Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.18:

 • Zmiany w interpretacji poprawności godeł dla układów lokalnych.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.17:

 • Poprawki zauważonych i zgłoszonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 1.16:

 • Poprawki zauważonych i zgłoszonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 1.15:

 • Poprawki zauważonych i zgłoszonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 1.14:

 • ZUD :

  Wprowadzenie zakładek pozwoliło zaoszczędzić nieco miejsca na formatce ZUD - tak by jej wielkość była identyczna jak okna KERG. Na poszczególnych 'kartach' umieszczono dane dotyczące 'inwestora', 'płatnika', 'projektanta', 'charakterystyki' i dat. Do przechodzenia między zakładkami można użyć myszki lub kombinacji klawiszy CTRL-> oraz CTRL<-. Kombinacje te pozwalają również przejść z zakładek do następnego / poprzedniego elementu leżącego poza zakładkami.

 • KERG (ZUD) :

  Wejście do edycji poprzez ALT-F8 - pozwala edytować dla robót zakończonych (ZUD-ów uzgodnionych) pola 4 członowego identyfikatora : JEDN_SEG, NR_PORZ, ROK, LP. Do tej pory pola te dla wspomnianego przypadku nie podlegały edycji i były wyświetlane w kolorze białym. Kombinacja (lewy)ALT-F8 jest przeznaczona do obsługi sytuacji wyjątkowych i w czasie normalnej pracy nie powinna być używana.

 • SPÓJNOŚĆ BAZY DANYCH :

  Zwiększono liczbę procedur naprawiających bazy danych w wypadku nienormalnego zakończenia pracy serwera.


Uaktualnienie do wersji 1.13:

 • ZUD, opinia :

  Rozszerzono tabelę ZUD o kolejne dwa pola znakowe : Autor opracowania (50), Numer decyzji (100), którym przy tworzeniu opinii odpowiadają szablony _Autor_opr oraz _Nr_decyzji. Ponadto w trakcie generacji opinii jest dostępna grupa szablonów związanych z przecięciem zakresu rastrowego ZUD z zakresem innych dokumentów zasobu:

  _AmZas, _Ope_bu, _AOpe_bu, _Ope_prz, _AOpe_prz, _Szkice, _ASzkice, _Kme, _Zarysy, _Zud, _Kerg, _BiezKerg, _ZakKerg

  pierwszych 9 'zmiennych' ma takie samo znaczenie jak dla wytycznych KERG

  pod szablon

  _Zud - podstawia się wszystkie NIE UZGODNIONE sprawy, których zakres rastrowy przecina się z zakresem danego ZUD-u; oprócz numeru ZUD-u podawany jest także numer pisma i nazwa inwestora

  _Kerg - wpisane zostaną wszystkie KERGi dla których zachodzi przecięcie zakresu

  _BiezKerg - tylko KERG-i 'w toku'

  _ZakKerg - tylko KERG-i 'zakończone'

  Ponadto dodano ikonkę konfiguracji drukarki do panelu z przyciskami.

 • KERG, wytyczne :

  W trakcie redagowania wytycznych KERG-u dostępbe są szablony _BiezZud i _ZakZud. Uzyskano w ten sposób pełną 'symetrię' z generacją opinii. Można zrealizować następujące podstawienia:

  _Kerg - wyłącznie KERG-i 'w toku' przecinające się z danym KERG-iem

  _Zud - wszystkie ZUD-y spełniające warunek przecięcia z KERG-iem

  _BiezZud - tylko ZUD-y 'nie uzgodnione'

  _ZakZud - tylko ZUD-y 'uzgodnione'

  W oknie wytycznych również można dokonać wyboru drukarki.

 • ZAMÓWIENIA, zestawienia :

  Dla zestawień 'Robót i faktur'...'Rejestr faktur' zastosowano dodatkowe kryterium filtrowania w postaci trzech opcji 'Kerg+Zud' (domyślna), 'Kerg', 'Zud'. W opcji domyślnej zestawienia drukowane są tak jak do tej pory. Można jednak ograniczyć zbiór faktur np wyłącznie do tych powiązanych z Zud-em.

 • ZUD, raport 'tematy na posiedzeniu ZUD' :

  Dodano możliwość wyświetlenia informacji o płatniku, inwestorze i wykonawcy w części 'Detail' raportu. Plik 'OsrFiles.exe' uzupełniono o wzorce E9v113a.atx, E9v113b.atx, E9v113c.atx.

  Wersja E9v113a.atx :

  Dla płatnika można korzystać z wszystkich dostępnych pól tabeli 'Osoby' połączonej (w Artist-cie) z tabelą 'Zud' zależnością : Osoby.ID_OSOBY = Zud.PLATNIK. W treści raportu dla płatnika utworzono dwa wyrażenia

  Osoby.NAZWA1+' '+Osoby.NAZWA2

  Osoby.KOD+' '+Osoby.MIEJSC+' '+Osoby.ULICA+' '+Osoby.NR_DL

  Rozbudowanie raportu o inne wyrażenia lub kontrolki 'DB Text' reprezentujące potrzebne pola z tabeli osób jest łatwe do zrealizowania. Dla inwestora i projektanta jest przekazywana tylko NAZWA1, NAZWA2 oraz dane adresowe przez etykiety ~inw_n1, ~inw_n2, ~inw_a1, ~inw_a2 oraz ~proj_n1 ~proj_n2, ~proj_a1, ~proj_a2. W raporcie przykładowym umieszczono wyłącznie etykiety ~inw_n1, ~proj_n1 - lecz po 'wygospodarowaniu miejsca' można użyć wszystkich ośmiu etykiet.

  Tabelę 'Osoby'można powiązać wyłącznie z JEDNYM polem-identyfikatorem nadrzędnej tabeli 'Zud'. Dla raportu 'E9v113a.atx' wybrano pole PLATNIK. Można to sprawdzić ikonką 'Pokaż okno dialogowe tabel', naciskając następnie przycisk 'podstawowe-dodatkowe'.

  Wersja 'E9v113b.atx' :

  realizuje powiązanie Osoby.ID_OSOBY = Zud.INWESTOR a pod etykietami ~plat_n1, ~plat_n2, ~plat_a1 ~plat_a2 oraz ~proj_n1 ~proj_n2, ~proj_a1, ~proj_a2 są dane o płatniku i projektancie.

  Raport 'E9v113c.atx' :

  pozwala szczegółowo opisać projektanta dzięki relacji Osoby.ID_OSOBY = Zud.ID_PROJEKT, a skrótowo inwestora i płatnika, za pomocą etykiet ~inw_n1, ~inw_n2, ~inw_a1, ~inw_a2, ~plat_n1, ~plat_n2, ~plat_a1 ~plat_a2.

  Można również z odpowiedniej wersji raportu usunąć etykiety rozpoczynające się znakiem '~' i pozostawić szczegółowy opis tylko jednej wybranej 'osoby'.

 • ZUD, raport 'drukuj ZUDy' :

  W pasku 'detail' tego raportu również akceptowane są etykiety ~inw_n1, ~inw_n2, ~inw_a1, ~inw_a2 oraz ~proj_n1 ~proj_n2, ~proj_a1, ~proj_a2 opisane w poprzednim akapicie. Jeśli wyświetlenie informacji o inwestorze i projektancie jest przydatne - wystarczy uzupełnić zależnie od potrzeb raport E8ZUDY.ATX. Raport ten otwiera się w 'Artist' wybierając gałąź : [+] ZUD › DrukujZUDy › ZUDY

 • ZUD, skład zespołu :

  Zwiększono ilość możliwych do zapamiętania składów zespołu z trzech do pięciu.

 • ARCHIWUM ZLECEŃ :

  W trakcie zalogowania się do archiwum obejrzenie informacji o KERG-u związanym ze danym zleceniem nie jest możliwe. Przyczyna tkwi w braku praw przeglądania Kergu. Ze względu na to, że odblokowanie tej opcji skutkowało by znacznym skomplikowaniem programu polecany jest inny sposób przejścia do KERG-u. Polega on na uruchomieniu drugiej instancji programu 'Ośrodek', zalogowaniu się do baz 'aktualnych' i odszukaniu numeru KERG-u wyświetlanego w archiwum.


Uaktualnienie do wersji 1.12:

 • ZUD :
  • W celu zwiększenia funkcjonalności modułu ZUD dodano 3 nowe pola w tabeli Zud.dbf, pozwalające określić :
   LOKALIZACJĘ (dług.100 znaków), JEDNOSTKJĘ PROJEKTOWĄ, ZESTAW UWAG ZUD
   W związku z wprowadzeniem nowego słownika standardowych uwag ZUD - dostępnego zarówno z formatki ZUDu jak i z głównego menu w opcji 'Dodatkowe' po pierwszym wejściu do modułu ZUD w katalogu BAZA\ZUD pojawią się 2 nowe tabele ZudUwagi.dbf' oraz 'Uwagi.dbf'.
  • Ponadto w pliku 'OsrFiles.exe' znajdują się 3 nowe wzorce opinii 'NowaOp1.zud', 'NowaOp2.zud', 'NowyProt.zud', które po rozpakowaniu powinny znaleźć się w katalogu 'Wytyczud'. We wzorcach tych wykorzystano szablony związane z wprowadzonymi nowymi polami : _Lokalizacja, (dla projektanta) _Posoba1.1, _Posoba1.2, _Posoba2, _Posoba3, _Posoba4, _TrescUwagZUD. Można również używać szablonów dotyczących powiązanego z ZUDem zamówienia : _NrZlec, _DZlec, _ZnZlec oraz szablonu _D_posiedz.
  • Asortyment ZUDu został (analogiczne do KERGu) rozbudowany o pole numeryczne WIELKOSC, które również będzie można wyświetlić w zestawieniach; wejście w stan edycji asortymentu i zatwierdzenie (bez zmian) w już istniejących asortymentach dla ZUDów utworzonych bez pola WIELKOŚĆ powoduje wpisanie w to pole (wielkość) wartości domyślnej '0'.
  • Zmodyfikowano raporty: 'drukuj ZUD' - doszły informacje o jednostce projektowej i wielkości asortymentu
   'tematy na posiedzeniu ZUD' - pojawił się pasek 'SubDetail' związany z asortymentem

   Plik 'OsrFiles.exe' zawiera dwa nowe wzorce : E7wer112.atx E9wer112.ATX

  • W formatce ZUD wybór 'UWAG ZUD' w tabelce jest możliwy przez wpisanie (max. 10 znakowego) symbolu uwagi lub skorzystanie ze słownika, po uprzednim zdefiniowaniu tych uwag w słowniku - np. z menu głównego; 'stare' pole 'uwagi' jest zupełnie niezależne od słownika UWAG ZUD i może być wykorzystane do innych celów.
  • Przycisk 'Zakończ' działa naprzemiennie. Dla spraw nie uzgodnionych powoduje ich zakończenie - z wpisem daty wydania opinii. Dla sprawy uzgodnionej przywraca ją do poprzedniego stanu i czyści datę wydania opinii (uzgodnienia).
  • Po wejściu w tryb modyfikacji/dopisywania tabeli ZUD [F8]/[F9] - kolejne naciśnięcie [F8]/[F9] wchodzi do asortymentu, natomiast CTRL [F8]/[F9] uaktywnia Uwagi ZUD.
  • W formatce 'Skład osobowy' - można (za pomocą przycisków) zapamiętać trzy podzbiory zaznaczonych wieszy z listy instytucji związanych z ZUDem; pozwala to uniknąć wielokrotnej selekcji tych samych pozycji przed wydrukiem tabelki składu zespołu.
  • Podczas korzystania z programu 'Archiwizacja danych' (ikonka budzika w grupie Ośrodek) należy zaznaczyć opcję 'wszystkie inne' w celu przeniesienia do archiwum plików *.DBT. Są to pliki przechowujące dane związane z polami typu 'memo'. W ZUD taki typ mają pola 'Charakterystyka' i nowowprowadzony słownik 'UwagZUD'.
 • ZASÓB › drukowanie potwierdzenia wypożyczenia (zbiorczego) : Na wydruku pozycje związane z Kartą Mapy Zasadniczej zawierają oprócz godła i układu także NAZWE dokumentu
 • WYDRUK faktury / rachunku : W zakładce Baza › Konfiguracja › 'Inne' dodano opcję 'FV : wyświetlać nazwę banku i konto niezależnie od formy płatności'. Jeśli opcja ta jest aktywna na wydrukach faktur i rachunków pojawią się pola związane z bankiem, nawet jeśli forma płatności określona jest jako 'gotówka'. Pola te są określone w zakładce konfiguracji 'Lokalizacja' › sprzedawca › bank. Do tej pojawiały się one wyłącznie dla przelewu. Etykiet <nazwa_banku> i <nr_rachunku> można użyć kilkakrotnie, np w różnych 'paskach' raportu.

Uaktualnienie do wersji 1.11:

 • Poprawki zauważonych usterek.

Uaktualnienie do wersji 1.10:

 • OKNO LOGOWANIA : Dokonano opcję 'Zaloguj tylko do archiwum'. Opcja ta przewidziana jest do wykorzystania po zamknięciu roku, kiedy w katalogu BAZA\KOPIE\ pojawią się podkatalogi o postaci RRRRMMDD (rok, miesiąc, dzień) zawierające dane archiwalne. Dane archiwalne umieszczone są w podkatalogach Osoby, Zlecenia i Obrot.

  Uaktywnienie tej opcji powoduje:

  • Zamiast baz głównych Ośrodka - otworzenie wspomnianych 3 baz archiwalnych z katalogu KOPIE\RRRRMMDD. Jeśli w katalogu KOPIE jest więcej niż jeden podkatalog trzeba wybrać konkretne archiwum. W pasku tytułowym głównego menu pojawia się napis ARCHIWUM a prawa dostępu zostają ograniczone tylko do przeglądania i raportowania w wymienionych 3 modułach - niezależnie od praw nadanych w Autoryzacji przy 'normalnym' logowaniu.
  • Wskutek ograniczenia praw - dostępne są tylko pozycje menu głównego 'Zamówienia' (bez zamykania roku i tworzenia rejestru sprzedaży), 'Obrót' i w 'Dodatkowe' słowniki : osób, miejscowości i ulic. Z tego samego powodu modułu z Zlecenia nie da się też przejść ani do KERGu ani do ZUDu.
 • OPERATY, SZKICE, ZUD - okno dołączonych DOKUMENTÓW - przycisk 'DOKUM' : Od wersji 1.10 pojawiła się możliwość podziału pliku 'rastry.dan' (ogólnie plików *.DAN) na WOLUMENY.

  W plikach *.DAN przechowywane są zeskanowane dokumenty i do tej pory był zawsze JEDEN taki plik w danej kartotece. Teraz istnieje możliwość określenia maks. rozmiaru pliku *.DAN, po przekroczeniu którego zostanie utworzony KOLEJNY plik *.DAN. Możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku *.DAN ma tylko użytkownik z prawami administratora. Dokonuje tego w oknie, w którym wyświetlana jest treść dokumentu przyciskiem - 'parametry wydruku' (drukarka z kluczykiem). W wyświetlanym oknie konfiguracyjnym obok dotychczasowych zakładek 'Grafika', 'Teksty' itd. od wersji 1.10 pojawia się zakładka 'Inne' (widoczna jedynie dla administratora) z polem 'Maksymalny rozmiar pliku'. Wartość '0' oznacza w tym polu, że ma być w dalszym ciągu jeden plik *.DAN w danej podkartotece. Wartość tę można zmienić na inną, lecz WYŁĄCZNIE WIĘKSZĄ (1) od aktualnego rozmiaru już istniejącego pliku 'rastry.dan' W przypadku, kiedy chce się uzyskać wolumeny o MNIEJSZYM (2) rozmiarze niż rozmiar już istniejącego pliku *.DAN trzeba użyć programu PODZIEL - który jest uniwersalnym narzędziem konwertującym pliki *.DAN do wymaganych rozmiarów. Domyślnym rozmiarem pliku jest dla tego programu 650MB.

  Program PODZIEL może pracować w 2 trybach:

  a) konwersji pojedynczego pliku,
  b) automatycznej konwersji wszystkich plików *.DAN dla danej aplikacji, w tym przypadku dla Ośrodka.
  Należy mieć na uwadze, że PO DOKONANIU KONWERSJI - nie da się już odczytać plików *.DAN wersją Ośrodka starszą niż 1.10

  ZALECANE JEST nawet w przypadku (1) użycie programu PODZIEL (np ze standard. wielkością pliku 650MB) ze względu na PRZEPROWADZANĄ KONTROLĘ DANYCH.

 • KERG, Wytyczne : Szablon _Zud pozwala wygenerować listę ZUD-ów których zakres rastrowy przecina się z zakresem rastrowym danej roboty.
 • ZASÓB › DZIAŁKI › formatka ustalania gminy i obrębu : W obecnej wersji nie trzeba korzystać ze słowników gmin i obrębów - można 'z ręki' wpisać numer gminy (dotychczas trzeba było wyszukać gminę po nazwie w słowniku gmin) lub początek nazwy obrębu. Analogiczne ułatwienie wprowadzono w formatce z parametrami gmina/obręb pojawiającej się przy transferze działek z EWMAPY. Transfer ten ma miejsce w formatkach zakresu działkowego KERGu i operatów prawnych.
 • KERG, przyjęcie OPERATU PRAWNEGO :
  • Po naciśnięciu przycisku 'przyjmij operat' w formatce przejściowej w kolejno wyświetlonym okienku z szczegółowymi danymi dotyczącymi operatu naciśnięcie F2 na niewypełnionym polu 'operat' wyświetla słownik obrębów spozycjonowany na obrębie z przeniesionego zakresu działkowego z KERGu a nie na pierwszym obrębie z gminy domyślnej w konfiguracji
  • Przy modyfikacji PRAWEJ strony zakresu działkowego operatu (jeśli jest ona początkowo pusta) przy wstawieniu pierwszej działki podpowiadana jest gmina, obręb i arkusz z pierwszego rekordu z lewej strony zakresu działkowego
  • Przy zamykaniu okna zakresu działkowego 'x' w prawym górnym rogu lub klawiszem ESC - wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy o utracie wprowadzonych zmian, komunikat ten nie pojawia się po wciśnięciu klawisza 'Anuluj'
 • ZLECENIA : zmodyfikowane wydruki (dodatkowe pliki ATX w pliku OsrFiles.exe)
  • Wydruk kosztorysu dla FV / RU
   dodano 2 nowe wzorce (C4krgzd2.atx, D4krgzd2.atx) dla których oprócz samych wartości współczynników drukowane są opisy współczynników
  • Faktura i rachunek korygujący
   zmieniono nazwę 'faktura VAT' na 'faktura korygująca' oraz 'rachunek' na 'rachunek korygujący', nowe wzorce mają nazwy C3krgzd2.atx, D3krgzd2.atx
 • ZUD : poprawiony wydruk 'skład zespołu'
  zmodyfikowano wzorzec E1zespol.atx (nowy wzorzec to E1zespl2.atx) tak, by w pasku 'summamry' pod tabelką z listą uczestników posiedzenia można było dodać pola z ZUDu np charakterystyka, temat.
 • SŁOWNIK ULIC, MIEJSCOWOŚCI : Poprawiono sposób wprowadzania nowych ulic i miejscowości w słowniku osób. Zamiast natychmiastowego wstawienia nowego rekordu do np do tabeli 'ulice', ulica nie znaleziona w słowniku pojawia się najpierw w polu 'szukaj' pozostawiając operatorowi decyzję o wstawieniu jej do słownika (tak jak w Ośrodku DOS-owym).

Uaktualnienie do wersji 1.09:

 • ZASÓB › DZIAŁKI, interfejs OSRODEK.DLL : Skorygowano działanie procedury wyszukującej operaty historyczne dla danej działki tak, że otrzymywane wyniki powinny się pokrywać z rezultatami uzyskanymi w wersji DOS-owej. W wersji 1.08 Ośrodka dla Windows po wciśnięciu przycisku 'historia' mógł występować nieuzasadniony komunikat o błędzie. Analogiczna poprawka dotyczy interfejsu Osrodek.dll, którego jedna z funkcji również wyszukuje operaty 'historyczne'.
 • ZUD : Dokonano poprawek we wzorcach E7ZUD.ATX, E8ZUDY.ATX i E8ZZZ.ATX i pliki te włączono do najnowszej wersji 'OsrFiles.exe'. Zmiana ta spowodowała poprawny wydruk w przypadku kiedy ZUD zawiera kilka asortymentów - dotychczas był drukowany tylko pierwszy asortyment. Jeśli przystosowano wzorce do własnych potrzeb zamiast korzystać z pliku 'OsrFiles.exe' wystarczy w kreatorze raportów Artist otworzyć je i dla paska 'SubDetail' (ten z asortymentami) po zaznaczeniu go myszką ustawić 'źrodło danych dla sekcji' na 'ZudAsor' (dotychczas było nieokreślone). W pliku 'OsrFiles.exe' umieszczono też nowy wzorzec E7ZUD2.ATX, który pozwala na wydruk danych osobowych inwestora. W trakcie generowania opinii uwzględniany jest nowy szablon '_uwagi'. Można także bezpośrednio pobrać tylko ten wzorzec - E7ZUD2.ATX
 • SŁOWNIKI : OSÓB, ULIC, MIEJSCOWOŚCI : Wprowadzenie w słowniku osób ulicy lub miejscowości nie występującej w słowniku pomocniczym, powoduje otwarcie słownika ulic lub miejscowości z już wstawionym nowym rekordem, wymagającym jedynie zatwierdzenia.

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • KERG, WYTYCZNE : Wprowadzono nowy szablon _Ope_kerg. W miejsce tego wzorca wstawiana jest lista robót w toku, które w zakresie działkowym po lewej stronie mają przynajmniej jedną działkę taką samą jak wybrana robota. Ponadto dla szablonu _Zakres_r nie jest podstawiana jedna duża bitmapa, lecz odpowiednia liczba bitmap w kolejnych 'rzędach'. Wyeliminowano w ten sposób kłopot z wydrukiem dla przypadków kiedy nie dało się zmieścić wszystkich sekcji na jednej kartce. Tak samo traktowany jest wpis _Zakres_r dla 'opinii' w module ZUD.
 • KERG, formatka 'Zmiana daty przyjęcia operatu dla roboty' : Formatka ta wyświetlana jest dla robót zakończonych, w przypadku aktywnej opcji konfiguracyjnej 'Umożliwiać zmianę daty przyjęcia operatu'. W okienku tym dodano 2 nowe elementy : przycisk 'Zmień robotę na niezakończoną' oraz check 'usuń powiązane operaty szkice'. Pozwala to na wycofanie się z omyłkowego przyjęcia operatu dla danego Kergu, a robota wraca z powrotem do stanu 'w toku'.
 • OPERATY PRAWNE, zakres działkowy : W formatce zakresu działkowego do tej pory nie było możliwości wstawienia tej samej działki w różnych grupach po tej samej 'stronie'. W obecnej wersji, przy zaznaczeniu w Baza/Konfiguracja/Inne parametru 'operaty prawne, lewa strona...' opisane ograniczenie nie dotyczy LEWEJ strony zakresu działkowego.
 • KONFIGURACJA : Oprócz wspomnianego poprzednio parametru, dodano jeszcze dwie opcje. Wyłączenie parametru 'przy przejściu z EWMAPY uwzględniać ARKUSZ działki' pozwala na wizualizację w EWMAPIE zakresu działkowego Kergu i Operatów, nawet jeśli w EWMAPIE nie występuje arkusz działki, a w Ośrodku jest on używany. Uwzględnianie lub pomijanie pola ARKUSZ ma ponadto miejsce przy wyświetlaniu działek sąsiednich w formatce Zasób › Działki oraz przy interpretacji szablonów np _Sasied_dz lub _Sasied_ope w wytycznych dla Kergu. Kolejny parametr 'Transfer zakresu rastrowego z EWMAPY, domyślny układ' jest widoczny wyłącznie jeśli w katalogu Baza\Uklady zdefiniowano więcej niż jeden układ. Wybrany układ jest przenoszony w pole 'domyślny układ' formatki Zakres Rastrowy, w czasie jej inicjalizacji.
 • ZAKRES RASTROWY : W miejsce niedostępnego elementu 'Rozmiar' pojawiło się pole 'domyślny układ'. Jego wartość jest brana pod uwagę przy transferze zakresu rastrowego z EWMAPY. Tworzone sekcje otrzymują układ wybrany w tej opcji. Jeśli nowe sekcje są wstawiane 'ręcznie' to pierwsza otrzymuje układ '65', a dla kolejnych układ jest wstawiany taki, jaki występuje na bieżącej pozycji. Warunkiem widoczności pola 'domyślny układ' jest istnienie co najmniej dwóch definicji układów w katalogu Baza\Uklady.
 • ZAMÓWIENIA, wzorzec faktury z SWWKU : W pliku samorozpakowującym OsrFiles.exe dodano nowy wzorzec faktury pełnej z polem SWWKU. Plik który należy rozpakować nosi nazwę 'C1SWWKU.ATX'. Jeśli przeprowadzany jest upgrade z wersji 1.07 dla pozostałych plików na pytanie 'Czy nadpisać ?' należy odpowiedzieć przecząco. Można także bezpośrednio pobrać tylko ten wzorzec - C1SWWKU.ATX
 • OPERATY, SZKICE : Filtr według operatu (szkicu) nie wymaga w obecnej wersji wyrażenia zawierającego wszystkie człony. Zamiast np *.*-3/1998, wystarczy wpisać 3/1998. Wpisanie pojedynczego członu np 5 oznacza warunek na człon trzeci, który pełni rolę numeru kolejnego. Selekcja operatów z członem pierwszym równym np 4 wymaga wpisania 4. a dla wybrania tych z członem czwartym równym 1998 wystarczy wprowadzić /1998 W przypadku wyrażenia składającego się z dwóch członów o ich interpretacji decyduje separator. Jeśli warunek nakładany jest na pojedynczy człon, który nie jest członem trzecim separator również jest wymagany.
 • OPERATY, SZKICE : Jeśli w operatach lub szkicach zostanie wybrany porządek sortowania wg KERGu, to obok pola edycyjnego 'szukaj' pojawia się przycisk słownika, umożliwiający wyszukanie Kergu wg pola 'Nazwa'. W module operaty dla porządku 'cyfrowy ID' przycisk słownika ułatwia konstruowanie pola cyfrowy identyfikator z poszczególnych składowych.
 • INTERFEJS EWMAPA-OSRODEK (osrodek.dll), poprawiona wersja
  • Jedna z funkcji tego interfejsu pozwala dla danej działki wyświetlić operaty 'zwykłe' i 'historyczne'. Poszukiwanie operatów 'historycznych' mogło się przedłużać, jeśli zakres działkowy został w Ośrodku błędnie określony, wskutek czego powstał 'cykl' operatów. Obecnej wersja interfejsu szybciej przerywa 'cykl' jeśli taka sytuacja ma miejsce. Analogiczną modyfikację zastosowano w module ZASÓB/DZIAŁKI w programie 'Ośrodek'.
  • Jeśli przejście nastepuje z EWMAPY do Ośrodka z działki bez arkusza OBR-LICZ/MIAN, a w Ośrodku nie ma działki OBR-LICZ/MIAN z polem Arkusz=0, natomiast występuje działka zgodna co do OBR-LICZ/MIAN z polem Arkusz=xxx to :

   w formatce wyświetlanej przez interfejs DLL, w liście rozwijanej (combobox) 'Działka'
   automatycznie podmieni się pozycja

   OBR-LICZ/MIAN naOBR.xxx-LICZ/MIAN

   W takim przypadku (i tylko w takim) pozycja 'Działka' listy rozwijanej nie zawiera dokładnie 'tego samego numeru' który figuruje w EWMAPIE.


Uaktualnienie do wersji 1.07:

 • OPERATY : Dla operatów wprowadzono szukanie (filtrowanie) wg wzorca operatu *.*-*/* Nowy filtr można łączyć z filtrami na 'asortyment' i 'cechę', jest on również uwzględniany w raportach 'wybrane operaty' i 'operaty na zadanym zakresie rastrowym'.
 • SZKICE : W formatce szkiców pojawiła się analogiczna jak w operatach opcja wyszukiwania wg wzorca szkicu *.*-* również do ew. łącznego stosowania filtrem na asortyment i cechę. Raport prezentujący szkice na zadanym zakresie rastrowym dostępny po naciśnięciu przycisku 'Wybór' - także bierze pod uwagę filtr wg szkicu.
 • INTERFEJS DO EWMAPY : OSRODEK.DLL Rozszerzono możliwości interfejsu pośredniczącego między Ośrodkiem i EWMAPĄ aktywowanego od strony EWMAPY. Uaktualniony plik 'Osrodek.DLL' jest DO POBRANIA z Internetu i należy go skopiować do katalogu w którym znajduje się plik EWMAPA.EXE. Nowy Osrodek.DLL pozwala na :
  • dla OPERATÓW prezentowane są informacje dotyczące zeskanowanych dokumentów w systemie Ośrodek; do tej pory były dostępne tylko dane dotyczące asortymentu, cechy, osoby wypożyczającej i kergu związanego z operatem; wejście z EWMAPY : Mapa › Operaty › Info
  • dla KERGÓW prezentowane są wytyczne przechowywane w bazie systemu Ośrodek; dotychczas wyświetlano dane o wykonawcy, zleceniodawcy, daty związane z rozpoczęciem i zakończeniem roboty, położenie i opis; wejście z EWMAPY : Punkty › Rezerwacja Punktów › 'i'
  • dla DZIAŁEK pojawił się nowy interfejs pytający o nazwie 'Kergi,operaty-informacje' obok dotychczas dostępnych 'lista działek', 'lista punktów', '[zakres działkowy]'. Po wskazaniu działki(łek) i uruchomieniu programu interfejsu na ekranie pojawia się lista kergów i operatów (zwykłych i historycznych) powiązanych z daną działką. Ponadto jeśli dla operatów istnieją zeskanowane dokumenty są one zgrupowane na liście i można przejść do ich oglądania bezpośrednio, bez konieczności wchodzenia do operatu. Udostępniono także wydruk wszystkich zgromadzonych o działce danych w postaci raportu. Do kergów i operatów widocznych w postaci list, można również przejść - wyświetlane są te same okienka które omówiono w punkcie 1 i 2.
  Informacje dostępne poprzez interfejs Osrodek.DLL są pobierane z bazy systemu Ośrodek w trybie 'tylko do odczytu'.
 • ZUD : W module ZUD dodano dodatkową datę 'data posiedzenia ZUD' oraz pojawił się związany z tą datą raport 'lista tematów na posiedzeniu ZUD'. Ponadto dostępna jest funkcja przejścia do kartoteki zamówień.
 • ZAMÓWIENIA : W kartotece zamówień dotychczasowe pole Kerg może służyć do łączenia zarówno z Kerg-iem jak i z Zud-em. W celu rozróżnienia typu połączenia pojawiła się rozwijana lista z dwoma pozycjami KERG, ZUD, która informuje do jakiego modułu odnosi się zawartość pola które w poprzednich wersjach miało etykietkę 'Kerg'. Dla dokonania wyboru jednej z pozycji na liście 2 elementowej wystarczy wcisnąć z klawiatury 'K' lub 'Z'.

Uaktualnienie do wersji 1.06:

 • ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIA : Ujednolicono nazwy pól (występujących w tabelach tymczasowych) używane w kreatorze raportów 'Artist' dla 3 zestawień : 'robót i faktur', 'wystawionych faktur', 'rejestr faktur'. Pozwala to na używanie tych samych wielkości w wymienionych raportach. Uaktualnienie tabel tymczasowych znajdujących się w katalogu \BAZA\INNE odbywa się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu 'Ośrodka' po wykonaniu upgrade-u. Dla uzyskania poprawnych wydruków KONIECZNA JEST PODMIANA wzorców (pliki *.ATX) dla tych raportów. W tym celu należy URUCHOMIĆ uaktualniony plik 'OsrFiles.exe' (rozmiar 29 000 [B], do pobrania z Internetu) z katalogu gdzie znajduje się plik 'Osrodek.exe'. Na pytanie o zastąpienie istniejących plików z katalogu WZORCE należy odpowiedzieć twierdząco dla plików : '92ROBOFA.ATX', '95WYSTAW.ATX' oraz '96REJFAK.ATX' - patrz [UWAGA!]. Istotne jest żeby uruchomienie 'OsrFiles.exe' nastąpiło PRZED! wejściem do programu 'Ośrodek' w wersji 1.06. Ponadto dla 'wystawionych faktur' dodano możliwość ustalenia kryterium sortowania - pojawiły się zakładki.
  [UWAGA!]:
  JEŻELI ZMODYFIKOWANO DOSTARCZONE W WERSJI INSTALACYJNEJ WZORCE dla tych zestawień to należy je PRZED uruchomieniem 'OsrFiles.exe' ZACHOWAĆ (np. zapisać w 'Artist' jako plik o zmienionej nazwie ). Następnie Po uruchomieniu 'OsrFiles.exe' nanieść odpowiednie zmiany (metodą otwarcia 2 raportów w 'Artist' i kopiowania grup elementów poprzez 'ctrl-c', 'ctrl-v') do rozpakowanych z pliku 'OsrFiles.exe' nowych wzorców.
 • MENU GŁÓWNE, opcja DODATKOWE : Dodano polecenie 'Odtwarzanie zbiorów dla Artist-a', które odtwarza pliki indeksowe '*.mdx' w katalogu BAZA/INNE, jeśli zostały usunięte podczas korzystania z programu do archiwizacji danych. Jeśli uległy skasowaniu pliki '*.dbf' również są odtwarzane razem z plikami indeksów.
 • OPERATY PRAWNE, KONFIGURACJA : Dla operatów prawnych w listwie tytułowej formatki wypisywana jest NAZWA jednostki ewidencyjnej, której numer widnieje w polu 'wybrany numer jedn. ewid.' W konfiguracji na zakładce 'Inne' pojawił się parametr 'Człon pod którym podpięty słownik obrębów'. Jeśli pole to jest wypełnione (dopuszczalne wartości to 1 i 2) to za nazwą jedn. ewid. (gminy) w pasku tytułowym po średniku podawana jest również NAZWA OBRĘBU, jeśli człon1 lub człon2 w operacie odpowiada numerowi obrębu z bazy danych.
 • OPERATY, SZKICE : Podczas wypełniania pola 'Kerg' w Operatach i Szkicach, jeśli zachodzi konieczność utworzenia nowego Kergu (ponieważ proponowana robota nie występuje w bazie) można określić dla tego Kergu również wartość pola NR GMINY (a nie tylko pole INNA NAZWA). Formatka dialogowa została poszerzona o pole z numerem gminy. Do tej pory wartość pola NR GMINY brana była zawsze z konfiguracji - z zakładki lokalizacja.
 • MODUŁ ZUD, WERSJA ROBOCZA : Udostępniono roboczą wersję formatki ZUD w celu uzyskania sugestii dotyczących finalnej postaci tego modułu. W obecnej wersji moduł ZUD NIE JEST PRZEZNACZONY DO UŻYWANIA.

  W celu udostępnienia funkcji tego modułu należy nadać do niego prawa w opcji Baza › Autoryzacja klikając na przycisk 'Prawa' i zaznaczając opcje związane z ZUD-em.

  Docelowo będzie zrealizowane połączenie modułów ZUD i KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ, analogiczne do relacji KERGU z DZIENNIKIEM ZAMÓWIEŃ.

  Funkcjonalność ZUD-u jest w dużej części taka sama jak modułu KERG. Dotyczy to przeglądania danych, zakładania filtrów, zakresu rastrowego, raportów (uwzględniają założony filtr). Odpowiednikiem katalogu WYTYCZNE dla Kergu jest katalog WYTYCZUD. Po rozpakowaniu 'OsrFiles.exe' w katalogu WYTYCZUD powinien się znaleźć plik 'Opi_txt.txt' z przykładami wpisów jakich można używać przy generowaniu 'opinii', która odpowiada 'wytycznym' w Kergu.

  Różnice w stosunku do Kergu :

  • wprowadzono nowy przycisk : 'Zespół'
  • zamiast przycisku 'Operat' występuje przycisk 'Zakończ'
  • przycisk 'Dokumentacja' ma takie znaczenie jak dla operatów/szkiców
  • zamiast pary Wykonawca/Płatnik jest Płatnik/Inwestor
  • wprowadzono nowe pole typu MEMO - charakterystyka dla tego pola nieco inaczej działają klawisze strzałek : 'zwykłe' strzałki służą do poruszania się wewnątrz pola 'Charakterystyka' CTRL-strzałka pozwala przejść do następnej/poprzedniej kontrolki
  • w obecnej wersji nie jest dostępne przejście do dziennika zamówień

  Ad.1) przycisk ten realizuje 2 funkcje :

  a) pozwala ustalić listę instytucji, spośród których będzie można wybierać przy ustalaniu składu zespołu ZUD; polega to na dodawaniu nowych rekordów - korzystając ze słownika osób; wybrane osoby ze słownika osób otrzymują kolejny numer LP; w przypadku dublowania się numerów LP lista jest 'rozsuwana', tak że można wstawiać nową osobę 'pomiędzy' istniejące na liście osoby. Przy usuwaniu osób z listy 'luki' w LP są 'wypełniane'

  b) umożliwia określenie składu zespołu na podstawie zdefiniowanej uprzednio listy - i wydrukowanie raportu w postaci tabelki zawierającej kolumny : nazwa instytucji, uwagi, data i podpis; wydruk ten można zeskanować i włączyć jako bitmapę do dokumentów przechowywanych w opcji 'Dokumentacja'

  Ad.2) naciśnięcie przycisku - tylko ustawia 'Datę wydania opinii' (nie wywołuje się formatki przyjęcia operatu) i zmienia status sprawy z 'nie uzgodnionej' na 'uzgodnioną'

  Ad.3) ponieważ nie powstają operaty ani szkice to zamiast ich listy pojawiają się standardowe okna charakterystyczne dla programu 'Dokument'


Uaktualnienie do wersji 1.05:

 • ZLECENIA : Dodano opcję zamykanie roku w Zleceniach - opcja usuwa faktury i zapłaty sprzed podanej daty, a dla map drukowanych odejmuje rozchody od przychodów i nowo powstały stan zapisuje jako tymczasową dostawę, którą należy przyjąć na stan.
 • MENU GŁÓWNE : Dodano opcję Eksportu danych do windykacji należności.

Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • RAPORTY - FAKTURA VAT, RACHUNEK : Dla pełnej i korygującej faktury VAT oraz kosztorysu i sprzedaży nieudokumentowanej pojawiło się nowe pole 'FSWWKU' pobierane z bazy (z cennika) - które można drukować na fakturze. Dotychczas wykorzystywano je tylko w skróconej fakturze, jako STAŁĄ WARTOŚĆ pobieraną z konfiguracji z zakładki 'fakturowanie'. Nowe pole należy samemu dodać do odpowiedniego wzorca faktury, poprzez zdjęcie w Artist 5.0 z zakładki 'Controls' kontrolki 'DB text' i przypisanie jej pola z bazy : 'Rozlicz.FSWWKU'. Identyczne pole 'FSWWKU' jest dostępne dla raportów związanych z rachunkami uproszczonymi. Korzystanie z nowego pola podczas pracy z kreatorem raportów 'Artist 5.0' wymaga uaktualnienia tabel tymczasowych znajdujących się w katalogu \BAZA\INNE. Odbywa się to automatycznie (jednokrotnie) podczas uruchomienia 'Ośrodka' pierwszy raz po dokonaniu upgrade-u. Zmianie powinny ulec następujące zbiory o rozszerzeniach *.dbf, *.mdx z katalogu INNE : 'R913_kor', 'R912_kor', 'kszt_912', 'kszt_913' 'Rozl_912', 'Rozl_913'. Ponadto powstają nowe pliki 'zes87tmp' i 'zudsklad' przygotowane dla modułu ZUD, który jest w trakcie projektowania,
 • KERG - WYTYCZNE : Dodano szablony o rozszerzonej funkcjonalności : _AOpe_bu, _AOpe_prz, _ASzkice, _AOperaty, _ASasied_ope które różnią się od swoich odpowiedników bez symbolu 'A' tym że oprócz operatu lub szkicu zostanie dodatkowo wypisana nazwa asortymentu (jeśli jest dokładnie jeden asortyment) lub kody asortymentów (dla 2 i więcej), treść pola uwagi oraz informacje o wypożyczeniu lub jego braku,
 • ZAMÓWIENIA - ZESTAWIENIA : W module 'Zamówienia' pojawił się nowy raport. Zestawienie 'Rozliczone a nie zafakturowane zlecenia' jest uruchamiane z menu. Konieczne jest uzupełnienie listy wzorców ATX w katalogu wzorce. W tym celu należy uruchomić plik 'OsrFiles.exe' (do pobrania z Interenetu) z katalogu gdzie znajduje się plik 'Osrodek.exe'.

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • KONFIGURACJA, SŁOWNIK OBRĘBÓW : W konfiguracji na zakładce 'Inne' pojawiła się opcja sortowanie w słowniku obrębów wg nazwy obrębu. Ustawienie tej opcji ma wpływ na sposób sortowania obrębów przy PIERWSZYM wywołaniu słownika z danej formatki. Jeśli w trakcie kilkukrotnego korzystania z tego słownika np. w zakresie działkowym, zmieni się porządek sortowania to jego ponowne wywołanie 'zachowuje' sortowanie z poprzedniego wywołania
 • OPERATY PRAWNE : Dla operatów prawnych naciśnięcie F2 podczas edycji pola 'Operat' powoduje przywołanie słownika obrębów i wybrany numer obrębu jest wstawiany w to miejsce ciągu znaków gdzie znajdował się kursor.
 • ZAKRES RASTROWY : Przed obliczeniem przecięcia zakresu rastrowego dla Kergu jest możliwość określenia które roboty (w toku, zakończone, wszystkie) mają być uwzględniane - za pomocą rozwijanego menu.
  Opcja ta jest analogiczna do zastosowanej w raporcie - 'Roboty na zadanym zakresie - RASTRY' Dla operatów, szkiców i karty mapy ewidencyjnej - przecięcie zakresu działa jak w wersji 1.02.

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • ZAMÓWIENIA, OBRÓT : dla raportów generowanych bezpośrednio z menu (podmenu 'Zestawienia') w modułach ZAMÓWIENIA oraz OBRÓT zapamiętywane są ostatnio używane wartości dat 'data_od' oraz 'data_do'. Uruchomienie dowolnego z raportów powoduje podstawienie poprzednio wykorzystanej 'daty_od' i 'daty_do' jako wartości domyślnych.
 • KERG : dodano nową możliwość filtrowania poprzez określenie warunku zawierania konkretnego ciągu znaków przez pola 'POL_WL', 'UWAGI', 'OPIS'. Wielkość wpisanych liter nie jest istotna. Opcja dostępna jest pod przyciskiem 'Szukanie', polecenie 'Załóż filtr', 'Zawieranie podciągów' i można ją łączyć z pozostałymi rodzajami filtrów np z filtrem na asortyment czy warunek złożony. Możliwe jest określenie dla tego samego pola przykładowo 'POL_WL' zarówno warunku złożonego a) POL_WL='Ruda*' jak i b) kryterium zawierania podciągu 'Halemba'. Rezygnacja z odpowiedniej składowej 'POL_WL', 'UWAGI', 'OPIS' nie wymaga wydania polecenia 'Kasuj Filtr'. Wystarczy wejść ponownie do okna 'Zawieranie podciągów' i skasować tekst w odpowiednim polu. Dokonane zawężenie ilości prezentowanych robót jest uwzględniane w raportach 'Roboty na zadanym zakresie rastrowym' oraz 'Drukuj Kergi'.
 • KERG, ZAKRES DZIAŁKOWY : W formatce zakresu działkowego wprowadzono przycisk 'Przecięcie zakresu', wykonujący analogiczną operację jak dla zakresu rastrowego. Roboty których zakres działkowy po LEWEJ stronie zawiera przynajmniej jedną działkę identyczną jak dowolna 'lewostronna' działka danego kergu, prezentowane są w dwóch etapach. Pierwsze okienko, to podgląd w postaci listy (roboty w toku zaznaczone są na liście kolorem niebieskim) i przyciskami 'Przejdź' oraz 'Raport'. Przed generacją raportu można wybrać czy ma on uwzględniać roboty w toku, zakończone czy wszystkie. Taki sam wybór pojawił się w raporcie 'Roboty na zadanym zakresie - działki'.

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • OPERATY : dodano obsługę pola 'cyfrowy identyfikator' w postaci 'zesłownikowanej'. Oddzielna formatka pozwala łatwo określić 8 składowych tego identyfikatora, poprzez korzystanie z rozwijanych menu. W konfiguracji (zakładka 'inne') pojawiła się dodatkowa opcja 'Kontrola unikalności pola Cyf_ID dla operatów', standardowo aktywna. Dla tego wariantu pole 'cyfrowy identyfikator' można modyfikować wyłącznie korzystając ze słowników oraz jest sprawdzana jego unikalność przy zapisie do bazy. W przypadku wyłączenia tej opcji unikalność nie jest kontrolowana, edycja jest możliwa 'z ręki' a zawartość pola może być dowolnym ciągiem znaków, tak jak było to w wersji Ośrodek 1.00 Zmiany tej opcji w konfiguracji wymagają zamknięcia i ponownego otwarcia formatek operatów, o czym system powiadamia w przypadku gdy istnieje przynajmniej jedna aktywna formatka operatów podczas zapisu zmienionych ustawień konfiguracyjnych.
 • KERG : umożliwiono zmianę daty przyjęcia operatu i opisu operatu dla robót już zakończonych. Operacji tej dokonuje się przyciskiem 'Operat'. Jego działanie dla robót 'w toku' pozostaje bez zmian, natomiast dla robót zakończonych wyświetlana jest nowa formatka, pozwalająca na dokonanie zmiany wartości wymienionych dwóch pól. Wejście do tej opcji wymaga uaktywnienia w konfiguracji (zakładka 'inne') opcji 'umożliwiać zmianę daty przyjęcia operatu'. Domyślnie opcja ta jest wyłączona. Zastosowanie : po konwersji danych z DOS-owej wersji niekiedy zachodzi potrzeba zmiany tej daty, jeśli początkowo jest tam wpisywana inna data niż przyjęcia operatu.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

System OŚRODEK jest narzędziem do gromadzenia i prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawowe funkcje programu:

 • ewidencja i rozliczanie zamówień w ośrodku dokumentacji,
 • obrót mapami drukowanymi,
 • ewidencja robót geodezyjnych zgłaszanych w ośrodku,
 • pełna obsługa wykonawcy zgłaszającego robotę; dla robót prawnych możliwość korzystania z mapy ewidencyjnej (numerycznej) założonej (prowadzonej) w systemie EWMAPA,
 • gospodarowanie i zarządzanie dokumentami geodezyjnymi i kartograficznymi znajdującymi się w ośrodku:
  • ewidencjonowanie nowych dokumentów wpływających do zasobu,
  • określanie lokalizacji przestrzennej dokumentów,
  • wyszukiwanie dokumentów według różnych kluczy,
  • ewidencjonowanie wypożyczeń i zwrotów dokumentów.
 • możliwość wizualizacji wielu okien równocześnie (np. KERGu i operatów),
 • wygodny moduł edycji formatek,
 • zmieniono struktury danych zapewniających podniesienie bezpieczeństwa i wprowadzanie danych autoryzacyjnych (daty i osoby modyfikującej),
 • poszerzono możliwości opisu roboty/operatów zakresami rastrowymi – zmniejszenie rozmiaru z 50m na 10m; dodano opcję wizualizacji działek i zakresów rastrowych w programie EWMAPA; możliwa jest także edycja zakresów rastrowych,
 • włączenie programu DOKUMENT (obsługa skanowanych dokumentów) do systemu Ośrodek zapewnia możliwość połączenia wpisu ze zeskanowanym obrazem,
 • poszerzono pola w tabelach zgodnie z sugestiami użytkowników.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.18 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 1
Wielkość: 784128 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.