obiektu chcemy przenosić (np. tylko elementy liniowe).

  Wygląd okna przenoszenia elementów uzależniony jest od kodu obiektu, w którym modyfikacja jest wykonywana. Jeśli w kodzie obiektu zostały zdefiniowane predefiniowane podwarstwy, to lista podwarstw (lewa część okna) zostanie ograniczona tylko do tych zdefiniowanych w konfiguracji kodu obiektu. Podwarstwy zostaną podzielone na liniowe oraz tekstowe.

  Jeśli zaś w edytowanym kodzie obiektu podwarstwy predefiniowane nie zostały określone to wyświetlona zostanie pełna lista warstw.

  Dodatkowo, jeśli edycja będzie odbywała się na kodzie obiektu bazy GESUT, to wyświetlone zostanie pole Wyświetl warstwy według sieci. Pole to umożliwia ograniczenie listy wyświetlanych podwarstw tylko do tych związanych z wybraną siecią. Ma to szczególne znaczenie podczas przenoszenia elementów pomiędzy sieciami (np. właz z sieci kanalizacyjnej na wodociągową).

 • Podczas zapisu obiektu dodano kontrolę predefiniowanych podwarstw, na których powinny znajdować się elementy edytowanego kodu obiektu
 • Usprawniono przekazywanie danych dodatkowych obiektu podczas zmiany kodu istniejącego obiektu (zmiana kodu obiektu nie wymaga przypisywania danych dodatkowych z pól ostatnio wybranych)
 • Dodano do eksportu i importu tekstów i pikiet możliwość wybrania separatora kolumn w pliku
 • Dodanie możliwości wyboru poligonu przejmującego historię obiektu podczas podziału obiektów powierzchniowych.

  Wskazany obiekt dzielony jest na obiekty, z których jeden ma identyfikator dotychczasowego obiektu, a drugi jest zupełnie nowy. Jest to domyślne zachowanie funkcjonalności. Dodatkowo można wybrać, który obiekt po podziale ma przejmować historię dzielonego obiektu. Jeśli jednak zaznaczona zostanie opcja żaden, wszystkie nowo dodane to wszystkie obiekty utworzą się jako nowe, a cykl życia obiektu dzielonego zostanie zakończony.

 • Dodanie możliwości zapisu wzorca konfiguracji kreatora bazy.

  Opcja umożliwia utworzenie listy konfiguracji dostosowanej do własnych potrzeb.

 • Dodanie możliwości eksportu wsadowego z wykorzystaniem filtrów dla eksportu obiektów do pliku tekstowego, shapefile, GESUT i BDOT500 do gml’a oraz multieksportu obiektu do pliku tekstowego.
 • Rozszerzenie generowania punktów zmiany cech przewodów o możliwość ignorowania skrzyżowań przewodów.

  Opcja umożliwia pomijanie wstawiania cech przewodów w miejscach, gdzie w węźle znajdują się 3 i więcej przewodów.

 • Dodanie możliwości eksportu danych dodatkowych obiektów o różnych kodach do formatu HTML oraz możliwość wyboru wzorca do eksportu.
 • Dodanie do raportu analiz nazwy analizy jeśli takowa była wykonywana na podstawie zapisanej konfiguracji.
 • Uwzględnienie statusu obiektów podczas analiz na podstawie operatu (np. na występowanie polilinii kierunkowej).
 • Zoptymalizowano działania automatycznego przypisywania katalogów podczas multiimportu danych – próba przypisania następuje od razu po wskazaniu importowanego pliku.
 • Optymalizacja przerysowania dużych baz działkowych.
 • Optymalizacja przerysowania wypełnień.
 • Optymalizacja importu z formatu DXF.
 • Optymalizacja interfejsu użytkownika.

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.02:

 • Dodano możliwość aktywacji oraz dezaktywacji operatu dla wielu baz operatów.
  W oknie Operaty wybór opcji Uaktywnij lub Deaktywuj spowoduje wyświetlenie okna z dostępną listą baz operatów, dla których dana operacja ma zostać wykonana (podobnie do dotychczasowego działania opcji np. Zatwierdź zmiany dla operatu).

  Dla operacji:

  • Uaktywnij – lista wyświetlanych baz jest ograniczona do baz, w których dany operat występuje lub do wszystkich baz operatów (w zależności od przycisku Ustawienia listy).
  • Deaktywuj – zawsze wyświetlane są wszystkie dostępne bazy operatów.
 • Dodano możliwość uaktywnienia pierwszej możliwej operacji operatu przy uaktywnianiu operatu, który został już wcześniej zatwierdzony.
  Raz zatwierdzona zmiana nie może być ponownie uaktywniana. Jeśli w oknie Operaty w kolumnie Zatwierdzenie znajduje się wpis z datą zatwierdzenia oznacza to, że zmiana została już zatwierdzona. Ponowna próba jej aktywowania zakończy się pytaniem o uaktywnienie innej operacji w wybranym operacie.

  Opcje dostępne w oknie:

  • Uaktywnienie pierwszej możliwej operacji – jeśli w bazie odszukana zostanie niezatwierdzona jeszcze operacja dla wybranego operatu, program spróbuje ją uaktywnić. Jeśli taka operacja nie zostanie odnaleziona opcja będzie nieaktywna. Opcja pozwala ograniczyć tworzenie dużej liczby zmian (operacji) w danym operacie.
  • Dodanie nowej operacji – tworzy nową operację w wybranym operacie i uaktywnia ją.
  • Anulowanie uaktywniania operatu.
 • Dodano możliwość rozszerzania okna listy operatów dostępnej z menu Mapa/Operaty/Pokaż okno aktywnych operatów.
 • W przeglądarkach działek oraz punktów granicznych dodano skrót (Ctrl + F) umożliwiający wyszukiwanie rekordów oraz poprawiono pozycjonowanie podczas wyszukiwania.
 • Wyeliminowano problem z centrowaniem ekranu przy wyszukiwaniu działki, która jest centroidem.
 • Zaktualizowano niektóre elementy interfejsu użytkownika (ikony, przyciski).

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.01:

 • Szukanie adresów poprzez Uniwersalną Usługę Geokodowania (UUG) na podstawie bazy danych PRG – dostępna z menu podręcznego markerów punktowych.

  Opcja pozwala na wyszukiwanie miejscowości, ulic w miejscowości oraz dokładnego adresu po uzupełnieniu miejscowości ulicy oraz numeru. Wyszukiwanie może odbywać się na dwa sposoby:

  • Szukaj w zakresie bazy danych
  • Szukaj i zwracaj wszystkie wyniki (w ramach ustawionej strefy układu współrzędnych)

  Jednocześnie przypominamy o możliwości skonfigurowaniu serwisu WMS dla Państwowy Rejestr Granic – Adresy dającego możliwość wyświetlania danych z PRG.

 • Rozszerzenie analiz w operacie o predefiniowane analizy topologiczne.

  Wzorce kontroli Analiza topologii wg wzorców ustawiane są w zakładce Analizy topologii. Analizy topologii w operacie obejmują trzy podstawowe typy analiz:

  • Liniowych
  • Powierzchniowych
  • Punktowych względem liniowych
 • Dodano pakiet domyślnych analiz topologicznych (dedykowanych dla baz EGiB, BDOT500, GESUT) – Wybór z listy w oknie Analiz topologicznych obiektów.
  Aby ułatwić proces przeprowadzania analiz dodano zestaw domyślnych analiz topologicznych (analizy naszego autorstwa). Zdefiniowane analizy dostępne są pod przyciskiem Odczyt z listy. Wybór tej opcji wywoła okno z listą analiz po dokonaniu wyboru i zatwierdzeniu przyciskiem OK parametry analizy zostaną zastosowane w oknie Analiz topologii.

  Zdefiniowane analizy dedykowane są do baz tworzących mapę zasadniczą EGiB, GESUT, BDOT500 i tak też zostały podzielone. Wyróżnić można następujące grupy analiz:

  • Analizy dla baz EGiB
  • Analizy dla baz BDOT500
  • Analizy dla baz GESUT
  • Analizy mieszane - pomiędzy bazami np. EGiB z BDOT500
 • Rozszerzono automatyczne dopasowywanie katalogów ewmapy podczas multiimportu danych o przypisywanie baz Działek/Konturów/Użytków.
 • Dodanie wyświetlania numerów punktów z Banku Osnów (od wersji 3.07) w formacie (trójczłonowym) zgodnym z rozporządzeniem.
 • Poprawienie obsługi serwisów WMS używających protokołu https.
 • Aktualizacja predefiniowanych adresów WMS.

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 13.00:

 • Nowy przyjazny interfejs programu dający komfort użytkowania
  • Zaktualizowano wszystkie komponenty (przyciski, listy itp.)
  • Odświeżona skórka
  • Jednoznaczny wybór kodów obiektów w oknach z obiektami
  • Zmodernizowana i zaktualizowana pomoc do programu
 • Pozycjonowanie w serwisach zewnętrznych umożliwiająca płynne przejście do takich serwisów jak StreetView czy Google Maps.
 • Analizy na obiektach umożliwiające szczegółowe skontrolowanie danych
  • Analiza niedoboru i nadwyżki segmentacji obiektów poliliniowych pozwalająca na kompleksową ocenę rozsegmentowania sieci
  • Analiza liczności etykiet dająca możliwość kontroli poprawności wprowadzonych obiektów
  • Pakiet analiz topologicznych dających możliwość sprawdzenia relacji przestrzennych obiektów z jednej lub między dwoma bazami danych
 • Budowa obiektów poliliniowych dająca możliwość automatycznego zobiektowania takich obiektów jak przewody dowolnej sieci, krawężniki czy ogrodzenia.
 • Przypisywanie istniejących etykiet do obiektów wraz z możliwością pobierania z nich atrybutów opisowych. Opcja doskonale uzupełnia się z budową obiektów punktowych, poliliniowych czy powierzchniowych.
 • Dodawanie podobiektów umożliwiające utworzenie relacji pomiędzy obiektami w sposób automatyczny pod warunkiem wystąpienia bliskiego sąsiedztwa dwóch obiektów
  • Dodawanie podobiektów hurtowo dla całej bazy lub z podanego obszaru
  • Dodawanie podobiektów do aktywnego obiektu
 • Generowanie linii napowietrznych z symboli umożliwia szybką konwersję symboliki K1 dla linii napowietrznych do bazy GESUT.
 • Wprowadzenie większej elastyczności bazy poprzez dodanie możliwości edycji formatu numerów działek i punktów dla pustej bazy FB.
 • Obiekty rozszerzone zostały o adnotacje pozwalające na wprowadzenie dodatkowych informacji o już istniejących obiektach w bazach FB
  • Rozszerzenie informacji o obiekcie
  • Dodano przeglądarkę adnotacji
 • Nowe funkcje ułatwiające modyfikację danych w przeglądarce obiektów.
 • Usprawnienie w multiimporcie danych przyśpieszające wybór importowanych baz obiektowych.
 • Zdefiniowane skróty klawiszowe rozwinięte zostały o możliwość zapisywania ich do pliku tekstowego oraz prostego przenoszenia na inne stanowisko.

Informacja o programie EWMAPA 13


Zainteresowanych Państwa pełnym kompletem informacji o nowych funkcjonalnościach w programie EWMAPA 13 odsyłamy do zamieszczonego poniżej do pobrania suplementu.

Pliki:
EWMAPA 13 - suplement do wersji 12 Popularne

PobierzWielkość
Pobrany
1.7 MB
16850


Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 13.19 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 13 FB
Wielkość: 17516979 B
Dodany: 2022-01-04
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 13
Wielkość: 15962487 B
Dodany: 2022-01-04
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 13 VIEW
Wielkość: 17497815 B
Dodany: 2022-01-04
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 155 gości oraz 2 użytkowników.