Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 12 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 12.31:

 • zmiana definicji etykiet budynków - wyświetlany numer pierwszej kondygnacji,
 • wprowadzenie obligatoryjności wypełnienia pola oznaczenieBloku dla obiektów bazy EGiB,
 • usunięcie zauważonych i zgłoszonych problemów.

UWAGA! Uaktualnienie wymaga podczas pierwszego otwarcia aktualizacji baz EGiB.

Jednocześnie informujemy Państwa, że zmienione w wersji 12.31 struktury baz danych, będą w pełni kompatybilne z wersją 13. programu EWMAPA. Przejście na wersję 13. z wersji 12.31 nie będzie zatem wymagało konwersji baz.
Również wszystkie pliki wymiany (zarówno w formatach własnych EWMAPY, jak i GML) będą kompatybilne pomiędzy wersjami 12.31 i 13. – tak długo, jak pozwolą na to ewentualne zmiany w obowiązujących przepisach prawa.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 12.30:

 • dostosowanie konfiguracji serwisów WMTS (gałąź internet w eksploratorze) do zmian przeprowadzonych w geoportalu,
 • dostosowanie usuwania struktur ewmapowych z bazy FB do Firebirda 3,
 • poprawka do importu pól użytkownika - importowanie oryginalnej postaci pola tekstowego zamiast zamienionej na wielkie litery,
 • dodatek do kontroli obiektów wychwytujący obiekty wskazujące na siebie jako podobiekty lub dwa obiekty wskazujące na siebie nawzajem jako podobiekty,
 • zmiany importu modyfikującego obiektów w zakresie rozwiązywania problemu z importem słowników władających w GESUCIE w sytuacji kiedy scalono pozycje słownika po wydaniu eksportu do modyfikacji,
 • zmiany związane z komunikatami z operacji wsadowych – wszystkie komunikaty są raportowane do pliku związanego z przeprowadzaną operacją,
 • wyszukiwanie operatu zapamiętuje poprzedni operat oddzielnie dla materiałów zasobu i oddzielnie dla reszty,
 • przesyłanie informacji autoryzacyjnych dla interfejsów z ostatniego logowania do bazy FB zamiast z menadżera użytkowników, jeśli logowanie w menadżerze ustawione jest na logowanie za pomocą wskazanego serwera FB.

UWAGA! Uaktualnienie wymaga podczas pierwszego otwarcia aktualizacji baz Firebird.

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.


Uaktualnienie do wersji 12.29:

 • poprawki do importu modyfikującego działek z formatu tekstowego (z plikiem pierwotnym i wtórnym),
 • poprawki do importu z formatu gml

UWAGA! Uaktualnienie wymaga podczas pierwszego otwarcia aktualizacji baz Firebird.


Uaktualnienie do wersji 12.28:

 • dostosowanie obiektów do ustawienia stanu na dzień w ramach katalogu warstw w zakresie: aktywacji obiektów, info o obiekcie, interfejsów pytających, ewaluacji zmiennych, wypełnień, zaznaczania obiektów, szrafur,
 • dodanie eksportu stanu na dzień obiektów do formatu tekstowego,
 • przeorganizowanie wyboru postaci identyfikatorów zapisywanych przy przecięciu działek z konturami/użytkami lub obiektami,
 • poprawka do eksportu i importu punktów adresowych w bazach EGiB z GML-a w zakresie poprawnego interpretowania pola teryt miejscowości, który był błędnie traktowany jak teryt jednostki ewidencyjnej,
 • poprawiono odczyt opcji konfiguracyjnej "dynamiczne wyświetlanie grubych linii" (powodującej wyświetlanie grubych linii jako cienkich po oddaleniu mapy), opcję można wyłączyć z menu Baza/Konfiguracja/Wyświetlanie/Wyświetlanie/dynamiczne wyświetlanie grubych linii.

Uaktualnienie do wersji 12.27:

 • dostosowanie funkcji importu pól użytkownika obiektów do działania na bazach Firebird,
 • dodanie możliwości eksportu danych archiwalnych przy eksporcie GESUT-u i BDOT500 do formatu GML,
 • dodanie w eksporcie obiektów do formatu shapefile - możliwości eksportu obiektów o różnych kodach obiektów do różnych plików (dzięki czemu mogą bez problemów eksportować się dane dodatkowe obiektów) oraz dodanie możliwości eksportu wartości ze słownika dla pól zesłownikowanych,
 • uzupełnienie (w stosunku do zmian w wersji 12.26) eksportu wsadowego do DXF-a o eksport osnów z Banku Osnów,
 • rozwinięcie wyświetlania punktów osnowy poziomej względem ostatniej cyfry numeru o zastosowanie dla punktów o określonych klasach,
 • umożliwienie usuwania zawartości podwarstwy w sytuacji braku obiektów zbudowanych w oparciu o elementy tej podwarstwy na bazach Firebird (do tej pory operacja była możliwa tylko w sytuacji braku obiektów na całej warstwie),
 • zredukowano ilość nawiązywanych połączeń EWMAPY do serwera Firebird przy wielokrotnym otwieraniu tych samych baz.

UWAGA! Uaktualnienie wymaga podczas pierwszego otwarcia aktualizacji baz Firebird.


Uaktualnienie do wersji 12.26:

 • dodanie przy eksporcie do formatu DXF możliwości eksportu punktów z Banku Osnów,
 • uzupełnienie eksportu do formatu DXF o wypełnienia kreślone z udziałem linii kierunkowej,
 • dodanie eksportu i importu użytkowników z baz FB,
 • zabezpieczenie przed usuwaniem pozycji słownika, w danych dodatkowych baz FB, używanej w danych aktualnych lub archiwalnych,
 • dodanie funkcji przy edycji nowego obiektu umożliwiającej wyjście z edycji z zachowaniem wkreślonych elementów na warstwach,
 • dodanie możliwości powiązania zmiany skali w ustawieniach ze skalą, wg której są kreślone podziały sekcyjne,
 • dodanie optymalizacji odczytu wypełnień obiektów,
 • wprowadzenie poprawki przy eksporcie do formatu GML początków i końców góry skarpy dla baz BDOT500 (rozwiązanie problemu powstałego w wersji 12.14 związanego ze zmianą kierunku obrotu eksportowanego polygonu skarpy).

Uaktualnienie do wersji 12.25:

 • dodanie możliwości importu identyfikatorów IIP z GML-a do pustych baz EGiB,
 • dodanie możliwości eksportu i importu słowników jednostek ewidencyjnych i obrębów dla "powiatowych" baz EGiB,
 • dodanie możliwości uzupełniania słownika jednostek ewidencyjnych i obrębów podczas importów danych do "powiatowych" baz EGiB z formatów tekstowych, GML i SWDE,
 • rozszerzono menu widoczności o możliwość odczytu z obszaru markera typu wielokąt,
 • rozszerzono grupową modyfikację obiektów o możliwość wyłączenia kontroli atrybutów z rozporządzeniem.

Zmiany odnośnie władających w bazach GESUT:

 • dodanie funkcji scalania władających,
 • uniemożliwienie dodawania nowych władających przez wykonawców (po zrobieniu importu do modyfikacji),
 • uniemożliwienie dodawania nowych władających w czasie importu modyfikującego przez ośrodek,
 • dodanie możliwości eksportu/importu słownika władających (taka funkcjonalność może być wykorzystana w sytuacji, kiedy ośrodek dodaje władającego na życzenie wykonawcy i eksportuje mu poprawiony słownik, który wykonawca u siebie może zaimportować).

Jeśli chodzi o scalenia i porządki w słowniku władających, proszę zwrócić uwagę na potencjalne problemy przy importach modyfikujących. Jeśli ośrodek wyda dane eksportem do modyfikacji, potem scali władających (zmieniając tym samym wydane uprzednio obiekty), a następnie będzie próbował zaimportować plik importem modyfikującym wyjdzie konflikt i import zakończy się komunikatem: "dane dodatkowe obiektu zostały zmodyfikowane po zrobieniu eksportu do modyfikacji".


Uaktualnienie do wersji 12.24:

 • dodanie funkcjonalności sprawdzającej hasło użytkownika bazy Firebird pod względem restrykcji zdefiniowanych za pomocą programu będącego menadżerem użytkowników - STRATEG_SEC,
 • dodanie autoryzacji do EWMAPY na podstawie bazy użytkowników i haseł wybranego w menadżerze użytkowników serwera Firebird,
 • zwiększenie długości pól z nazwą i opisem użytkownika w bazach Firebird do 128 znaków,
 • eksport wsadowy EGiB do formatu GML,
 • poprawka do importu baz GESUT i BDOT500 z GML-a odnośnie przypisywania operatu dla podobiektów w zmianach bezpośrednich,
 • dodanie możliwości skonfigurowania widoczności osnów poziomych BANKU OSNÓW ze względu na wartość ostatniej cyfry numeru punktu,
 • dodanie możliwości importowania do słownika brakujących oznaczeń konturów/użytków podczas importu konturów/użytków.

Uaktualnienie do wersji 12.23:

 • dodanie możliwości eksportu bazy GESUT do GML-a z zastąpieniem łuków i okręgów serią linii prostych oraz inne drobne zmiany na potrzeby K-GESUT,
 • dodanie do kontroli obiektów sprawdzenia wielokrotnego występowania obiektu jako podobiektu,
 • dodanie możliwości konfigurowania opcji "Przypisz wartości pól ostatnio wybranych" w danych dodatkowych obiektów/punktów,
 • dodano filtr dla obiektów bazy GESUT umożliwiający wybór obiektów z danej sieci (wykorzystywany w eksportach i zaznaczaniu obiektów),
 • dodano możliwość wyboru pól kopiowanych do schowka w przeglądarce obiektów,
 • dodano możliwość kontroli uzupełnienia pola "data pomiaru" w oknie informacji o operacie,
 • wprowadzono poprawkę w analizach na obiektach, podczas kontroli sieci kanału technologicznego bazy GESUT.

Uaktualnienie do wersji 12.22:

 • dodanie analizy występowania polilinii kierunkowej w obiektach, zgodności typu obiektu z aktualną konfiguracją obiektów, poprawności wprowadzenia daty pomiaru,
 • rozszerzono kontrole atrybutów obiektów podczas zapisu obiektu,
 • dodanie generowania granic administracyjnych z dowolnej aktywnej bazy działek,
 • dodanie możliwości wsadowego zrzutu granic administracyjnych na warstwy,
 • dodanie możliwości wyświetlania tylko zaznaczonych rekordów w przeglądarkach działek oraz punktów,
 • dodanie możliwości modyfikacji listy obiektów zaznaczonych w przeglądarce obiektów,
 • dodanie możliwości definiowania własnych domyślnych danych dodatkowych obiektu w menu aktywności,
 • zaktualizowano menu aktywności (BDOT, GESUT) o domyślne wartości danych dodatkowych,
 • dodanie obsługi konwersji geotiff-ów ze skręceniem,
 • uzupełnienie eksportu obrębów do GML-a o poprawną referencję lokalizacjaObrebu na jednostkę ewidencyjną,
 • w opcji Parametry aktywnego obszaru w oknie Wyrysu składanego, dodano drukowanie opisów wskazanych krzyży podziału sekcyjnego (domyślnie włączone opisy skrajnych krzyży),
 • graficzna modyfikacja aktywnego obszaru do wydruku w wyrysie składanym (zmiana rozmiarów, przesunięcie, skręcenie),
 • generowanie uproszczonego podglądu wewnątrz obszarów do wydruku w oknie wyrysu składanego,
 • dodanie możliwości importu obiektów stwarzających konflikt podczas importu modyfikującego z pliku tekstowego lub GML-a,
 • dodanie możliwości zaznaczania obiektów konfliktowych w informacji o operacie,
 • dodanie rozwiązywania konfliktu atrybutów obiektów po imporcie modyfikującym,
 • przenoszenie podobiektów z obiektu konfliktowego z zakresu markera po imporcie modyfikującym.

W sytuacji, kiedy operator dokonuje importu modyfikującego obiektów, a sam od momentu eksportu do modyfikacji dokonywał jakichś zmian na wydanych obiektach, może dojść do konfliktu zmian, które sam zrobił ze zmianami, które poczynił wykonawca. Do tej pory, po wykryciu takich konfliktowych zmian program przerywał import i wyświetlał raport z informacjami o jakie obiekty chodzi i na czym polega konflikt. Można było także zaklikać opcję pomijania konfliktowych obiektów w trakcie importu. Od najnowszej wersji doszła kolejna opcja (dla importu w zmianie) umożliwiająca importowanie konfliktowych obiektów w celu późniejszego rozwiązania konfliktu. W przypadku importu konfliktowego obiektu jest on zaznaczany jako obiekt konfliktowy (znak ~ jako pierwszy znak identyfikatora). Po zaimportowaniu obiektów konfliktowych, zmiana nie może być przez operatora zatwierdzona, aż do czasu rozwiązania konfliktu. Obiekt oryginalny nie jest modyfikowany, dzięki czemu operator ma możliwość zobaczenia i porównania obydwu wersji obiektu. Rozwiązanie konfliktu przez operatora składać się powinno z kilku kroków:

 • aktywacja obiektu oryginalnego,
 • zaznaczenie markerem wielokąta z podobiektami odpowiedniego obiektu konfliktowego w celu ich przeniesienia do obiektu aktywnego i naciśnięcie przycisku "przeniesienie podobiektów z obiektu konfliktowego" na listwie do operacji na obiektach (wynikiem działania funkcji jest przeniesienie podobiektów z zakresu markera z obiektu konfliktowego, jeśli nie występują w obiekcie aktywnym, zmodyfikowanie podobiektów różniących się oraz usunięcie podobiektów z obiektu aktywnego, jeśli nie występują w obiekcie konfliktowym),
 • wejście do edycji obiektu głównego i przeniesienie zmian elementów graficznych z obiektu konfliktowego,
 • zapis obiektu w czasie którego (po naciśnięciu przycisku "rozwiązanie konfliktu atrybutów obiektów") można porównać zmiany atrybutów obiektu konfliktowego z obiektem głównym oraz przenieść w całości lub częściowo te zmiany do obiektu głównego,
 • aktywacja i usunięcie obiektu konfliktowego z zaznaczonymi opcjami usuwania obiektu z elementami z warstw oraz z podobiektami.

Uaktualnienie do wersji 12.21:

 • raport po imporcie obiektów o dodanych nowych pozycjach w słowniku władających w Gesucie,
 • dodanie możliwości zaznaczania i dodania do listy zaznaczonych aktywnego obiektu,
 • wyświetlanie listy zaznaczonych obiektów,
 • wyłączenie z niedopuszczalnych nieaktualnych typów operatów innych dokumentów i ZUD,
 • dodanie generowania etykiet dla obiektów złożonych,
 • dodanie możliwości ignorowania błędnych wierszy w plikach z importem tekstów lub pikiet.

Uaktualnienie do wersji 12.20:

 • dodanie obsługi roli RDB$ADMIN w bazach FB, dzięki której zwykły użytkownik może mieć prawa do bazy podobne jak SYSDBA,
 • dodanie możliwości określenia wyświetlania lub nie punktów Banku Osnów ze względu na cechę lub kod stanu znaku stabilizacji (konfiguracja w menu: Działki, punkty, osnowy → Osnowa → III),
 • dostosowanie konfiguracji EWMAPY do dodanego czwartego układu współrzędnych płaskich w Banku Osnów 3.06 dla osnów poziomych,
 • częściowe anulowanie zmian - anulowane będą wybrane działki/kontury/użytki, dla których pierwotna obwodnica nie zawiera punktów do usunięcia (usuniętych lub zmodyfikowanych),
 • dodanie wyświetlania kursywą w bazach FB numerów punktów stabilizowanych, których położenie nie zostało określone w odpowiednim trybie i z wymaganą dokładnością,
 • dodanie możliwości utworzenia szrafury z aktywnego obiektu powierzchniowego w okienku z edycją szrafury,
 • dodanie możliwości pominięcia obiektów bez geometrii przy imporcie EGiB z GML-a,
 • dodanie do kreatora bazy w konfiguracji baz możliwości skorzystania z baz Firebird w wersji 3.

Uaktualnienie do wersji 12.19:

 • w konfiguracji bazy Firebird dodano możliwość wykonywania i odtwarzania bazy z kopii bezpieczeństwa,
 • dodanie opcji przy imporcie tekstów i pikiet odczytującej podwarstwę po imporcie i zaznaczającej zaimportowane teksty,
 • dodanie tworzenia markera wielokąta oraz odczytu danych w eksploratorze i z menu widoczności z obszaru odczytanych działek/konturów/użytków,
 • dodanie wyszukiwania działek, punktów i obiektów dla interfejsów pytających na podstawie aktywnego markera punktowego,
 • opcja w konfiguracji bazy Firebird przenoszenia operatu z kategorii rejestr zgłoszeń do materiałów zasobu przy zatwierdzaniu zmiany na podstawie skonfigurowanej bazy programu OŚRODEK. Wymaga ona utworzenia w katalogu EWMAPY pliku: osrodek.ini o zawartości jak poniżej:
  [Baza]
  Baza=ścieżka do bazy
  ścieżka do bazy na serwerze powinna być poprzedzona adresem ip serwera na przykład:
  [Baza]
  Baza=127.0.0.1:c:\bazy\osrodek.fdb
 • dodanie możliwości wyboru baz operatów przed zatwierdzeniem lub anulowaniem zmiany w wybranych bazach,
 • analizy ogólne rozszerzono o możliwość kontroli przypisania daty pomiaru, jeśli źródło pomiaru obiektu to pomiar na osnowę, pomiar wykrywaczem przewodów lub dokumentacja z wytyczenia,
 • opcja w konfiguracji bazy Firebird uniemożliwiająca dodawanie nieaktualnych typów operatów,
 • dodanie opcji eksportu/importu operacji operatów przy eksporcie/imporcie danych związanych z operatami,
 • dodanie pokazania operatu w oknie operatów z okien z info o działce, punkcie, obiekcie i elemencie na warstwie (prawy przycisk myszy na przycisku uaktywnij),
 • pogrubianie elementów na warstwach przy aktywacji obiektów (pogrubienie określane w konfiguracji),
 • poprawiono odświeżanie listy dostępnych baz podczas multiimportu do modyfikacji,
 • optymalizacja blokowania i odblokowania podobiektów w czasie edycji obiektu.

Uaktualnienie do wersji 12.18:

 • dodanie operacji w operatach (szczegółowy opis znajduje się poniżej),
 • zaznaczanie obiektów z pliku po identyfikatorze IIP,
 • w generowaniu etykiet, opcja nie dodawaj etykiety dla obiektów już posiadających etykiety dodatkowo uwzględnia tylko etykiety na wybranej podwarstwie,
 • dodanie tworzenia markera powierzchniowego na podstawie wyboru działek/konturów/użytków z aktywnej bazy w oknie wyboru,
 • dodanie możliwości przypisywania obiektom operatów etykiet podczas importu rzędnych do baz GESUT lub BDOT500,
 • zmiana kontrolki do edycji daty w danych dodatkowych obiektów,
 • przy dodawaniu elementów do obiektu przy włączonych 'operacjach na warstwie aktywnej' najpierw będą wyszukiwane elementy na podwarstwie aktywnej, dopiero gdy nic nie zostanie znalezione, na pozostałych warstwach, co ma znaczenie w sytuacji gdy dwa elementy z różnych podwarstw znajdują się w tym samym miejscu
 • przystosowanie EWMAPY do współpracy z nową wersją programu WINPLAN 2 (wkrótce w naszej ofercie).

UWAGA! Uaktualnienie wymaga podczas pierwszego otwarcia aktualizacji baz Firebird.

Nowe uaktualnienie optymalizuje i dodaje nowe funkcje wykorzystywane przy zastosowaniu EWMAPY działającej jako serwer WMS, a więc we wszystkich geoportalach naszego autorstwa. Z tego powodu wysoce zalecana jest aktualizacja EWMAPY także w tego typu rozwiązaniach.

Zmiany zachodzące w przepisach prawnych związanych z prowadzeniem baz danych BDOT500, GESUT i EGIB wymuszają na systemach informatycznych coraz większe ograniczenia związane z ich prowadzeniem i modyfikacją. Konieczność różnicowego zasilanie ZSIN sprawia, że w programie EWMAPA nie może być możliwości kilkakrotnego zatwierdzania i ponownego aktywowania zmiany związanej z jednym operatem geodezyjnym. Z drugiej strony użytkownicy bardzo często zwracają nam uwagę na praktyczną konieczność wykonywania tego typu operacji np. w trakcie wprowadzania zmian związanych z EGIB lub poprawek do wcześniej zatwierdzonych zmian.

W związku z tym aby sprostać wymaganiom ZSIN oraz oczekiwaniom użytkowników dodaliśmy w programie możliwość podzielenia zmian związanych z jednym operatem na dowolną ilość operacji. Zmianą będzie teraz nie operat, ale operacja z nim związana. Nie będzie już możliwości ponownego uaktywnienia wcześniej zatwierdzonej zmiany. W takiej sytuacji program zaproponuje dodanie nowej zmiany (kolejnej operacji w ramach operatu).

W przypadku wykorzystania opcji 'częściowe zatwierdzanie zmian związanych z operatem', wszystkie zmiany, które nie zostały zatwierdzone, zostaną przeniesione do nowej operacji. A poprzednia zmiana nie będzie mogła być już ponownie uaktywniona.

W ślad za wprowadzonymi zmianami w programie EWMAPA w najbliższym czasie przewidywane są również zmiany w programie EWOPIS w zakresie optymalizacji wykonywania zmian w zintegrowanej bazie danych.


Uaktualnienie do wersji 12.17:

 • poprawka do importu wielu warstw z formatu tekstowego z importem operatów – naprawiająca problem powstały w poprzednim uaktualnieniu,
 • dodanie nowych typów wypełnień dla obiektów pod kątem przyszłego zastosowania w planach zagospodarowania przestrzennego.

Uaktualnienie do wersji 12.16:

 • poprawki i zmiany w importach modyfikujących obiekty między innymi: elementy usunięte przez wykonawcę z jednego obiektu i dodane do innego, nie będą usuwane i ponownie dodawane podczas importu modyfikującego, tylko zostaną bez zmiany,
 • dodanie pozycjonowania do obiektów przy podziale obiektu powierzchniowego,
 • usprawnienie operacji blokowych na elementach w katalogach warstw zawierających bazy obiektów np. przyspieszenie usuwania z obszaru,
 • rozbudowa funkcji wstawiania markerów poprzez podanie współrzędnych,
 • dodanie do statystyk odczytanych elementów liczby unikalnych operatów przypisanych do elementów,
 • możliwość przypisania aktywnego operatu oraz zaokrąglania wartości zmiennoprzecinkowej dla zaznaczonych obiektów w grupowej edycji obiektów (opcja dostępna w Obiekty → Przeglądarka obiektów).

Uaktualnienie do wersji 12.15:

 • eksport do GML w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego KZN (menu: Mapa → Eksport → Eksport dla KZN do GML).
  Opcja została przygotowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 15 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1764). Po wyborze eksportu należy w oknie wybrać bazę działek i budynków, z której ma być przeprowadzony eksport oraz wskazać plik tekstowy z listą działek, budynków i lokali do eksportu. Plik powinien mieć budowę jednokolumnową i zawierać w poszczególnych wierszach pełne identyfikatory działek, budynków i lokali do eksportu w formacie zgodnym z rozporządzeniem w sprawie EGiB. Plik taki jest generowany z programu MIENIE od wersji 3.01.
 • odblokowanie (zablokowanej w poprzednim uaktualnieniu) opcji eksportu zmiennych w postaci ich wartości dla eksportów modyfikujących dla warstw oraz dodanie możliwości odklikiwania tej opcji po wyborze eksportów modyfikujących (i zaklikiwania dla eksportu podstawowego do czasu jawnego kliknięcia opcji przez użytkownika).
 • dodanie przycisku przywołującego eksplorator do paska przycisków w oknie informacji o elemencie na warstwie (eksplorator zostaje spozycjonowany na podwarstwie, na której leży aktualny element).

Uaktualnienie do wersji 12.14:

 • dodanie pełnej obsługi atrybutów specjalnych dla pól danych dodatkowych ze stereotypem "voidable",
 • dostosowanie kierunku eksportu do GML-a punktów w polygonach do normy ISO 19107:2003 (zewnętrzna obwodnica - przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, wewnętrzne enklawy - zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara),
 • przypisywanie operatu dla obiektu nowo dodawanego z obiektu dzielonego (pod warunkiem że oba nie będą nowo dodane) w trybie zmian bezpośrednich z wyłączoną opcją przypisywania aktywnego operatu,
 • dodanie możliwości blokowej zmiany zwrotu w liniach.

Uaktualnienie do wersji 12.13:

 • scalanie obiektów złożonych, punktowych, liniowych i powierzchniowych,
 • usuwanie punktów izolowanych z markera wielokąta,
 • automatyczne generowanie numerów działek/konturów/użytków przy eksporcie do DXF-a z obszaru (przy odznaczonej opcji komplet połączeń),
 • dodanie generowania numeru punktu ostatni + 1 w okienku z edycją punktów granicznych,
 • dodanie w przenumerowaniu operatów filtru na nr jednostki ewidencyjnej dla operatów ewidencyjnych,
 • opcja nie dodawania etykiet dla obiektów juz posiadających etykiety w funkcji automatycznego generowania etykiet dla obiektów,
 • dodanie możliwości określenia, który obiekt będzie następcą obiektu dzielonego w podziale obiektu liniowego,
 • poprawki do importu łuków z eliminacją powtarzających się elementów,
 • dodanie trybu widoku wszystkich elementów na warstwach bez względu na status,
 • dodanie do analizy ogólnej obiektów, sprawdzenia precyzji wartości rzędnych wysokościowych ze zgodnością z rozporządzeniem,
 • dodanie do grupowej modyfikacji obiektów możliwości zwiększania lub zmniejszania wartości pól liczbowych o podaną wielkość.

Uaktualnienie do wersji 12.12:

 • dodanie tabelarycznej przeglądarki obiektów umożliwiającej:
  • wyświetlenie listy obiektów,
  • pozycjonowanie do wybranego obiektu z listy,
  • wyświetlenie informacji o obiekcie,
  • usuwanie pojedynczego obiektu lub wszystkich zaznaczonych,
  • modyfikację wybranego obiektu,
  • grupową modyfikację obiektów zaznaczonych.
 • dodanie obsługi dodatkowych operatów w obiektach w bazach FB,
 • dodanie opcji automatycznego generowania punktów zmian cech przewodów dla baz GESUT,
 • uwzględnienie dla eksportu GESUT i BDOT500 do GML-a warunkowej wymagalności pól opisanych streotypem voidable,
 • dodanie słownika wartości dla pól opisanych stereotypem voidable dla eksportu GESUT i BDOT500 do GML-a (pliki: gesut.void i bdot500.void),
 • dostosowanie bazy zintegrowanej EGiB do powiatowej bazy EWOPIS-u,
 • dodanie opcji pozwalających wykluczyć eksport poszczególnych "podwarstw" (punktów, numerów itp) baz działek/konturów/użytków do DXF-a,
 • dodanie możliwości pozbywania się prefiksów katalogów z nazw lokalnych symboli i linii podczas importu z DXF-a wyeksportowanego wcześniej przez EWMAPĘ,
 • sprawdzanie aktualności wersji i informowanie o możliwości aktualizacji.

UWAGA! Uaktualnienie wymaga podczas pierwszego otwarcia aktualizacji baz Firebird.


Uaktualnienie do wersji 12.11:

 • eksport (tylko danych graficznych) EGiB do formatu GML,
 • dodanie możliwości eksportu operatów elementów wchodzących w skład obiektów przy eksporcie GESUT i BDOT500 do GML,
 • przenumerowanie operatów wg wybranego pliku np. wygenerowanego z programu OŚRODEK,
 • dodanie nowych typów operacji do menu widoczności:
  • zmiana koloru dla dowolnej pozycji z eksploratora,
  • operacje specjalne (zaznaczanie obiektów, ustawienia mapy, widoczność numerów działek/konturów/użytków/punktów).

Uaktualnienie do wersji 12.10:

 • podział obiektów powierzchniowych (instrukcja rozdział 6.1.9),
 • dodanie możliwości zrzutu granic administracyjnych (Eksplorator - Granice administracyjne) na warstwy,
 • dodanie do filtru szrafurującego działki (DzialSzraf.dll):
  • szrafurowania wg ilości punktów granicznych w działce o określonym ZRD
  • szrafurowanie pod kątem pola BPP punktów granicznych działki
 • dodanie eksportu wsadowego punktów do uniwersalnego formatu tekstowego,
 • zmiana w usuwaniu obiektów (okno potwierdź z opcjami: usuwaj elementy składowe, podobiekty),
 • wyświetlanie historii zmian w oknie informacja o punkcie oraz działce/konturze/użytku,
 • naprawa niedziałającej konwersji obiektów do FB,
 • poprawka do porównywania łuków przy importach modyfikujących obiekty,
 • przyspieszenie operacji eksportu działek/konturów/użytków z obszaru do DXF-a,
 • zmiany w działaniu markera wielokąta/multiwielokąta.
  W menu markera dodano przełącznik działania markera, jako marker wielokąta (po staremu) lub marker multiwielokąta (po nowemu). Domyślnie marker wielokąta - widoczny jest tylko marker aktywny, dodanie nowego zastępuje aktualny. Po wybraniu markera multiwielokąta - widoczne wszystkie markery, nowy dodawany jest do listy.

Uaktualnienie do wersji 12.09:

 • uzależnienie przypisywania aktywnego operatu podczas modyfikacji obiektu w zmianach bezpośrednich od przycisku "przypisz aktywny operat ..." na listwie narzędziowej do warstw,
 • rozbudowa markera typu wielokąt do postaci multiwielokąta.

Uaktualnienie do wersji 12.08:

 • dodanie filtru szrafurującego działki pod kątem pola ZRD punktów granicznych działki, pozwalającego zwizualizować i ocenić jakość granic działek,
 • dodanie ułatwienia związanego z wprowadzaniem identyfikatora budynku w bazach powiatowych EGiB w okienkach, które wybierają obiekty,
 • dodanie możliwości usuwania obiektów z podobiektami.

Uaktualnienie do wersji 12.07:

 • dodanie kontroli zgodności z obowiązującymi przepisami danych opisowych obiektów bazy GESUT lub BDOT500 podczas ich zapisu,
 • rozszerzenie wsadowego multieksportu o możliwość eksportu na podstawie wybranych działek,
 • dodanie możliwości kopiowania w trakcie tworzenia i edycji podwarstwy parametrów z innej już istniejącej podwarstwy,
 • dodanie analizy poprawności identyfikatorów budynków oraz funkcji ich automatycznego przenumerowania,
 • poprawki do eksportu/importu modyfikującego budynków w bazach EGiB związane z przekazywaniem wartości etykiet ewaluowanych poprzez interfejs z części opisowej (tworzenie tabeli danych dodatkowych w sytuacji, gdy nie wyeksportowano żadnych budynków),
 • dostosowanie programu EWMAPA do prowadzenia bazy EGiB w ramach większej struktury niż jednostka ewidencyjna (powiat, województwo, kraj).

UWAGA!
Przed wykonaniem konwersji danych EGiB do struktury bazy powiatowej konieczne jest zapoznanie się z dokumentem pt. „Powiatowa baza EGiB” – dostępnym w katalogu z instrukcjami po wykonaniu uaktualnienia.
Aktualizacja wymaga uaktualnienia baz GESUT, BDOT500 i EGiB.


Uaktualnienie do wersji 12.06:

 • dodanie kontroli danych opisowych obiektów znajdujących się we wskazanym operacie,
 • dodanie nowego atrybutu w usuwaniu duplikatów - porównywanie warstw na których leżą elementy,
 • wyeliminowanie opóźnienia kreślenia wypełnień obiektów, które powstało w wersji 12.05.

UWAGA! Aktualizacja wymaga uaktualnienia baz GESUT i BDOT500.


Uaktualnienie do wersji 12.05:

 • statystyka i wizualizacja elementów na podstawie przypisanego operatu (okno Operaty),
 • dodanie opcji usuwania nieużywanych operatów dla baz FB,
 • przystosowanie eksportu/importu modyfikującego budynki w bazach EGiB do przekazywania wartości etykiet ewaluowanych poprzez interfejs z części opisowej,
 • dodanie monitora zapytań do konfiguracji bazy FB,
 • uzupełnienie pól: istnienieźródło w danych dodatkowych obiektów GESUT gdy są nieuzupełnione (zmiana ta powoduje konieczność uaktualnienia bazy GESUT),
 • dodanie sortowania pozycji w słownikach władających dla baz GESUT,
 • usuwanie słownika władających dla baz GESUT podczas czyszczenia czerwonym koszem,
 • ograniczenie, podczas importu modyfikującego, importu pozycji słownika władających dla baz GESUT, do tylko tych, które są używane w danych dodatkowych,
 • dostosowanie sprawdzania relacji między obiektami dla bazy EGiB (analizy na obiektach),
 • dodanie eksportu wsadowego GESUT i BDOT500 do GML-a,
 • dodanie wsadowego multiimportu/eksportu z formatu tekstowego.

Uaktualnienie do wersji 12.04:

 • dodanie multieksportów/importów z formatu tekstowego (menu Mapa),
 • dopuszczenie sześciocyfrowych terytów w operacie typu materiał zasobu,
 • kontrola importowanych danych do baz GESUT i BDOT500 co do zgodności z wersją 12,
 • dodanie pliku z informacją i autoryzacją podczas eksportów obiektów do postaci skompresowanej oraz sprawdzanie go podczas importów.

Uaktualnienie do wersji 12.03:

 • dodanie importu modyfikującego obiektów GESUT i BDOT500 z formatu GML,
 • dodanie funkcji importu punktów z uniwersalnego formatu tekstowego,
 • dodanie możliwości alternatywnego określania sposobu wypełniania obiektów typu schody w bazach BDOT500 i EGiB poprzez zdefiniowanie polilinii kierunkowej będącej podobiektem obiektu schody,
 • dodanie eksportu i importu obiektów z wielu katalogów,
 • dodanie możliwości szrafurowania aktywnego obiektu powierzchniowego,
 • rozwiązanie czasami pojawiającego się problemu z zawieszaniem operacji importu pikiet do bazy bdot, gesut z zaznaczoną opcją eliminacji powtarzających się elementów,
 • poprawka do wyświetlania wypełnień obiektów będących w niezatwierdzonej zmianie,
 • zmiana sposobu zatwierdzania zmian w bazach FB dla działek, konturów, użytków, obiektów i elementów na warstwach (usuwanie obiektów pośrednich, czas zatwierdzania zmiany przypisywany do czasu modyfikacji obiektu i ewentualnie utworzenia oraz do czasu usunięcia dla obiektów usuwanych).

Uaktualnienie do wersji 12.02:

 • konwersja plików z eksportem modyfikującym dla baz GESUT, BDOT500 i EGiB-Adresy pomiędzy wersją 11 a 12 EWMAPY.

Konwersja plików modyfikujących obiekty wygenerowanych w wersji 11. programu EWMAPA do wersji 12.

Jedną z głównych zmian wprowadzonych w dwunastej wersji programu EWMAPA, jest dostosowanie struktur baz danych BDOT500, GESUT oraz EGiB do wymogów obecnie obowiązujących rozporządzeń. Pierwsze otwarcie baz danych przy pomocy 12 wersji programu powoduje automatyczną konwersję baz danych. W efekcie zmienione zostaje rozwarstwienie danych oraz ich atrybuty opisowe. W konsekwencji powstaje problem związany z wymianą różnicową obiektów w sytuacji, gdy np. PODGiK będzie próbował zaimportować do bazy danych prowadzonej w wersji 12 programu plik, który został wydany wykonawcy do modyfikacji z bazy danych prowadzonej w wersji 11. Import taki się nie uda, ponieważ, nie będą się zgadzały struktury danych wydanych wykonawcy ze strukturami bazy danych, do których chcemy je zaimportować. Aby zapobiec tego typu sytuacjom, do programu EWMAPA została dodana opcja konwersji pliku modyfikującego, zawierającego dane wyeksportowane z wersji 11 programu do struktur programu EWMAPA 12.

Aby wykonać konwersję pliku modyfikującego, należy uruchomić skrypt ew.bat znajdujący się w podkatalogu MOD_EOB_KONWERSJA w głównym katalogu programu EWMAPA 12. Następnie w oknie

wskazujemy ścieżki do plików modyfikujących dla baz BDOT500, GESUT, oraz EGiB-Adresy i wciskamy przycisk OK (jeżeli konwersja dotyczy tylko wybranych plików, niepotrzebne ścieżki zostawiamy puste). Program przeanalizuje wskazane pliki modyfikujące, sprawdzi, w której wersji programu zostały one wygenerowane i w razie potrzeby skonwertuje ich zawartość do struktur programu EWMAPA 12. Skonwertowany w ten sposób plik można zaimportować do nowych struktur baz programu EWMAPA 12.

UWAGA!!!

 • Aby konwersja mogła zostać wykonana, na komputerze, na którym chcemy ją wykonać, musi być lokalnie zainstalowany serwer FireBird.
 • Konwersję może wykonać wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu eksportu modyfikującego z roboczej bazy danych oraz PODGiK przed wykonaniem importu modyfikującego do bazy w starostwie.
 • Konwersji powinny podlegać pliki zawierające dane wyeksportowane wykonawcy przez PODGiK z wersji 11. programu, a następnie edytowane w wersji 11. lub 12.
 • Pliki wyeksportowane wykonawcy z wersji 12. programu muszą być przez niego edytowane również w wersji 12.

Powyższy opis konwersji do pobrania w formacie pdf – mod_eob_konwersja.pdf


Uaktualnienie do wersji 12.01:

 • możliwość definiowania własnych skrótów klawiszowych do wybranej pozycji z menu (menu: Baza → Konfiguracja → Inne),
 • eksport modyfikujący baz GESUT i BDOT500 do GML-a (import w kolejnych aktualizacjach),
 • poprawka problemu z importem SWDE w sytuacji, kiedy nie zaznaczyło się importu budynków,
 • poprawka wyświetlania i wydruku linii specjalnych o szerokości zależnej od danych dodatkowych obiektów.

Uaktualnienie do wersji 12.00:

 • możliwość prowadzenia bazy działek dla całego powiatu,
 • wyświetlanie granic administracyjnych z Bazy Głównej (powiat, jednostka ewidencyjna, obręb, arkusz),
 • dostosowanie baz danych GESUT, BDOT500 oraz EGiB do wymogów nowych rozporządzeń,
 • dostosowanie eksportu/importu baz BDOT500, GESUT oraz EGiB do GML-a,
 • grupowa budowa obiektów punktowych oraz powierzchniowych do baz FB,
 • możliwość generowania etykiet dla obiektów punktowych, liniowych i powierzchniowych,
 • analizy na obiektach kontrolujące:
  • elementy geometryczne,
  • atrybuty opisowe,
  • topologie obiektów punktowych,
 • możliwość zaznaczania obiektów z listy, np. według kodu obiektu i identyfikatora,
 • dodanie filtru do zaznaczania obiektów po danych dodatkowych,
 • dodanie filtru generującego mapę zasadniczą/ewidecyjną w wybranej skali (wydruk, eksport),
 • przypisywanie wybranych danych dodatkowych obiektów według menu aktywności oraz możliwość stałego przypisywania ostatnio wybranych danych dodatkowych do obiektu,
 • dodanie do skrótów Ctrl+A i Ctrl+W historii ostatnio wybieranych pozycji z menu aktywności/widoczności,
 • dodanie nowych typów wypełnień (szrafur),
 • odświeżenie wyglądu interfejsu użytkownika oraz możliwość jego modyfikacji,
 • inwersja kolorów wyświetlania elementów na warstwach,
 • dodanie możliwości zmiany koloru obwódki markera,
 • dodanie do eksportu HTML możliwości wyeksportowania pól X, Y, Z.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 12.31 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 12 FB
Wielkość: 19578990 B
Dodany: 2020-01-27
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 12
Wielkość: 19423994 B
Dodany: 2020-01-27
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 12 VIEW
Wielkość: 17925182 B
Dodany: 2020-01-27
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 264 gości oraz 1 użytkownik.