Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.15:

 • KONFIGURACJA, zakładka FAKTUROWANIE :

  Umieszczono dodatkowe dwa parametry domyślne w opcji Konfiguracja na zakładce Fakturowanie

  • Czas między wydrukami [ms] - opóźnienie pomiędzy wysłaniem na drukarkę kolejnych kopii faktury jeśli wybrano opcję Liczba kopii faktury <> 0.
  • Proponować ilość dla nowej pozycji kosztorysu:
   • jeśli nie, wówczas w czasie dopisywanie nowej pozycji kosztorysu pole ilość pozostanie puste;
   • jeśli tak, w wypadku pierwszej pozycji zaproponowana zostanie ilość 1, zaś w wypadku kolejnych pozycji - taka sama ilość, jak w pozycji na której ustawione jest podświetlenie.
 • WINDYKACJA, zmiany dotyczące EKSPORTU DANYCH :

  Eksport danych do windykacji należności zrealizowano w ten sposób, że:

  • eksportowane jest pole termin płatności z kartoteki zamówień,
  • eksportowane są wyłącznie osoby powiązane z zapisami w bieżącym rejestrze sprzedaży.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.14:

 • ARCHIWUM.EXE : modyfikacja jednej z opcji :

  Wprowadzono zmianę w działaniu opcji z zakładki 'indeksy i dane'

  'usuń na stałe usunięte rekordy'

  Do tej pory omawiana operacja wymagała istnienia indeksów wewnątrz katalogu 'BAZA'. Brak pliku MDX powodował przerwanie pracy programu.

  W zmodyfikowanej wersji istnienie plików indeksowych nie jest wymagane.
 • AUTORYZACJA : wprowadzono nowe uprawnienia :

  Sprzedaż - 'c' : pozwalające na edycję cenników oraz tworzenie rejestru sprzedaży

  ZUD - 'w' : wypożyczenia zud (jeśli aktywna opcja o tej nazwie w konfiguracji) wymagają dodatkowo posiadania tego prawa

  Ponadto
  • dla modyfikacji słowników ulic i miejscowości wymagane są od wersji 2.14 prawa analogiczne jak dla słownika osób
  • prawo przeglądania dla modułu sprzedaży nie umożliwia już modyfikacji słownika asortymentów dla zleceń
 • KERG : poszerzenie raportu 'zestawienie statyczne' :

  Istniejący wzorzec raportu 'ZEST_S' zmodyfikowano dodając nazwę gminy za dotychczas wyświetlanym numerem.

  W nowym wzorcu 'STAT_2' (należy przegrać z Ośrodek2/wzorce2) są 2 nowe pozycje:

  'liczba kergów'oznacza liczbę KERG-ów w gminie zawierających dany asortyment 'liczba robót zrealizowanych w danej gminie'nie zawsze jest sumą powyższej kolumny, w przypadku gdy dla KERGu wystąpiło kilka asortymentów
 • ZUD : zwiększenie długości pól :

  Zgodnie z sugestiami użytkowników zwiększono długość

  pola LOKALIZACJ ze 100 do 200 znaków
  pola AUTOR_OPR z 50 do 220 znaków
 • KERG, OPERATY PRAWNE : podpowiedź gminy i obrębu dla zakresu działkowego :

  Jeśli LEWA strona zakresu działkowego jest pusta, to podczas tworzenia pierwszej działki jako numer gminy jest podpowiadany

  NR_G z KERG albo numer JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ operatua jako numer obrębu system proponuje pierwszy znaleziony obręb w danej gminie
 • MENU, DODATKOWE : nowa opcja przeznaczona dla administratorów Ośrodka :

  W celu umożliwienia korekty błędów powstałych w plikach *.DBF wskutek sytuacji awaryjnych (np zanik zasilania) wprowadzono opcję

  'naprawa bazy' (wymaga dostępu 'na wyłączność' do tabel)

  Ponieważ w przypadku poważniejszych awarii proces naprawy bazy może wymagać usunięcia pewnych danych, zaleca się przed użyciem tej opcji

  KAŻDORAZOWO WYKONAĆ KOPIĘ BAZY DANYCH

  mimo, że każda operacja zmiany zawartości bazy w trakcie naprawy wymaga POTWIERDZENIA PRZEZ OPERATORA

  Etap Naprawy Rodzaj wykrywanych uszkodzeń Proponowana operacja
  1 - eliminacja 'śmieci' błędne wpisy w polu identyfikatora tabeli usunięcie rekordu(ów)
  2 - eliminacja zdublowań identyfikatora nieunikalność wartości pola identyfikującego dany rekord w tabeli [1] usunięcie rekordu(ów)
  lub
  [2] nadanie unikalnych wartości w polu 'ID'

  Założenia :

  • Podczas 1 etapu naprawy dostępna jest jedynie operacja USUŃ

   Puste wartości w polu 'ID' również są interpretowane jako błędne.

   Usuwanie rekordów z pustym polem 'ID' i resztą pól poprawnie wypełnioną może być niecelowe.

   Dla tabel nadrzędnych (nr tabeli 1..26 w etapie 1) podana poniżej sekwencja kroków pozwala uniknąc kasowania tych rekordów :

   a) wychodząc z 1 etapu naprawy przyciskiem 'Przerwij'

   b) usuwając pliki *.MDX i otwierając dany moduł w Ośrodku

   c) program automatycznie wypełni wszystkie puste 'ID' komunikując ten fakt 'Poprawiono puste identyfikatory w tabeli...'

   d) ponownie wybierając opcję 'Naprawa bazy'

  • Przejście do etapu 2 możliwe jest wyłącznie
   • w przypadku braku wykrycia błędów podczas etapu 1
   • po pomyślnym usunięciu WSZYTKICH błędnych wpisów na etapie 1
  • Przed rozpoczęciem analizy każdej tabeli w etapie 2 odpowiedni indeks MDX jest usuwany i ponownie kreowany
  • Podczas etapu 2 sugeruje się skorzystać z operacji [1] jeśli zdublowane rekordy mają identyczną 'treść'

   [2] jeśli kolejne rekordy są różne

   wybór opcji [2] może oznaczać 'zerwanie' powiązań tabeli nadrzędnej z tabelą z podrzędną


Uaktualnienie do wersji 2.13:

 • FAKTUROWANIE : możliwość łatwego wydruku zadanej ilości kopii faktury 'bez skreśleń' :

  Możliwe jest za jednokrotnym naciśnięciem przycisku drukowania na podglądzie raportu uzyskanie wydruku oryginału faktury i odpowiedniej liczby kopii.

  W konfiguracji na zakładce 'Fakturowanie' dodano opcję 'Liczba kopii faktury'.

  Domyślną wartością jest zero i oznacza to, że będzie drukowany tylko jeden egzemplarz bez żadnej adnotacji.

  Wartości niezerowe powodują, że na pierwszym egzemplarzu faktury pojawia się adnotacja 'ORYGINAŁ'a na drugim i kolejnych pojawi się oznaczenie 'KOPIA'.

  Aby na wydruku pojawiały się 'automatycznie' napisy 'ORYGINAŁ', 'KOPIA' należy wykonać jedną z czynności:

  a) po upgrade skopiować do katalogu 'Wzorce' 10 nowych wzorców zestawień: C1ORGKOP.ATX, C2ORGKOP.ATX ... D6ORGKOP, D7ORGKOP.ATX

  b) w używanych wzorcach wstawić etykietę '~ORYG_KOPIA'
 • KONFIGURACJA : dodano parametr 'Jednakowy termin płatności dla gotówki i przelewów' :

  Nowa opcja znajduje się na zakładce 'KP' i domyślnie nie jest aktywna. Po jej załączeniu proponowany 'termin płatności' na formatce fakturowania (przy zapłacie gotówką) obliczany jest jako

  'data wystawienia' + 'propozycja naliczania odsetek po dniach' z zakładki KP

 • ZLECENIA, FORMULARZE IPS : korekta treści jednego z pól w raporcie 'nowe polecenie przelewu' :

  Pole 'nazwa zleceniodawcy cd.' (druga linia nazwy) na formularzu IPS zawierało do tej pory wartość pola 'Nazwa2' (ze słownika osób) dla płatnika. Od wersji 2.13 w polu tym pojawi się

  adres płatnika

 • OPERATY PRAWNE, KERG : zakres działkowy, dodatkowa funkcja :

  Rozszerzono znaczenie przycisków przeniesienia działek z lewej na prawą stronę (i odwrotnie) Przytrzymanie klawisza [CTRL] i naciśniecie jednego z wspomnianych przycisków powoduje, że działka jest 'kopiowana' a nie 'przesuwana'.

 • OPERATY, SZKICE : uproszczenie szukania wg innej nazwy KERG :

  Dotychczasowe szukanie operatu, powiązanego z KERG o zadanej 'innej nazwie' było dość uciążliwe. Należało użyć przycisku słownika obok pola 'Szukaj', przejść do KERG, w polu porządek zaznaczyć 'Inna nazwa', wyszukiwać i powrócić do okna operatu przyciskiem 'wybierz' w formatce KERG.

  Od wersji 2.13 w oknie operatów i szkiców pojawił się nowy 'porządek':

  KERG (inna nazwa)

  Pozwala to zredukować powyżej opisane operacje do wpisania zadanej nazwy do pola 'Szukaj'

  Dotychczasowy porządek szukania wg 'Kerg' po numerze (zgodnym z instrukcją O4) przemianowano na

  KERG (O4)

 • LOGOWANIE : uproszczenie rozpoczynania pracy z programem ośrodek :

  W trakcie logowania do programu Ośrodek (lub przelogowania) jest zapamiętywana nazwa żytkownika. Ta właśnie nazwa pojawia się w oknie logowania przy następnym uruchomieniu programu (lub przelogowaniu).

 • OPERATY, KMZ, KME : możliwa 'chwilowa' zmiana typu wypożyczeń (bez wchodzenia do konfiguracji) :

  W wymienionych modułach na panelu wypożyczeń dodano przycisk, umożliwiający tymczasowe przełączenie rodzaju wypożyczania 'na kerg' / 'na osobę'. Jego działanie jest równoznaczne ze zmianą na przeciwną wartość opcji z zakładki 'Inne' w konfiguracji

  'łączyć wypożyczenie z numerem roboty'


Uaktualnienie do wersji 2.12:

 • KONFIGURACJA : nowe opcje na zakładce 'inne' :

  Dodano dwa nowe ustawienia, związane uruchamianiem programu i logowaniem do archiwum zleceń.

  Opcja 'możliwe tylko jednokrotne uruchomienie ośrodka' ma na celu zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem kilku instancji tego samego programu. Jeśli jest aktywna, to po próbie powtórnego zalogowania - wystąpi komunikat 'program był już wcześniej uruchomiony' i przełączenie na uruchomiony wcześniej egzemplarz 'osrodek.exe'

  Podobne ograniczenie (bezwarunkowo) wprowadzono dla Ośrodka zalogowanego jako archiwum. Możliwe jest JEDNOKROTNE uruchomienie ośrodka z zaznaczoną w oknie logowania opcją 'zaloguj tylko do archiwum'. KOLEJNE wywołanie archiwum (np przez opisane dalej nowe przejście z KERG) nie spowoduje już uruchomienia kolejnej aplikacji.

  Opcja 'możliwa modyfikacja archiwum zleceń' pozwala po zalogowaniu do archiwum na edycję oraz dopisywanie nowych danych w modułach 'Zlecenia', 'Obrót', 'Osoby' tzn. modyfikację tabel w katalogu BAZA/KOPIE/yyyymmdd.

 • KERG, ZUD : możliwość odszukania powiązanego zlecenia ARCHIWALNEGO :

  Po wykonaniu zamknięcia roku, jeżeli zlecenie związane z KERG (ZUD) zostało przeniesione z bieżącej bazy do archiwum, nie było możliwe przejście z KERG do Dziennika Zamówień.

  Od wersji 2.12 jest możliwe naciśnięcie w KERG (ZUD) przycisku 'Dz.Zam.' przytrzymując klawisz [CTRL]. Oznacza to próbę wyszukania zlecenia związanego z KERG (ZUD) w jednej z baz archiwalnych. Jeśli istnieje więcej niż jedno archiwum - trzeba dokonać jego wyboru z listy.

  [CTRL] Dz.Zam. powoduje :

  a) jeśli nie jest uruchomiona instancja 'archiwalna' ośrodka :

  uruchomienie drugiego egzemplarza 'osrodek.exe' zalogowanego do wskazanego archiwum na tego samego użytkownika, otwarcie kartoteki zamówień - spozycjonowanej na zlecenie powiązane z zadanym KERGiem, pobranym z 'normalnego' ośrodka

  jeśli zawartość okna zleceń jest pusta - oznacza to że w danym archiwum NIE ISTNIEJE zlecenie powiązane z KERG

  b) jeśli jest uruchomiona instancja 'archiwalna' ośrodka, z otwartym oknem zleceń :

  spozycjonowanie się na zleceniu wg filtra 'zadany KERG'

  c) jeśli jest uruchomiona instancja 'archiwalna' ośrodka, bez otwartego okna zleceń :

  otwarcie formatki 'DZ' i spozycjonowanie się na zleceniu wg filtra 'zadany KERG'

  Przejścia z ZUD - działają analogicznie

 • ARCHIWALNE ZLECENIE : możliwość odszukania powiązanego KERG w bazie bieżącej :

  Jeśli zalogowano się do ARCHIWUM to naciśniecie przycisku słownika obok pola KERG (ZUD) widocznego w formatce zleceń powoduje :

  a) jeśli nie jest uruchomiona instancja 'normalna' ośrodka :

  uruchomienie drugiego egzemplarza 'osrodek.exe' zalogowanego 'normalnie' na tego samego użytkownika, otwarcie okna KERG (ZUD) i spozycjonowanie na pozycji która jest widoczna w archiwum;

  spozycjonowanie na KERG (ZUD) powinno nastąpić zawsze, chyba że :

  KERG usunięto - co jest możliwe tylko gdy brak powiązania z operatami, szkicami i zleceniami 'bieżącymi' (np po przeniesieniu zleceń do archiwum)

  b) jeśli jest uruchomiona instancja 'normalna' ośrodka, z otwartym oknem KERG (ZUD) : spozycjonowanie się na konkretnym KERG (być może nastąpi wyciągnięcie na pierwszy plan okna KERG)c) jeśli jest uruchomiona instancja 'normalna' ośrodka, bez otwartego oknem KERGu (ZUDu) :

  otwarcie formatki KERG (ZUD) i spozycjonowanie się na konkretnym KERG

 • URUCHOMIENIE PROGRAMU : możliwe wykorzystanie parametrów w linii poleceń :

  Ze względu na to, że opisane w poprzednich 2 punktach uruchamianie drugiej instancji Ośrodka wymaga przekazywania parametrów - można wykorzystać te parametry także w linii poleceń

  zalogowanie archiwalne

   osrodek.exe /AZ 20030106 użytkownik hasło
  
  gdzie : 20030106 jest przykładową nazwą archiwum

  zalogowanie 'normalne'

   osrodek.exe /N baza użytkownik hasło
  
 • KERG - generacja wytycznych :

  Dodano nowe szablony _Hist_Ope oraz _AHist_Ope

  Pod szablony te podstawia się lista operatów HISTORYCZNYCH (dla 2 szablonu z asortymentami) dla działek stanowiących zakres KERG.

  Po generacji powinno się otrzymać taką samą listę operatów jak wyświetlana w formatce ZASÓB › DZIAŁKI.

  Jeśli zakres KERG stanowi kilka działek to oczywiście otrzymuje się sumę operatów (bez powielania nazw operatów) jaką można by uzyskać wykonując operację ZASÓB › DZIAŁKI dla każdej działki oddzielnie.

 • KERG - raport 'wykaz wykonawców do wezwania' :

  Dodano dwa parametry:

  'na dzień' - data z którą porównywane jest pole KERG 'planowana data zakończenia' (do tej pory zawsze byłą to bieżąca data systemowa)

  'raport wykonać wg pola KERG' - Wykonawca (domyślnie) lub Płatnik

 • ZLECENIA : faktura VAT, wypisywanie lub nie wypisywanie zerowych wartości :

  Poprzedzenie etykiet <SumF_xx> literką 'Z' powoduje wypisywanie stałego napisu 0.00 jeśli dana wartość jest zerem

  np pod etykietę

  <ZSumF_10>

  1. zostanie podstawiona wartość VAT - jeśli jest niezerowa

  2. zostanie podstawione 0.00 - jeśli wartość VAT wynosi 0 ;

  dla

  <SumF_10>

  w przypadku 2. nie następowało wypisywanie zera

  W kreatorze raportów 'Artist' dla pól numerycznych pobieranych z bazy danych (kontrolki DBText) można sterować ilością znaków po kropce dziesiętnej za pomocą pola 'maska'

  maska

  0.00 - zawsze wypisuje 2 znaki (nawet jeśli wartość jest całkowita) 1.00 1.10 1.11

  0.## - # oznacza wypisanie tylko znaków nie będących cyfrą 0 czyli 1 1.1 1.11


Uaktualnienie do wersji 2.11:

 • ZASÓB : Działki :

  W formatce 'Szukanie wg działki' można za pomocą przycisku › KERG przejść do KERGu, który zawiera daną działkę po lewej stronie zakresu.

  W przypadku, gdy jest więcej KERGów spełniających to kryterium, trzeba jeden z nich wybrać z listy. Następnie, nie zamykając okna KERGu, ponownie wybrać z listy kolejny KERG. Użycie przycisku › KERG spowoduje spozycjonowanie się w już otwartym oknie robót.

 • KERG : Raporty :

  Dodano zestawienie, 'Ilość zgłoszeń w okresie od .. do ..'.

  Realizuje ono tę samą funkcję co filtr typu

  › 'warunek złożony' na datę D_ROZ_P w żądanym przedziale czasu
  › w połączeniu z ew. filtrem na wykonawcę

  Jednak zamiast zakładać opisane filtry, i korzystać dwukrotnie z kalkulatora nad polem 'szukaj' dla widocznych robot w toku / wszystkich można uzyskać ten sam efekt po naciśnięciu jednego przycisku

  › Obliczw oknie dialogowym nowego zestawienia.

  Zmiana dat lub wybór wykonawcy wymaga PONOWNEGO wciśnięcia przycisku 'Oblicz'. Zmiana danego wykonawcy na innego wymaga najpierw odznaczenia a potem zaznaczenia opcji 'dla danego wykonawcy' w celu wywołania słownika osób.


Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Słownik asortymentów KERG (ZUD) : usuwanie pozycji oraz scalanie asortymentów :

  Wprowadzano następujące operacje

  • usuwanie asortymentu - jest możliwe jedynie dla asortymentów nie używanych w żadnym z modułów KERG, OPE, OPB, OPP, SZK (ZUD)
  • scalanie 2 asortymentów w jeden - da się przeprowadzić tylko gdy otwarta jest WYŁĄCZNIE formatka słownika asortymentów z menu 'Dodatkowe'

  W celu scalenia 2 asortymentów należy :

  • Przejść w słowniku do edycji asortymentu 'zbędnego' (F8)
  • W pole 'kod' i/lub 'nazwa' wpisać wartość asortymentu 'właściwego' już istniejącego w tabeli asortymentów
  • Nacisnąć przycisk 'zatwierdzenia' na nawigatorze bazodanowym co spowoduje:

   a) poprawkę drugiego pola ('kod' lub 'nazwa') asortymentu 'zbędnego', jeśli w punkcie 2 zachodziła równość tylko jednego z tych pól,

   b) wyświetlenie informacji o możliwym scalaniu i dodatkowe żądanie potwierdzenia tej operacji.

  Możliwe przyczyny niepowodzenia przy scalaniu asortymentów :

  • są aktywne są jeszcze inne okna poza słownikiem asortymentów

   › komunikat : 'W celu scalenia proszę zamknąć wszystkie formatki i z menu "Dodatkowe" otworzyć wyłącznie słownik asortymentów'

  • użytkownik nie ma prawa usuwania ze słowników systemowych

   › komunikat : 'Brak prawa usuwania ze słowników systemowych'

  • jakikolwiek inny użytkownik jest w trakcie edycji asortymentu w dowolnym z modułów KERG, OPE, OPB, OPP, SZK (ZUD)

   › komunikat : 'Nieudana blokada tabel pośrednich dla asortymentu'

 • KERG : generacja wytycznych, nowe szablony :

  Szablony umożliwiające wypisanie danych dotyczących powiązanego z KERG zlecenia

    _NrZlec	-	numer zlecenia
    _DZlec	-	data faktury 
    _ZnZlec	-	numer pisma

  są teraz dostępne zarówno przy generacji wytycznych KERG jak i opinii ZUD.

 • ZUD : nowe pole 'przebieg sprawy', dodatkowa opcja dla pola 'charakterystyka' :

  W grupie zakładek pojawiła się nowa karta 'Przebieg', na której umieszczono pole memo 'Historia sprawy'. Nawigacja dla tego pola jest taka sama jak dla pola 'Charakterystyka'.

  Ponadto możliwe jest w czasie edycji lub wstawiania nowego rekordu ZUD wstępne wypełnienie pola 'Charakterystyka' za pomocą przycisku

  'Przepisz nazwy asortymentów'

  Przycisk ten jest aktywny jeśli

  - dla danego ZUDu zdefiniowano już asortymenty i zakończono ich edycję.
 • ZUD : możliwość bieżącej kontroli wypożyczenia dokumentacji (na daną osobę) po ustawieniu odpowiedniej opcji w konfiguracji :

  Przewidziano opcję odnotowania wypożyczenia dokumentacji ZUD dla spraw uzgodnionych.
  Odznaczenie opcji 'sprawy nie uzgodnione' powoduje, że podczas przeglądania pod listą ZUD-ów wyświetlany jest uproszczony panel wypożyczeń

  jeśli w Baza › Konfiguracja na zakładce 'Inne' jest aktywny parametr 'Wypożyczenia w ZUD'

  przy czym:

  • dla ZUD-ów oznaczonych kolorem czarnym dostępna jest tylko operacja wypożyczenia
  • dla ZUD-ów które są zaznaczone na czerwono można modyfikować lub anulować wypożyczenie

  Znaczenie i dostępność przycisków na tym panelu jest analogiczna jak dla wypożyczeń zasobu.

  Realizowane w trakcie wypożyczeń operacje są podobne do funkcji zastosowanych w modułach KMZ, KME i operatów, jednak :

  • brak jest przycisków 'ZWROT' i 'Ruch mat.' (nie jest pamiętana historia wypożyczeń)
  • można wypożyczać jedynie na osobę (nie na KERG)
  • ze względu na brak miejsca na formatce ZUD dane o wypożyczeniu są przeglądane i redagowane w oddzielnym oknie
  • w celu do wyświetlenia informacji o wypożyczeniu należy posłużyć się przyciskiem 'i' na panelu wypożyczeń (przycisk ten nie występuje przy wypożyczaniu zasobu)
 • ZUD : rozbudowanie filtru 'zawieranie podciągów' o nowe pole 'lokalizacja' :

  Dodano pole 'lokalizacja ZUD' do pól uwzględnianych w filtrze 'zawieranie podciągów'. Ponadto w raportach 'drukuj ZUD-y' oraz 'ZUD-y na zadanym zakresie rastrowym' można również uzyskać zbiór spraw, których pole 'lokalizacja' zawiera żądany podciąg znaków. Także przy zapisie warunku do pliku program zapamiętuje treść pola lokalizacja.

 • ZUD : dedykowany wzorzec FV i RU dla ZUD :

  Dla faktur i rachunków dodano wzorce o nazwie 'ZUD' w których :

  • dodano do tabel wykorzystywanych we wzorcu tabelę ZUD (zamiast KERG) dzięki czemu można na fakturze umieszczać potrzebne pola z ZUDu,
  • wstępnie umieszczono na fakturze (rachunku) pola temat, lokalizacja, charakterystyka.

  Omyłkowe wybranie tego wzorca dla FV nie związanej z ZUD-em spowoduje, że w powyższych 3 polach będą puste wartości, nie pojawi się natomiast żaden komunikat o błędzie.

  10 plików które należy przegrać z ...Osrodek2/wzorce2 do ...Wzorce

  C1ZUD.ATX do C5ZUD.ATX , D1ZUD.ATX do D5ZUD.ATX

 • ZLECENIA : raport 'Sprzedaż w asortymentach' :

  Zamówienia › Zestawienia › Sprzedaż w asortymentach

  Dzięki uproszczeniu algorytmu tworzenia tego zestawienia uzyskano przyspieszenie jego generacji. Dodatkowo 'przebieg generacji' jest uwidoczniony w postaci paska postępu.


Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • KERG, ZUD : dodano możliwość usuwania rekordów :

  W module KERG można usunąć rekord, jeśli

  a) kerg nie jest powiązany z żadnym z poniższych modułów zasobu operaty bazowe, prawne, przejściowe, szkice, zamówienia,

  b) nie dokonano wypożyczenia na dany KERG w operatach, mapie zasadniczej, ewidencyjnej lub zarysach

  w przeciwnym razie program wyświetla komunikat o przyczynie niepowodzenia operacji usuwania.

  Czas trwania kontroli dokonywanych przed usunięciem KERG może się zauważalnie zwiększyć, jeśli bazy zasobu 'kartograficznego' (KMZ, KME, Zarysy) są obszerne, gdyż w bazach tych nie istnieje indeks związany z 'wypożyczaniem na kerg'.

  Przed usunięciem ZUD-u sprawdzane jest tylko istnienie powiązania z kartoteką zamówień.

 • KERG : wprowadzono nowy kolor na liście robót :

  Dla widocznych tylko robót 'w toku'

  następuje oznaczenie dodatkowym kolorem robót 'przeterminowanych' lub nie posiadających określonej daty planowanego zakończenia. Kolor ten (domyślnie czerwony) można dobrać w opcji

  Baza › Konfiguracja na zakładce 'Kolory'

  pojęciem 'przeterminowany' określono KERGi których D_P_ZAK jest wcześniejsza od daty bieżącej

  Dla pełnego zbioru robót (bez zmian)

  kolorów nie można ich konfigurować, KERGi zakończone są wyświetlane kolorem czarnym, a roboty 'w toku' widać w kolorze niebieskim
 • KONFIGURACJA : nowe ustawienia na zakładce 'Inne' :
  • 'po przyjęciu operatu widoczne wszystkie KERGi' (domyślnie załączona)

   opcję tę można załączyć w celu zapewnienia 'nie znikania' KERG-ów z listy robót po przyjęciu operatu, jeśli przed naciśnięciem przycisku 'Operat' opcja 'w toku' była aktywna

  • 'kontrola występ. działki w innych operatach' (domyślnie wyłączona)

   włączenie tej opcji powoduje ostrzeganie o istnieniu nowo wprowadzanej działki w innym operacie prawnym po tej samej stronie; kontrola zachodzi WYŁĄCZNIE PODCZAS DOPISYWANIA NOWYCH DZIAŁEK.

 • ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIA :

  Raport 'sprzedaż w asortymentach' uzupełniono o dodatkowy wiersz

  'zlecenia bez asortymentu'

  Dzięki temu uzyskuje się wydruk zgodny co do kwot z innymi raportami obejmującymi dany okres sprzedaży. W czasie edycji zleceń, zdecydowano się nie ostrzegać o braku wypełnienia pola 'asortyment'.

 • Karta mapy zasadniczej, Szkice : obliczanie pokrycia :

  W modułach KMZ i Szkice dodano nową funkcję, dostępną po naciśnięciu przycisku 'Pokrycie'.

  Pozwala ona na :

  • uzyskanie na ekranie zbiorczej informacji o ilości map, szkiców w danej skali oraz wielkości powierzchni jaką one obejmują,
  • zapisu do pliku *.txt szczegółowej listy godeł lub szkiców z grupowaniem według skali można wybrać zapis dla wszystkich skal lub wybranych skal

   ponadto dla mapy zasadniczej można otrzymać podział na 'matryce', 'pierworysy', 'nakładki' tzn. zostanie (w jednym pliku) utworzonych tyle zestawów danych, ile jest elementów w tabeli

   IND_DOK.DBF
  • jeśli systemem operacyjnym jest Windows2000 oraz zainstalowano Word2000 i/lub Excel2000 to w formatce pokrycia widoczle są 3 zakładki i możliwy jest :

   › bezpośredni transfer danych do Word/Excel a potem ich edycja

   › określenie lokalizacji pliku *.DOC / *.XLS i zapis bez edycji

   w przypadku innej wersji systemu Windows oraz pakietu Office widać tylko zakładkę 'Plik' ale można zaimportować do Word/Excel utworzony plik *.TXT

  • zapis do pliku (w celu późniejszego wydruku) może się odbywać

   › z 'ekonomicznym' wykorzystaniem papieru (załączona opcja 'grupować w wiersze o długości')

   › w postaci jednej kolumny danych (opcja 'grupować w wiersze o długości' nieaktywna)

  Uwaga 1 : podczas trwania ZAPISU PLIKU wyświetlany jest napis 'Trwa transfer danych...' a przycisk 'zamknij' formatki pokrycia jest BLOKOWANY, dzięki temu :

  - nie jest możliwe przerwanie zapisu do pliku (*.TXT, *.DOC, *.XLS),

  - serwer OLE (Word, Excel) jest aktywowany i zamykany przez tę samą aplikację (Ośrodek).

  Uwaga 2 : poprawne zakończenie zapisu do pliku sygnalizowane jest komunikatem 'dokument został zapisany'.

  Uwaga 3 : w przypadku niepoprawnego zakończenia zapisu do pliku przycisk 'zamknij' formatki pokrycia również się uaktywni (gdyż konieczne jest zakończenie dialogu 'modalnego').

  KMZ zależność skal i powierzchni w funkcji godła (układ 65)

    godło         skala       powierzchnia [ha]    
                  
    ___.___.___._   1:   500         10
    ___.___.___    1:   1000         40
    ___.___.__     1:   2000        160
    ___.___._     1:   5000        1000
    ___.___      1:  10000        4000
    ___.__       1:  25000       25000
    ___._       1:  50000       100000
  ___        1:  100000       400000
  Przykład formatki (przykładowy ekran)

  SZKICE sposób obliczenia powierzchni w siatce 40x25 (układ 65)

  1) wszystkie kwadraty zakresu rastrowego szkicu zaznaczone

  › powierzchnia 'zajmowana' przez szkic identyczna jak dla powierzchnia arkusza KMZ o takim samym godle

  2) zakresu rastrowy szkicu obejmuje część powierzchni godła to znaczy zaznaczonych jest 'n' kwadratów w siatce 40x25

  › powierzchnia 'zajmowana' przez szkic = (n / 1000) * powierzchnia arkusza

  3) jeśli kilka szkiców ma przecinający się zakres rastrowy (na tym samym godle) dany kwadrat zakresu rastrowego liczony jest tylko raz

  4) całkowita powierzchnia szkiców danej skali = suma powierzchni wszystkich godeł 'należących' do danej skali (obliczonych wg punktu 2)

  Przykład formatki (przykładowy ekran)
 • Przejście ZUD › ZAMÓWIENIA, zmiana wypełnienia pola 'dotyczy' :

  W związku z sugestiami użytkowników do pola 'dotyczy' przepisuje się 'lokalizacja'

       pole ZUD       pole ZAMÓWIEŃ
  jest : lokalizacja    --->  dotyczy
  było : charakterystyka  --->  dotyczy
 • Kalendarz : dodatkowa opcja względnego określania daty :

  Funkcja obliczania daty może działać nie tylko względem daty bieżącej (jak do tej pory) ale również daty aktualnie zaznaczonej w kalendarzu (nowa opcja).

 • Karta mapy ewidencyjnej, zarysy : poprawa pozycjonowania kursora podczas edycji pola 'arkusz' :

  Po wybraniu gminy lub obrębu ze słownika i po uzupełnieniu pola 'arkusz' wartością numeru gminy lub obrębu kursor pozycjonuje się na końcu tekstu widocznego w polu 'Arkusz' (do tej pory przesuwał się na początek).


Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • KERG - wytyczne, ZUD - opinia : możliwość umieszczania dodatkowych szablonów w nawiasach :

  W celu rozszerzenia funkcjonalności formatek 'wytyczne' i 'opinia' wprowadzono możliwość umieszczania w nawiasach okrągłych za szablonem podstawowym kolejnych szablonów dodatkowych. W obecnej wersji dostępne są dwa szablony dodatkowe:

   _dok_skan  _wypoz

  które mają następujące znaczenie

   _dok_skan = nazwa dokumentu skanowanego (jeśli jest 1 dokument
         powiązany z zasobem)
         *nazwa pierwszego dokumentu skanowanego (jeśli jest
         więcej niż jeden dokument)
   _wypoz  = 'na stanie' albo 'wypożyczony' w zależności
         od wartości pola 'data wypożyczenia'

  i łączą się z szablonami podstawowymi

   _Operaty
   _Oper_bu
   _Oper_prz
   _Szkice  /tylko _dok_skan/
   _Zud    /tylko _dok_skan/ 
   _Kerg   /tylko _dok_skan/ 
   _Kme    /tylko _wypoz/
   _Zarysy  /tylko _wypoz/

  na przykład

   _Operaty(operat jest _wypoz i istnieje _dok_skan)
  Omówienie koncepcji :
  • Użycie wyrażenia
   _szablon(stała treść _extraszablon1 stała treść _extraszablon2 stała treść)
   spowoduje, że seria wierszy będzie składać się z napisów utworzonych przez

   * podstawienie wartości pod _szablon oraz _extraszablon1 i _extraszablon2
   * zastąpienie nawiasów spacjami i przepisanie stałych treści

  • Nawias '(' musi być następnym znakiem za ostatnim znakiem szablonu głównego
  • Aktywna opcja w konfiguracji na zakładce 'wytyczne':
     'grupować serie wartości w wiersze'

   WYKLUCZA KORZYSTANIE Z SZABLONÓW DODATKOWYCH - podczas generacji wyrażenie umieszczone w nawiasach zostanie usunięte i wyświetli się komunikat

     'generacja niekompletna' proszę wyłączyć wskazaną opcję...
  • Użycie wzorców _AOperaty, _ASzkice, _AOper_bu, _AOper_prz z nawiasami powoduje że zostaną wygenerowane TYLKO informacje związane z szablonami dodatkowymi, gdyż odnalezienie nawiasów skojarzonych z szablonem podstawowym w tekście wytycznych ma wyższy priorytet niż wystąpienie przedrostka _A
  • Umieszczenie szablonu dodatkowego za szablonem podstawowym (np _Amzas,_Sasied_dz) dla którego nie przewidziano użycia nawiasów powoduje, że cała treść wewnątrz nawiasów zostanie pominięta i w generacji 'uczestniczy' tylko szablon podstawowy
  • Umieszczenie nieodpowiedniego szablonu dodatkowego za szablonem głównym powoduje, że z wnętrza nawiasów usunięty zostanie ten 'nieadekwatny' szablon dodatkowy, natomiast zdefiniowana treść stała lub poprawne (przewidziane) szablony dodatkowe - 'uczestniczą' w generacji np w wyrażeniu
     _Szkice(dokumenty _dok_skan jest _wypoz)
   zostanie pominięty tylko wpis _wypoz
  • Opisane rozwiązanie pozwala na uniknięcie zbędnego przyrostu ilości szablonów podstawowych, natomiast gdy wystąpi taka konieczność kolejne szablony dodatkowe mogą uzupełniać treść wytycznych
 • OSOBY : możliwość usuwania rekordów :

  Przycisk '-' nawigatora bazodanowego umożliwia usuwanie osób ze słownika. Przed przystąpieniem do usuwania sprawdza się, czy dana osoba jest powiązana z jakimkolwiek elementem zasobu. O istnieniu powiązania informuje komunikat 'Osoba występuje w module ...', który sygnalizuje, że nie wykonano usunięcia osoby. Operacja usuwania nie zajdzie również w przypadku błędu otwarcia dowolnej tabeli podlegającej sprawdzeniom. Jeśli daną osobę faktycznie można usunąć, operator jest proszony o potwierdzenie tej operacji.

 • ZAMÓWIENIA :

  Wprowadzono następujące zmiany:

  a) Przyspieszenie wyszukiwania zamówień wg KERG i ZUD (dodanie indeksu)
  b) Umożliwienie zmiany sposobu zapłaty z przelewu na gotówkę przy dopisaniu KP
  c) Zbiorcze KP - nie branie pod uwagę zleceń z wpisaną datą zapłaty
 • OPERATY PRAWNE : dodatkowy filtr 'obręb wg zakresu' :

  Dodano dodatkową opcję przycisku 'Szukanie' › 'Załóż filtr' znajdującą podzbiór operatów prawnych, których zakres działkowy (lewa lub prawa strona) zawiera przynajmniej 1 działkę z danego obrębu. Operacja ta przyda się gdy numer obrębu nie jest zawarty w identyfikatorze operatu (w polu czlon_1 lub czlon_2) i nie można skorzystać z filtru 'Operat'.

 • RAPORTY : utworzono nowe wzorce dla już istniejących zestawień :

  a) OPERATY : 'Wybrane operaty' - wzorzec widoczny w 'Artist' jako 'WYBDOK', oprócz samych operatów wyświetla listę dokumentów skanowanych powiązanych z danym operatem

      5AWYBDOK.ATX' operaty prawne
      6AWYBDOK.ATX' operaty baz.-użytk.
      7AWYBDOK.ATX' operaty przejściowe

  b) ZUD : 'skład zespołu' - przykład raportu zawierającego wiele tabel 'osoby' w jednym raporcie

  w 'Artist' po naciśnięciu przycisku 'pokaż okno dialogowe tabel' i ustawieniu się na jednej z tabel :

      osoby_inw,  osoby_plat,  osoby_proj,  osoby

  można za pomocą przycisku 'Podstawowe-dodatkowe' zobaczyć z jakim polem tabeli nadrzędnej (określonej parametrem Podst.Źródło) związane jest pole 'ID_OSOBY' tabeli 'Osoby'

  opisane 4 tabele osób pozwalają wyświetlać dane o 'Instytucji', 'Inwestorze', 'Płatniku', 'Projektancie'

      wzorce  E1zsp2x.ATX (bez kolumny osoba reprezentująca)   
           E1zsp3x.ATX (z kolumną osoba reprezentująca)

  Ponadto zestawienie 'Potwierdzenie wypożyczenia' dla operatów daje wykaz operatów posortowany wg kolejnych członów operatu, dzięki czemu jeśli obręb jest zawarty w członie 1 lub 2 uzyskuje się bardziej przejrzysty wydruk.


Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • KONFIGURACJA, zakładka 'Inne' :

  Pojawiły się dwa nowe ustawienia:

  • warunkowe 'odwrócenie' statusu KERGu (zakończony › w toku)
  • drugi wariant raportów analityczne, syntetyczne zestawienie obrotu

  W module KERG naciśnięcie przycisku 'Operat' na robocie 'zakończonej' powoduje przy aktywnej opcji konfiguracyjnej 'Umożliwiać zmianę daty przyjęcia operatu' wyświetlenie okienka, pozwalającego zmienić pola daty przyjęcia i opisu operatu. Ponadto na tej samej formatce znajduje się przycisk 'Zmień robotę na niezakończoną' oraz opcja 'Usuń powiązane operaty, szkice'. Ochronę przed przypadkowym 'odwróceniem' statusu KERGu oraz usunięciem powiązanych operatów zrealizowano za pomocą dodatkowej opcji w konfiguracji :

  › Możliwa zmiana statusu KERG-ów zakończonych na 'w toku'

  która decyduje o widoczności przycisku zmiany statusu i markera dotyczącego usuwania operatów, szkiców.

  Ponadto na zakładce 'Inne' dodano parametr

  › Mapy druk. 2 wariant raportów

  zmieniający sposób obliczania kolumn 'stan początkowy', 'przychód' oraz 'stan końcowy' w raportach 'analityczne zestawienie obrotu' oraz 'syntetyczne zestawienie obrotu'

 • KERG, raporty :

  Dodano nowe zestawienie 'Zgłoszenia wykonawców w danym roku', o podobnym układzie kolumn jak w raporcie 'Wykaz wykonawców do wezwania'. Nowy raport pozwala zorientować się ile robót w roku, podanym jako parametr, zgłosili poszczególni wykonawcy. Ponadto wypełnienie parametru 'rodzaj' ogranicza listę wykonawców, tylko do tych, którzy w polu 'rodzaj' w słowniku osób mają ustawiony odpowiedni znacznik.

 • KERG, formatka zmiany daty przyjęcia operatu :

  W formatce wyświetlanej po naciśnięciu przycisku 'Operat' na robocie 'zakończonej' pojawił się nowy przycisk 'Przyjęcie kolejnego operatu'. Jego działanie jest analogiczne do działania przycisku 'Operat' dla roboty 'w toku'. Pozwala to na wielokrotne przyjmowanie operatów dla roboty już zakończonej, z zachowaniem "ciągłości" opisu operatu. Różne napisy 'tytułowe' w formatce 'pośredniej' przyjęcia operatu pozwalają kreślić sposób jej wywołania:

  operacja tytuł formatki
  a) przyjęcie operatu dla roboty w toku 'Przejście z KERGu do operatów'
  b) przyjęcie operatu dla roboty zakończonej 'KERG : przyjęcie KOLEJNEGO operatu/szkicu'

  Ponadto operacja 'Anuluj' na formatce opisanej w punkcie b) dotyczy tylko operatów przyjętych 'w bieżącej serii'. Jeśli dla KERGu już związanego np z 2 operatami, poprzez 'Przyjęcie kolejnego operatu' i 3-krotne skorzystanie z opcji 'Przyjmij operat' omyłkowo utworzono nowe operaty - 'Anuluj' usunie tylko 3 operaty, a 'początkowe' dwa nadal zostaną w systemie.

  Uwaga : przycisk 'Przyjęcie kolejnego operatu' jest widoczny również dla KERG-ów, które zostały anulowane lub zakończone bez operatu.

 • ZUD : wprowadzenie dodatkowej kolumny w liście instytucji, nowe warianty raportu 'skład zespołu' :

  Zmodyfikowano dwie funkcje dostępne pod przyciskiem 'Zespół' w module ZUD. Lista instytucji została poszerzona o nieobowiązkowe pole 'Osoba reprezentująca' określane na podstawie słownika osób. Pole to jest widoczne po użyciu poziomego paska przewijania w formatce 'Skład osobowy zespołu'. Upgrade do wersji 2.07 zawiera również dwa dodatkowe wzorce 'E1zsp3a.ATX' oraz 'E1zsp3b.ATX', które pozwalają zamieścić informacje o osobie reprezentującej instytucję w postaci :

  a) pola memo ~reprezentant

  w którego miejsce podstawiane są 'nazwa1' i 'nazwa2' ze słownika osób dotyczące osoby reprezentującej

  b) 4 niezależnych etykiet nazwy i adresu

  'Osoba_N1' - nazwa1
  'Osoba_N2' - nazwa2
  'Osoba_A1' - adres1 (kod, miejscowość)
  'Osoba_A2' - adres2 (ulica, nr domu/lokalu)

 • MAPY DRUK : drugi wariant zestawień analityczne/syntetyczne zestawienie obrotu :

  Dla przypadku, w którym nie można jednoznacznie określić ceny jednostkowej map w formatce 'przychodów map' przewidziano dodatkowy wariant raportów dotyczących zestawienia obrotu. Do tej pory, jeśli dla map wchodzących w skład dostawy pozostawiono podpowiadaną przez system 'cenę jednostkową' = 0.00 a wpisywano jedynie pole 'ilość' to w zestawieniach analityczne/syntetyczne zestawienie obrotu w kolumnach

  'stan początkowy'
  'stan końcowy'

  mogły się pojawić wartości ujemne.

  Zaznaczenie w konfiguracji, na zakładce 'Inne' opcji 'Mapy druk. 2 wariant raportów', skutkuje pojawieniem się przed wykonaniem wspomnianych raportów formatki z zapytaniem o rodzaj ceny i numer cennika a następnie obliczeniem wartości kolumn <Stan początkowy>, <Przychód>, <Stan końcowy> wg zależności :

  [CENA] * ilość

  gdzie :

  [CENA] - oznacza cenę netto dla nadego rodzaju mapy, występującą w wybranym cenniku przy czym sposób obliczania musi być ='M', dla wybranego rodzaju ceny

  Główna różnica w stosunku do 'tradycyjnego' wariantu raportów polega na tym, że do obliczeń kolumn nie jest brana cena zakupu map z dostawy, a 'Stan początkowy' nie jest liczony na zasadzie

  a) <Stan początkowy> = wartość przychodu
  b) <Stan początkowy> = wartość przychodu - wartość rozchodu

  w zależności czy kombinacja [rodzaj map, godło] występuje

  a) tylko przychodzie
  b) zarówno w przychodzie, jak i w rozchodzie
 • ZLECENIA : nowe wzorce faktury dla map drukowanych :

  Przygotowano nowe wzorce 'faktury VAT' i 'rachunku' dla sprzedaży map drukowanych, a także nowe wzorce dla zestawienia 'wykaz map', dostępnego po zafakturowaniu. Wzorce te mają nazwy :

  'C6BKONTO.ATX', 'D6BKONTO.ATX' - faktura / rachunek
  'C7WYKAZ.ATX' , 'D7WYKAZ.ATX' - wykaz map

  Zmiana w stosunku do 'tradycyjnej' faktury polega na tym, że dla danego cennika i tego samego rodzaju mapy pozycje na fakturze są sumowane w jeden wiersz i tak np dwie pozycje

     rodzaj  cennik   pozycja
     ceny
      10    CC     1
      10    CC     2

  mogą w 'pełnym rozinięciu' z wyszczególnieniem godeł (widocznym na wykazie map) odpowiadać wierszom

     rodzaj  cennik   pozycja   godło
     ceny
      10    CC     1    aa.bb1
      10    CC     1    aa.bb2
      10    CC     1    aa.bb3
      10    CC     2    cc.dd1
      10    CC     2    cc.dd2

  Nowe wzorce widoczne są w menu rozwijanym przyciskiem 'fakturowanie' jako opcje 'Faktura dla map drukowanych' bądź 'Rachunek dla map drukowanych' zależnie od tego czy Ośrodek jest płatnikiem VAT czy nie.

  Po zafakturowaniu zlecenia można ponownie użyć przycisku 'fakturowanie' i wydrukować fakturę lub wykaz map poprzez wybór opcji :

  'Mapy drukowane' 'Drukuj fakturę'
  'Drukuj wykaz map' (uwaga : kolejność pozycji identyczna jak na formatce kosztorysu)

  Program nie kontroluje, czy kosztorys zlecenia faktycznie zawiera same pozycje dotyczące map drukowanych i zawsze zachodzi 'scalanie pozycji' faktury/rachunku dla map drukowanych. Jeśli kosztorys zawiera zarówno pozycje z rodzajami ceny o sposobie obliczania 'M' jak i różnym od 'M' zaleca się korzystać z jednej ze standardowych opcji 'Drukuj fakturę' / 'Drukuj rachunek'.

 • KERG, przycisk dokumentacja roboty :

  W formatce przedstawiającej listę operatów i szkiców powstałych z danej roboty, dla operatów prawnych dodatkowo podawany jest 'nr gminy' (jednostki ewidencyjnej). W szczególnym przypadku może się zdarzyć, że dla danego KERG-u przyjęte zostaną operaty o tym samym 'numerze' operatu, różniące się jedynie jednostką ewidencyjną.

 • OPERATY PRAWNE, umożliwiono zmianę jednostki ewidencyjnej danego operatu :

  Rozszerzono funkcję realizowaną przez przycisk 'wybrany nr jednostki ewidencyjnej'. Normalnie przycisk ten służy do selekcji operatów wyświetlanych w formatce operatów. Jednak wciśnięcie klawisza [CTRL] a następnie kliknięcie myszką na wspomniany przycisk słownika powoduje, po wybraniu gminy ze słownika gmin, wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego:

  Czy na pewno zmienić jednostkę ewidencyjną na 'XXX' dla operatu 'YYYYYY' ?

  Zatwierdzenie powoduje 'zniknięcie' operatu z listy wyświetlanych pozycji. W przypadku pomyłkowego użycia tej funkcji wybranie jednostki ewidencyjnej 'XXX' i ponowna jej zmiana na poprzednią wartość, przywraca operat do stanu sprzed dokonania poprawek.


Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • KONFIGURACJA : modyfikacja działania przycisku 'Sprzedawca', nowe opcje na zakładce 'wytyczne' :

  Wybór sprzedawcy na zakładce 'Lokalizacja' powoduje automatyczne przypisanie polom 'nazwa banku' i 'numer rachunku' odpowiednich wartości ze słownika osób. Pola te na zakładce 'Lokalizacja' mają zwiększoną maksymalną długość do 100 znaków. Dzięki temu można uzupełnić wartości przekazywane ze słownika osób, gdyby na fakturze było potrzebnych więcej niż 40 znaków.

  Na zakładce 'wytyczne' pojawiły się 3 nowe ustawienia, związane z nowym sposobem wstawienia serii wartości do okna edytora wytycznych KERG (opinii ZUD). Uaktywnienie opcji 'Grupować serie wartości w wiersze' pozwala zapisywać serię wartości tekstowych jako blok. Parametr 'Maksymalna ilość znaków w wierszu' można zmieniać od 50 do 150. Jako separator akceptowany jest dowolny znak lub wartość pusta.

  Grupowanie w postaci bloku nie zachodzi dla szablonów, w których miejsce podstawia się bitmapy, np _Zakres_r

 • KERG › WYTYCZNE, ZUD › OPINIA : seria wartości wstawiana jako pojedyncza kolumna lub blok :

  Dla aktywnej opcji w konfiguracji 'Grupować serie wartości w wiersze' zapis serii wartości następuje w postaci kolejnych wierszy o określonej maksymalnej długości. Długość ta determinuje ilość elementów tekstowych w wierszu.

  Jednakże, gdy pojedyncza podstawiana wartość jest dłuższa niż zadeklarowana długość wiersza bloku - wstawiany jest 'cały element'. Taki przypadek może nastąpić dla szablonów zawierających opis asortymentu lub wypożyczenia (_AOpe_bu, _ASzkice, _Amzas itp).

  Dla pozostałych szablonów uzyskuje się zmniejszenie ilości stron wydruku, w przypadku jeśli serie składają się z wielu niezbyt długich elementów. Np dla przecięcia zakresów KERG / ZUD z zakresem operatów, szkiców, KME, KMZ.

  Domyślnie parametr 'Grupować serie wartości w wiersze' jest nieaktywny i serie wartości są wypisywane w postaci pojedynczej kolumny.


Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • ZASÓB, DZIAŁKI : możliwość usuwania i edytowania działek, opcja scalania działek :

  Pod listą działek na terenie danego obrębu i gminy pojawiły się przyciski nawigatora bazodanowego w tym również przycisk usuwania i przycisk edycji.

  Usuwanie :

  Zachodzi wyłącznie dla działek niepowiązanych. Dzięki temu można po omyłkowym wstawieniu serii działek np w KERGu, najpierw usunąć zakres tego KERGu, a następnie skasować niepotrzebne działki z tabeli działek. Próba usunięcia działki występującej w zakresie działkowym jakiegokolwiek KERGu albo operatu prawnego powoduje wyświetlenie komunikatu o istniejącym powiązaniu działki i porzucenie operacji usuwania.

  Edycja :

  Możliwe są dwa przypadki edycji

  • nadanie polom 'działka' i 'arkusz' wartości nie występujących jeszcze w bazie (w ramach gminy/obrębu) co skutkuje zmianą opisu działki w zakresach działkowych, ilość pozycji w słowniku działek pozostaje taka sama

  • przypisanie polom 'działka' i 'arkusz' wartości już istniejących w bazie powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego o koniecznym scaleniu 2 działek w jedną, a po zatwierdzeniu modyfikacji

      dzX : L1/M1 ark1
      dzY : L2/M2 ark2 ---> modyfikacja na L1/M1 ark1

   w zakresach działkowych tam, gdzie występuje 'dzY' jest ona zastępowana przez działkę'dzX', a następnie 'dzY' jest usuwana ze słownika działek

   Uwaga!: w szczególnym przypadku jeśli np w operacie prawnym w jednej grupie po jednej stronie były dwie RÓŻNE działki 'dzX' i 'dzY', po scaleniu będą 2 jednakowe działki 'dzX'

 • KERG, OPERATY : ZAKRES DZIAŁKOWY - nowa opcja przenoszenia działek :

  Formatki zakresu działkowego rozbudowano o opcję przenoszenia działek z lewej na prawą stronę i odwrotnie.

  Dla zakresu działkowego KERGu lub operatów przy operacji na pojedyńczych działkach jest kontrolowana unikalność numeru działki (gmina, obręb, L/M, arkusz) po przeniesieniu w 'miejsce docelowe'. Natomiast podczas przesuwania kilku działek na raz przy aktywnej opcji 'zaznaczanie wielu wierszy' sprawdzenie unikalności nie zachodzi.

 • KERG, przyjęcie szkicu : możliwość wstawienia serii szkiców :

  Utworzenie serii szkiców jest możliwe na etapie przejścia z KERGu. Dotychczas podczas przejścia z KERGu następowało przyjęcie JEDNEGO 'startowego' szkicu i po zatwierdzeniu całej operacji przejścia, otwarcie szkiców z menu 'Zasób' i wciśnięcie kombinacji SHIFT-F9 powodowało powstanie serii 'opartej' na szkicu 'startowym'.

  Od wersji 2.05 możliwe jest skorzystanie z nowego przycisku 'SERIA' w formatce przyjmowania szkiców. Na początku przed zatwierdzeniem pierwszego przyjętego szkicu (x0) górnym przyciskiem nawigatora bazodanowego (czarna 'fajka') przycisk 'seria' jest nieaktywny. Po zatwierdzeniu można przyjąć serię szkiców x1...xN - okno dialogowe jest takie samo jak w omawianej kombinacji klawiszy SHIFT-F9. Wyjście z okna dialogowego poprzez 'OK' powoduje :

  • rozbudowanie górnego nawigatora bazodanowego o 4 przyciski służące do przemieszczania się w grupie rekordów
  • wyświetlenie etykiet informujących, który szkic z serii jest się aktualnie wyświetlany w formatce przyjmowania szkiców co jest przydatne podczas modyfikacji zakresu lub asortymentu;

   etykiety pełnią tę samą rolę jak lista szkiców widoczna w 'pełnej' formatce szkiców (Zasób:Szkice)

  • ponowne wyszarzenie przycisku 'SERIA', by zapobiec tworzeniu kilku serii o numerach 'zachodzących' na siebie np 4...8 a potem 5..10

  Wciśnięcie 'Zatwierdź' w formatce przyjmowania szkiców akceptuje serię szkiców o numerach x0,x1,x2 ... xN a przycisk 'Anuluj' służy do wycofania całej serii.

  Działanie przycisku 'Zatwierdź' może być jeszcze odwołane w formatce (pośredniej) przejścia Kerg › Operat przez wybranie w niej opcji 'Anuluj'. Skutkuje to usunięciem wszystkich szkiców (całej serii) i operatów związanych z KERG-iem.

 • ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIA : uszczegółowienie raportów :

  Do katalogu 'wzorce' należy przegrać z 'osrodek2\wzorce2\' pliki

  a) 94KrgExt.ATX
  b) 9JNied_z.ATX
  c) wzorce.ini

  Ad. a)
  Zmodyfikowano procedurę wykonującą raport 'Faktur dla Płatnika' tak by obsługiwała zarówno już istniejące wzorce '94*.ATX' jak i nowy '94KrgExt.ATX'. Nowy wzorzec został poszerzony o dwie informacje dotyczące KERGu : asortyment oraz dane osobowe wykonawcy.

  Ad. b),c)
  Utworzono nowy raport 'Niedokończonych zamówień dla Płatnika', który daje w wyniku wykonania podzbiór wierszy otrzymanych w zestawieniu 'Niedokończonych zamówień'.


Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • ZAMÓWIENIA, KOSZTORYS - możliwość wpisania pola ilość = 0 :

  Dopuszcza się wpisanie ilości równej zero dla pozycji kosztorysu. Ponieważ zerowa ilość ma zastosowanie dla dokumentów korygujących (faktura, rachunek) to przed zapisem do bazy pozycji kosztorysu z ilością=0 wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy. W przypadku wpisania ilości=0 do kosztorysu, a następnie wystawienia innej faktury niż korygująca - treść wydruku nie będzie poprawna.

 • KONFIGURACJA - nowa opcja na zakładce 'Inne' :

  Wprowadzono parametr (standardowo nieaktywny) 'wyświetlać standardowe okno operatów w czasie przejścia KERG › Operat'. Uaktywnienie tej opcji powoduje, że w module KERG podczas przyjęcia operatu razem z 'uproszczoną' formatką operatu pojawi się jako podpowiedź 'pełna' formatka operatów.

 • KERG, przyjęcie operatu / szkicu :

  Jeśli opisana powyżej opcja w konfiguracji jest aktywna to podczas wpisywania kolejnych znaków nazwy operatu do formatki uproszczonej ten sam ciąg znaków pojawi się w polu 'szukaj' formatki 'pełnej'. Pozwala to na zorientowanie się jakie operaty 'podobne' do aktualnie wpisywanego istnieją już w zasobie. Analogiczna podpowiedź jest dostępna w czasie przejścia KERG › Szkic. W przypadku omyłkowego zamknięcia formatki podpowiedzi można ją ponownie wyświetlić używając przycisku słownika 'okno podpowiedzi' na formatce uproszczonej.

 • ZAMÓWIENIA, FORMULARZE IPS - uaktualnienie :

  Lista uaktualnionych plików :

  BPW.HTA
  BPW2_1.F_I
  BPW2_PKO.F_I
  BPW3_1.F_I
  BPW3_2.F_I       (papier z perforacją)
  BPW4_1.F_I
  BPW4_1.KOR
  BPW5_1.F_I
  BPW5_1.KOR
  BPW_1.F_I

Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • KERG, ZUD - zapis i odczyt warunku zdefiniowanego przyciskiem 'Szukanie' :

  Zrealizowano dwie nowe opcje w menu rozwijanym przyciskiem 'Szukanie' pozwalające jednokrotnie zdefiniować warunek filtrowania, a później wielokrotnie z niego korzystać. Opcja 'zapisz filtry jako wzorzec' staje się aktywna dopiero po skorzystaniu z przynajmniej jednego wariantu polecenia 'Szukanie' › 'Załóż filtr'. Zapis warunków następuje do katalogu 'Wzorce'. Pliki wzorców warunków mają rozszerzenia *.KRF dla KERG i *.ZDF dla ZUD. Do ich wczytywania służy opcja 'Wczytaj wzorzec filtrów', która wyświetla listę nazw plików znajdujących się w katalogu 'Wzorce' i posiadających odpowiednie rozszerzenie. Początkowo katalog 'Wzorce' nie zawiera plików z warunkami - dlatego przycisk 'Wybierz' przy próbie wczytania warunku jest nieaktywny.

  Nie przewidziano możliwości przechowywania plików *.KRF i *.ZDF w innym katalogu niż 'Wzorce'

 • KERG - import danych z pliku *.rob :

  Poprawa 'synchronizacji' danych osobowych dotyczących Płatnika i Wykonawcy ze słownikiem osób.

  Od wersji 2.03 Ośrodka wprowadzono NOWĄ FORMATKĘ SYNCHRONIZUJĄCĄ opis osoby w pliku *.ROB z danymi zawartymi w systemowym słowniku osób. Formatka ta występuje w 2 postaciach :

  pojawia się w przypadku gdy klucz wykonawcy lub płatnika (pola 'W_kl', 'Z_kl') w pliku *.rob ISTNIEJE JUŻ w słowniku osób, a ponadto zgadza się NIP lub ADRES (ulica, miejscowość, numer domu, kod pocztowy) lecz występuje rozbieżność w którymś z pozostałych pól. Zgodność wyłącznie co do klucza nie powoduje wyświetlenia formatki synchronizującej.

  Należy zwrócić uwagę na to, że wykrywanie 'zgodności NIP' ma pierwszeństwo nad detekcją 'zgodności adresów', dlatego wyświetlenie osób zgodnych co do adresu zajdzie wyłącznie wtedy, gdy nie zachodzi pokrywanie się numerów NIP.

  jest wyświetlana gdy klucz 'W_kl' lub 'Z_kl' zadeklarowany w pliku *.rob NIE WYSTĘPUJE w słowniku osób, jednakże nr NIP wykonawcy lub płatnika z pliku *.rob pokrywa się z NIP-em występującym w słowniku osób.

  Zarówno w przypadku '1' jak i '2', jeśli pokrywanie się kombinacji danych [klucz,nip] lub [klucz,adres] zachodzi dla kilku pozycji ze słownika osób, możliwy jest wybór danej osoby za pomocą rozwijanej listy zawierającej numery pozycji w postaci 1..N.

  Postać 1 formatki synchronizującej

  Dostępne są następujące sposoby synchronizacji :

  a) POMINIĘCIE danych przysłanych w pliku *.rob dotyczących Płatnika (Wykonawcy) i przypisanie do danego KERGU zamiast tych danych opisu osoby JUŻ ISTNIEJĄCEGO w systemowym słowniku osób

  b) MODYFIKACJA danych w słowniku osób poprzez zastąpienie pól co do których pojawiły się różnice danymi z pliku *.rob

  c) utworzenie w słowniku osób NOWEGO rekordu o TEJ SAMEJ wartości KLUCZA (zdublowanie klucza) lecz pozostałych danych odpowiadających deklaracjom z pliku *.rob

  << UWAGA !!! >>

  MOŻLWOŚĆ KONFLIKTU IDENTYFIKATORA 'OsrodekID_OSOBY=......' nadanego podczas eksportu 'bazy początkowej' do Wykonawcy ze słownika osób z NOWYM IDENTYFIKATOTREM, przydzielonym utworzonemu rekordowi o zdublowanym kluczu.

  Należy zwrócić uwagę na to, której z osób dotyczy synchronizacja typu c) : Wykonawcy czy Płatnika.

  Jest to sygnalizowane komunikatem

  "Wykryto dopuszczalną rozbieżność [...] dotyczącym Wykonawcy" lub "Wykryto dopuszczalną rozbieżność [...] dotyczącym Płatnika"

  Opisywana opcja została pomyślana jako możliwość dublowania kluczy dla osób będących Płatnikami w słowniku osób, gdyż 'baza początkowa' wysyłana do OśrodkaW nie zawiera danych dotyczących tych właśnie osób.

  NIE ZALECA SIĘ UŻYWAĆ JEJ dla osoby 'Wykonawcy'. W przypadku wystąpienia różnic w opisie 'Wykonawcy' należy PREFEROWAĆ MODYFIKACJĘ SŁOWNIKA OSÓB opisaną w punkcie b)

  c*) użycie opcji zdublowania klucza dla 'Wykonawcy'

  Zaleca się jak najszybsze ponowne wysłanie wykonawcy nowego identyfikatora. W tym celu można wykonać jeszcze raz 'symulowany' eksport dla nowoutworzonego rekordu w słowniku osób. Z utworzonego pliku 'nazwbazy.ini' odczytać sekcję:

  [Identyfikator osoby]
  OsrodekID_OSOBY=000001B1

  i przekazać plik 'nazwbazy.ini' wykonawcy w celu uaktualnienia identyfikatora heksadecymalnego na komputerze wykonawcy. W przykładzie wartość identyfikatora wynosi 000001B1

  Dzięki temu uaktualnieniu przy kolejnych danych pochodzących od 'zdublowanego' wykonawcy

  * zapis do tablicy 'importow.dbf' będzie zawierał poprawny identyfikator
  * możliwy będzie reimport od tego wykonawcy (nie wystąpi błąd nr 30 : BŁĄD IDENTYFIKATORÓW)

  d) 'Nie koryguj'

  powoduje pozostawienie istniejących rozbieżności, co nie pozwala na kontynuację importu

  Postać 2 formatki synchronizującej

  W tym wariancie są również dostępne opcje a) b) c) opisane w poprzednim akapicie - przy czym za 'neutralną' operację należy uznać opcję c) Ponieważ zadeklarowany w pliku *.rob 'klucz' nie w ogóle występuje w słowniku osób, utworzenie nowego wpisu w słowniku nie powoduje dodatkowych problemów przedstawionych w punkcie c*)

 • KERG : raport 'Drukuj zgłoszenie' :

  W raporcie 'drukuj zgłoszenie' dostępna jest nowa etykieta ~zlecenie pozwalająca wypisać zamówienie powiązane z danym KERG-iem. Jeśli nie dostosowywano tego raportu do własnych potrzeb można skorzystać z uaktualnionego wzorca '2AZglosz.ATX' znajdującego się w katalogu ...osrodek2\wzorce2

 • SCALANIE OSÓB - poprawki błędów :

  Opcja scalania osób dostępna jest teraz jedynie dla użytkowników z prawami administratora. Ponadto usunięto błąd występujący w wersji 2.02 polegający na nieaktualizowaniu listy instytucji związanych z ZUD-em, jeśli zawierała ona osoby podlegające usunięciu po scaleniu słownika osób.


Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • SŁOWNIK OSÓB :

  Rozszerzono systemowy słownik osób o 4 pola : Nazwa banku, Nr konta bankowego, Osoba upoważniona do odbioru faktury, Oświadczenie

  Pierwsze 3 pola znakowe po pierwszym otwarciu słownika osób przyjmują wartości puste, natomiast pole 'oświadczenie' jest polem logicznym wstępnie inicjowanym wartością 'nie zaznaczono'. Wprowadzone pola zostały wykorzystane w nowych wzorcach faktur i rachunków o nazwie BKONTO, które po dokonaniu upgradu należy przegrać do katalogu 'wzorce'.

  Nowe pola słownika osób RZUTUJĄ na współpracę 'Ośrodka' z programem 'Ośrodek dla Wykonawcy' w fazie importu pliku *.rob do KERGU.

  Przyjęto następujące założenia dotyczące wzajemnej relacji wartości pól:

  › 'oświadczenie' i 'osoba upoważniona do odbioru faktury' ze słownika osób
  › pozycji 'upowazn=...' i 'o_odb_fv=...' z pliku *.rob
  • Jeśli w systemowym słowniku osób jest ZAPALONY CHECK 'oświadczenie' to ewentualna niezgodność wartości powyższych 2 pól ze słownika osób z danymi w pliku *.rob nie powoduje żadnych dodatkowych akcji
  • Jeśli w systemowym słowniku osób jest NIEAKTYWNY CHECK 'oświadczenie' i wypełnione jest pole 'osoba upoważniona do odbioru faktury' a w czytanym pliku *.rob pozycja 'o_odb_fv=...' jest PUSTA - również nie następuje dodatkowa reakcja programu w trakcie importu
  • Jeśli w systemowym słowniku osób jest NIEAKTYWNY CHECK 'oświadczenie' i wypełnione jest pole 'osoba upoważniona do odbioru faktury' a w czytanym pliku *.rob pozycja 'o_odb_fv=...' jest NIEPUSTA i RÓŻNA od wpisu w słowniku osób wtedy ZACHODZI DODATKOWA KONTROLA DANYCH - i wyświetlana jest formatka:

   która wymusza podjęcie jednej z dwóch akcji:

   a) utworzenie nowej osoby (o identycznych polach klucz, nazwa1, mnazwa2...) w systemowym słowniku osób - dla której pola 'oświadczenie' i 'osoba upoważniona do odbioru faktury' przyjmą takie wartości jak określono w pliku *.rob

   b) skorygowanie istniejącej w systemowym słowniku osób pozycji - poprzez NADPISANIE pól 'oświadczenie' i 'osoba upoważniona do odbioru faktury' zgodnie z zadeklarowanymi wartościami w pliku *.rob

 • MENU GŁÓWNE, opcja DODATKOWE :

  Dodano opcję 'scalania osób'. Użycie tego polecenia pozwala w przypadku występowania w słowniku osób kilku wpisów odnoszących się do tej samej osoby pozostawić tylko jeden z nich. Scalenie odbywa się na zasadzie wskazania odpowiednich par osób na liście, a następnie przeprowadzeniu operacji ujednolicania we wszystkich bazach ośrodka. Ujednolicenie to wynaga zmiany identyfikatorów osoby w danej kartotece (np KERG, KMZ, ZLECENIA itd) co pociąga za sobą blokowanie (na czas scalania) odpowiedniej tabeli w kartotece. Blokowanie powiedzie się gdy żaden inny użytkownik nie modyfikuje blokowanej tabeli. W przeciwnym razie wyświetlany jest stosowny komunikat, dany 'etap' scalania jest pomijany i program przechodzi do następnej kartoteki.

  Po 'przejściu' przez wszystkie moduły ośrodka usuwana jest osoba stanowiąca zbędny wpis w słowniku osób. Ma to miejsce TYLKO DLA PRZYPADKU gdy dla WSZYSTKICH baz ośrodka zaszła blokada odpowiednich tabel i proces scalania jest KOMPLETNY.

  W przeciwnym razie osoba przeznaczona do usunięcia POZOSTAJE w słowniku osób - i aby ją usunąć - trzeba ponownie przeprowadzić scalanie. W przypadku określenia więcej niż jednej pary : [osoba usuwana, osoba zastępująca] usuwanie ze słownika osób ma miejsce gdy dla KAŻDEJ z par osób we WSZYSTKICH bazach ośrodka pomyślnie przeprowadzono konsolidację.

 • Wydruk FAKTURY, RACHUNKU - nowe wzorce :

  Nowe wzorce dostarczono w postaci plików o nazwach xxBKONTO.ATX gdzie przedrostek xx przyjmuje wartości C1 do C5 dla faktur, D1 do D5 dla rachunków. Uwzględnione zostały wszystkie 'rodzaje' faktur i rachunków to znaczy pełna(y), skrócona(y), korygując(y) i tak dalej.

  Na wydrukach faktur i rachunków na pozycji 'Sprzedawca' są umieszczane pola związane z bankiem (nazwa, konto) określone w konfiguracji w zakładce 'Lokalizacja'. Natomiast w nowych wzorcach na pozycji 'Nabywca' zostały wykorzystane nowe pola ze słownika osób. Dodatkowo w dolnej części faktury (rachunku) drukowane jest imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru faktury - jeśli płatnik występujący na zamówieniu w słowniku osób ma 'nie zaznaczoną' opcję 'oświadczenie'. W przypadku kiedy ta opcja jest zaznaczona w słowniku osób - na fakturze zostanie wyświetlone słowo 'oświadczenie' zamiast danych osobowych.

  Wartość pola SWWKU dla pełnej faktury, kosztorysu i sprzedaży nieudokumentowanej jest wpisywana na podstawie stawki VAT w danej pozycji kosztorysu. Dla faktury korygującej brane jest SWWKU z pozycji cennika skojarzonej z daną pozycją kosztorysy, natomiast faktura skrócona opisana jest w kolumnie SWWKU - w zależności od stawki VAT - jedną z wartości określonych w konfiguracji na zakładce 'fakturowanie'.

 • KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ :

  Wydruk nowego polecenia przelewu w postaci formularzy IPS

  Nastąpiły sugerowane przez Użytkowników zmiany w wypełnianiu pól. Zamiast samego numeru faktury podawany jest numer faktury /rok. Ponadto istnieje możliwość wydruku polecenia przelewu w postaci druku IPS - PRZED ZAFAKTUROWANIEM ZLECENIA - co dotychczas było niemożliwe.

 • MAPY DRUKOWANE :

  a) utworzono nowe zestawienie 'Wartość magazynu wg cen sprzedaży' o podobnym sposobie generacji jak raport 'stan aktualny map'. Jednak dodatkowo przed wyświetleniem podglądu wydruku należy wskazać rodzaj ceny i cennik. Pozwala to wyświetlić na wydruku cenę i wartość występującej w magazynie ilości map danego rodzaju posiadających określone godło. Wymagane jest by przy wyborze cennika wskazany rodzaj ceny posiadał sposób obliczania 'M'. W przypadku próby wyboru cennika o innym sposobie obliczania (niedozwolonego) - program nie pozwala na przejście do kolejnej formatki.

  b) poprawka zestawień 'stan aktualny map' i 'przekroczenie stanu minimalnego' - pod uwagę brane sa jedynie mapy przyjęte na stan (a nie wszystkie, jak do tej pory)

 • KONFIGURACJA - nowe opcje :

  a) zakładka 'inne' : uaktywnienie opcji 'w dokumentach rok czterocyfrowy' w zależności od ustawienia tej opcji podczas przejścia z KERGu do OPEratów (i tylko wtedy) po naciśnięciu znaku '-' podpowiadany jest nr kolejny operatu 'łamany przez' rok, przy czym rok jest dwu- lub cztero-cyfrowy. Zalecane jest korzystanie z roku 4 cyfrowego. Jednak przy wpisywaniu w członie czwartym operatu informacji na temat 'tomu' od razu podpowiedź tylko 2 ostatnich cyfr roku może stanowić ułatwienie.

  b) nowe opcje dla fakturowania 'wstawiać datę odpowiedzi' oraz 'ilość dni na odpowiedź' pozwalają na etapie tworzenia zlecenia wypełnić odpowiednie pole daty

 • KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ :

  Możliwe jest automatyczne wypełnianie 'daty odpowiedzi' (oferty)

  Wykorzystanie nowych opcji konfiguracyjnych opisanych w poprzednim punkcie pozwala automatyczne wypełnianie 'daty odpowiedzi' podczas dopisywania nowego zlecenia. Może to być pomocne jeśli wypełnienie tej daty jest istotne i wymagany jest standardowy 'interwał czasowy' w stosunku do daty fakturowania.

 • ZAKRES RASTROWY, KMZ :

  Umożliwiono wypełnianie pola GODŁO z klawiatury numerycznej - bez konieczności 'przedefiniowywania' tej klawiatury na 'kropkę'. Podczas wypełniania pola GODŁO ZAWSZE wpisywany jest znak '.' bez względu czy naciśnięto '.' czy ',' Takie przedefiniowanie 'w locie' przecinka na kropkę dotyczy WYŁĄCZNIE pola GODŁO.

 • KERG, ZAMÓWIENIA :

  W KERGU pola 'położenie wielkość'(60) i 'uwagi'(50) rozszerzono do długości 90 znaków. W nawiasach podano poprzednie rozmiary tych pól. W Dzienniku Zamówień z 60 do 90 znaków wydłużono pola 'dotyczy' i 'uwagi'.


Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • poprawki zauważonych i zgłoszonych przez użytkowników błędów.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

Najważniejsze zmiany w systemie to:

 • możliwość wydruku poleceń przelewu na formularzach nowego typu (uzgodnionych przez ZBP),
 • dodatkowe raporty i wzorce ATX,
 • poszerzone możliwości edycji wytycznych i opinii.

Bardzo ważnym elementem nowego systemu OŚRODEK, jest wprowadzenie bezpłatnej wersji "OŚRODEK dla wykonawcy". Moduł ten umożliwia wykonawcy przygotowanie zgłoszenia roboty, określenie zakresu działkowego czy rastrowego, przeniesienie danych na dyskietkę lub wysyłkę poprzez e-mail, wydruk zgłoszenia roboty. Elektronicznie przesłane zgłoszenie będzie wczytywane przez system OŚRODEK 2.0, oszczędzając czas zarówno wykonawcy (nie będzie musiał zjawiać się osobiście w ośrodku), jak i pracownikom ośrodka, którzy nie będą musieli wpisywać danych do zgłoszenia oraz zakresu roboty. Program "OŚRODEK dla wykonawcy", będzie dostępny na naszych stronach internetowych, zostanie także dodany do każdej instalacji systemu OŚRODEK 2.0.

Równocześnie informujemy, że zapewniając dalszy rozwój systemu OŚRODEK, bezpłatny upgrade dostępny w Internecie, będzie dotyczył wyłącznie wersji 2.0. Opis zmian:

 1. Współpraca z OŚRODKIEM dla Wykonawcy
 2. a) Baza › Konfiguracja › Lokalizacja dwie nowe opcje:

  pozwalają określić proponowane podczas eksportu ze słownika osób nazwy ośrodka używane później

  * przez wykonawcę(ów)

  * podczas wydruku 'zgłoszenia roboty' w Ośrodku Dokumentacji

  b) Słownik osób:

  dodano przycisk 'eksport' pozwalający przesłać dane 'początkowe' dla wykonawcy, przede wszystkim tabele gmin, obrębów i asortymentów, definicje układów lokalnych, dokładny opis danego wykonawcy ze słownika osób (wraz z ID_OSBY), ustawienia dotyczące województwa, powiatu, gminy domyślnej

  c) KERG:

  dodano przycisk 'import' - pozwalający (przy braku błędów w pliku *.rob dostarczonym do ośrodka) wczytywać dane przysłane przez wykonawcę; ponadto przy otrzymaniu 'poprawionych' danych dotyczących tego samego KERGU 'reimport' dokonuje tylko aktualizacji wcześniej utworzonego KERGU

  d) KERG:

  dodano przycisk 'inf. dod.' pozwalający przechowywać związane z KERG-iem dokumenty opisowe, analogicznie jak dla operatów i szkiców; przy czym 2 specjalne sygnatury (IMPORTOWANY_PLIK i RAPORT_KONTROLI) pozwalają na zapamiętanie przysłanego przez wykonawcę pliku *.rob (w tym pól nie występujących na formatce KERG, a potrzebnych do wydruku zgłoszenia roboty) oraz raportu z przebiegu importu (np informacje o dodanych działkach)

  e) KERG:

  możliwość wysłania do wykonawcy informacji zwrotnej o utworzonym KERG-u i powiązanym z nim zleceniu w pliku *.odp, który zostanie wczytany 'automatycznie' lub powiadomienie wykonawcy o przyczynach nieudanego importu poprzez wysłanie w pliku *.rtf raportu z przebiegu operacji wczytywania pliku *.rob

 3. Zlecenia
 4. a) Możliwość wydruku przelewu bankowego na standardowym formularzu polecenia przelewu dzięki zastosowaniu komponentu wchodzącego w skład 'Formularzy IPS'. Dostępnych jest 6 wzorów przelewu.

  b) Nowe prawo związane z przyjmowaniem wpłat (KP)

 5. Dokumenty skanowane, opinia (ZUD), wytyczne (KERG)
 6. Możliwość ustawienia marginesów i 'łamania' treści dokumentu - tak by na ekranie uzyskać wygląd 'zgodny' z późniejszym wyglądem na wydruku.

 7. Nowe oraz poprawione zestawienia
 8. <<Nowe>>

  ZASÓB: zbiorcze zestawienie 'Aktualnie wypożyczony zasób wg. osoby' (w tym operaty prawne ułożone wg jednostki segregującej)

  KERG: wezwanie do zwrotu * (z informacją na temat zlecenia powiązanego z KERG-iem)

  KERG: możliwość wydruku zgłoszenia roboty (w postaci zgodnej z odpowiednim rozporządzeniem) - raport aktywny jedynie dla KERGów 'importowanych' (ze względu na dodatkowe dane pobierane z sygnatury IMPORTOWANY_PLIK)

  <<Poprawione>>

  SPRZEDAŻ: zbiorczy raport kasowy - działa poprawnie również dla 'nienumerycznych' numerów kwitów KP

  Zestawienia 'robót i faktur...rejestr faktur' inny podział wg kryterium kerg/zud (na ostatniej zakładce)

 9. Poprawiony i uzupełniony 'help'.
 10. Szczegółowo opisano opcje związane z modułem ZUD oraz współpracę Ośrodka i OśrodkaW (dla Wykonawcy).

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.15 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 2
Wielkość: 1926839 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 128 gości oraz 0 użytkowników.