Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 6 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 6.28:

 • Poprawiono import numerów PESEL.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 6.27:

 • Do makra dodano opcje porównania oraz wyrównania powierzchni zestawienia gruntów z powierzchnią zestawienia użytków dla gmin,
 • Zmodyfikowano opcję generowania zestawienia klasouzytków dla użytków niezgodnych z rozporządzeniem,
 • Dodano zdalny pulpit do obsługi paska menu - pomoc.

Uaktualnienie do wersji 6.26:

 • Poprawiono zestawienie zbiorcze dla budynków i lokali,
 • Dodano kontrolę wartości w polu "ważnośćOd" dla GML-a,
 • Zmodyfikowano procedury automatycznego nadawnia/edytowania grup i podgrup w udziałach,
 • Zmieniono format pliku do eksportu danych PESEL,
 • Poprawiono makro do wczytywania zestawień zbiorczych.

Uaktualnienie do wersji 6.25:

 • Dodano opcję generowania zbiorczych zestawień: gruntów, budynków, lokali i użytków rolnych oraz lasów z podziałem na klasy (Należy z katalogu WZORCE2 przekopiować pliki wzorców zestawień z końcówką _NR),
 • Dodano makro wczytujące dane do formularzy sprawozdań GUGiK-u (instrukcja obsługi makra dostępna jest w folderze Zestawienia_zbiorcze w katalogu z zainstalowanym programem EWOPIS),
 • Poprawiono opcję automatycznego nadawania grup i podgrup rejestrowych w udziałach,
 • Dodano kontrolę sprawdzającą budynki pod kątem wypełnienia wartości KŚT i statusu budynku,
 • Poprawiono modernizację.

Uaktualnienie do wersji 6.24:

 • Dodano możliwość filtrowania jednostek rejestrowych po nowych grupach i podgrupach,
 • Dodano opcję generowania zestawień gruntów, budynków i lokali według grup i podgrup rejestrowych wyznaczonych przez nowe roporządzenie.
  W tym celu należy z katalogu WZORCE2 do katalogu WZORCE wkopiować pliki o rozszerzeniu .rtf opisane końcówką _NR.

Uaktualnienie do wersji 6.23:

 • Dodano funkcjonalności nadawania nowych grup i podgrup w udziałach, oraz usuwania wartości dla gruntów SP, gminnych itd.
 • Poprawiono eksport różnicowy do ZSIN,
 • Dodano opcję nadania identyfikatora eksportu inicjalnego zapobiegającą problemowi wielokrotnego eksportu tych samych obiektów,
 • W oknie eksportu do GML dodano opcję eksportu inicjalnego, nadającą automatycznie identyfikatory eksportu inicjalnego do ZSIN,
 • Poprawiono zatwierdzanie zmian w bazach zintegrowanych.

Uaktualnienie do wersji 6.22:

 • WAŻNA POPRAWKA!!!! Poprawiono błąd przy imporcie adresów dla budynków.

Uaktualnienie do wersji 6.21:

 • Poprawiono wpisy w słowniku GML,
 • Poprawiono edycję praw związanych,
 • Poprawiono obsługę słownika grup/podgrup dla udziałów,
 • Dodano dodatkową kontrolę danych przy eksporcie do GML.

Uaktualnienie do wersji 6.20:

 • Poprawiono eksport do ZSiN,
 • Naprawiono błąd polegający na niezapisywaniu się historii w osobach fizycznych.

Uaktualnienie do wersji 6.19:

 • Poprawiono podział działki,
 • Poprawiono funkcjonalność – informacja o śmierci dla okna osób fizycznych,
 • Dodano nowe pola przechowujące dane zgodne z rozporządzeniem (informacja o śmierci, działka objęta formą ochrony przyrody, czy budynek jest wiatą oraz czy budynek jest gotowy na szybki Internet).

Uaktualnienie do wersji 6.18:

 • Poprawiono eksport/import według nowego rozporządzenia (zgodny z ZSIN),
 • Poprawiono dokładność powierzchni budynków w interfejsie do EWMAPY,
 • Do wydruku z interfejsu dodano pełne dane osobowe,
 • Poprawiono błąd wydruków w EWOPIS związany z dużymi czcionkami systemowymi.

Uaktualnienie do wersji 6.17:

 • Poprawiono eksport danych do ZSIN,
 • Dodano nowy wzorzec zawiadomienia o zmianie z danych ewidencji gruntów i budynków - 19ZAWNrKanc.atx, należy go skopiować z katalogu Wzorce2 do katalogu Wzorce,
 • Zmieniono strukturę bazy danych, należy się zalogować jako użytkownik SYSDBA w celu zaktualizowania struktury,
 • Dostosowano zestawienia roczne do pisma Głównego Geodety Kraju o numerze KN-EGB.402.1.2016.1 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Uaktualnienie do wersji 6.16:

 • Poprawiono eksport danych do formatu GML zgodny ze schematami ZSIN oraz schematami z nowego rozporządzenia,
 • Dodano opcję przenoszenia opisu i adresatów wydruku do ewidencji wydruków,
 • Dodano w konfiguracji zmienną pozwalającą na ciągłe przepisywanie opisów i adresatów do ewidencji wydruków,
 • Dodano możliwość drukowania zwrotki i koperty (wzorce C1Koperta i C2Zwrotka należy przenieść z folderu Wzorce2 do katalogu Wzorce),
 • Usprawniono działanie modułu WEWOP.dll (WEWOP.dll z głównego folderu EWOPIS należy wkopiować do głównego katalogu programu EWMAPA),
 • Dodano opcję przepisującą wnioskodawcę zmiany jako twórcę dokumentu będącego podstawą zmiany,
 • Wyłączono okno z treścią wykonanych aktualizacji dla operacji wsadowych,
 • Umożliwiono swobodne modyfikowanie numeru PESEL dla użytkowników programu EWOPIS.

Uaktualnienie do wersji 6.15:

 • Poprawiono eksport danych do formatu GML zgodny ze schematami ZSIN,
 • Dodano do wypisów zmienną _podmiot_skrocony zawierającą imię i nazwisko władającego,
 • Dodano raport NR_ZAW_LOK_POMPRZYN uwzględniający zmiany pomieszczeń przynależnych do lokalu,
 • Dodano funkcjonalność poprawiającą generowanie identyfikatorów lokalnych do GML.

Uaktualnienie do wersji 6.14:

 • Dodano eksport danych do formatu GML zgodny ze schematami ZSIN.
 • Dodano opcję filtrowania budynków po KŚT.
 • Poprawiono eksport adresów do GML.
 • Dodano opcję tworzenia wykazu podmiotów dla wybranych działek z EWOPIS.
 • Usuwanie danych personalnych przy likwidacji użytkownika.

Uaktualnienie do wersji 6.13:

 • Poprawiono błąd wydruków zawiadomień dla opcji „Wszystkie przedmioty”.
 • Dodano kontrolę przenoszenia działek do jednostek między obrębami.

Uaktualnienie do wersji 6.12:

 • Poprawiono interfejs do komunikacji z programem EWMAPA.
 • Poprawiono eksport i import do formatu GML.
 • Poprawiono eksport do SWDE oraz import rejonów statystycznych z SWDE.
 • Dostosowano sposób obliczania sumy praw i władań wg nowego rozporządzenia.
 • Dodano opcję sumowania udziałów wg. rodzaju prawa/władania/uprawnienia.
 • Dodano do wydruków zawiadomień ze zmiany zmienne: inne funkcje budynku, uwagi do działek oraz KW dla budynków.
 • Dodano dopisywanie grup i podgrup rejestrowych przy edycji udziałów związanych.

Uaktualnienie do wersji 6.11:

 • Dodano opcję wsadowego eksportu do GML.
 • Poprawiono generowanie zestawień.
 • Dodano pole tekstowe przechowujące informację o pełnej nazwie rejestru dla instytucji.
 • Dodano opcję wyboru sposobu drukowania adresów znajdujących się w gminie.
 • Poprawiono mechanizm generowania listy osób otrzymujących zawiadomienia.
 • Dodano mechanizm korygowania wydruku sygnatur dokumentów w wypisach.

Uaktualnienie do wersji 6.10:

 • Dodano możliwość określenia wartości grup i podgrup rejestrowych ze słownika.
 • Poprawiono sposób wypisywania oraz generowanie listy osób otrzymujących zawiadomienia zmian.
 • Dodano opcję automatycznego zliczania pola powierzchni dla dzierżaw.
 • Poprawiono zliczanie eksportowanych do SWDE i GML podmiotów.
 • Wprowadzono aktualizację generowania zestawień gruntów.

Uaktualnienie do wersji 6.09:

 • Poprawiono błąd wydruków ewidencji i zawiadomień.

Uaktualnienie do wersji 6.08:

 • Dodano możliwość wyliczania grup i podgrup rejestrowych dla innych władających.
 • Poprawiono zestawienie gruntów generowane dla nowych użytków: Lzr i Tp.
 • Poprawiono wydruki zawiadomienia oraz dodano nowy wzorzec dla dzierżaw.
 • Poprawiono eksport dzierżaw GML i SWDE dla wybranych działek.
 • Uzupełniono formaty GML o unikalne identyfikatory dla części graficznej.
 • Poprawiono opcję filtrowania i odświeżania jednostek rejestrowych.

Uaktualnienie do wersji 6.07:

 • Poprawiono wyliczanie grup rejestrowych.
 • Poprawiono sposób wprowadzania ksiąg wieczystych.
 • Poprawiono opcję porównywania działek z programem EWMAPA.

Uaktualnienie do wersji 6.06:

 • Poprawiono import danych w formacie GML.
 • Dodano możliwość zarezerwowania aktualnych działek.
 • Obliczanie powierzchni dla dzierżawy.
 • Poprawiono obliczanie grup rejestrowych.
 • Poprawiono niektóre wzorce wydruków.

Uaktualnienie do wersji 6.05:

 • Dodano opcję importu danych w formacie GML.

Uaktualnienie do wersji 6.04:

 • Poprawiono aktualizację udziałów.
 • Poprawiono błąd polegający na złym dopisaniu prawa władania do udziału w gruncie podczas zmiany udziału w jednostce lokalowej.
 • Naprawiono błąd polegający na wpisywaniu do historii modyfikowanego udziału.
 • W eksporcie do SWDE umożliwiono eksport użytków zgodnych z nowym rozporządzeniem.

Uaktualnienie do wersji 6.03:

 • Poprawiono kontrolę zgodności użytków z nowym rozporządzeniem.
 • Poprawiono dopisywanie automatyczne udziału w gruncie dla jednostek lokalowych (przed wykonaniem tej operacji należy wpisać następujące zapytanie SQL w monitorze zapytań: update jedn_rej set UDZGR=null).
 • Lekko zmodyfikowano plik RWD.txt
 • Dodano kontrolę nowych numerów ksiąg wieczystych.
 • Dodano funkcję usuwania literki 'M' z udziału (Kontrola danych → Napraw dane).

Uaktualnienie do wersji 6.02:

 • Dodano raport o błędach przy konwersji bazy do nowej wersji.

Uaktualnienie do wersji 6.01:

 • Poprawiono błąd przy konwersji bazy dotyczący słowników statusów i słownika GML. Jeżeli słownik GML nie wyświetla się prawidłowo lub jest w nim mniej niż 299 pozycji, należy po dokonaniu aktualizacji programu otworzyć bazę jako SYSDBA (słownik zaktualizuje się automatycznie).

Uaktualnienie do wersji 6.00:

Nowa wersja oprogramowania EWOPIS 6 jest w pełni dostosowana do rozporządzenia MAC z 29 listopada 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Umożliwia ona automatyczne przejście do nowych struktur bazy, a tym samym wprowadzanie bieżących danych zgodnie z nowym rozporządzeniem, jedynie po ręcznej aktualizacji słownika "Rodzaj władania".

Przygotowaliśmy szereg funkcji kontrolnych, które po przejściu na nową wersję programu umożliwią dostosowanie istniejących danych do nowych przepisów.

Obejmują one:

 • Kontrolę jednostek, w których występuje rodzaj władania „Trwały zarząd lub zarząd”.
 • Kontrolę jednostek, w których występuje rodzaj władania „Ułamkowa część własności nie obciążona prawami wymienionymi w pkt 1.,2.,5.”.
 • Kontrolę budynków z jednostek budynkowych znajdujących się na działkach z różnych jednostek gruntowych.
 • Kontrolę budynków z jednostek gruntowych znajdujących się na działkach o innych jednostkach gruntowych.
 • Kontrolę budynków przypisanych do jednostek budynkowych, w których znajdują się lokale wyodrębnione.
 • Kontrolę jednostek lokalowych posiadających więcej niż jeden lokal.
 • Kontrolę użytków.
 • Kontrolę grup i podgrup rejestrowych.
 • Kontrolę poprawności wartości ułamków w udziałach.
 • Kontrolę udziałów jednostek lokalowych w nieruchomości wspólnej.

Ponadto:

 • opracowano moduł umożliwiający eksport danych do formatu GML,
 • rozszerzono współpracę z najnowszą wersją programu EWMAPA,
 • przystosowano wszystkie wzorce do wymogów zmienionego rozporządzenia (Poza dodaniem na wzorcach wszelkich niezbędnych pól stworzono moduł wydruku numerów jednostek związanych dla wypisów z kartotek, rejestrów budynków i lokali oraz moduł wydruku identyfikatora działek i budynków, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej dla lokalu, przy sporządzaniu wypisów zgodnych z nowym rozporządzeniem.),
 • umożliwiono wydruk raportów do formatu PDF.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 6.28 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 6
Wielkość: 9605609 B
Dodany: 2017-09-20
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 259 gości oraz 1 użytkownik.