Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


DZIERŻAWY 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.23:

 • Umożliwiono ręczne wprowadzanie wartości brutto w kosztorysach oraz w okienku głównym dzierżawy. Po włączeniu opcji Możliwość poprawiania VAT (menu Plik | Ustawienia, zakładka VAT) użytkownik może zmodyfikować wartość brutto obliczoną przez komputer. Opcja powstała w celu umożliwienia rejestracji dokumentów powstałych poza programem, gdzie VAT liczony był ręcznie i na skutek zaokrągleń wynik końcowy odbiegał o grosze od obliczeń proponowanych przez komputer. Opcji tej należy używać wyjątkowo.

 • Poszerzono funkcję eksportującą dane do Windykacji w celu umożliwienia importu nowych przypisów za okres - obok nadal istniejącej możliwości importu wszystkich nowych przypisów (opcja wymaga Windykacji w wersji conajmniej 2.11).

 • Wprowadzono mechanizm generowania faktur korygujących w oparciu o kosztorys. Zmieniono w tym celu działanie przycisku Aktualizuj - otwiera się teraz menu umożliwiające wybór pomiędzy opcjami:

  • Kopia zwykła - aktualizacja w wersji dotychczasowej,

  • Kopia dla korekty - aktualizacja generująca kosztorys dla faktury korygującej

  Szczegółowy sposób generowania korekt znajduje się w zaktualizowanej instrukcji obsługi programu.
  W celu wydrukowania faktury należy przekopiować jej wzorzec (12korygujaca.atx) z katalogu WZORCE_N do WZORCE

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.22:

 • Rozbudowano zestawienie Rejestr vat dodając możliwość założenia filtru na cel dzierżawy.

 • Umożliwiono wyszukiwanie dzierżaw po sygnaturze dokumentu.

 • Umożliwiono wyszukiwanie osób po adresie oraz po fragmencie nazwy i NIP-u.


Uaktualnienie do wersji 1.21:

 • Poszerzono możliwości monitora zapytań o rozbudowaną obsługę parametrów oraz eksport do formatu HTML.

 • Rozbudowano zestawienie Wydruk dzierżaw. Plik ze wzorcem 11tabelka.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE.


Uaktualnienie do wersji 1.20:

 • Zmodyfikowano procedurę eksportującą rejestr VAT do Windykacji należności (daje bardziej szczegółowe dane).

 • Umożliwiono modyfikację kosztorysu niezgodnego z czynszem nawet w wypadku wygenerowanych przypisów (opcja mająca na celu umożliwienie doprowadzenia do zgodności pomiędzy kosztorysem, a przypisem, w wypadku błędnych kosztorysów).

 • Wprowadzono dodatkowe pytanie przy wyjściu przez opcję Anuluj z kosztorysu niezgodnego z czynszem.

 • Rejestr VAT - wzor.atx generowany jest zgodnie z procedurą eksportującą rejestr VAT do Windykacji.


Uaktualnienie do wersji 1.19:

 • Wprowadzono możliwość konfigurowania formatu daty oraz separatora dziesiętnego.

 • Do działek związanych z dzierżawą dodano pole numer statystyczny gminy (3 cyfry, bez prefiksu województwa i powiatu). Dzięki temu w jednej bazie dzierżaw można przechowywać dane z różnych gmin. Dodano również słownik gmin, umożliwiając wizualizację i doczytywanie informacji opisowej z różnych gmin.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.18:

 • Wprowadzono możliwość zapisu zestawień w plikach QRP (do odczytania bezpłatnym programem QRP.EXE możliwym do pobrania z naszych stron internetowych) oraz eksportu do formatu CSV (możliwość odczytania w arkuszu kalkulacyjnym).

 • Do kartoteki dzierżaw dodano dwie daty - początkową i końcową zawieszenia opłat czynszu (jeśli mamy np. do czynienia z dzierżawą sezonową - gdy opłata miesięczna pobierana jest przez kilka miesięcy w roku).

 • Zmieniono sposób generowania przypisów - z uwzględnieniem powyższych dat oraz wprowadzono możliwość generowania przypisu do dzierżaw rozróżniając datę ustalenia prawa do przypisu od daty przypisu (np. można wygenerować przypis za luty z datą generowania styczniową).

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.17:

 • Do kartoteki dzierżaw dodano nowe pola: pole Płatnik, opcja Zbiorczy.
  Pole Płatnik wypełniane jest domyślnie Dzierżawcą - pole to można zmienić, gdy w Windykacji faktura VAT za dzierżawę będzie wystawiana na inną osobę, niż Dzierżawca. Opcję Zbiorczy należy zaznaczyć, gdy dla dzierżawy ma być generowany miesięczny przypis zbiorczy.

 • Zmieniono algorytm generowania przypisów miesięcznych i miesięcznych zbiorczych (decyduje o tym teraz opcja Zbiorczy w kartotece dzierżaw).

 • Zmodyfikowano funkcje eksportujące dane do Windykacji.

 • Rozszerzono zestawienie rejestr VAT o możliwość wyboru dzierżaw wg rodzaju.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.16:

 • Zmodyfikowano zestawienie kontrolne zgodności czynszu z sumą kosztorysu uwzględniając puste kosztorysy, gdy zaznaczona jest opcja Kosztorys.

 • Umożliwiono osobne generowanie przypisów oraz faktur.

 • Wprowadzono możliwość wydruku faktur wg daty wystawienia.


Uaktualnienie do wersji 1.15:

 • Poprawiono wyszukiwanie wg uwag uwzględniając duże i małe polskie litery.

 • Umożliwiono wydruk dwustronny na drukarkach wyposażonych w taką funkcję.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.14:

 • Zmodyfikowano rejestr VAT dodając możliwość obliczania kwot wg terminu płatności. Zmodyfikowano wzorzec 21wzor.atx uzupełniając go o niezbędne symbole. Aby użyć nowej wersji wzorca należy przekopiować plik 21wzor.atx z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE.

 • Zmodyfikowano funkcję łączącą Dzierżawy z programem Windykacja.

 • Do zestawienia zgodności z EWOPIS-em dodano opcję umożliwiającą globalne uzupełnienie powierzchni dzierżawionych działek wartościami z systemu EWOPIS.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.13:

 • Poszerzono możliwości wyszukiwania dzierżaw o szukanie wg początku i fragmentu numeru działki oraz wg początku i fragmentu pozycji cennika w kosztorysie.

 • Dodano następujące zestawienia kontrolne:

  • zgodności dzierżawionej powierzchni przy kartotece z sumą dzierżawionych powierzchni przy działkach,
  • obecności numeru obrębu w numerach dzierżawionych działek,
  • zgodności czynszu z sumą kosztorysu.
 • Dodano nowe zestawienie - Czynsz w grupach - pozwalające analizować czynsz dzierżaw miesięcznych, kwartalnych i rocznych pogrupowany wg celu dzierżawy i/lub pozycji cennika albo numeru obrębu. Ponieważ jedna dzierżawa może wystąpić w kilku obrębach, jak również w jednej dzierżawie może być kilka pozycji w cenniku, kwoty czynszu jednej dzierżawy mogą być zaliczane proporcjonalnie do różnych grup (wtedy kolumna liczba wystąpień będzie większa od liczby dzierżaw spełniających warunek). Suma zestawienia może odbiegać od faktycznej sumy czynszu ze względu na błędy zaokrągleń przy obliczaniu współczynników, oraz błędy spójności bazy danych wykazywane w zestawieniach opisanych w punkcie drugim.

  Aby skorzystać z tych zestawień należy wkopiować pliki 23wzor.atx, 24wzor.atx, 25wzor.atx i 26wzor.atx z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE.


Uaktualnienie do wersji 1.12:

 • Poszerzono możliwości wyszukiwania dzierżaw o szukanie wg powierzchni dzierżawy.

 • Dodano funkcje umożliwiające eksport do Windykacji informacji o używanych stawkach VAT.

 • Wprowadzono ograniczenie modyfikacji kosztorysu - nie można zmodyfikować kosztorysu, jeśli do kartoteki są przypisy. W takim przypadku należy wcześniej dokonać aktualizacji kartoteki (przypisy bedą od tej operacji związane z archiwalnym stanem kartoteki).

 • Do kosztorysu wprowadzono nową kolumnę - współczynnik, domyślnie ustawioną na 1. Zmiana tej wartości powoduje wymnożenie przez nią kwoty pozycji kosztorysu.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.11:

 • Umożliwiono wydruk dzierżaw posortowany wg osoby lub innego numeru - w opcji (Dzierżawy | Drukuj).

 • Poszerzono możliwości wyszukiwania dzierżaw - dla każdej daty można teraz określić warunek za okres od.. do .. oraz wprowadzono możliwość wyszukiwania dzierżaw wg numeru przypisu.

 • Uniemożliwiono zmianę osoby w trybie modyfikacji w kartotece dzierżaw, dla której wyeksportowano przypisy (aby dokonać takiej zmiany powinno się wykonać opcję Aktualizacja)


Uaktualnienie do wersji 1.10:

 • Wprowadzono nowy mechanizm korygowania przypisów przekazanych do Windykacji - naciskając przycisk minus na nawigatorze przypisów kiedy kursor jest ustawiony na korygowanym przypisie przekazanym do Windykacji komputer przechodzi w tryb dopisywania przypisu, proponując nowy dokument o zminusowanych kwotach (które można poprawić) powiązany z korygowanym przypisem. Dla tak wyeksportowanego przypisu w trakcie importu danych w Windykacji, automatycznie zostanie wygenerowany dokument przeksięgowania łączący korygowany dokument z dokumentem korygującym.

 • Zmieniono kolorystykę wyświetlania przypisów - przypisy przekazane do eksportu wyświetlone są na szaro, przypisy korygujące - na żółtym tle. Po prawej stronie oznaczenia przypisu korygującego, po przesunięciu paska przewijania wyświetlany jest numer dokumentu korygowanego.

 • Przygotowano bazę danych do bezpośredniego eksportu danych do windykacji.

 • W celu kompatybilności z programem Windykacja dla Windows do słownika osób dodano pole PKD.

 • Do upgradu dołączono nowszą, bardziej niezawodną wersję interfejsu do systemu EWOPIS.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.09:

 • Poszerzono możliwość wydruku dzierżaw o dzierżawy archiwalne, na określony dzień. Do wydruku dodano pola: data zawarcia pierwszej umowy, numer obrębu.

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • Zmieniono generowanie przypisów rocznych dodając opcję naliczenia proporcjonalnie do liczby miesięcy w wypadku rozwiązania umowy przed końcem roku.
 • Umożliwiono wydruk powierzchni dzierżawy słownie w dokumentach typu .rtf (symbol _slpow_dzier)

Uaktualnienie do wersji 1.07:

Wprowadzono możliwość edycji numeru pierwszej dzierżawionej działki z poziomu okna Dzierżawy. Jednocześnie przypominamy, że w polu tym widoczna jest jedynie pierwsza z powiązanych z dzierżawą działek. Zalecanym miejscem do poprawiania działek pozostaje nadal okno Działki związane z dzierżawą, otwierające się po naciśnięciu przycisku Działki z poziomu okna Dzierżawy.


Uaktualnienie do wersji 1.06:

Dodano nowe zestawienie (Menu główne | Zestawienia) - zgodności z EWOPIS-em. Po jego wybraniu i podaniu daty, na którą ma być sporządzone zestawienie, program sprawdza, czy działki dzierżawione w danym dniu istnieją w aktualnej bazie systemu EWOPIS, oraz czy dzierżawiona powierzchnia nie jest większa od powierzchni działki zarejestrowanej w systemie EWOPIS. Działki błędne - nie spełniające powyższych warunków - znajdą się na raporcie rozbieżności. Przed pierwszym użyciem zestawienia zaleca się sprawdzenie połączenia z systemem EWOPIS np w opcji Dzierżawy | Działki. Ponadto z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE należy skopiować plik z wzorcem zestawienia o nazwie 22wzor.atx.


Uaktualnienie do wersji 1.05:

Dodano nowe możliwości do rejestru VAT. Nowy rejestr VAT zalecany jest dla użytkowników, dla których przypisy są różne od kosztorysów. Plik z nowym wzorcem kosztorysu o nazwie 21wzor2.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE.


Uaktualnienie do wersji 1.04:

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Dodano opcję archiwizacji kartotek dzierżaw:
  • Korzystając z operacji usuwania kartotek dzierżaw użytkownik może zdecydować, czy usuwa, czy archiwizuje kartotekę. Omyłkowo zarchiwizowaną kartotekę można w ten sam sposób przywrócić do aktualnych, jeśli żadna aktualna kartoteka nie ma numeru takiego samego, jak archiwalna
  • Korzystając z przycisku Aktualizuj. Komputer archiwizuje bieżącą kartotekę i tworzy jej kopię w celu modyfikacji np. dat obowiązywania umowy (opcja szczególnie przydatna podczas przedłużania umów zawieranych na czas określony). Do kopii kartoteki przepisywane są działki oraz kosztorys. Nie są przepisywane przypisy oraz dokumenty (pozostają przy kartotece archiwalnej)

  Archiwalne kartoteki domyślnie nie są widoczne - można je oglądać po zaznaczeniu opcji Pokaż archiwalne w katalogu dzierżaw

 • Zmodyfikowano sposób wyszukiwania kartotek - teraz w polu Szukaj w kartotece dzierżaw oprócz numeru można także podać rok, lub literę rozszerzającą numer np. 1/2003 lub 233A

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • W katalogu dzierżaw dodano pole netto, umożliwiające wpisanie wartości czynszu netto, która jest inna niż iloczyn ceny metra kwadratowego i liczby metrów. Uwaga - pole modyfikuje się automatycznie w trakcie edycji, jeśli aktualizowana jest cena metra kwadratowego lub liczba metrów kwadratowych.
 • Dodano opcję Przypisy miesięczne zbiorcze. Opcja umożliwia naliczanie przypisów miesięcznych za inne okresy np. kwartalnie. Aby skorzystać z opcji należy uzupełnić tabelę zbiorczych terminów płatności korzystając z opcji Plik | Ustawienia | Przypisy.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

 • Program DZIERŻAWY dla WINDOWS służy do rejestracji, prowadzenia i rozliczania dzierżaw gruntów Skarbu Państwa, powiatu i gminy. Jest programem samodzielnym, ale jego siła ujawnia się we współpracy z innymi programami - elementami systemu STRATEG: EWOPIS, EWMAPA, WINDYKACJA.
 • Podstawowe funkcje programu:
  • obsługa dzierżaw rocznych, miesięcznych i kilkumiesięcznych (półrocznych, kwartalnych itp.),
  • prowadzenie kartotek dzierżaw obejmujących wszystkie informacje o dzierżawie,
  • wyliczanie opłat za dzierżawę na podstawie cennika,
  • generowanie przypisów lub faktur do dzierżaw,
  • hurtowy wydruk wygenerowanych faktur dla podmiotów, które sobie tego życzą,
  • wydruk zestawień dla księgowości,
  • dostosowanie wzorców wydruku do potrzeb użytkownika,
  • wbudowany edytor pism kierowanych do dzierżawców (umowy, aneksy itp.),
  • przechowywanie pism w bazie danych przy kartotece dzierżawy,
  • możliwość importu gotowych pism z innych edytorów,
  • współpraca z programem EWOPIS (weryfikacja numeracji i powierzchni działek, wgląd do informacji opisowych z ewidencji gruntów, budynków i lokali),
  • współpraca z programem EWMAPA (wizualizacja dzierżawionych działek),
  • eksport przypisów i faktur do windykacji należności lub systemu finansowo-księgowego.
 • Program zawiera w pakiecie program konwersji z wersji DOS.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.23 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: DZIERŻAWY
Wielkość: 2853082 B
Dodany: 2010-04-07
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.