Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


MIENIE 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.30:

 • Poprawiono opcję obliczania statystyk.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.29:

 • Dostosowano oprogramowanie do współpracy z nową wersją EWOPIS 7.
 • Dodano pole i filtr na "Data weryfikacji" na zakładce "Prawo".
 • Dodano wyświetlanie grupy rejestrowej i filtrowania po grupie (dotyczy EWOPIS 6 i EWOPIS 7).

Uaktualnienie do wersji 2.28:

 • W oknie działek i budynków dodano nowe pole RST 2016 umożliwiające wpisanie numeru KŚT według nowej klasyfikacji - KŚT 2016.
 • Zmieniono menadżer pamięci, co umożliwia stworzenie znacznie bardziej objętościowych zestawień.

Uwaga! Pierwsze wejście do dokumentów po przeprowadzeniu aktualizacji powinna zrobić osoba z uprawnieniami zapisu.


Uaktualnienie do wersji 2.27:

 • Usunięto przycisk PDF w KW. Obecnie dokumenty PDF (również te, które zostały dodane wcześniej), są widoczne po naciśnięciu przycisku "Skany".
 • Usunięto usterkę powodującą wyświetlanie dodatkowych błędnych dokumentów.

Uwaga! Pierwsze wejście do dokumentów po przeprowadzeniu aktualizacji powinna zrobić osoba z uprawnieniami zapisu.


Uaktualnienie do wersji 2.26:

 • Dodano możliwość podłączania plików PDF do działek.
 • W przeglądarce skanów do działek dodano bezpośrednie przeglądanie plików PDF.

Uaktualnienie do wersji 2.25:

 • Dodano nowy wzór wykazu nieruchomości.
 • Przygotowano nową instrukcję obsługi.
 • Dodano nowe zmienne do druku danych z programu UMOWY (DZIERŻAWY).
 • Dodano zmienną do druku KW z EWOPISU.

Uaktualnienie do wersji 2.24:

 • W wykazie nieruchomości dodano opcję: "Powielaj dane części KW".
 • Zmieniono sposób porównania danych bazy MIENIE i EWOPIS - obecnie są wykazywane działki, które z mienia zostały wykreślone, lecz według EWOPISU powinny być na stanie.

Uaktualnienie do wersji 2.23:

 • W wersji 2.23 dodano cztery nowe pola - dwa słownikowe i dwa tekstowe. Są to tzw. pola użytkownika. W konfiguracji programu Mienie (Plik › Konfiguracja, zakładka Konfiguracja) należy określić nazwy tych dodatkowych pól. Nazwy te zapisują się w pliku mienie.ini, tak więc osoba, która dokonuje konfiguracji musi mieć prawo zapisu tego pliku. Pola użytkownika są widoczne na dodatkowej zakładce. Po polach tych można filtrować. Przed użyciem pól słownikowych należy zdefiniować odpowiednie pozycje w słowniku ogólnym.

Uaktualnienie do wersji 2.22:

 • Dodanie opcji wyszukiwania po fragmencie numeru KW (okno KW)
 • Dla zaawansowanych - w filtrze dodano możliwość wstawiania zapytania SQL
 • Poprawiono błąd występujący podczas wejścia do edycji przy aktywnej zakładce „Księgowość“.

Uaktualnienie do wersji 2.21:

 • Dodanie nowych pól - dokumentu księgowego, jego daty, dokumentu nabycia i zbycia działki oraz dodatkowego opisu księgowego
 • Zmieniono rozmieszczenie pól. Dodano nową zakładkę „Księgowość“
 • W związku ze zmianą struktury dodano nowe pola do wydruków.

UWAGA! Po wykonaniu upgrade jako pierwszy musi się zalogować SYSDBA (wymagana zmiana struktury bazy).


Uaktualnienie do wersji 2.20:

 • Dodano opcję "Skany" przy działkach - możliwość dołączania skanów do działek (tworzenie repozytorium dokumebtów związanych z działką).
 • Zmieniono sposób filtrowania po atrybutach działek w trybie kartoteki. Obecnie dostęony jest tryb multiselekcji. Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na rozwiniętej liście opcji istnieje możliwość zaznaczenia wszystkich pozycji oraz ich odznaczenia.

Uaktualnienie do wersji 2.19:

 • Dodano możliwość dołączania plików PDF do Ksiąg Wieczystych.
 • Dodano nowe zmienne do wydruków: plan oraz studium mogą być drukowane bez opisów.

Uaktualnienie do wersji 2.18:

 • Dodano możliwość filtowania działek w trybie kartoteki po powierzchni.
 • Dodano możliwość szybkiego wyboru z wybieranej listy (np. podstawa wpisu, gospodarowanie itp.) poprzez jednokrotne lub wielokrotne naciśnięcie pierwszej litery nazwy pozycji.
 • Dodano możliwość filtrowania po przeczeniu warunku z listy (np. wszystkie działki nie pochodzące z komunalizacji). Przeczenie wybiera się z tej samej listy warunków i dotyczy ono pozycji poprzedzonych znakiem tyldy "~". Pozycje te znajdują się na końcu listy.
 • Dodano możliwość filtrowania „Stan na dzień“. Stan ewidencji na dzień dotyczy działek mienia. Opcja ta nie prezentuje stanu wpisów na dzień; filtrowaniu podlegają działki, których data wpisu była przed wskazanym dniem, a wykreślenie po tym dniu lub działki nie zostały wykreślone. Stan danych pobieranych z EWOPISU jest zawsze stanem aktualnym.

Uaktualnienie do wersji 2.17:

 • Monitor zapytań umożliwia wybór bazy: Mienia, wydruków lub EWOPIS-u.

Uaktualnienie do wersji 2.16:

W związku z nowymi wytycznymi GUGiK odnośnie przekazywania wykazów dokonano zmian w programie MIENIE. Program MIENIE w obecnej wersji umożliwia eksportowanie niescalonych komórek w tabeli. Istnieje także możliwość wskazania „Lp“, od którego ma nastąpić numeracja, co umożliwia scalenie w jednym wykazie (bez konieczności tworzenia zakładek).
Po wygenerowaniu pliku, należy go odczytać w programie EXCEL, zaznaczyć dane (bez nagłówka) i poprzez schowek przenieść do wzorca opublikowanego przez GUGiK.


Uaktualnienie do wersji 2.15:

 • Dodano kontrolę na występowanie KW w zapisie nowej i starej księgi wieczystej.
 • Dodano powielanie numeru obrębu podczas wpisywania działek w KW.
 • Dodano opcję automatycznej propozycji początku numeru KW dla NKW.
 • Dodano dodatkowe oznaczenie dla działek wykreślonych.

Uaktualnienie do wersji 2.14:

 • Dodano możliwość usunięcia KW także w przypadku, gdy KW jest powiązane z działkami w MIENIU.
 • Dodano nową zmienną w wydrukach KW umożliwiającą wydruk powierzchni działek.
 • Poprawiono eksport wykazu do html w celu późniejszego odczytu w programie EXCEL. Poprzedni upgrade (2.13) wymuszał tekstowy typ kolumny dla wszystkich kolumn zawierających tekst. Niestety, w przypadku długich tekstów EXCEL zamieniał je na serię znaków "#". W obecnej wersji wymuszenie pola tekstowego zostało dodane tylko dla niektórych kolumn.

Uaktualnienie do wersji 2.13:

 • Dodano opcję sprawdzania pełnych danych o osobach na zakładce "Osoby". W celu pobrania pełnej informacji o osobie należy dwukrotnie kliknąć (dwuklik) na interesującej nas osobie.
 • Poprawiono eksport wykazu do html w celu późniejszego odczytu w programie EXCEL. Zmiana wymusza tryb tekstowy w wielu kolumnach, co zapobiega automatycznej zamianie niektórych numerów działek na datę np. działka 10-5 była zamieniana na 5 październik.
 • Poprawiono zapis do html w innych wydrukach - każde pole nieliczbowe jest oznaczane jako tekst, co podobnie jak w wykazach umożliwia poprawny odczyt pliku html w programie EXCEL.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.12:

 • Dodano zmienną umożliwiającą sumowanie wartości księgowej
 • Dodano obsługę wartości księgowej w zestawieniach
 • Poprawiono wydruk wykazu dla KW (wydruk działek w KW)

Uaktualnienie do wersji 2.11:

  Dodano nowe pole: Wartość księgowa. Pole może być wykorzystywane w wydrukach.

Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Dodano opcję wydruku księgi wieczystej.
 • Dodano opcję wydruku zestawienia ksiąg wieczystych.
 • Dodano opcję wydruku zestawień do postaci html.
 • Dodano opcję wizualizacji działek w oknie KW.
 • Poprawiono wydruk wykazu dla KW nieprzypisanych do bazy mienia.
 • Uwagi:

  Wydruk do postaci html umożliwia przeglądanie oraz drukowanie dużych zestawień (zawierających wiele kolumn lub dużą ilość tekstu w komórce) w przeglądarce internetowej. Pliki html są bezpośrednio czytane przez program Word oraz Excel.Wydruk używa tych samych wzorców, co wydruk klasyczny. Posiada jednak kilka ograniczeń:
  • tabela musi składać się z dwóch wierszy - wiersza nagłówkowego oraz wiersza ze zmiennymi,
  • zmienne występujące przed tabelą są uzupełniane na początku wydruku, a zmienne występujące za tabelą - na końcu wydruku,
  • do pliku html nie jest przenoszone formatowanie (wielkości liter, krój czy justowanie).
  Po wykonaniu upgrade w kartotece "wzorce" pojawią się dwa wzorce: "Karta_KW" oraz "Kartoteka_KW". Wzorce te można wczytać podczas edycji wzorców dla KW.

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Dodano funkcję importu ksiąg wieczystych z innej bazy.
 • Dodano opcję zmiany hasła przez użytkownika (wymagana jest wersja 2.0 FireBirda).

Uaktualnienie do wersji 2.08:

Wersja 2.08 posiada dodatkowe funkcje, jakimi są:

 • Możliwość tworzenia "Wykazów" dla dowolnie odfiltrowanych działek, w tym dla działek określonych podmiotów (np. AMW). W opcji Wydruki › Wykaz nieruchomości, został dodany nowy typ wykazu "Wykaz dla widocznych działek". Opcja ta działa wyłącznie w trybie "kartoteki". Działki można odfiltrować na różne sposoby.W trybie "ewidencyjnym" dodano możliwość:a) odfiltrowania działek według dodatkowych rodzajów władających zgodnych z Aneksem nr 2 do Instrukcji G-5
  b) odfiltrowania działek według osoby (właściciela, władającego) wpisanego w bazie ewidencji gruntów.
  Aby sporządzić wykaz nieruchomości według osoby, należy:
  • w trybie "ewidencyjnym" w opcji Ustaw filtr, zaznaczyć osobę (osoby) z listy i odfiltrować działki należące do niej (do nich),
  • przejść w tryb "kartoteki"
  • w opcji Ustaw filtr, załączyć Odfiltrowana lista
  • ewentualnie dodać dodatkowe warunki filtrowania
  • wybrać typ wykazu "Wykaz dla widocznych działek" i wykonać wykaz.
  Możemy sporządzić wykaz dla wszystkich nieruchomości oprócz nieruchomości dla zaznaczonych osób. W oknie Filtrowanie wg podmiotów, zaznaczamy opcję Nie wyświetlaj dla zaznaczonych. Uwaga! Wykaz obejmuje wszystkie nieruchomości i działki wchodzące w skład nieruchomości, jeśli chociaż jedna działka wchodząca w skład jest widoczna (odfiltrowana).
 • Zapisywanie i odczytywanie podmiotów zaznaczonych podczas konfiguracji bazy. Dla ułatwienia konfiguracji programu (szczególnie w przypadku, gdy dane ewidencyjne pochodzą z konwersji), dodano możliwość zapisywania i ponownego odczytywania raz zaznaczonych osób (podmiotów), które mają się ukazywać w programie MIENIE.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

UWAGA! Po wykonaniu upgrade jako pierwszy musi się zalogować SYSDBA (wymagana zmiana struktury bazy).

W wersji 2.07 dokonano licznych zmian w całym programie. Dokonano także zmian w strukturze danych. Najważniejszą zmianą jest dodanie opcji skanowania ksiąg wieczystych. Z każdą księgą można związać dowolną liczbę zeskanowanych obrazów monochromatycznych lub kolorowych. Rastry są przechowywane w nowej bazie danych o nazwie identycznej z główną bazą, lecz o rozszerzeniu FBR. Utworzenie bazy skanów następuje po naciśnięciu przycisku "Skany" w oknie KW przez użytkownika SYSDBA.W oknie skanów można:

 • Dodawać nowe skany.
 • Dokonywać podstawowych operacji na skanach (obracanie, przycinanie, wymiana przez schowek, itp.)
 • Usuwać skany pojedynczo i grupowo.
 • Dodawać skany seryjnie - po zaznaczeniu wielu skanów w kartotece, będą one automatycznie importowane.

Każdy skan jest automatycznie numerowany, a użytkownik ma możliwość dodatkowego opisu zeskanowanej strony. Oprócz skanowania w oknie KW dodano pole "Typ wykazu". Pole to jest interpretowane podczas sporządzania wykazu - jeśli żadna działka z KW nie została połączona z działką w programie MIENIE, a KW ma odpowiedni "Typ wykazu", to takie KW będzie drukowane u dołu wykazu jako strona "prawa" - strona "lewa" pozostanie pusta. Okno KW dodaje pozycję "Wydruki" do menu - istnieje możliwość wydruku wykazu dla aktualnego KW np. w celu lepszej analizy rozbieżności. W oknie konfigurującym wydruk wykazu dodano więcej opcji umożliwiających manipulację treścią wykazu.Opcja "Przypisz automatycznie", która w poprzednich wersjach znajdowała się na zakładce "Wykaz" została przeniesiona na dolną część okna działek. W chwili obecnej opcja ta umożliwia automatyczne przypisywanie danych do wykazu jak również automatyczne przypisywanie danych do MIENIA. We wcześniejszych wersjach opcja automatycznego przypisywania była dostępna wyłącznie dla SYSDBA. W chwili obecnej SYSDBA może w konfiguracji użytkowników nadać uprawnienia do wykonywania automatycznych przypisań innym osobom.

UWAGA! - Opcji automatycznego przypisywania nie można cofnąć, a operacje wykonywane podczas tego przypisywania nie są uwidaczniane w historii zmian.

W menu „Pomoc“ dodano pozycję „Zmiany“, która pokazuje listę wszystkich zmian od wersji 2.00.

 • Dodano edytor metadanych - szczegóły w opcji Pomoc › Uzupełnienia › Metadane, lub pliku metadane.pdf w głównym katalogu systemu Ośrodek.

Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • "Kolorowanie" działek.
  Podczas wyświetlania działek przypisanych do KW następuje ich kolorowanie:
  Kolor czarny - działki, które występują w bazie mienia i aktualne KW zostało przypisane.
  Kolor niebieski - działki, które występują w bazie mienia i aktualne KW nie zostało przypisane. Istnieje możliwość szybkiego przypisania - patrz punkt 2.
  Kolor czerwony - działka nie występuje w bazie mienia.
  Kolor zielony - działka występuje w bazie mienia, lecz ma przypisany numer KW inny niż aktualny.
 • Przypisanie do MIENIA.
  Działki, które zostały wymienione w KW, występujące w bazie mienia i nie posiadające jeszcze przypisanego KW (działki oznaczone kolorem niebieskim) mogą być automatycznie przypisane do mienia po naciśnięciu przycisku "Przypisz do MIENIA".
 • Powielanie podstawy.
  Operacja powielenia podstawy umożliwia przypisanie podstawy nabycia z działki, na której jesteśmy ustawieni do wszystkich pozostałych działek z aktualnego KW.
 • Dodanie zakładki "Dział II (wykaz)"
  Na zakładce "Dział II (wykaz)" wyświetlane są dane działu drugiego, które będą drukowane na wykazie. Normalnie wyświetlana jest cała zawartość działu drugiego, jednak jeżeli pewne fragmenty działu drugiego zostały otoczone nawiasami kwadratowymi. To na wykazie i omawianej zakładce będą drukowane wyłącznie dane wewnątrz nawiasów. Jeżeli zaznaczeniu będzie podlegać kilka fragmentów, to należy pamiętać o wstawianiu zamykającego nawiasu na początku nowej linii, a nie na końcu zaznaczanego fragmentu. W przeciwnym przypadku nastąpi sklejenie zaznaczonych fragmentów.
 • Operacja "Wklej specjalnie"
  Operacja "Wklej specjalnie" dostępna podczas edycji KW umożliwia automatyczne rozłożenie wklejanego tekstu na poszczególne zakładki. Tekst jest wklejany ze schowka np. po przejściu przez skaner i OCR. Podczas wklejania program szuka słów-kluczy na początku wiersza: Dział pierwszy, Dział drugi, Dział trzeci, Dział czwarty. Wielkość liter nie ma znaczenia.

Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Na prośbę Użytkowników zmieniono sposób dobierania daty ostatniej zmiany EGiB w zestawieniu.
  W obecnej wersji istnieje możliwość wstawiania daty utworzenia rekordu w przypadku braku informacji o zmianie rekordu.
 • Zmieniono także domyślne ustawienia opcji "Drukuj numer jednostki rejestrowej"

Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Dodanie nowego formatu odczytu działek podczas filtrowania.
  Obecnie odczytywany jest także format: <nr obrębu><tabulator><nr działki>
 • Poprawiono wydruk wykazów dla pola "Podstawa nabycia".

Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Usprawnienia w wypełnianiu okna KW poprzez możliwość automatycznego ściągnięcia numerów działek z bazy ewidencji gruntów w celu ich porównania z odpisem z księgi wieczystej.
 • Półautomatycznego przypisania do działek właściwej księgi z okna KW.
 • Możliwości ustawienia w konfiguracji programu domyślnego wyświetlania w postaci:
  • zasobu, czyli działek nieoddanych w użytkowanie wieczyste (jak było dotychczas)
  • całkowitego mienia, czyli również tych działek, które są oddane w użytkowanie wieczyste (bez konieczności naciskania filtru, jak było dotychczas).
 • Drobnych poprawek w Wykazie polegających między innymi na zmianie algorytmu łączenia działek w nieruchomości i wyświetlaniu pełnej nazwy władającego.
 • Dodaniu możliwości filtrowania wg KW wpisanego w ewidencji gruntów.
 • Dodaniu dodatkowych zmiennych umożliwiających tworzenie nowych zestawień.
 • Dodaniu możliwości importu użytkowników.
 • Dodaniu możliwości wsadowego załadowania bazy przez osoby posiadające nieco szerszą wiedzę informatyczną.

Nowa wersja została opisana w aneksie 2. Po przeprowadzeniu upgrade aneks jest dostępny w menu programu "Pomoc"


Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Wyszukiwanie nieprzypisanych informacji (np. podstawy nabycia) jest tożsame z wyszukiwaniem przypisanej pustej informacji.
 • Usunięto zauważone usterki.
 • Poszerzono długość pola TYTUL w działkach KW ze 100 do 250 znaków. Wersja 2.02 utworzy pole o długości 250 znaków w przypadku upgrade z wersji 2.00. W przypadku upgrade z wersji 2.01 nie nastąpi automatyczne uaktualnienie. Jeśli pole jest za krótkie użytkownik SYSDBA może je wydłużyć wykonując w monitorze zapytań następujące polecenie:
  alter table dzd alter tytul type varchar(250)

Uaktualnienie do wersji 2.01:

W związku z opublikowaniem rozporządzenia MSWiA z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wzoru wykazu oraz wzorów zestawień zbiorczych nieruchomości Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych oraz nieruchomości zabudowanych niepozostających w posiadaniu ich właścicieli, zaszła konieczność dokonania zmian w programie.

Zmiany te dotyczą:

 • Możliwości założenia bazy mienia gminnego przez powiat w celu wykonania wykazu, jeśli poszczególne gminy nie prowadzą ewidencji własnego mienia.
 • Możliwości założenia łącznej bazy mienia, np. mienia gminnego i powiatowego dla miast na prawach powiatu.
 • Możliwości założenia bazy mienia wojewódzkiego w celu wykonania wykazu.
 • Poszerzenia okna KW o pole Data ostatniego wpisu do KW.
 • Poszerzenia zakładki Działki w KW w oknie KW o kolumnę Tytuł, w której może być wpisywana podstawa wpisu poszczególnych działek do KW.
 • Dodania w oknie Działki nowej zakładki Wykaz umożliwiającej zakwalifikowanie poszczególnych działek do odpowiedniego wykazu (nawet wówczas, gdy założyliśmy łączną bazę mienia), wprowadzenie przy każdej działce tytułu prawnego (różnego od pola RPWL w ewidencji gruntów) oraz wprowadzenie aktu normatywnego.
 • Dodania w opcji Wydruki nowego wydruku, jakim jest Wykaz nieruchomości, który umożliwia wydruk do pliku html w różnych opcjach. Plik typu html można bez problemu odczytać w programie Microsoft Excel i uzyskać tabele zgodne z tymi, które zostały opublikowane na stronie internetowej GUGiK.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Wersja 2.0 programu MIENIE uwzględnia nowe treści ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, głównie jej art. 23 zmieniony ustawą z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (DzU nr 173, poz. 1218).
 • W trakcie modernizacji programu MIENIE, została uchwalona ustawa z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz.1365).
 • Program MIENIE 2 jest zgodny z obiema ustawami.
 • Program MIENIE funkcjonuje w otoczeniu innych programów i z nich pozyskuje niezbędne informacje. Programami podstawowymi, z którymi program MIENIE współdziała i pobiera informacje są:
  • EWOPIS - ewidencja gruntów i budynków
  • UW - ewidencja umów (decyzji) oddania (nabycia) gruntu w użytkowanie wieczyste lub zarząd i opłat z tego tytułu
  • DZIERŻAWY - ewidencja umów cywilno-prawnych: dzierżaw, użyczenia, użytkowania
  • EWMAPA - program do prowadzenia zintegrowanej bazy graficznej dotyczącej całej jednostki administracyjnej.
 • Do funkcjonowania programu MIENIE niezbędna jest baza danych programu EWOPIS, co jednak nie wyklucza możliwości wykorzystania programu, gdy ewidencja gruntów prowadzona jest w innym programie. Ponieważ każdy program do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków może eksportować dane w formacie SWDE, to program EWOPIS (z ograniczoną licencją do translatora) może tworzyć niezbędną bazę do prowadzenia ewidencji mienia Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
 • Podstawowym założeniem jest niedublowanie danych zapisanych w ewidencji gruntów, a dla wybranych działek stanowiących mienie, rejestrowanie wszystkich dodatkowych atrybutów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami.
 • Uzupełnieniem wspomagania procesu gospodarowania nieruchomościami są programy:
  • RejAkt - prowadzenie wszystkich spraw w wydziale wraz z ich lokalizacją przestrzenną
  • SPRZEDAŻ - ewidencja sprzedaży nieruchomości i przekształcania prawa użytkowania wieczystego na własność - obsługa spłat ratalnych.
 • Program MIENIE umożliwia prowadzenie dla gruntów Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego:
  • ewidencji nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości (art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami)
  • ewidencji środków trwałych (gruntów i budynków) poszerzonej o ich lokalizację przestrzenną w oparciu o Klasyfikację Środków Trwałych (KŚT) zgodną z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DzU nr 112, poz.1317 z poźn. zm. z główną zmianą w zakresie klasyfikacji gruntów DzU z 2004 r. nr 260, poz. 2589)
  • wykazów gruntów podlegających ujawnieniu w księgach wieczystych zgodnych z art 1 ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (DzU nr 191, poz.1365).
 • Istotną cechą programu jest możliwość automatycznego zobrazowania nieruchomości w programie EWMAPA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.30 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: MIENIE 2
Wielkość: 7875994 B
Dodany: 2017-10-05
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 84 gości oraz 1 użytkownik.