Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 5 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 5.14:

 • Poprawiono modernizację.
 • Uaktualniono generowanie zestawień gruntów dla nowych użytków Lzr i Tp.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 5.13:

 • Poprawiono błędy w interfejsie WEWOP.DLL.
 • Poprawiono niektóre wzorce wydruków.
 • Usunięto wykryte usterki w programie dotyczące wydruków.

Uaktualnienie do wersji 5.12:

 • Od wersji 5.12 programu EWOPIS na wzorcach dotyczących budynków (wypisy z rejestru budynków, zawiadomienie o zmianie) dostępne są wszystkie wymagane przez nowe rozporządzenie pola opisujące budynek.
 • Ponadto dołączono dwa wzorce umożliwiające sporządzenie skorowidza działek składającego się osobno z listy działek i wykazu podmiotów. Aby otrzymać taki skorowidz z listy działek należy wybrać interesujące nas działki (zaznaczyć je) wybrać opcję: WydrukiWypis z rejestru gruntów skrócony i z listy wypisów wybrać WYKAZ_DZIALEK w ten sposób otrzymując listę działek, a następnie dla tych samych zaznaczonych obiektów wybrać: WydrukiWypis z rejestru gruntów i wskazać wzorzec WYKAZ_PODM, aby otrzymać wykaz podmiotów.
 • Uzupełniono interfejs do EWMAPY o nowe dane dotyczące budynków.

Uaktualnienie do wersji 5.11:

 • Uaktualniono interfejs WEWOP.DLL (dodano obsługę zmiennych odnośnie bazy EGiB).

Uaktualnienie do wersji 5.10:

 • Poprawiono opcję Wypisu z rejestru gruntów na określony dzień (wcześniej nie były odczytywane niektóre dane).
 • Operację kontroli danych uzupełniono o dodatkowe kontrole wpisów.

Po przeprowadzeniu aktualizacji należy wykonać operację kontroli gdyż niewłaściwe wpisy mogą w pewnych przypadkach powodować błędy związane np. z wydrukiem zawiadomień o zmianie oraz wydruków historycznych.


Uaktualnienie do wersji 5.09:

Nowe rozporządzenie położyło duży nacisk na poprawność identyfikacji wersji, czasu powstania i usunięcia obiektów (rekordów).

W tym celu przygotowaliśmy nową opcję kontroli danych i ewentualnej ich korekty. Opcja dostępna jest w menu Plik → Kontrola danych.

Należy koniecznie wykonać kontrolę gdyż niewłaściwe daty mogą w pewnych przypadkach powodować błędy związane np. z wydrukiem zawiadomień o zmianie oraz wydruków historycznych.


Uaktualnienie do wersji 5.08:

 • Usunięto usterki występujące w zawiadomieniach o zmianie

Uaktualnienie do wersji 5.07:

Program EWOPIS v. 5.07 jest pierwszym etapem przystosowania tego programu do wymogów Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W kolejnych krokach planujemy przygotowanie dla użytkowników EWOPIS-u narzędzi do kontroli danych w bazie EGiB pod kątem spójności z nowym rozporządzeniem i możliwości automatycznej konwersji danych do nowych struktur. Docelowo będzie opracowany program EWOPIS spełniający wymogi rozporządzenia oraz procedura konwersji danych w trybie zmiany. W związku z tym, że zastosowanie nowej wersji programu wiąże się ze zmianą struktur w bazie danych, zalecane jest zrobienie kopii zapasowej danych. Uruchomienie programu przez administratora SYSDBA, spowoduje zmianę struktur w bazie EWOPIS:

 • dodanie nowych atrybutów do budynków i lokali,
 • dodanie przy właścicielu/władającym atrybutów: grupaRejestrowa, podgrupaRej oraz waznoscOd, waznoscDo

Równocześnie program wypełnia dane dotyczące grupy/podgrupy rejestrowej przy właścicielu/władającym wg zasad określonych w nowym rozporządzeniu.

Użytkownicy mogą edytować te atrybuty i dopisywać, tam gdzie nie zostały zaproponowane przez program.

Uwaga! Na razie program generuje Wykaz gruntów wg "starych" zasad określania grupy rejestrowej.

W programie EWOPIS w oknie Budynki zostały dodane dwie zakładki: Nowe rozp.1, Nowe rozp.2, w których znajdują się wszystkie atrybuty budynków, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2013 r. i wszystkie budynki nowo ewidencjonowane powinny być wprowadzane w tych zakładkach.

W programie można wprowadzać oznaczenia klasoużytków zgodne z nowym rozporządzeniem. W trakcie aktualizacji programu, w kartotece głównej EWOPISU, zostaje umieszczony plik uzytkiNR.csv, w którym znajdują się wszystkie dopuszczalne oznaczenia klasoużytków (wartości OFU, OZU, OZK) oraz opis klasoużytku.

Jeżeli użytkownik chce, aby program kontrolował wprowadzane do bazy klasoużytki z plikiem uzytkiNR.csv, powinien w opcji Plik → Ustawienia → Format → Kontrola użytków, zaznaczyć wg nowego rozporządzenia. Dodatkowo należy zaznaczyć, czy przed wejściem w życie nowego rozporządzenia (30.12.2013), użytki były zgodne z instrukcją G5. Zapewni to poprawne drukowanie dokumentów archiwalnych.


Uaktualnienie do wersji 5.06:

 • Wyeliminowano błąd występujący przy wydawaniu baz do modernizacji, utworzonych nowszą wersją Firebird niż wersja 2.04 (błędne tworzenie listy generatorów).

Poprawka wysoce zalecana do zastosowania.


Uaktualnienie do wersji 5.05:

 • Poprawiono generowanie wykazu gruntów, w przypadku gdy są nieprawidłowe statusy podmiotów.

Uaktualnienie do wersji 5.04:

 • Automatyczne rozdysponowanie budynków przy podziale z EWMAPY

 • Rozbudowano słownik rodzajów władania i umożliwiono wprowadzenie "szczegółowych charakterów władania".
  Dla każdego podstawowego charakteru władania (wg rozporządzenia) można dodać szczegółowe charaktery władania, których RWD =RWD_główne*100+N.
  Na przykład dla charakteru władania 2 - Trwały zarząd lub zarząd można utworzyć charaktery

  201 - Trwały zarząd
  202 - Zarząd
  Na ekranie i wydrukach pojawią nie nowe charaktery władania, a w trakcie importu do SWDE zostanie wydany charakter zgodny z rozporządzeniem.
 • Rozbudowano opcję wypisów z rejestru gruntów wg pliku, umożliwiając stworzenie listy działek. Format listy jest następujący:

  <Nr obrębu1>:<dz11>,<dz12> … … <Nr obrębu2>:<dz21>,<dz22> … …
 • Na zawiadomieniach o zmianie można wybrać (i wydrukować) osoby, które otrzymują zawiadomienie. Są dwie grupy osób:

  • stała lista osób określana w opcji Ustawienia → Wydruki i domyślnie zaznaczona do wydruku (np. Sąd Rejonowy, Urząd Gminy Wydział Podatków itd.)
  • zmienna lista osób, podmioty z jednostek rejestrowych, których dotyczyła zmiana. Operator ma możliwość zaznaczenia, które osoby pojawią się na wydruku.
 • Umożliwia się wprowadzenie przy władającym o RWD=1 (wieczyste użytkowanie) lub RWD=9 (dzierżawa) daty upływu władania

 • Dodano nowe zmienne do wydruków:

  Zawiadomienie o zmianie
  - rodzaj zmiany (_RodzZm)
  Zawiadomienie o zmianie - pierwsza strona (opcja Ewidencja)
  - lista jednostek (_RG, _RB, _RL)
  - zmienna 'Sprawa' jest określana w menu 'Ustawienia' na zakładce 'Ustawienia'
  Zawiadomienie o zmianie danych osobowych
  - adres do korespondencji (_Adres1, Adres2, Adres3; _Adres1A, Adres2A, Adres3A)
  - lista jednostek rejestrowych, dla zmienianej osoby (_Jedn)
  Wypisz rejestru gruntów
  - data upływu władania (wieczystego użytkowania, dzierżawy) (_dww, dww_glowne, _dww_dz_war)
  Wypis skrócony
  - suma powierzchni działek na wypisie (_razemdzialki, slownierazemdzialki)
 • Poprawiono algorytmy wyliczania podgrup rejestrowych 1.4 i 4.3


Uaktualnienie do wersji 5.03:

 • Wyeliminowano problem z usuwaniem zarezerwowanych budynków.

Uaktualnienie do wersji 5.02:

 • Poprawiono przeszukiwanie wielu baz.

Uaktualnienie do wersji 5.01:

 • Usunięto błąd występujący przy logowaniu się osób mających prawo tylko do odczytu, który to błąd powstał przypadkowo w wersji 5.00

Uaktualnienie do wersji 5.00:

 • Przeglądanie rejestrów w jednym oknie. W programie EWOPIS pełne dane poszczególnych obiektów ewidencji (działek, budynków, jednostek rejestrowych), były wyświetlane dotychczas w kilku oknach. Obecnie opracowano opcję Okno rejestrów, która umożliwia wyświetlanie w jednym oknie kompletu danych z jednostki rejestrowej, tj. podmiotów (właścicieli i władających), działek (budynków, lokali) z powierzchnią, użytkami, księgą wieczystą i adresem.

 • Stan posiadania w powiecie. W wersji 4 EWOPISU istniała możliwość sprawdzenia, czy dana osoba jest właścicielem lub władającym gruntów w poszczególnych jednostkach ewidencyjnych (gminach). Wersja 5. wprowadziła dodatkową funkcjonalność, tj. wyświetlanie osoby (wg różnych kryteriów wyboru) wraz z nazwą gminy, w której występuje oraz możliwość wejścia do poszczególnych gmin i wyświetlanie jednostek rejestrowych (działek), w których występuje jako właściciel lub władający

 • Import z SWDE (podmiana bazy). W poprzednich wersjach EWOPISU, można było importować dane ewidencyjne z pliku SWDE tylko do pustej bazy. Wersja 5 umożliwia import z pliku SWDE poprzez podmianę stanu danych ewidencyjnych. Zmiana ta została opracowana głównie z myślą o tych użytkownikach, którzy wykorzystują EWOPIS jako konwerter danych ewidencyjnych z innych systemów do prowadzenia EGiB, wykorzystywany do prowadzenia bazy MIENIE.

 • Optymalizacja zmian w jednostkach związanych. W wersji 4 EWOPISU wprowadzono opcję, która na podstawie danych z jednostki lokalowej generowała propozycję zmiany w jednostkach rejestrowych (gruntowej i budynkowej), związanych z lokalem sprzedawanym przez spółdzielnię mieszkaniową z udziałem w prawie wieczystego użytkowania do gruntu. Wersja 5 wprowadza podobne udogodnienie w przypadku, gdy lokal jest sprzedawany przez gminę, Skarb Państwa, województwo, powiat i spółdzielnię mieszkaniową z udziałem w prawie własności do gruntu

 • Archiwum dokumentów w formacie pdf. Odpowiadając na sugestie użytkowników, została opracowana opcja umożliwiająca stworzenie archiwum dokumentów, będących podstawą wprowadzenia zmian w bazie ewidencji gruntów i budynków. Dokumenty w postaci pliku pdf mogą być podłączone do:

  • pozycji w słowniku Dokumenty,
  • pozycji w Dzienniku zgłoszeń zmian,
  • zmiany z Archiwum.
 • Pozostałe zmiany:

  • W słownikach Instytucje, Inne podmioty grupowe, Rodzaje zmiany możliwość pozycjonowania wg fragmentu występującego w nazwie pełnej.

  • W słowniku Dokumenty dodano opcję Zmiany, która wybiera pozycje z dziennika zmian opisane tym wybranym dokumentem.

  • W kontroli praw związanych dodano:

   • Wykaz jednostek z wieczystym użytkowaniem, do których przypisane są budynki

   • Wykaz osób, które występują w jednostkach gruntowych związanych z własnością lokali, a brak dla nich lokali i odpowiednich jednostek lokalowych.

  • Aktualizacja danych dla zaznaczonych działek / budynków takich jak:

   • Dla działek: Arkusz, Dokładność, Data upływu władania, Położenie, Uwagi, Adres

   • Dla budynków: Rok budowy, Adres.

  • Wprowadzenie dodatkowych zmiennych do wzorców wypisów, w tym zmiennych warunkowych.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 5.14 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 5
Wielkość: 5728299 B
Dodany: 2015-02-12
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.