Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 11 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 11.25:

 • poprawki do operacji wyznaczania części wspólnych dwóch polygonów czasami powodującej pojawienie się błędu "Invalid floating point operation" (np. przy eksportach z obszaru),
 • zmiana sposobu zatwierdzania zmian w bazach FB dla działek, konturów, użytków, obiektów i elementów na warstwach (usuwanie obiektów pośrednich, czas zatwierdzania zmiany przypisywany do czasu modyfikacji obiektu i ewentualnie utworzenia oraz do czasu usunięcia dla obiektów usuwanych).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 11.24:

 • dostosowanie logowania do programu Bank Osnów oraz informacji o użytkowniku na wydrukach do sytuacji bez usermanagera z przekazywaniem użytkownika z ostatnio otwartej bazy FB jak w interfejsach,
 • poprawki do importu modyfikującego obiektów oraz użytków i konturów w bazach FB.

Uaktualnienie do wersji 11.23:

 • poprawki opcji konwersji baz działek/konturów/użytków do baz FB,
 • poprawki opcji importów modyfikujących obiekty,
 • poprawki opcji przenoszenia elementów na warstwach między różnymi katalogami warstw,
 • wyeliminowanie innych zauważonych i zgłoszonych problemów.

Uaktualnienie do wersji 11.22:

 • usunięcie problemu, który pojawił się w wersji 11.21 a związany był z funkcją przenoszenia działek z bazy roboczej do głównej.

Uaktualnienie do wersji 11.21:

 • dodanie funkcji łączenia katalogów warstw/obiektów GESUT i BDOT500,
 • dodanie odczytu domyślnych formatek z podkatalogu Formatki,
 • przekazywanie interfejsom ostatnio zalogowanego użytkownika do baz FB w sytuacji braku zintegrowanej bazy EGiB oraz braku konfiguracji użytkowników programu,
 • dodanie możliwości wymuszenia przelogowania do baz FB przy otwieraniu nowej bazy,
 • dodanie info o operacie i aktywacji w okienku z info o obiekcie,
 • uaktualnienie słowników kodu stabilizacji i źródła danych dotyczących położenia (zgodnie z rozporządzeniem),
 • dodanie mechanizmu modyfikacji działek, konturów i użytków po zmianie współrzędnych punktu granicznego,
 • dodanie mechanizmu modyfikacji w bazach FB obiektu typu powierzchniowego, linia łamana, punkt - po zmianie na warstwach wpływających na postać geometrii obiektu,
 • dodatki na potrzeby eksportu różnicowego EGiB do formatu GML w ramach ZSIN,
 • dodanie częściowego zatwierdzania operatu (zatwierdza ono obiekty, warstwy, zmodyfikowane punkty graniczne, zmodyfikowane działki, kontury i użytki z niezmienioną listą punktów na obwodnicy; nie są zatwierdzane nowo dodane lub usunięte punkty, działki, kontury i użytki oraz takie, którym lista punktów granicznych na obwodnicy uległa zmianie).

Uaktualnienie zawiera też nowe biblioteki, o których mowa w artykule pt. "Dostosowanie bibliotek programu EWMAPA 11 do nowych rozporządzeń". Poprzednie biblioteki zostały zachowane w podkatalogach OLD podkatalogów GESUT, BDOT500 i EGiB.

W związku z dodaniem opcji różnicowej wymiany danych w ramach ZSIN zaszła konieczność bardziej restrykcyjnego podejścia do rejestrowania zmian związanych z działkami, konturami, użytkami i obiektami w programie EWMAPA. Od wersji 11.21 każda zmiana położenia punktu granicznego działki, konturu, użytku lub wierzchołka obiektu spowoduje utworzenie kolejnej wersji obiektu: działka, kontur, użytek lub obiekt. Ma to szczególnie bardzo duży wpływ na modyfikację bazy w strukturze FDB. Jeśli wykonujemy np. podział działki w trybie zmiany, zmodyfikowanie współrzędnych punktu granicznego będzie powodowało, iż wszystkie działki, do których ten punkt należy, będą miały status do usunięcia, a co za tym idzie do momentu zatwierdzenia zmiany jakakolwiek edycja na tych działkach będzie niemożliwa do wykonania. Jest to szczególnie uciążliwe w momencie, gdy zmienimy współrzędną punktu konturu lub użytku np. dr. Możemy w ten sposób na pewien czas zablokować dużą część bazy. Aby temu zapobiec, wprowadzona została opcja częściowego zatwierdzania operatu. Dzięki niej w przypadku zmian w bazie działek, które wiążą się z decyzją administracyjną, możemy po wprowadzeniu zmiany do bazy wykorzystać opcję częściowego zatwierdzania zmian. Spowoduje ona zatwierdzenie zmiany w zakresie:

 • wszystkich zmodyfikowanych punktów granicznych,
 • wszystkich edytowanych działek, konturów, użytków, dla których nie zmieniła się lista punktów (nie został dodany ani usunięty żaden punkt graniczny),
 • wszystkich zmian dotyczących obiektów i warstw.

Reszta zmian (sam podział) nie zostanie zatwierdzona i będzie oczekiwała np. na uprawomocnienie się decyzji podziałowej.
Aby uniknąć jakichkolwiek problemów związanych z wymianą danych w ramach ZSIN, bardzo istotna jest kolejność wprowadzania zmian w bazach działek, konturów i użytków. W pierwszej kolejności powinny zostać wprowadzone do bazy wszelkie zmiany współrzędnych punktów granicznych istniejących już w bazie danych, a dopiero potem sam podział działki. Modyfikacja współrzędnych istniejących punktów granicznych po wprowadzeniu podziału, w szczególnych przypadkach (jeżeli zajdzie konieczność anulowania zmiany), może spowodować błędy przy aktualizacji ZSIN.


Uaktualnienie do wersji 11.20:

 • dostosowanie eksportu GML-a z bazy EGiB do projektu ZSIN,
 • dodanie możliwości eksportu centroidów budynków do GMLa z bazy EGiB,
 • dodanie możliwości aktywacji obiektu poprzez podanie identyfikatora IIP (dla baz GESUT, BDOT500 i EGiB),
 • poprawienie dodawania warstw o nazwach dłuższych niż 64 znaki podczas importu z formatu DXF,
 • dodanie informacji o położeniu konfiguracji programu (menu Pomoc),
 • dodanie uruchamiania zdalnego pulpitu z programu (menu Pomoc),
 • dodanie możliwości uwspólnienia konfiguracji baz podczas użycia profili.

W sytuacji, kiedy używa się profili EWMAPY (podkatalog users w katalogu EWMAPY) można aktualnie uwspólnić plik z konfiguracją baz (baza.ini) umieszczając go bezpośrednio w podkatalogu z profilami (users). W takiej sytuacji EWMAPA najpierw sprawdzi, czy baza.ini znajduje się w katalogu z profilem użytkownika i jeśli go znajdzie (to tak jak do tej pory) odczyta konfigurację baz danego użytkownika, jeśli w profilu nie będzie konfiguracji baz, EWMAPA spróbuje odczytać uwspólnioną konfigurację baz z podkatalogu z profilami.


Uaktualnienie do wersji 11.19:

 • import danych EGiB z formatu GML,
 • możliwość określenia oddzielnego położenia pliku konfiguracji (ewmapa.ini) i konfiguracji baz (baza.ini) w ustawieniach,
 • dodanie automatycznie generowanych identyfikatorów IIP dla obiektów EGiB, GESUT i BDOT500 oraz ich eksport do formatu GML,
 • dodanie słownika obrębów dla niezintegrowanej (z programem EWOPIS) bazy FB w konfiguracji bazy FB.

Powyższe zmiany wymagają uaktualnienia struktur baz FB, dlatego pierwszego otwarcia baz po przeprowadzeniu aktualizacji programu EWMAPA powinien dokonać użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 11.18:


Uaktualnienie do wersji 11.17:

 • dostosowanie czyszczenia warstw (czerwony kosz w eksploratorze) do współpracy z obiektami (uruchomienie funkcji na katalogu warstw będzie skutkowało wyczyszczeniem warstw i obiektów w tym katalogu),
 • dostosowanie kontroli danych obiektów do działania na bazach FB,
 • eksport klauzuli dla kopii materiałów zasobu (menu Mapa) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie PZGiK,
 • dodanie opcji uwzględniającej widoczność warstw zgodnie z ustawieniami przy eksporcie do DXF-a,
 • nie zmienianie powiększenia mapy przy pokazywaniu kolejnych krzyży mapy przy wpasowaniu precyzyjnym,
 • dodawanie fikcyjnych połączeń linią niewidoczną przy imporcie obiektów z enklawami z SWDE,
 • poprawka do eksportu typów linii działek, konturów i użytków do DXF-a (poprawienie problemu zaistniałego w wersji 11.15).

Uaktualnienie do wersji 11.16:

 • dostosownie analiz związanych z oznaczeniami klas konturów i użytków do nowego rozporządzenia o EGiB,
 • dodanie możliwości skonfigurowania włączania zmian bezpośrednich po otwarciu bazy FB (menu: Baza → Konfiguracja → Wyświetlanie → Ustawienia ogólne),
 • dodanie możliwości skonfigurowania promienia krzyżyka oznaczającego końce odcinków (menu: Baza → Konfiguracja → Wyświetlanie → Wyświetlanie),
 • krzyżyk oznaczający koniec odcinka uwzględnia grubość linii,
 • dodanie możliwości zaznaczania węzłów, czyli końców odcinków tylko, jeśli są połączone z końcem innego odcinka,
 • poprawka do eksportu i importu obiektów powierzchniowych z łukami i w postaci okręgów do GML-a (do tej pory były rozbijane na linie, od tej wersji są eksportowane i importowane jako łuki i okręgi),
 • dodanie możliwości określenia przestrzeni nazw (numeru zbioru) dla obiektów GESUT i BDOT500 podczas eksportów do GML-a,
 • dodanie możliwości wyświetlenia tylko niezatwierdzonych operatów w okienku z listą operatów,
 • dodanie okienka wyświetlającego aktywny operat ze wszystkich baz operatów (menu: Mapa → Operaty → Pokaż okno aktywnych operatów),
 • dodanie funkcji powielania operacji aktywacji, dodania i modyfikacji operatu na wszystkich otwartych bazach operatów.
 • Funkcja ta ma na celu uproszczenie operacji wkreślania różnych danych w różnych bazach (np. GESUT, BDOT500, EGiB) powiązanych z różnymi bazami operatów jednym operatem. Do tej pory, taki operat trzeba było wprowadzić kilka razy do różnych baz operatów. Od wersji 11.16, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w okienku z operatami i aktywacji jakiegoś operatu, operat ten automatycznie jest kopiowany (jeśli go nie ma) i aktywowany w innej bazie operatów w sytuacji, jeśli użytkownik zacznie prace na jakiejś bazie powiązanej z tą inną bazą operatów.


Uaktualnienie do wersji 11.15:

 • eksport wypełnień obiektów powierzchniowych do formatu DXF,
 • zmiana powodująca dodawanie do bloku przez marker wielokąta linii, łuków lub okręgów przecinających wielokąt a nie jak dotąd zaczepionych tylko przynajmniej jednym punktem w obszarze wielokąta,
 • poprawka do modyfikacji polylinii - reagowanie na zmianę parametrów linii.

Uaktualnienie do wersji 11.14:

 • przyspieszenie w stosunku do wersji 11.13 wyboru działek, konturów i użytków przez obszar,
 • przywrócenie do działania funkcji automatycznego wstawiania dodatkowych numerów działek, konturów, użytków i klasoużytków w obszarze zaznaczonym markerem (funkcja przestała działać w wersji 11.13).

Uaktualnienie do wersji 11.13:

 • dodanie historii zmian obiektu w oknie informacji o obiekcie,
 • poprawienie wyboru działek, konturów i użytków przez obszar (do tej pory działka była uznana za znajdującą się w obszarze, jeśli punkt wewnętrzny lub jakiś jej punkt graniczny był w obszarze; od teraz działka wchodzi w obszar, jeśli istnieje jakakolwiek część wspólna działki i obszaru),
 • dodanie do okna wyboru konturów i użytków możliwości wyboru z obszaru zajmowanego przez wybrane działki,
 • dodanie możliwości eksportu do SWDE budynków z zaznaczonego obszaru,
 • dodanie możliwości eksportu do SWDE konturów, użytków i budynków z obszaru eksportowanych działek.

Uaktualnienie do wersji 11.12:

 • ignorowanie oznaczenia konturu Tw przy wstawianiu klasoużytków w przygotowaniu do wydruku,
 • dodanie opcji "kopiuj tylko strukturę katalogu" w funkcji kopiowania katalogu warstw i obiektów między bazami FB,
 • import budynków z dotychczasowych baz do bazy EGiB wzorowanej na najnowszym rozporządzeniu.

Uaktualnienie do wersji 11.11:

 • współpraca z programem OŚRODEK w zakresie pobierania informacji o markerze powierzchniowym oraz ustawiania markera (opcja będzie wykorzystywana przez najnowszą wersję programu OŚRODEK 8),
 • poprawa jakości generalizacji rastrów pełnokolorowych,
 • dodanie obsługi bazy ewidencji gruntów i budynków wg najnowszego rozporządzenia (krótki opis w pliku: egib.pdf, przykładowa zintegrowana baza w pliku: 1234567.zip; wymaga najnowszego interfejsu wewop.dll dołączonego do uaktualnienia 5.11 EWOPISU).

Uaktualnienie do wersji 11.10:

 • dodanie funkcji kopiowanie katalogu warstw i obiektów z jednej bazy FB do drugiej (dostępne w konfiguracji bazy FB),
 • możliwość aktywacji warstwy na której leży element z okienka informacji o elemencie,
 • sprawdzanie poprawności wypełnienia pól danych dodatkowych przy importach pikiet do baz gesut i bdot500,
 • dodanie importu danych autoryzacyjnych przy importach pikiet do baz gesut i bdot500,
 • opcja konfiguracyjna pokazywania tylko właściwych numerów punktów Banku Osnów po otwarciu bazy,
 • dodanie możliwości wpisania na listę zaznaczonych obiektów tylko tych, które mają odczytany przynajmniej jeden element,
 • wyeliminowanie problemu z niewyświetlaniem wypełnień przy skręceniu mapy,
 • wsadowy import obiektów z pliku tekstowego,
 • poprawki w imporcie polylinii z dxfa związane interpretacją wybrzuszeń (bulge),
 • poprawki do importu i eksportu warstw z pliku tekstowego,
 • poprawki do operacji związanych z rastrem opisowym,
 • dostosowania do eksportów ewidencji gruntów do GML (istotne przy współpracy z nowym EWOPIS-em).

Uaktualnienie do wersji 11.09:

 • dodanie funkcji wstawiania węzła na elementach warstw liniowych;

  funkcja działa w dwóch wariantach:

  • można wstawić węzeł na wskazanej linii pod warunkiem, że we wskazującym celowniku znajduje się koniec innej linii, punkt wstawienia tekstu lub punkt przecięcia z inną linią,
  • w drugim wariancie, można wstawić węzeł na wskazanej linii w dowolnym miejscu kliknięcia.
 • zapis i odczyt położenia okna głównego (podczas uruchamiania i zamykania programu),
 • dodanie do słownika parametru źródło danych o położeniu punktu granicznego, wartości wynikających z nowego rozporządzenia w sprawie EGiB.

Uaktualnienie do wersji 11.08:

 • dodanie opcji przy wydruku uwzględniającej hierarchię przesłaniania obiektów mapy zasadniczej wg rozporządzenia w sprawie GESUT i BDOT500,
 • dodanie do konfiguracji czasu ważności wartości zmiennych (menu Baza/Konfiguracja/Wyświetlanie/Wyświetlanie); wartość ta jest domyślnie ustawiona na zero, co oznacza że zmienne po pierwszym ustaleniu swoich wartości nie będą odświeżane z bazy przy przerysowaniach (wymuszenie odświeżenia jest mimo to możliwe po naciśnięciu przycisku 'przerysuj'), inna wartość oznacza, że po upłynięciu tego czasu przy kolejnym przerysowaniu program odświeży wartość zmiennej,
 • poprawka do importu obiektów z shapefile (kojarzenie nazwy pól danych dodatkowych tylko w zakresie początkowych 10 znaków),
 • uwzględnienie przy eksporcie do dxfa z rozbijaniem linii 2D nowej metody powielania sekcji środkowej linii (jednokrotne wystąpienie),
 • przyspieszenie usuwania zmiennych przez obszar (zamiast szczegółowego badania położenia wartości zmiennej w obszarze, badany jest tylko punkt wstawienia i punkt zaczepienia odnośnika),
 • przyspieszenie zaznaczania obiektów w bazach FB oraz dodanie zaznaczania w wybranym obszarze,
 • poprawienie stabilności pracy programu z użyciem zmiennych oraz różne poprawki zauważonych problemów (np. edycja polylinii).

Uaktualnienie do wersji 11.07:

 • poprawki i uściślenia odnośnie eksportu i importu baz GESUT i BDOT500 do GML-a,
 • dodanie importu pikiet jako obiektów do baz GESUT i BDOT500,
 • uzupełnienia i zmiany dotyczące filtrowania elementów na warstwach ze względu na rodzaj elementu tekstowego, odnośnik oraz nazwę linii,
 • dodanie możliwości szybkiej aktywacji obiektu który spowodował jakiś błąd we wcześniejszej operacji,
 • poprawki zauważonych problemów występujących przy edycji warstw i obiektów w bazach FB,
 • dodanie uaktualnienia baz GESUT i BDOT500 (wymaga zalogowania się jako SYSDBA).

Uaktualnienie do wersji 11.06:

 • dodanie do rozliczenia konturów na wskazanej działce możliwości rozliczania do podanej powierzchni, według wybranej jednostki powierzchni oraz kopiowania okienka do schowka,
 • poprawka do aktywacji obiektu przez wskazanie polegająca na aktywacji po kolei (po kolejnych kliknięciach) wszystkich obiektów, których elementy zostały kliknięte, zamiast obiektów do których należał pierwszy znaleziony element,
 • przyspieszenie operacji wyboru obiektów przez obszar w bazach FB w różnych operacjach np. podczas eksportu z obszaru,
 • zapis i odczyt opcji katalogu warstw w bazach FB,
 • eliminacja problemów przy eksporcie obiektów z baz FB wraz z danymi autoryzacyjnymi,
 • uzupełnienie importu z gml'a obiektów SUPS należących do urządzeń technicznych i obudowy przewodu w bazach GESUT,
 • umożliwienie tworzenia zamkniętych obiektów (bez początku i końca) typu linia łamana,
 • dostosowanie EWMAPY do programu OŚRODEK 8 i nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Aktualizacja wymusza dokonanie uaktualnienia baz FB. Od tej wersji aktualizacja bazy FB jest także możliwa przy otwarciu bazy i zalogowaniu na użytkowniku SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 11.05:

 • poszerzenie współpracy z programem ADRES 3 odnośnie odczytywania informacji o położeniu punktów adresowych,
 • uzupełnienie kopiowania punktów granicznych o kopiowanie danych dodatkowych,
 • dodanie podziału obiektu liniowego w miejscu wskazanego węzła,
 • uzupełnienie eksportu i importu obiektów z baz FB o pełne dane autoryzacyjne i operat,
 • poprawa kilku zauważonych i zgłoszonych problemów.

Uaktualnienie do wersji 11.04:

 • wyeliminowanie problemu powstałego w wersji 11.03 związanego z długim czasem kreślenia wypełnień skarp w bazach BDOT500.

Uaktualnienie do wersji 11.03:

 • wsadowy eksport warstw do formatu shapefile,
 • eksport i import modyfikujący obiektów,
 • dodanie do kreatora bazy w konfiguracji baz możliwości wyboru różnych wzorcowych katalogów warstw lub baz obiektów,
 • opcja wyświetlania wartości zmiennych liczbowych z przecinkiem,
 • dodanie wyboru akcji w imporcie operatów dla punktów i działek gdy brak kolumny z operatem w pliku.

Eksport i import modyfikujący obiektów przebiega w czterech etapach podobnie do eksportu i importu modyfikującego warstw. W pierwszym etapie wydający dane robi eksport do modyfikacji, następnie wykonawca dokonuje importu do modyfikacji do pustej bazy obiektów. Po wykonaniu zmian wykonawca w trzecim etapie dokonuje eksportu modyfikującego. Otrzymany plik oddaje, tam gdzie dane pobrał w celu wykonania ostatniego etapu, czyli importu modyfikującego.

Uaktualnienie nadpisuje między innymi podkatalogi gesut i bdot500 zwierające wzorcowe bazy, menu aktywności, definicje wypełnień oraz biblioteki linii i symboli. W przypadku wprowadzonych zmian w tych katalogach należy przed uaktualnieniem zrobić ich kopię zapasową.


Uaktualnienie do wersji 11.02:

 • optymalizacja i przyspieszenie wyświetlania zmiennych na warstwach, których wartości pobierane są z obiektów przechowywanych w bazach FB,
 • optymalizacja i przyspieszenie ładowania obiektów z wypełnieniami dla baz FB,
 • obrót tekstu o podany lub wskazany kąt w edytorze do rysowania na rastrze

  (prawy przycisk myszy wewnątrz ramki obraca tekst, podwójne kliknięcie powoduje powrót do okienka z edycją),

 • dodanie możliwości wyłączenia kontroli numerów działek ze słownikiem obrębów,
 • dodanie generowania granic obrębów z bazy działek przy eksporcie do SWDE, gdzie numer obrębu zawiera nieznaczące zera,
 • poprawki do sprawdzania poprawności obiektu powierzchniowego z enklawą podczas zapisu obiektu.

Uaktualnienie do wersji 11.01:

 • wybór kodów obiektów lub grup obiektów przy eksportcie GESUTU i BDOT500 do GML,
 • poprawki do eksportu GESUTU i BDOT500 do GML,
 • import baz GESUTU i BDOT500 z GML.

Uaktualnienie do wersji 11.00:

 • dodanie do bazy Firebird (FB) danych dodatkowych do obiektów,
 • dodanie nowych typów pól w danych dodatkowych obiektów – data oraz multiselekcja,
 • dodanie słowników ze złożonym opisem dla danych dodatkowych obiektów w bazach FB,
 • dodanie słowników wspólnych dla wielu pól dla danych dodatkowych obiektów w bazach FB,
 • nowe typy obiektów (punkt, multipunkt, multilinia i multipowierzchnia) oraz możliwość konfigurowania wielu typów powiązanych z jednym kodem obiektu,
 • dodanie skróconego opisu wartości do słownika pola danych dodatkowych,
 • eksport/import struktury danych dodatkowych,
 • dodanie wzorca pól tekstowych w danych dodatkowych,
 • wypełnienia obiektów (np. symbolem trawnika),
 • zdefiniowanie biblioteki wypełnień BDOT500 służącej do automatycznego wypełniania obiektów powierzchniowych typu trawnik, las, cmentarz zgodnie z rozporządzeniem,
 • dodawanie obiektów z menu aktywności,
 • dodanie zmiennych w menu aktywności,
 • dodanie poleceń klawiaturowych do pozycji w menu widoczności (Ctrl-W) i aktywności (Ctrl-A, Shift-A),
 • zdefiniowanie bazy FB BDOT500.FDB zawierającej konfigurację warstw i obiektów oraz ich atrybuty opisowe zgodne z rozporządzeniem o BDOT i GESUT,
 • zdefiniowanie bazy FB GESUT.FDB zawierającej konfigurację warstw i obiektów oraz ich atrybuty opisowe zgodne z rozporządzeniem o BDOT i GESUT,
 • zdefiniowanie biblioteki linii i symboli (BDOT500.lin oraz BDOT500.smb) służących do przedstawienia graficznego obiektów bazy BDOT500,
 • zdefiniowanie biblioteki linii i symboli (GESUT.lin oraz GESUT.smb) służących do przedstawienia graficznego obiektów bazy GESUT,
 • dodanie operacji usuwania nieużywanych operatów,
 • dodanie odczytu informacji o wpasowanym rastrze z plików *.tab,
 • dodanie opcji wstawiania czołówek dla bazy działek/konturów/użytków,
 • nowy szybszy menadżer pamięci umożliwiający w wersjach 64-bitowych wykorzystanie większej ilości pamięci.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 11.25 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 11 FB
Wielkość: 5807105 B
Dodany: 2016-08-03
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 11
Wielkość: 5807505 B
Dodany: 2016-08-03
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 11
Wielkość: 5650940 B
Dodany: 2016-08-03
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 11 VIEW
Wielkość: 5657616 B
Dodany: 2016-08-03
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.