Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Powiązania międzysystemowe: OŚRODEK ↔ EWMAPA


Przejście OŚRODEK - EWMAPA (DOS i WINDOWS)

Współpraca systemu OŚRODEK z systemem EWMAPA

System OŚRODEK może współpracować zarówno z programem EWMAPA dla DOS, jak i z programem EWMAPA dla WINDOWS. Niektóre ustawienia i sposób współpracy są jednakowe dla obu systemów, inne natomiast działają różnie w zależności od wersji.

Aby system OŚRODEK mógł współpracować z EWMAPĄ należy:

 1. Wejść do modułu Konfiguracja, wybrać opcję System EWMAPA
 2. Po wejściu do tej opcji ekran przedstawia się następująco:

  --------------------------------------------------------------------------------
  --|====================  Konfiguracja systemu EWMAPA  =====================|--
  --|                                     |--
  --|   Nr gminy - Kod obrębu - Nazwa obiektu                |--
  --|==========================================================================|--
  --|   47119  |   1   | Obręby 1-3                  |--
  --|   47119  |   2   | Obręby 1-3                  |--
  --|   47119  |   3   | Obręby 1-3                  |--
  --|   47119  |   4   | Obręb 4                   |--
  --|   47119  |   5   | Reszta miasta                |--
  --|   47119  |   6   | Reszta miasta                |--
  --|   47119  |   7   | Reszta miasta                |--
  --|--------------------------------------------------------------------------|--
  --|   -----    ----                          |--
  --|==========================================================================|--
  --|   Gmina: KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI                     |--
  --|   Obręb: K-01                             |--
  --| ścieżka 1: h:\ewmapa\pabian\p15                     |--
  --| ścieżka 2: h:\ewmapa\pabian\p15\kont_p15                |--
  --|============ <F8>-modyfikacja = <F9>-dopisywanie = <Del> -usuwanie =======|--
  --------------------------------------------------------------------------------

  Komputer wyświetla teraz listę obrębów ze wszystkich gmin, zdefiniowanych w systemie.

  Dla każdego obrębu należy podać nazwę bazy danych EWMAPY, w której znajdują się działki z tego obrębu. Po naciśnięciu <F8> lub <F9> komputer umożliwi edycję pola Nazwa obiektu. Można wpisać zdefiniowaną wcześniej nazwę, lub przy pomocy <F2> wejść do słownika baz danych EWMAPY (uwaga - jest to słownik wewnętrzny systemu OŚRODEK). W słowniku tym należy określić nazwę bazy (musi ona być zgodna z nazwą bazy, jaką posługuje się system EWMAPA) oraz 2 ścieżki dostępu do danych:

  ścieżka 1 - informuje system OŚRODEK gdzie znajdują się dane z EWMAPY dotyczące działek,
  ścieżka 2 - informuje system OŚRODEK gdzie znajdują się dane z EWMAPY dotyczące użytków.

  W jednej bazie danych EWMAPY mogą znajdować się działki z jednego, lub kilku obrębów. Niedopuszczalne jest, aby działki z jednego obrębu znajdowały się w kilku bazach danych EWMAPY.

  Ten punkt muszą wykonać użytkownicy obu wersji EWMAPY - DOS-wej i pod Windows.

  UWAGA !

  • Przy konfiguracji OŚRODKA z EWMAPĄ dla DOS najważniejszą rolę odgrywają scieżki dojścia do danych EWMAPY, nazwa bazy ma znaczenie informacyjne (wyświetlana jest w nagłówku programu EWMAPA).
  • Przy konfiguracji OŚRODKA z EWMAPĄ dla WINDOWS interpre style="width: 450px;"towana jest tylko nazwa bazy EWMAPY, ścieżki dojścia do danych są ignorowane.
 3. Należy zwrócić uwagę na Moduł Konfiguracja - opcja Lokalizacja plików, pole Program Ewmapa

  Użytkownicy systemu EWMAPA dla DOS powinni podać ścieżkę dostępu do programu mapa1.exe (tzw. EWMAPA-VIEW).

  Użytkownicy systemu EWMAPA dla Windows powinni zapamiętać ścieżkę dostępu, gdyż w tym katalogu utworzony zostanie zbiór ewmapa.str służący do wsadowego sterowania EWMAPĄ.

  Po wykonaniu powyższych punktów system OŚRODEK gotowy jest do współpracy z systemem EWMAPA.


  Konfiguracja EWMAPY (Windows)

  Wybierać kolejno opcje: Baza → Konfiguracja → Wyświetlanie → Sterowanie wsadowe.

  Sterowanie wsadowe polega na określeniu plików, które będą sterowały wsadowym przetwarzaniem. EWMAPA po uruchomieniu opcji sterowania wsadowego (menu Baza), cyklicznie kontroluje wszystkie pliki do sterowania wsadowego, i jeżeli stwierdzi, że nastąpiło uaktualnienie któregoś, dokona odczytu działek na jego podstawie.

  W naszym przypadku w polu tekstowym Sterowanie wsadowe należy dodać nazwę pliku komunikacyjnego, tworzonego przez system OŚRODEK. Plik ten jest tworzony w katalogu określonym w module Konfiguracja → opcja Lokalizacja plików, pole Program Ewmapa, a jego nazwa ma postać: ewmapa.str.

  Innymi parametrami konfiguracyjnymi są:

  • Pokazuj działki sąsiednie - opcja określa, czy podczas wsadowego sterowania wybór działki ma pociągać za sobą wybór działek sąsiednich.
  • Aktywacja EWMAPY - opcja określa, czy po stwierdzeniu obecności nowego pliku sterującego ma następować aktywacja programu (przeniesienie na pierwszy plan) - wskazane jest uaktywnienie tej opcji.
  • Zaznaczaj wybierane działki - opcja określa, czy po wyborze działek mają one być zaznaczone markerem, czy nie.
  • Usuwaj zawartość mapy przed odczytem - opcja określa, czy przed odczytem pliku wsadowego ma nastąpić usunięcie poprzednio załadowanej treści (warstw, rastrów i szrafur; działki są zawsze usuwane).
  • Włącz sterowanie wsadowe przy uruchamianiu EWMAPY - wymusza przejście w tryb sterowania wsadowego natychmiast po uruchomieniu programu
   Jeżeli opcja nie zostanie zaznaczona należy pamiętać o ustawieniu sterowania wsadowego (menu Baza opcja Sterowanie wsadowe), dopiero wówczas EWMAPA przestawia się w tryb automatycznego otwierania okien i odczytu informacji.

  UWAGA !

  • Wizualizacja działek z OŚRODKA jest możliwa tylko wtedy, gdy system EWMAPA jest uruchomiony w trybie sterowania wsadowego. Należy w tym celu uruchomić EWMAP-ę oraz wybrać kolejno opcje: Baza → Sterowanie wsadowe (nie trzeba odczytywać żadnej bazy danych) lub na stałe uaktywnić opcję Baza → Konfiguracja → Wyświetlanie → Sterowanie wsadowe → Włącz sterowanie wsadowe przy uruchamianiu EWMAPY.
 4. Wizualizacja działek z systemu OŚRODEK
 5. W module Księga Ewidencji Robót Geodezyjnych dostępna jest funkcja Odpowiedzi (Obsługa wykonawcy). Po naciśnięciu klawisza <F6> na ekranie pojawia się menu, złożone z czterech możliwości: Wyrysy, Wytyczne, Bank Osnów, Plik wymiany. Jeśli określono zakres roboty przy pomocy działek, można zwizualizować na ekranie wskazane działki, wraz z działkami sąsiadującymi.

  Jeśli mamy bazę działek w programie EWMAPA dla DOS wybieramy opcję Wyrysy. Następuje wyjście z programu OŚRODEK i poprzez zbiór uruchomieniowy o.bat wejście do programu EWMAPA VIEW (w zbiorze o.bat musi być prawidłowo wywoływany program ewmapa view). Po obejrzeniu działek, oraz ewentualnych innych działaniach w programie EWMAPA VIEW, wychodzimy z tego programu, wracając do systemu OŚRODEK, do tego miejsca, z którego wizualizowaliśmy działki.

  Znacznie ciekawiej wygląda współpraca z EWMAPĄ dla Windows. Poprzez wybranie opcji Plik wymiany generujemy zbiór ewmapa.str służący do wsadowego sterowania EWMAPĄ. Jeśli w tle działa program EWMAPA dla Windows z uaktywnioną opcją sterowania wsadowego wskazującą na ten plik, po jego wykreowaniu EWMAPA przejmuje sterowanie (spychając na plan dalszy system OŚRODEK) i dokonuje wizualizacji przekazanych w pliku działek, zgodnie z ustawieniami sterowania wsadowego. Powrót do systemu OŚRODEK jest możliwy w dowolnym momencie w sposób typowy dla systemu Windows (np. Alt-Tab lub kliknięcie na pasku zadań).

  Na wolniejszych komputerach wskazane jest ustawienie opcji wstrzymywania w tle systemu OŚRODEK we właściwościach dla tego programu.


Wyszukiwanie robót poprzez EWMAPĘ

Inną, mało znaną funkcją systemu OŚRODEK jest możliwość wybrania robót poprzez wskazanie działek w EWMAPIE. W tym celu należy zdefiniować interfejs pytający do działek w programie EWMAPA. Głównym zadaniem tego interfejsu jest stworzenie listy działek i przesłanie jej do wskazanego katalogu. Najprostszy z możliwych interfejsów zapre style="width: 450px;"zentowano poniżej. Jest to plik wsadowy (batch) o dowolnej nazwie np. zew.bat i zawartości:

echo %2 >e:\kielce\ewmapa.vie\nazwa
copy e:\kielce\ewmapa.vie\nazwa +%1 e:\kielce\ewmapa.vie\link.txt
erase %1

Interfejs ten tworzy plik link.txt w katalogu Program Ewmapa systemu OŚRODEK (tutaj: e:\kielce\ewmapa.vie). Pierwsza linia tego pliku to nazwa bazy danych, zaś pozostałe - standardowe pytanie o działki.

Jeśli teraz w katalogu SYSTEM systemu OŚRODEK umieścimy plik wsadowy o nazwie stdwe.bat i zawartości:

@echo off
copy e:\kielce\ewmapa.vie\link.txt e:\kielce\system\%1 >nul

możemy wyszukiwać w systemie OŚRODEK roboty odbywające się na konkretnych działkach. W tym celu w systemie EWMAPA przy pomocy zdefiniowanego interfejsu wskazujemy interesujące nas działki, po czym uruchamiamy interfejs. Następnie przechodzimy do systemu OŚRODEK i w module KERG wybieramy opcję przeszukiwanie <F7> - wg pliku wymiany. Komputer wyświetla listę robót, odbywających się na wskazanych działkach. Poprzez wskazanie dowolnego elementu listy, przechodzimy do wybranej roboty.


Możliwość wyboru operatów ewidencyjnych przez działki sąsiednie (EWMAPA dla DOS)

W systemie OŚRODEK v. 4.0 w module Operaty do celów prawnych pojawiła się możliwość wyboru operatów przez działki sąsiednie. W tym celu należy wybrać opcję przeszukiwanie <F7> wg działki. Po znalezieniu interesującej nas działki należy nacisnąć klawisz <F5>. Na ekranie pojawi się lista działek sąsiednich:

|=======================  Operaty dla celów prawnych  =======================|
|GMINA : GDAŃSK             OBRĘB : Osowa             |
|                              wg działki    |
|======================================||======================================|
| licznik  | mianownik | nr_arkusza ||    Operat do celów prawnych    |
|------------|------------|------------||--------------------------------------|
|    2  |    1  |   0   ||    4016-392/1          |
|=======  Działki sąsiednie:  =======||    4016-40/1969         |
|   58  |    0  |   0   ||                   |
|   161  |    0  |   0   ||                   |
|   163  |    0  |   0   ||                   |
|   164  |    0  |   0   ||                   |
|   192  |    0  |   0   ||                   |
|   194  |    0  |   0   ||                   |
|                   ||                   |
|======================================||                   |
|======================================||======================================|
| Asortyment   : Podział                           |
| Uwagi     :                               |
| Cechy operatów :                               |
| Data wypożycz. : 99.11.23         Planowana data zwrotu : 99.12.03 |
|                                       |
| Wypożyczony  : Telekomunikacja polska, 80-802 GDAŃSK Gdańsk        |
|         3 Maja 14                          |
|============================================================ F6-drukuj =======|

Aktywnym okienkiem jest okno z działkami sąsiednimi. Poruszając się po nim, w oknie operat do celów prawnych widzimy operaty związane z daną działką. Naciśnięcie klawisza <F6> pozwoli na wydrukowanie listy operatów związanych z wybraną działką, oraz działkami sąsiednimi. Naciśnięcie klawisza <Enter> pozwoli przejść do wybranej dzialki sąsiedniej.

Szczegóły techniczne

Wybór działki sąsiedniej realizowany jest poprzez program sasiad.exe z bazy działek EWMAPY dla DOS. Po naciśnięciu <F5> na działce, system OŚRODEK wykonuje plik sad.bat znajdujący się w katalogu SYSTEM systemu OŚRODEK. Jako parametr wejściowy przekazywana jest nazwa pliku z odpowiedzią. Plik pytania nazywa się sasied.str i zawiera oraz ścieżką dostępu do bazy EWMAPY oraz listę działek. W pliku sad.bat znajduje się wywołanie programu interfejsowego sasiad.exe, generujący plik z odpowiedzią. Przykładowy wygląd pliku sad.bat:

@echo off
sasiad
copy result.txt %1 >nul

Dla takiego pliku wsadowego, w katalogu SYSTEM powinien się znajdować plik sasiad.exe. Ścieżki dostępu do bazy działek EWMAPY powinny być określone w module Konfiguracja, opcji System EWMAPA, dla każdego obrębu w każdej gminie, z których mamy zamiar korzystać.

W wypadku przejścia na wersję Ewmapy dla Windows należy wymienić program sasiad.exe, reszta komunikacji pozostanie bez zmian.


Podłączenie w EWMAPIE interfejsu do OŚRODKA

Interfejs pytający o operaty (EWMAPA DOS & WINDOWS - wszystkie wersje)

W programie EWMAPA (opcja Baza → Konfiguracja → Interfejsy → Interfejsy pytające) istnieje możliwość podłączenia interfejsu pytającego do systemu OŚRODEK.

Interfejs ten to oper_int.exe zwraca on informację o numerach operatów, w których występuje numer działki o którą zapytujemy.

Interfejs działa przy poprawnie skonfigurowanym pliku oper_inf.dan, w którym:

 • Pierwsza linia zawiera numer statystyczny województwa i gminy.
 • Linia druga zawiera ścieżkę dojścia do danych obrębowych systemu OSRODEK (znajdują się one w podkartotece ROBOTY);
 • Linia trzecia zawiera ścieżkę dojścia do danych opisujących działki systemu OSRODEK (znajdują się one w podkartotece ROBOTY);
 • Linia czwarta określa ścieżkę dojścia do danych o operatach (znajdują się one w podkartotece OPER.EW).

Przykładowa zawartość pliku oper_inf.dan:

85121
c:\brzesko\osrodek\roboty
c:\brzesko\osrodek\roboty
c:\brzesko\osrodek\oper.ew

Plik ten powinien się znajdować w każdej kartotece z działkami systemu EWMAPA.


Interfejs Info o operacie (EWMAPA DOS & WINDOWS 1, 2)

Kolejny interfejs dostępny jest w oknie rezerwacji punktów granicznych. Pozwala on uzyskać informacje na temat wybranego KERG-u, dla którego założona jest rezerwacja.

Interfejs ten to kerg_int.dll. Program interfejsu należy wkopiować do kartoteki z programem MAPA1.EXE (wersja dla DOS) lub EWMAPA.EXE (wersja dla WINDOWS 1 lub 2).

Interfejs działa przy poprawnie skonfigurowanym pliku kerg_inf.dan, w którym:

 • Linia pierwsza zawiera ścieżkę dojścia do danych o robocie systemu OŚRODEK (znajdują się one w podkartotece ROBOTY);
 • Linia druga zawiera ścieżkę dojścia do danych opisujących KERGi systemu OŚRODEK (znajdują się one w podkartotece KERG);
 • Linia trzecia określa ścieżkę dojścia do danych o osobach (znajdują się one w podkartotece OSOBY).

Przykładowa zawartość pliku kerg_inf.dan:

c:\miechow\osrodek\roboty
c:\miechow\osrodek\kerg
c:\miechow\osrodek\osoby

Plik ten powinien się znajdować w każdej kartotece z działkami systemu EWMAPA.


Kontrola wprowadzanych numerów KERG i operatów (EWMAPA 3)

W konfiguracji programu EWMAPA (od wersji 3) można określić, czy ma następować kontrola wprowadzanych numerów KERG i operatów (podczas zakładania rezerwacji punktów i przypisania numeru operatu nowym elementom). Kontrola jest możliwa, jeżeli poprawnie skonfigurowano plik osrodek.dan.

Kontrola może być przeprowadzona na trzy sposoby:

 • bez kontroli,
 • sprawdzenie, a w przypadku braku odpowiedniego numeru żądanie potwierdzenia,
 • kontrola ścisła - brak możliwości wprowadzenia do EWMAPY numeru operatu lub KERG-u, którego brak w systemie OŚRODEK.

W EWMAPIE przy opcjach Informacja o punkcie oraz Informacja o działce można znaleźć przycisk Info o operacie (oczywiście tylko wtedy, kiedy operaty są prawidłowo skonfigurowane i element o który pytamy posiada podstawę zmiany). Przy jego pomocy istnieje możliwość pobrania informacji o operacie zarówno z wewnętrznej bazy EWMAPY, jak również z bazy systemu OŚRODEK. W tym drugim przypadku dane są pobierane poprzez specjalny interfejs: osrodek.dll.
Za pomocą tego samego interfejsu następuje pobranie danych o podświetlonym KERG-u z baz systemu OŚRODEK (w opcji rezerawcji punktów).

Interfejs: osrodek.dll powinien się znajdować w tej samej kartotece co EWMAPA.EXE. Program interfejsu korzysta także z pliku konfiguracyjnego osrodek.dan, który zawiera informacje o ścieżce dojścia do danych systemu OŚRODEK i innych parametrach tego systemu. Plik ten powinien się znajdować w kartotece z działkami.

Format pliku:

[Konfiguracja]
lokalizacja=<ścieżka dojścia do kartoteki SYSTEM programu OŚRODEK>
standard=<Standard polskich liter: Mazovia lub Latin>
jednostka ewidencyjna=<numer jednostki ewidencyjnej>

Przykładowa zawartość pliku osrodek.dan:

[Konfiguracja]
lokalizacja=h:\ruda\osr_siec\system
Standard=Mazovia
Jednostka ewidencyjna=365

OŚRODEK WINDOWS - EWMAPA WINDOWS

Program OŚRODEK dla Windows jest ściśle zintegrowany z programem EWMAPA co pozwala na łatwe przechodzenie z jednego systemu do drugiego. Aby było możliwe przejście z EWMAPY do OŚRODKA należy przede wszystkim skopiować plik OSRODEK.DLL do katalogu EWMAPY, zastępując plik 'osrodek.dll' przeznaczony dla OSRODKA w wersji DOS. Plik OSRODEK.DLL dla wersji windows jest dostarczany na płycie CD wraz z systemem Ośrodek dla Windows.

Przy pierwszym przejściu z EWMAPY do Ośrodka Windows nastąpi zapis parametrów konfiguracyjnych do pliku 'Osrwin.dan', który zostanie utworzony w katalogu bazy EWMAPY. Plik ten zawiera 2 parametry : lokalizację systemu Ośrodek i numer jednostki ewidencyjnej (gminy). Jest to plik tekstowy, który można edytować lub usunąć . Daje to możliwość zmiany tych 2 parametrów albo ponownej konfiguracji i utworzenia tego pliku. W trakcie konfiguracji wyświetlane są dwa okna. Pierwsze pojawia się okno dialogowe pozwalające wskazać dysk i katalog w którym znajduje się plik 'osrodek.exe'. Wybranie katalogu w którym nie ma pliku 'osrodek.exe' powoduje że przycisk 'Wybierz' nie wykonuje dalszych akcji - i konfiguracja nie zostaje zakończona poprawnie - nie powstanie plik 'osrwin.dan'. Druga formatka, korzystając z już zlokalizowanej bazy Ośrodka wyświetla rozwijaną listę gmin, z której należy wybrać domyślną gminę dla operatów ewidencyjnych.

Oznaczenia dotyczące dostępności poszczególnych funkcji w kolejnych wersjach 'Osrodek.dll'

[v1] - funkcja występuje w wersji z dnia 18.04.2001, rozmiar pliku   71 168 [B]
[v2] - funkcja występuje w wersji z dnia 04.09.2001, rozmiar pliku 329 728 [B]

Po dokonaniu konfiguracji dostępne są następujące funkcje korzystające z danych zapisanych w bazach Ośrodka:

 1. dla OPERATÓW (wejście z EWMAPY : Mapa → Operaty → Info) pre style="width: 450px;"zentowane są:
  • dane dotyczące asortymentu, cechy, osoby wypożyczającej i kergu związanego z operatem [v1]
  • informacje dotyczące zeskanowanych dokumentów w systemie Ośrodek [v2]
 2. dla KERGÓW (wejście z EWMAPY : Punkty → Rezerwacja Punktów → 'i') pre style="width: 450px;"zentowane są:
  • dane o wykonawcy, zleceniodawcy, daty związane z rozpoczęciem i zakończeniem roboty, położenie i opis [v1]
  • wytyczne przechowywane w bazie systemu Ośrodek [v2]
 3. dla DZIAŁEK (wejście z EWMAPY : wskazanie działki(ek) i uruchomienie programu interfejsu 'Kergi,operaty-informacje') na ekranie pojawia się :
  • lista kergów, operatów zwykłych i historycznych dotyczących danej działki [v2]
  • dokumentów powiązanych z działką poprzez operat [v2]

Jeśli dla operatów istnieją zeskanowane dokumenty są one zgrupowane na liście i można przejść do ich oglądania bezpośrednio, bez konieczności wchodzenia do operatu. Udostępniono także wydruk wszystkich zgromadzonych o działce danych w postaci raportu. Do kergów i operatów widocznych w postaci list, można również przejść - wyświetlane są te same okienka które omówiono w punktach 1 i 2.


Zobacz też: Powiązania międzysystemowe: EWOPIS ↔ EWMAPA

Odwiedza nas 121 gości oraz 1 użytkownik.