Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


WINDYKACJA 5 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 5.06:

 • Rejestracja należności - po naciśnięciu nowego przycisku JPK otwiera się okno pozwalające wypełnić opcje dla JPK (grupę towarów i usług, procedurę podatkową, typ dokumentu oraz informację o korekcie).
 • Możliwość importu opcji dla JPK z programu umowy - wymaga programu Umowy w wersji 2.08
 • Możliwość przyporządkowania całego źródła danych do jednej grupy towarów i usług (zalecana w przypadku importu danych z użytkowania wieczystego i przekształcenia)
 • Zestawienia - Rejestr VAT - JPK - możliwość wygenerowania pliku JPK w wersji JPK_V7M/JPK_V7K (po zaznaczeniu opcji i wybraniu wzorca jpk_v7m)
 • Zestawienia - Rejestr VAT - Nowy - dodatkowe opcje wyboru - wg dat zapłaty, bez zaliczek, dokumenty wystawione przed określoną datą.
 • Wprowadzono nową opcję konfiguracyjną Dla korekt zawsze obliczaj VAT od każdej pozycji.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 5.05:

 • Wprowadzenie nowego rodzaju odsetek - odsetek od transakcji handlowych. W celu skorzystania z tej możliwości należy:
  • zdefiniować stawki odsetek - w opcji menu głównego Odsetki - stawki,
  • określić domyślne stawki dla źródła (Plik → Źródła danych do windykacji) - jeśli tego typu odsetki obowiązuja dla całego źródła,
  • alternatywnie - jeśli tego typu odsetki obowiązują dla niektórych należności - można przy każdej należności zmienić sposób obliczania odsetek na wskazany.
 • Wprowadzono możliwość definiowania nowych typów dokumentów - opcja Plik → Ustawienia, zakładka Dokumenty.
 • Poszerzono możliwość wykonywania zestawień o wszystkie rodzaje dokumentów, także nowo zdefiniowane.
 • Dodanie możliwości generowania zestawienia rejestru VAT za określony przedział dat wg dokumentów w zakresie dokumentów pozostałych do uregulowania.

Uaktualnienie do wersji 5.04:

 • Zamieszczenie dodatkowej informacji w okienku: Menu główne → Pomoc → Informacja o rodzaju przetwarzanych zbiorów danych osobowych → Zbiór Ewidencja Płatników; - nazwę zbioru można wyedytować, poprawiając plik daneos.txt w katalogu głównym programu Windykacja
 • Słownik osób:
  • dodano przycisk Historia. Po jego naciśnięciu widoczne są wszystkie poprzednie wersje rekordu osoby (wszystkie pola) wraz z informacją, kto dokonał wprowadzenia / edycji danych wraz z datą i godziną. Przycisk Raport – historia zmian osoby pozwoli wydrukować te informacje,
  • dodanie opcji Raport – przetwarzane dane osobowe,
  • dodano przycisk Anonimizuj. Po jego naciśnięciu wykonana jest anonimizacja danych osobowych, polegająca na wyczyszczeniu wszystkich pól z wyjątkiem Nazwa_1 (Imię i nazwisko bądź skrót nazwy). Zanonimizowane rekordy osób pokolorowane są na czerwono. W wypadku ustawienia się na rekordzie zanonimizowanym, przycisk przybiera nazwę Usuń, po jego naciśnięciu osoba jest usuwana z bazy.
 • Wprowadzenie opcji konfiguracyjnej: Menu główne → Plik → Ustawienia → Zakładka Daty – opcja Okres przechowywania danych osobowych.
 • Menu główne → Plik – dodanie nowej pozycji w menu – Sprawdzenie konieczności usunięcia danych. Po jej wybraniu, na podstawie określonego w konfiguracji okresu przechowywania danych osobowych, wykonana zostanie analiza, czy w bazie znajdują się dane, które należy usunąć. O konieczności usunięcia danych, lub jej braku, operator zostanie powiadomiony komunikatem. Na podstawie komunikatu, operator będzie musiał podjąć działania usuwające dane. Funkcje usuwające dane są już zaimplementowane w programie.
 • Menu główne → Rejestracja Przeksięgowań - dodanie przycisku Drukuj – wykonanie wydruku aktualnie podświetlonego przeksięgowania. Przykładowy wzorzec wydruku znajduje się w pliku: 1A504_wzor.atx
 • Menu główne → Zestawienia - dodano nowy raport - Płatnicy do anonimizacji.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 5.03:

 • Dostosowanie programu do współpracy z Użytkowaniem Wieczystym wersja 5 – zmiany dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

  W programie Windykacja, w opcji: Plik → Źródła danych do Windykacji należy założyć nowe źródło dla przekształcenia użytkowania wieczystego na własność. Źródło należy skojarzyć z bazą użytkowania wieczystego. W kolumnie Nr podźródła (kolumna ostatnia - dodana w tej wersji programu) należy wpisać cyfrę 1. Od tego momentu, do tego źródła można importować przypisy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego na własność. Dla dotychczasowego źródła użytkowania wieczystego nie trzeba wprowadzać żadnych poprawek (nr podźródła musi mieć wartość 0).

  Opcja nie działa dla wersji UW wcześniejszych niż 5!

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 5.02:

 • Dostosowanie programu do współpracy z serwerem Firebird 3.0.

Uaktualnienie do wersji 5.01:

 • Zestawienia - Rejestr VAT - JPK - możliwość wygenerowania pliku JPK w wersji 3 (po zaznaczeniu opcji i wybraniu wzorca jpk3).
 • Naliczanie odsetek - nowa opcja - naliczanie odsetek od pierwszego dnia roboczego po terminie płatności - od wybranego roku.
 • Import danych - Ładowanie należności i wpłat - nowa opcja - Ignorować błędy o nieistniejącym dokumencie korygowanym - jej zaznaczenie pozwala dokonać importu dokumentów korygujących w sytuacji, gdy z bazy windykacji usunięto dokument korygowany (dokument korygujący zostanie zaimportowany, nie zostanie wygenerowane przeksięgowanie).

 • Uaktualnienie do wersji 5.00:

  • Zestawienia - Rejestr VAT - dodano opcję generowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji sprzedaży VAT.
  • Upomnienia i tytuły wykonawcze:
   • dodano pole data odbioru oraz pole informacyjne o wygenerowanym do upomnienia tytule wykonawczym,
   • dodano zestawienie tytułów wykonawczych do wygenerowania po upływie 21 dni od daty odbioru upomnienia przez dłużnika, pod warunkiem, że nie wystawiono już tytułu wykonawczego dla danego upomnienia.

  Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 5.06 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: WINDYKACJA 5
Wielkość: 1076070 B
Dodany: 2021-04-16
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 142 gości oraz 2 użytkowników.