Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


MIENIE 3 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 3.17:

 • Dołożono w opcji Wzory wydruków → Kartoteka zmienne, które umożliwiają w oparciu o dane z bazy EGiB (EWOPIS) pozyskanie:
  • EWOPIS PowZabBuNaDZ – sumy powierzchni zabudowy budynków na działce
  • EWOPIS PowUzBuNaDZ – sumy powierzchni użytkowej budynków na działce (jeśli istnieje w bazie EGiB)
  • EWOPIS PowUzLoWBuNaDZ – sumy powierzchni użytkowej wyodrębnionych lokali
  • ID_DZIALKI – identyfikatora działki ewidencyjnej.
  Uwaga: W przypadkach skrajnych, jeśli budynek w bazie EGiB jest powiązany z kilkoma działkami, wyżej opisane powierzchnie zostaną podane przy każdej działce.
 • Wykonano wzorzec zestawienia o nazwie ZEST_PLAN.RTF, który znajduje się w katalogu Wzorce, w oparciu o dane zawarte w bazie MIENIE, EWOPIS i UW. Wzorzec ten należy zapisać w każdej bazie MIENIA utworzonej dla gmin w powiecie.
 • Umożliwiono wykonanie zestawienia w pliku *.xlsx, zgodnie z instrukcją:
  • Dla każdej gminy w opcji Wydruki → Kartoteka po wybraniu wzorca należy nacisnąć przycisk "HTML" i podać nazwę i katalog, w którym ten plik ma zostać zapisany.
  • Plik taki można otworzyć w programie Excel i poddać dalszej obróbce (np. posortować wiersze według kolumny Księga wieczysta i uzyskać wykaz działek należących do jednej nieruchomości „w znaczeniu księgi wieczystej”, niekoniecznie Kodeksu cywilnego).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 3.16:

 • Poprawiono błąd dla baz FB3.

Uaktualnienie do wersji 3.15:

 • KZN - poprawiono 'polskie litery' w arkuszu dla kolumn: 6.1 – 6.4 i 13.

Uaktualnienie do wersji 3.14:


Uaktualnienie do wersji 3.13:

 • Poprawiono zgłoszone przez użytkowników błędy.

Uaktualnienie do wersji 3.12:

 • Pobieranie informacji o księdze wieczystej poprzez szynę ZSiN.

Uaktualnienie do wersji 3.11:

 • Poprawiono błąd pojawiający się po wciśnięciu przycisku Statystyka.

Uaktualnienie do wersji 3.10:

 • Wyeliminowano problemy wynikające z przejścia na wersję 3. Firebirda.

Uaktualnienie do wersji 3.09:

 • KZN - budynek pojawi się w zestawieniu jako odrębna pozycja, jeżeli ma KW,
 • KZN - dodano możliwość dopisania automatem adresu (nazwa obrębu jako miejscowość) działce, która nie ma adresu.

Uaktualnienie do wersji 3.08:

 • Poprawiono błąd przy podziale działki (EWOPIS 7),
 • W zestawieniu LKZN - ARKUSZ powierzchnie działek zapisywane są z czterema miejscami po przecinku, a lokale i budynki z dwoma.

Uaktualnienie do wersji 3.07:

 • To użytkownik decyduje, czy do zestawień KZN mają być wybrane wszystkie budynki.
 • Dodano możliwość podpięcia skańow pod operaty szacunkowe.
 • Zakładka KZN - wszystkie pola zesłownikowane, zawierają pełne opisy a nie skróty.
 • Zmiana wyświetlania pól użytkownika POLE3, POLE4.

Uaktualnienie do wersji 3.06:

 • Dodano możliwość połączenia plików 123456_7_KZN_WN.XML w plik 1234_KZN_WN.XML
 • Zmiana przenoszenia danych MPZP(5.1.1) /SUiKZP(5.2.2) z "oznaczenie terenu" na "ozn w MPZP/SUiKP" - "oznaczenie terenu".
 • Poprawiono błąd: Zestawienie - arkusz - trwały zarząd. Było Z a ma być Tz.
 • Poprawiono kolumnę 15.1 - gdy działka nie jest zabudowana zamiast "nie dotyczy" jest "nie".

Uaktualnienie do wersji 3.05:

 • Poprawiono zgłoszone przez użytkowników błędy.

Uaktualnienie do wersji 3.04:

 • Dodano możliwość tworzenia wydruku według schematu: wykazNieruchomosciObiektyEGiB.xsd. Schemat zakłada przedstawianie danych objętych wykazem w odniesieniu do poszczególnych obiektów EGiB (działki, budynki i lokale).
 • Dodano przy imporcie dwie opcje:
  • importuj współwłasność SP (gdy udział < 1),
  • importuj SP także gdy SP jest samoistnym posiadaczem.

Uaktualnienie do wersji 3.03:

 • Dodano możliwość tworzenia wydruku w formacie arkusza XML. Opcja: Plik → KZN → Wydruki → Wykaz nieruchomości – arkusz.
  Przed zrobieniem tego zestawienia, program sprawdza czy wszystkie ulice i miejscowości mają TERYT (mogły być w EWOPISie). Jeżeli ich nie ma, to program umożliwia ich nadanie.
  Dane te są zapisywane do plików TERYT_MSC.TXT i TERYT_ULC.TXT (TERYT dla gminy) w katalogu, w którym zainstalowany jest program MIENIE. Pliki te można modyfikować. Każdy rekord ma postać: TERYT<znak tabulacji>Miejscowość|Ulica.

Plik XML zgodny ze schematem opublikowanym na stronie: http://kzn.gov.pl zostanie udostępniony w kolejnej aktualizacji.


Uaktualnienie do wersji 3.02:

 • Dodano możliwość importu lokali.
 • Dodano możliwość importu działek wg okna "DZIAŁKI" (jeżeli to okno jest aktywne i pracuje w trybie "KARTOTEKA" to w chwili otwierania okna importu danych pojawi się nowa pozycja importu. Po wyborze tej pozycji będą importowane z EWOPISU tylko te działki, które są wyświetlone w oknie "DZIAŁKI").
 • Dodano możliwość przypisywania MPZP i Studium do odfiltrowanych działek.
 • Budynki, które są wyświetlane pogrubioną czcionką - będą wykazane w zestawieniu (są to budynki na działce, która jest w użytkowaniu wieczystym).

Uaktualnienie do wersji 3.01:

 • Dodano 2 pola Informacja o ograniczeniach oraz Informacja o pozwoleniach w zakładce "Nieruchomość 3".
 • Dodano 1 pole Inna podstawa w zakładce "Nieruchomość 2".
 • Dodano możliwość wyboru przy imporcie czy numery KW mają być brane z programu MIENIE czy EWOPIS.
 • Dodano możliwość importowania opisów planów do pola wskaźniki i parametry.

Uwaga! W pierwotnej instalacji programu (3.00) zabrakło pliku: Zip.dll, który po pobraniu należy wkopiować do katalogu w którym zainstalowano program MIENIE 3 (jest to niezbędne w celu przeprowadzenia aktualizacji).


Uaktualnienie do wersji 3.00:

 • Program MIENIE 2 w zależności od jego konfiguracji służył do:
  • ewidencjonowania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, gminnego zasobu nieruchomości oraz powiatowych czy wojewódzkich zasobów nieruchomości, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2010 nr 102 poz. 651, z późniejszymi zmianami),
  • ewidencjonowania nieruchomości SP lub jst oddanych w użytkowanie wieczyste (art. 23 ust. 1b),
  • tworzenia i aktualizacji "wykazów", o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2007 nr 191 poz. 1365).
 • Program MIENIE 3 dodatkowo służy do:
  • tworzenia i aktualizacji wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości (Dz.U. 2017 poz. 1764).
 • Wykazy KZN mogą być tworzone przez powiaty dotychczas nieprowadzące bazy obsługiwanej przez program MIENIE 2, ale muszą one posiadać bazę ewidencji gruntów i budynków (EGiB) obsługiwaną przez program EWOPIS i EWMAPA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 3.17 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: MIENIE 3
Wielkość: 2795395 B
Dodany: 2022-02-24
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 146 gości oraz 0 użytkowników.