Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


Katowice, dn. 31 stycznia 2000 r.

GB-106/2000

Szanowni Użytkownicy EWMAPY
i tworzonego w oparciu o nią
Systemu Informacji o Terenie

Mamy zaszczyt powiadomić Państwa o wprowadzeniu do sprzedaży nowej, trzeciej wersji EWMAPY dla Windows 95/98/NT.

Jesteśmy przekonani, iż wprowadzone nowości i udoskonalenia zezwolą Państwu:

- na założenie w krótkim czasie niewielkimi nakładami środków, w pełni wartościowego SIT, umożliwiającego bieżące i kryzysowe zarządzanie gminą, miastem czy powiatem,

- oraz na wykonywanie numerycznych pomiarów uzupełniających utrzymujących SIT w stanie aktualnym.

Na uwagę zasługują zwłaszcza barwny raster z precyzyjną możliwością wpasowania istniejących zdjęć lotniczych oraz technologia powiązania rastrów mapy ewidencyjnej z częścią opisową ewidencji gruntów poprzez warstwę numerów działek, zezwalającą, przy dobrej organizacji, na pełne zinformatyzowanie podstawy SIT, np. dla powiatu w okresie kilkunastu miesięcy, przy wydatkach możliwych do pokrycia ze środków FGZGiK.

Wiele opcji programu, w tym wyżej wspomniane, powstało w wyniku ścisłych kontaktów z Użytkownikami, którzy szczególnie na te aspekty zwracali uwagę, i którzy wyznaczają na bieżąco kierunki rozwoju naszych produktów.

Oprócz nowej wersji programu EWMAPA dostępne są także nowe programy interfejsowe:

METRYKA - program do metrykalizacji ulic,

WINPLAN - program do zakładania i prowadzenia części opisowej planu zagospodarowania przestrzennego,

ODBC - uniwersalny interfejs do różnych baz danych Access, Oracle, Informix itd. Interfejs ODBC w wersji demonstracyjnej jest dostarczany wraz z programem EWMAPA.

Polecamy naszą stronę internetową: https://geobid.pl, na której znajdują się:

Z poważaniem
Dyrektor PPU GEOBID
(-) Weronika Borys

Nowe elementy EWMAPY

Program EWMAPA w wersji 3 wnosi wiele nowych opcji i udoskonaleń.

Główne nowości w stosunku do wersji 2

Barwne rastry; precyzyjne ich wpasowanie i edycja

Jedną z bardziej istotnych nowości jest możliwość obsługi przez program EWMAPA barwnych rastrów. Barwne rastry będą mogły być przechowywane w trybie 256 kolorów, co umożliwi określenie kolorów przezroczystych (podobnie jak dla rastra monochromatycznego) oraz pełnych kolorów. Raster 256-kolorowy, szczególnie nadaje się do przechowywania zeskanowanej barwnej mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i mapy topograficznej. Raster pełnokolorowy idealnie nadaje się do przechowywania zdjęć lotniczych. Nowy format rastra obsługuje także rastry monochromatyczne.

Oprócz nowych formatów rastra dodano także nowe metody wpasowania. Na szczególną uwagę zasługuje metoda wpasowania afinicznego.

Zupełną nowością jest możliwość wpasowania zdjęć lotniczych - zezwalająca na tworzenie kartometrycznego ortofotogramu*. Istnieją dwa typy takiego wpasowania - przybliżony (bez współrzędnych wysokościowych i numerycznego modelu terenu) oraz pełny (wymagane są wówczas wartości X,Y,H każdego punktu dostosowania oraz numeryczny model terenu utworzony np. przy wykorzystaniu opcji interpolacji warstwic).

Nowe rastry (monochromatyczne i kolorowe) mogą być edytowane i przycinane już po wpasowaniu.

Podkreślenia wymaga możliwość wykorzystania rastra wysokościowego do zarządzania kryzysowego. Jednym z ważniejszych problemów, który pojawił się podczas ostatnich powodzi, była ocena granic obszaru zagrożonego zalaniem oraz głębokości zalania. Nowy typ rastra wysokościowego (mapa fizyczna terenu) umożliwia szybkie i dokładne określenie ewentualnych skutków wylewu, co w połączeniu z informacjami o działkach i znajdujących się na nich budynkach, o ich właścicielach oraz o podziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu, informacjami znajdującymi się w SIT opartym o mapę numeryczną, umożliwia podejmowanie trafnych i optymalnych decyzji ratowniczych. Ten typ rastra nadaje się także do analiz zanieczyszczenia terenu, zniekształceń powstałych na wskutek eksploatacji górniczej, innych analiz fizjograficznych, inżynierskich, ubezpieczeniowych itp.

Zobacz też


System ewidencji gruntów i budynków oparty o mapę rastrową

Utworzenie w EWMAPIE specjalnej warstwy dla numerów działek, przy wykorzystaniu technologii ścieralnego (zdatnego do aktualizacji) rastra, umożliwia połączenie interfejsem części opisowej ewidencji gruntów z zeskanowanym obrazem istniejących map ewidencyjnych. Łącznikiem jest wyniesiony na odrębną warstwę numer działki. Uzyskany rastrowy obraz mapy ewidencyjnej nadaje się do wnoszenia pomiarów uzupełniających w postaci wektorowej z możliwością wytarcia obrazu rastrowego w miejscu wniesienia pomiaru uzupełniającego.

Oznacza to, że przy zachowaniu technologii wnoszenia pomiarów uzupełniających, podobnej do mapy tradycyjnej, uzyskuje się przejście na zinformatyzowaną postać mapy w trybie ciągłym, dysponując przez cały czas możliwością wykonywania wyrysów, odrysów i odpisów z operatu ewidencyjnego oraz dysponując pełną graficzną ilustracją części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

Zobacz też


Zintegrowanie EWMAPY z systemem OŚRODEK

Przejęcie przez EWMAPĘ dla Windows 95/98/NT prawie wszystkich funkcji podstawowych SIT doprowadziło do integracji z systemem OŚRODEK. W EWMAPIE 3 funkcje integrujące obejmują:

 • kontrolę wprowadzanego numeru KERG (podczas rezerwacji numerów punktów),
 • kontrolę wprowadzonego operatu,
 • wyświetlenie w trybie pracy z EWMAPĄ danych zawartych w KERG-u,
 • wyświetlenie informacji o operacie i robocie, w trakcie której powstał określony obiekt.

Interpolacja warstwic

W wersji EWMAPY dla DOS i WINDOWS dostępny był program do automatycznej interpolacji warstwic. Obecnie program ten został przeniesiony na platformę WINDOWS i dodatkowo ściślej zintegrowany z programem EWMAPA. Program ten służy także do przygotowywania (na podstawie pikiet) numerycznego modelu terenu dla ortofotogramów i rastrów wysokościowych.

Nowością modułu do interpolacji warstwic jest opcja importu odcinków opisanych w przestrzeni trójwymiarowej. Różnica pomiędzy tymi odcinkami a pikietami polega na tym, że podczas rozpinania siatki trójkątów, wprowadzone linie nie mogą być usunięte. Ułatwia to interpolację w pobliżu miejsc o dużym nachyleniu - wały, skarpy.


Szrafury "od ręki"

Szrafury są elementem systemu wykorzystywanym, między innymi do poprawy prezentacji danych. W wersji 2.0 szrafurowane mogą być działki, kontury lub obiekty powierzchniowe. W wersji 3.0 programu, szrafury mogą powstawać także "od ręki" - poprzez wskazanie zamkniętego obszaru lub z markera powierzchniowego.


Pozostałe zmiany to:
 1. Określenie strefy odwzorowawczej dla każdej bazy.
 2. Opcja wsadowej zamiany parametrów punktu (cechy, stabilizacji, współrzędnych).
 3. Podział działki - usunięcie starego numeru i wstawienie serii nowych.
 4. Zrzut na warstwy punktów granicznych, także punktów stabilizowanych.
 5. Aktywacja warstwy przez kliknięcie (bez konieczności wywoływania eksploratora).
 6. Zmiany w blokach:
  • konstrukcja bloku na podstawie filtru,
  • konstrukcja bloku na podstawie markera powierzchniowego,
  • konstrukcja bloku jako powierzchni.
 7. Pobieranie i zanumerowanie punktów w bloku.
 8. Eksport pikiet w formacie <X> <Y> <tekst>
 9. Eksport tekstów z działkami, na których leżą - analiza położenia tekstów względem działek.
 10. Konfiguracja obiektów wewnątrz programu EWMAPA.
 11. Obsługa digitizera.
 12. Transformacja warstw i działek do innego układu współrzędnych (transformacja afiniczna).
 13. Automatyczne wymiarowanie (wkreślanie czołówek).
 14. Przesuwanie węzła (modyfikacja punktu wspólnego elementów położonych na warstwach).
 15. Nowe generatory: taras i schody (według najnowszej K1).
 16. Możliwość umieszczenia plików EWMAPA.INI i BAZA.INI na dysku sieciowym.
 17. Wizualny kreator menu widoczności i aktywności.
 18. Odczyt rastra TIFF G3 i G4.
 19. Tymczasowe rozmieszczenie numerów działek i konturów przed wydrukiem (możliwość powielenia numerów).

* Opcja wpasowania ortofotograficznego jest płatna osobno - patrz cennik.

Odwiedza nas 310 gości oraz 1 użytkownik.