Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


UMOWY 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Umożliwiono dostęp do baz powiatowych programów EWOPIS i EWMAPA.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Podczas wydruku faktur można wybrać dodatkowy filtr - cel umowy.

Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Do każdej umowy dodano klasyfikację na potrzeby JPK. Stosowne opcje można zaznaczyć po naciśnięciu przycisku JPK przy umowie. Dane są eksportowane do Windykacji - zmieniono procedury eksportu. Równolegle należy dokonać aktualizacji programu WINDYKACJA do wersji 5.06.
 • Wprowadzono nową opcję konfiguracyjną Dla korekt zawsze obliczaj VAT od każdej pozycji

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Dodano możliwość rocznej waloryzacji umów o współczynnik.

  Umowy podlegające waloryzacji należy oznaczyć przez zaznaczenie opcji Waloryzacja roczna w okienku kartoteki umowy. W celu dokonania waloryzacji należy z menu głównego wybrać opcję: Aktualizuj → Aktualizacja (waloryzacja) roczna. Po jej wybraniu należy określić datę waloryzacji, maksymalną datę wcześniejszej waloryzacji umów podlegających waloryzacji oraz współczynnik waloryzacji. Po wykonaniu opcji umowy podlegające waloryzacji zostają zarchiwizowane, w ich miejsce tworzony jest nowy zapis, gdzie cena lub wartość netto umowy zostają przemnożone przez podany współczynnik. Podatek VAT oraz wartość brutto zostają przeliczone w stosunku do wartości netto. Opcja nie waloryzuje kosztorysów, ewentualny kosztorys pozostaje przy archiwizowanej pozycji, opcja zmienia wartości w głównym okienku umowy. Umowy do waloryzacji można zaznaczyć przez zaklikanie opcji w kartotece umów, bądź korzystając z przykładowego zapytania SQL dołączonego do upgradu (Plik → Monitor zapytań → Pobierz pytanie → zaznaczenie umów do waloryzacji). Raport z listą zwaloryzowanych umów znajduje się w utworzonym podkatalogu WYDRUKI w pliku aktualizacja.txt.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Poszerzono liczbę miejsc po przecinku w polu Łączna powierzchnia dzierżawy.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Zmodyfikowano wydruki faktur i zestawienia faktur dla umów rocznych i kilkumiesięcznych, dla których przypisy naliczone są proporcjonalnie i VAT jest niezerowy - komputer stara się "domyślić" stawki VAT na podstawie obliczeń.
 • W kartotece umów dodano pole typ umowy, związane ze słownikiem (można wpisywać wyłącznie typ umowy obecny w słowniku).

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenie podczas wydruku faktury - jeśli na skutek zmian ustawień programu dotyczących sposobu obliczeń VAT, wykonanych pomiędzy zatwierdzeniem kosztorysu, a wydrukiem faktury, zmieni się obliczona wartość faktury - komputer wyświetli stosowny komunikat i umożliwi przerwanie wydruku.
 • Umożliwiono zmianę wartości przypisu bez zmiany kartoteki, jeśli VAT jest zerowy.
 • W zestawieniach w osobnej kolumnie wyodrębniono VAT stawka 'np' od VAT-u nieokreślonego.
 • Poprawiono wyszukiwanie w umowach jednorazowych.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Wprowadzono możliwość hurtowej aktualizacji umów posiadających kosztorysy powiązane z cennikiem. Po zmianie cennika należy wejść do Menu Aktualizuj | Aktualizuj wg cennika, a następnie podać datę od której zmiany obowiązują. Aktualne na dzień zmiany kartoteki, zawierające kosztorysy związane ze zmienionymi pozycjami cennika zostaną zarchiwizowane, w ich miejsce utworzone zostaną nowe kartoteki, zawierające zaktualizowane kosztorysy.
  Zmiana cennika może obejmować zarówno kwotę, jak i stawkę podatku VAT.
 • Dodano nowy wzorzec faktury korygującej - plik 12korygująca_zero.atx (w celu użycia należy przekopiować go z katalogu WZORCE_N do WZORCE) - zawierający zmienne w kolumnach kwota netto, brutto i vat umożliwiające drukowanie kwot 0.00 zamiast pustego ciągu znaków.
 • Wprowadzono bardziej rygorystyczną kontrolę zawartości kosztorysów:
  • nie można odznaczyć opcji kosztorys, gdy kosztorys istnieje,
  • nie można edytować kosztorysu, gdy nie jest zaznaczona opcja kosztorys,
  • nie można edytować kosztorysu, jeśli istnieją przypisy do kartoteki (w razie konieczności należy wcześniej zaktualizować kartotekę, przenosząc jej kopię z przypisami do archiwum),
  • po zaznaczeniu opcji kosztorys w okienku umowy zerowane są wartości czynszu,
  • po zmianach kosztorysu należy go zatwierdzić, co spowoduje zmianę czynszu,
  • brak zatwierdzenia kosztorysu po edycji spowoduje przywrócenie jego poprzedniej zawartości.

Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Wprowadzono nowy typ umów - umowy jednorazowe. Nie ma do nich automatycznego generowania przypisów.
 • Wprowadzono możliwość ustalenia terminu płatności przesuniętego o zadaną liczbę dni od daty utworzenia przypisu/faktury.
 • Do przeglądarki umów dodano kolumny Inny numer oraz Strona umowy(osoba) - stają się widoczne po rozciągnięciu okna (opcja dla użytkowników z większą rozdzielczością ekranu).
 • Umożliwiono przeniesienie kartoteki umowy z jednego typu do drugiego (np. z miesięcznych do rocznych) - aby skorzystać z tej opcji w okienku umowy należy klinkąć przycisk modyfikacji umowy z nawigatora trzymając wciśnięty klawisz Shitf i potem na wyświetlonym okienku określić, do której grupy przepisać bieżącą kartotekę, po czym zatwierdzić zmiany. Uwaga - w trakcie przenoszenia kartotek może się okazać, że trzeba poprawić pole termin płatności, gdyż pole to wypełnia się w sposób ściśle związany z typem umowy.
 • Umożliwiono zdefiniowanie kolorów, na które podświetlane będą pola podlegające edycji.
 • W edytorze umów dodano przycisk umożliwiający zapisanie redagowanej umowy bez zamykania okna edytora.
 • Do wydruków dodano nowe pole (symbol: _zrodlo). Pole wypełniane jest w konfiguracji, na zakładce eksport, nosi nazwę Kod konta lub źródła danych. Może być użyte np. jako prefiks faktury.
 • Bardziej zintegrowano program z modułem Strateg_SEC - dane nowego użytkownika pobierane są z tego modułu.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • Poprawiono procedurę automatycznej aktualizacji VAT.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Program Umowy 2.00 jest kolejną wersją i kontynuacją programu Dzierżawy - wprowadzono w nim faktyczną obsługę różnego rodzaju umów cywilnoprawnych - dzierżaw, najmu, użyczenia, użytkowania i innych, z tytułu których strona płaci urzędowi czynsz.
 • Dodano nowe stawki VAT. W obecnej chwili system obsługuje stawki 0, 3, 5, 7, 8, 22, 23, np i zw. Przeliczenia ze stawki 22% na 23% można dokonać z poziomu menu głównego korzystając z opcji Aktualizuj VAT - aktualne kartoteki zawierające 22% VAT zostaną zarchiwizowane wraz z przypisami, w ich miejsce zostaną zostaną utworzone nowe kartoteki ze stawką 23%.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.10 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: UMOWY 2
Wielkość: 1171988 B
Dodany: 2023-04-28
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 87 gości oraz 1 użytkownik.