Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 3 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 3.10:

 • ZAMÓWIENIA, CENNIKI - odblokowanie możliwości edycji dla słownika rodzajów cen.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 3.09:

 • ZASÓB (KMZ, KME, Operaty) - dodatkowa opcja w wydruku potwierdzenia wypożyczenia

  Na formatce dialogowej wyboru wzorca raportu dodano parametr 'tylko bież. rekord', który pozwala wydrukować potwierdzenie dla pojedynczego arkusza mapy/operatu - z kilku wypożyczonych w danym dniu

 • KERG - przyjęcie operatu, dodatkowe ustawienie

  Na formatce pośredniej 'Przejście z kergu do operatów' dodano (domyślnie aktywną) opcję

  'przenosić zakres'W szczególnych przypadkach, kiedy zakres operatu lub szkicu wymaga niezależnego określenia można to ustawienie wyłączyć.
  Oznacza to brak przepisania zakresu działkowego, zakresu rastrowego oraz asortymentów z KERG-u do tworzonego operatu lub szkicu.

Uaktualnienie do wersji 3.08:

 • ZAMÓWIENIA - zestawienia 'raporty kasowe'

  Dodano nowy parametr w postaci zakładki 'GMINA'.

  Domyślnie jest ustawiony wariant raportu 'dla wszystkich gmin', który daje identyczne wyniki jak raporty kasowe w dotychczasowych wersjach programu ośrodek.

  Natomiast po wybraniu opcji 'dla wybranej gminy' i wypełnieniu parametru 'nr gminy' uzyskuje się podzbiór wierszy raportu całościowego, obejmujący zamówienia z danej gminy. Pozostawienie PUSTEGO numeru gminu (dopuszczalne) oznacza wybór tych danych, dla których zlecenia mają NIEWYPEŁNIONE pole 'nr gminy'.

  Omawiana opcja działa dla raportu analitycznego, syntetycznego i zapłat zaległych. Dla ZBIORCZEGO raportu kasowego zakładka 'gmina' jest niewidoczna, ponieważ 'filtrowanie' według numeru gminy mogłoby powodować zaburzenia podczas grupowania pozycji KP.

 • ZAMÓWIENIA - nowe zestawienie 'nieodebrane zlecenia wg asortymentów'

  Działanie raportu jest analogiczne do zestawienia 'sprzedaż wg asortymentów', lecz wykazywane są (pogrupowane wg asortymentów) zlecenia z PUSTĄ datą faktury.

 • KERG - raporty, dodatkowy parametr

  Dla dwóch raportów : 'zgłoszone roboty' i 'zestawienie statystyczne' w oknie dialogowym pojawił się dodatkowy (domyślnie nieaktywny) parametr 'uwzględniaj datę przyjęcia operatu'. Wybranie tej opcji powoduje, że uwzględniane są tylko roboty, dla których zarówno data rozpoczęcia, jak i data przyjęcia operatu mieszczą się w zadanym przedziale czasowym.

 • OPERATY - poszerzenie opcji wyszukiwania - nowy przycisk '›?' pod polem 'szukaj'

  a) szukanie wg porządku 'KERG inna nazwa'

  Po wpisaniu fragmentu 'innej nazwy' KERGu, znalezienie operatu z którym 'skojarzony' jest KERG o zadanej nazwie jest sygnalizowane 'uaktywnieniem się' strzałki z pytajnikiem, widocznej pod polem 'szukaj'. Wciśnięcie 'strzałki' powoduje odszukanie nastęnego operatu związanego z KERG o zadanej nazwie (nie koniecznie tym samym KERGiem). Po przejściu przez całą bazę operatów - nastąpi ponowne spozycjonowanie się na 'pierwszym pasującym' operacie.

  b) szukanie wg porządku 'CYFROWY ID'

  Od tej wersji ośrodka udostępniono opcję szukania FRAGMENTU pola 'Cyfr_ID'. Po wpisaniu w pole 'szukaj' kolejnych znaków, program powinien spozycjonnować się na pierwszym operacie, którego 'Cyfr_ID' (po opuszczeniu separatorów) zawiera tekst widoczny w polu 'szukaj.' Operacja ta nie jest wykonywana z użyciem indeksów, dlatego czas jej wykonania może być zauważalny. Odnalezienie kolejnego operatu z 'pasującym' 'Cyfr_ID' następuje po naciśnięciu 'strzałki z pytajnikiem'.

  Jeśli podczas wypełniania pola 'szukaj' strzałka z pytajnikiem zostanie wyszarzona, oznacza to, że w zbiorze operatów dla danej gminy żaden nie spełnia warunku wyszukiwania.

  Szukanie dokładne poprzez określanie wartości CAŁEGO pola 'Cyfr_ID' następuje przy użyciu przycisku SŁOWNIKA obok pola 'szukaj'.


Uaktualnienie do wersji 3.07:

 • CENNIKI - opcja 'import z pliku'

  Opcja powstała w celu uzupełnienia baz systemu Ośrodek o cennik określony rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 Dz. U. z 2004 Nr 37, poz. 333. Przeprowadzenie importu skutkuje utworzeniem nowych cenników o zadeklarowanym numerze dla rodzajów ceny 2, 3, 4, 6, 7 oraz o polach PKWiU i VAT wypełnionych zgodnie z poleceniem użytkownika.

  UWAGA w nowym cenniku zakradł się mały błąd w rodzaju ceny 4 poz.1 :

  • jest: 75 PLN
  • ma być: 70 PLN

Wersja z dnia 19.03.2004 pozbawiona jest powyższego błędu.


Uaktualnienie do wersji 3.06:

 • EDYTOR DOKUMENTÓW SKANOWANYCH (RASTRÓW) - poszerzenie możliwości

  Od wersji 3.06 nastąpiło znaczne zwiększenie ilości dostępnych funkcji. Podczas edycji tekstu wygląd edytora jest b. podobny do okienka generacji wytycznych KERG. Można korzystać z niedostępnych w poprzedniej wersji opcji powiększania i zmniejszania widoku, obustronnego justowania, kreślenia tabel, redakcji nagłówków i stopek. Nowe operacje na rastrach (grafice) to możliwość obrotów o dowolny kąt, płynnego przesuwania za pomocą 'rączki'. Oprócz obsługi obrazów monochromatycznych i 256 kolorowych doszły opcje 16 kolorów i True Color. Ulepszono metodę konwersji z True Color na 256 kolorów. Nie wykorzystuje się już biblioteki NViewLib.dll.

  Ponadto dla dokumentów tekstowych skojarzonych z modułami KERG / ZUD umożliwiono operację generacji na takich samych zasadach jak miało to do tej pory miejsce w wydzielonych formatkach 'KERG › wytyczne' oraz 'ZUD › opinia'. Wystarczy w tekście dokumentu wpisać odpowiedni szablon zaczynający się od znaku podkreślenia i nacisnąć przycisk generacji. Można również korzystać z gotowych wzorców wytycznych i opinii.

  Wprowadzono opcję analizy plików *.DAN. Po naciśnięciu przycisku dokumentów skanowanych z wciśniętym klawiszem [CTRL] pojawia się okno dialogowe z listą dokumentów skojarzonych z danym modułem - np modułem operatów prawnych. Dokumenty na liście można posortować wg ich nazwy albo wg rozmiaru jaki zajmują w pliku *.DAN i wydrukować w postaci raportu, który 'zachowuje kolejność elementów' taką samą jaka jest widoczna na liście.

  Opcja analizy plików *.DAN ma charakter eksperymentalny i przewidywane jest jej poszerzanie o nowe funkcje.

 • GENERACJA OPINII ZUD - inne możliwości ustawienia wcięć i autonumeracji

  Po przeprowadzeniu upgrade w katalogu 'wzorce' znajdą się pliki

  z1CH_KAZ.rtf
  z1UWAGIZ.rtf
  w oknie generacji opinii widoczne jako jako pozycje CH_KAZ, UWAGIZ. Zawierają one przykłady, jak można zmodyfikować 'wcięcia' dla następujących wzorców generacji : _Ch_ka, _Przebieg_spr, _TrescUwagZUD operujących na polach typu MEMO.
 • NOWE SZABLONY generacji WYTYCZNYCH i OPINII

  Poszerzono zestaw dostępnych szablonów dodatkowych, które mogą być używane wewnątrz nawiasów. Oprócz dotychczas obsługiwanych _dok_skan i _wypoz można użyć następujących szablonów:

  Szablon dodatkowy   Dozwolony szablon podstawowy
    _uwagi       _Operaty, _Ope_bu, Ope_prz, _Szkice, _Kerg, _Zud,
              _Kme, _Zarysy, _NAmZas
    _nazwa       _Kme, _NAmZas
    _opis        _NAmZas
    _naz_gm       _Kme, _Zarysy
    _obreb       _Kme, _Zarysy

  Po przeprowadzeniu upgrade w katalogu 'wzorce' znajdą się pliki

  k1AMEWID.rtf
  k1AMZAS.rtf,
  widoczne w oknie wytycznych jako pozycje AMEWID, AMZAS. Pliki te zawierają przykłady użycia nowych szablonów. Należy zwrócić uwagę, że tylko dla _NAmZas możliwe jest użycie nawiasów, natomiast znaczenie szablonu _AmZas pozostaje bez zmian. W dalszym ciągu są aktualne szablony dodatkowe _dok_skan a także _wypoz dla składników zasobu powiązanych z dokumentami lub podlegających wypożyczeniu.

  Przykładowo poprawna jest kombinacja szablonów:
  _Ope_bu(_dok_skan   _wypoz)
  _NAmzas(_nazwa   _opis   _uwagi)

 • KERG - poprawiony raport 'Drukuj złoszenie'

  Zmieniono wygląd wydruku na bardziej zbliżony do treści rozporządzenia, m. in.. dołożono punkty III i IV.
  Nowy raport 2AZgl2.atx dostępny jest dla KERG-ów zaimportowanych z Ośrodka dla Wykonawcy.


Uaktualnienie do wersji 3.05:

 • SŁOWNIK OSÓB - dodano zestawienie 'wykaz osób'

  Po naciśnięciu przycisku 'wykaz osób' otwiera się okno pozwalające na zapis do pliku tekstowego listy osób wybranych ze zględu na pole RODZAJ.
  Do zestawienia wejdą wszystkie osoby, które w polu RODZAJ mają oznaczenie, będące elementem ciągu znaków wpisanego w polu 'Symbole osób branych do zestawienia'. Opcja 'Uwzględniać osoby z pustym polem Rodzaj' pozwala zapisać do pliku również osoby z niewypełnionym polem 'Rodzaj'.
  Dla każdego wiersza w pliku tekstowym opisującego osobę, można zapisać wybrane kolumny: klucz, rodzaj nazwa1, nazwa2, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu. Wystarczy zaznaczyć odpowiednie opcje widoczne w dolnej części okna. Przy wypełnianiu pola 'Zapisywany plik' można skorzystać ze standardowego okna dialogowego wyboru plików. Odszarzenie przycisku 'Zapisz plik' następuje po wskazaniu pełnej nazwy pliku.


Uaktualnienie do wersji 3.04:

 • MENU 'Dodatkowe' - słownik JEDNOSTEK SEGREGUJĄCYCH

  Słownik ten pozwala na wpisywanie pozycji w postaci par 'godło' , 'jednostka segregująca'. Przy imporcie danych z Ośrodka dla Wykonawcy - jeśli wczytywana jest przynajmniej jedna sekcja rastra istniejąca w słowniku - system automatycznie zaproponuje jednostkę segregującą. W przypadku kilku sekcji rastra zdefiniowanych w pliku *.ROB pochodzącym od Wykonawcy program wyróżni znakiem '*' godło tej sekcji, którą zastosował dla podpowiedzi pola 'jednostka segregująca'. Przy odnalezieniu kilku zgodnych pozycji w słowniku - stosowana jest zasada brania pod uwagę godła o najmniejszej skali. Ponadto można również wykorzystać omawiany słownik w modułach KERG, ZUD edytując pole 'jednostka segregująca' i naciskając klawisz F2.

 • DOKUMENTY OPISOWE (skanowane) - możliwość multiselekcji plików

  Ułatwiono wczytywanie plików graficznych i tekstowych umieszczonych w tym samym katalogu na dysku do dokumentów skojarzonych z Operatami, Szkicami, Kergiem i Zudem. W oknie dialogowym otwierającym się po wybraniu opcji 'Grafika' lub 'Tekst' można użyć klawiszy CTRL lub SHIFT dla równoczesnego zaznaczenia żądanych plików i po zatwierdzeniu nastąpi 'hurtowe' wczytanie plików, przy czym nazwy dokumentów w tabelce 'Dokumenty' będą takie same jak nazwy plików bez rozszerzenia.

 • RAPORTY - bufor wydruków

  W okienku podglądu wydruku pojawiły się dwie nowe funkcje, umożliwiające druk pośredni raportów :

  1) kopiuj do bufora
  2) pokaż bufor

  W celu ustalenia orientacji papieru (pejzaż, portret) należy najpierw wybrać funkcję 2) i z listy 'wzorzec wydruku' wybrać jedną z pozycji 'a4pejz', 'a4port'. Następnie wybrane raporty można skopiować opcją 1) do bufora. Po ostatecznym zredagowaniu wydruku pośredniego (skalowanie, dodanie adnotacji itp.) można wydrukować utworzony raport lub np. zapisać go do pliku *.RTF. Opcja ta ma charakter eksperymentalny - biorąc pod uwagę specyfikę tworzenia raportów pośrednich (wizualizacja w kontekście ekranu i wydruk przy pomocy innego narzędzia niż wizualizacja) mogą wystąpić różnice w wyglądzie bezpośrednio i pośrednio wydrukowanego raportu.

 • RAPORTY - możliwość zapamiętywania raportów w postaci plików QRP

  Jeśli włączono w konfiguracji na zakładce 'Inne' opcję 'zapisywać raporty do plików QRP' program wykonuje następującą sekwencję operacji po zamknięciu okna z podglądem wydruku :

  1) zakłada katalog ...\Wydruki\<<NazwaUżytkownika>> - jeśli jeszcze nie istnieje
  2) tworzy plik *.QRP o nazwie adekwatnej do wczytanego wzorca raportu - jeśli istnieje plik o danej nazwie jest nadpisywany
  przykładowo C:\Osrwin\Wydruki\Zarządca\21wezw.qrp
  C:\Osrwin\Wydruki\Zarządca\28kergi.qrp
  C:\Osrwin\Wydruki\Zarządca\28kkkk.qrp

  Pliki *.QRP można przeglądać (a także ponownie wydrukować treść raportu) za pomocą programu QRP.EXE. Program ten jest dostępny w katalogu głównym ośrodka po dokonaniu upgrade. Niezależnie od tego znajduje się na stronie pomocy technicznej EWOPIS-u w wersji spakowanej jako plik QRP.ZIP.

 • KERG - poszerzenie możliwości raportów 'na zadanym zakresie'

  W raportach 'na zadanym zakresie-DZIAŁKI' oraz 'na zadanym zakresie-RASTRY można wyświetlić kolumnę WYKONAWCA pod warunkiem wyboru wzorca '~ZADZD' lub '~ZADZR'. Podobnie przy wyznaczaniu przecięcia zakresu rastrowego danego KERG-u z innymi można wybrać wzorzec '~PRZEC' zawierający informacje o wykonawcy.

  Pliki wymienione poniżej należy skopiować po dokonaniu upgradeu z katalogu 'Osrodek3\wzorce3' do katalogu 'Wzorce' :
  00~przec.atx, 23~zadzr.atx, 24~zadzd.atx

 • KERG - nowy rodzaj filtru

  W poleceniu 'Szukanie' › 'Załóż filtr' pojawiła się opcja 'Obręb' pozwalająca filtrować zbiór widocznych robót wg pola 'Obręb'. Podczas zapisu i odczytu warunku filtrowania jako wzorca, a także w zestawieniach 'Drukuj Kergi' i 'Kergi na zadanym zakresie - rastry' również brany jest pod uwagę filtr wg obrębu.

 • MAPY DRUKOWANE - dodanie mechanizmu korekty przez rozchodowanie ujemnej ilości i wydruk faktury/rachunku korygującego
 • Program pomocniczy OPEPRADD - uwzględnia podczas łączenia zakres rastrowy operatów prawnych, dodany przez Wykonawcę
 • UKŁAD 2000 - możliwość wprowadzania godeł w nowym układzie współrzędnych

  Podłączenie układu 2000 w Ośrodku po dokonaniu upgrade dokonuje się automatycznie. W katalogu BAZA\UKLADY pojawia się plik '2.def', jeśli oznaczenie '2' nie jest jeszcze wykorzystywane. W przeciwnym razie utworzony plik ma nazwę '*.def', gdzie * oznacza pierwszą wolną literę od 'A' do 'Z'. W Konfiguracji Ośrodka na zakładce 'Rastry' parametr 'oznaczenie dla układu 2000' ustawiany jest na wartość zgodną z nazwą pliku *.def.

  Jeżeli w EWMAPIE znajduje się baza w układzie współrzędnych 2000, to możliwy jest transfer rastrów z i do Ośrodka, pod warunkiem dokonania odpowiedniego wpisu w polu ID BAZY EWMAPY w słowniku gmin (obrębów) Ośrodka.

  Należy pamiętać, że w przecięciach zakresu rastrowego (zasób x zasób, wytyczne KERG, opinia ZUD) uczestniczą TYLKO te elementy zasobu, których zakres rastrowy zdefiniowano w układzie współrzędnych TAKIM SAMYM jak układ współrzędnych zakresu rastrowego elementu, który podlega przecięciu.


Uaktualnienie do wersji 3.03:

 • W module ZAMÓWIENIA dodano dwa nieobowiązkowe i zesłownikowane pola GMINA i OBRĘB. Można oba pola pozostawić puste, wypełnić tylko pole 'gmina' albo przypisać wartości dla 'obrębu' i dla 'gminy'. W menu 'Zestawienia' pojawił się raport 'Sprzedaż wg gmin i obrębów', który pozwala na podsumowanie ilości i wartości sprzedaży z podziałem na gminy i obręby. Pozycje Kartoteki Zamówień, dla których pola 'gmina' i 'obręb' są puste zostają uwzględnione w pierwszej pozycji raportu.
 • W opcji KONFIGURACJA utworzono kilka nowych zakładek : a) 'Zamówienia' z domyślnie nieaktywnym parametrem 'Edytować gminę i obręb', który wpływa na dostępność do edycji nowych dwóch pól w Kartotece Zamówień. Na tej zakładce umieszczono też parametr 'Możliwa modyfikacja archiwum zlec.' występujący dotychczas na zakładce 'Inne'.
  b) 'Zasób'
  c) 'Kerg/Zud'
  d) 'Zakr.Rastr.'

  Powyższe trzy zakładki zawierają opcje występujące dotychczas na zakładce 'Inne'. Zmianie uległo jedynie rozmieszczenie poszczególnych ustawień. Szczegółowy opis nowych zakładek znajduje się w uaktualnionym HELP-ie, który można pobrać ze strony pomocy technicznej Ośrodka dla Windows.

  Na zakładce 'Inne' dodano nowe ustawienie 'Tryb pracy administratora'. Załączenie tego parametru pozwala wyświetlać w większości formatek pola identyfikatorów dla głównej tabeli w danym module.

  Kolejnym nowym elementem zakładki 'Inne' jest parametr 'Użycie domyślnych wartości pola Cyfr_ID' wraz z przyciskiem 'Ustaw'.

 • WIDOCZNOŚĆ IDENTYFIKATORÓW tabel.

  W większości modułów programu Ośrodek można wyświetlić tzw. kolumnę identyfikatora tabeli. W tym celu w konfiguracji należy uaktywnić opcję 'Tryb pracy administratora'. Przykładowo w modułach KERG, ZAMÓWIENIA, SŁOWNIK ASORTYMENTÓW kolumna identyfikatora ma odpowiednio nazwę 'ID_ROBOTY', 'ID_ZAM', 'ID_ASORT'. Po otwarciu formatek pole identyfikatora celowo wyświetla się jako OSTATNIE na liście kolumn, przez co nie jest widoczne od razu. O jego obecności świadczy jednak poziomy pasek przewijania, który można wykorzystać, by metodą 'przeciągania kolumn' umieścić identyfikator w żądanym miejscu (np w pierwszej kolumnie).

  Pola identyfikatorów są widoczne w trybie 'tylko do odczytu' i powinny mieć unikalne wartości w danym module. Powtórzenie się wartości identyfikatorów jest syganałem dla administratora, że konieczne jest przywrócenie spójności bazy danych np operacją 'naprawa bazy' z menu 'BAZAŕfunkcje administratora'. W czasie normalnej pracy z systemem Ośrodek 'Tryb pracy administratora' nie jest wskazany.

 • OPERATY - nowe parametry domyślne

  Jeśli w konfiguracji na zakładce 'Zasób'

  a) uaktywniono parametr 'Użycie domyślnych wartości pola Cyfr_ID'
  b) za pomocą przycisku 'Ustaw' zdefiniowano wymagane składniki cyfrowego identyfikatora

  to w czasie wypełniania tego identyfikatora odpowiednie pola zostaną wstępnie wypełnione. Jako 'numer ewidencyjny' może być przyjmowany człon3 operatu lub 'cały operat' czyli człony1..4. Zdecydowanie się na podpowiadanie 'całego operatu' ma sens, gdy symbol operatu (wraz z separatorami) ma długość nie przekraczającą 15 znaków. W przeciwnym razie do pola 'numer ewidencyjny' zostanie wpisanych pierwszych 15 znaków symbolu operatu.

  Podpowiedź wartości domyślnych nastąpi zarówno przy wejściu do operatów z menu 'Zasób' jak i przejściu z Kerg-u do operatów.

  Wartość elementów cyfrowego identyfikatora takich jak GRUPA ASORTYMENTOWA oraz AKTUALNOŚĆ DOKUMENTU nie jest pobierana z ustawień konfiguracyjnych.

 • OPERATY PRAWNE zakres RASTROWY

  Dzięki dodaniu w wersji 3.03 możliwości określania zakresu rastrowego można zlokalizować te operaty, dla których nie występuje zakres działkowy. Ponadro dla operatów prawnych dostęny jest od tej wersji raport 'operaty na zadanym zakresie rastrowym' (reagujący na założone filtry) oraz opcja obliczania przecięcia zakresu rastrowego z operatami tego samego rodzaju.

  Podczas generacji wytycznych KERG i opinii ZUD można używać nowych szablonów _Ope_prawne oraz _AOpe_prawne dla wyznaczenia listy operatów prawnych przecinających się RASTROWO z danym Kergiem / Zudem. Aktualne pozostają nadal wzorce _Operaty i _AOperaty wyznaczające zbiór operatów prawnych przecinających się 'działkowo' z Kergiem.

 • KERG : dodano pole OBRĘB oraz zestawienie 'Kergi wg gmin i obrębów'

  Wspomniane uzupełnienie formatki Kerg-u pozwoliło uzyskać 'komplementarności' z nowymi polami wprowadzonymi w module Zamówienia. W KERG pole GMINA jest obowiązkowe, natomiast pole OBRĘB nie. Przy okeślonym w KERG polu OBRĘB podczas wprowadzania zakresu działkowego roboty program zaproponuje ten właśnie obręb (w trakcie wstawiania pierwszego rekordu zakresu).

 • Nowy INTERFEJS SZRAFURUJĄCY w EWMAPIE do karty mapy zasadniczej.

  Po przeprowadzieniu upgrade do wersji 3.03 w katalogu Ośrodka znajdzie się plik

  INKMZW.DLL który należy przekopiować do katalogu gdzie zainstalowano EWMAPĘ.

  Spowoduje to pojawienie się nowej pozycji 'pokrycie KMZ' na liście funkcji w opcji 'Szrafura'. Oznacza dostrępność nowego interfejsu szrafurującego do EWMAPY, który pozwala na prezentację w systemie Ewmapa mapy zasadniczej zarejestrowanej w systemie Ośrodek w module Karta Mapy Zasadniczej.

  Dla każdego rodzaju mapy (kolumna nazwa w module Karta Mapy Zasadniczej) można wybrać inny kolor oraz sposób wypełnienia, w zależności od tego, czy mapa jest wypożyczona, czy też nie. Można oglądać wszystkie, lub wybrane rodzaje mapy.


Uaktualnienie do wersji 3.02:

 • W module ZAMÓWIENIA w rozwijanym menu 'Zestawienia' dodano nowy raport 'Sprzedaż wg obsługi'. Raport ten podaje ile zleceń w danym przedziale czasowym zrealizowała każda z osób, zdefiniowana w słowniku osób obsługujących zlecenia. Jeśli dane zlecenie nie ma wypełnionego pola 'obsługa' zostaje zakwalifikowane do pierwszej pozycji raportu o nazwie <pole niewypełnione>. Zestawienie zawiera również informacje o wartości sprzedaży netto, brutto oraz kwocie VAT.
 • W module OPERATY PRAWNE na formatce ZAKRESU DZIAŁKOWEGO umieszczono dodatkowy przycisk 'Seria Grup'. Funkcja ta pozwala w łatwy sposób podzielić jedną grupę działek zawierającą 'N' IDENTYCZNYCH działek z lewej i z prawej strony operatu na 'N' grup o kolejnych numerach, z których każda zawiera JEDNĄ parę identycznych działek. Jeśli w wybranej grupie dana działka występuje tylko po jednej stronie (lewej lub prawej) NIE JEST ona przenoszona do nowej grupy.
 • Opcja KONFIGURACJA zakładka 'Inne' : dodano parametr 'Pełna formatka operatów dla przejścia KERG › Operaty', który pozwala ustalić jaki rodzaj okna operatów (pełne czy skrócone) ma być proponowany na formatce pośredniej służącej do wyboru typu przyjmowanego operatu (prawny, bazowy, przejściowy...)
 • Opcja ZASÓB, DZIAŁKI : dodano przycisk 'Raport' umożliwiający wydrukowanie operatów (normalnych, historycznych) skojarzonych z daną działką. Przycisk ten jest aktywny w przypadku niepustej listy operatów i posiadania przez operatora prawa drukowania w module operatów.
 • W katalogu instalacyjnym Ośrodka3 po przeprowadzeniu uprade'u zostanie zapisana nowa wersja pliku Osrodek.DLL, służącego do współpracy z EWMAPĄ. Plik Osrodek.DLL należy przegrać (najlepiej zachowując kopię starej wersji interfejsu) do katalogu gdzie znajduje się EWMAPA.EXE.Nowy Osrodek.DLL umożliwia:
  • Przy wyświetlaniu operatów PRAWNYCH dla wskazanej działki (funkcja : Kergi,operaty - informacje) oglądanie dokumentów opisowych dla całego operatu (jak do tej pory) lub tylko dokumentów przypisanych do GRUPY, w której znajduje się dana działka (takie przypisanie jest możliwe w Ośrodku 3.01 i następnych wersjach)
  • Uzyskanie poszerzonej informacji o operatach związanych z daną działką, jeśli wybierze się wzorzec zestawienia 'DzInfo'. Wtedy na wydruku widoczne są działki pierwotne i wtórne dla danego operatu (z podziałem na grupy). Podczas generacji raportu można wybrać ilość kolumn (1..3), w których wyświetlane są działki pierwotne i wtórne. W przypadku gdy potrzebna jest tylko lista operatów (bez informacji dodatkowych) należy wybrać wzorzec o nazwie 'prosty'.

  UWAGA : korzystanie z nowych zestawień wymaga przegrania plików:

  05dzinfo.atx
  05prosty.atx
  9Lwgobsl.atx
  wzorce.ini
  z katalogu ...\OSRODEK3\WZORCE3 do katalogu ...\WZORCE po przeprowadzeniu upgrade'u do wersji 3.02.

Uaktualnienie do wersji 3.01:

 • Po uruchomieniu programu OŚRODEK na ekranie wyświetlane jest okno z informacją o zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach. Jeżeli przy kolejnych uruchomieniach użytkownik nie chce, aby informacja ta była wyświetlana, należy zaznaczyć opcję Nie pokazuj więcej tej informacji. Informacja ta jest zawsze dostępna w opcji Pomoc › Informacje.
 • Wybierając opcję Pomoc › Instrukcja można wprost z programu Ośrodek wyświetlić instrukcję.
 • W menu głównego okna programu w opcji Baza utworzono nową pozycję

  Funkcje administratora

  • scalanie słownika osób
  • naprawa bazy
  • usuń niepowiązane osoby
  • usuń niepowiązane działki
  • tworzenie zbiorów indeksowych

  Funkcje 1, 2 dotychczas były dostępne w menu Dodatkowe, a opcja 3 występowała w słowniku osób.

  Ostatnie dwie operacje dodano w wersji 3.01 :

  usuń niepowiązane działki -
  usuwa z tabeli 'dz.dbf' te działki, które nie występują w zakresie żadnego KERG-u ani operatu prawnego, po usunięciu na ekranie pojawia się komunikat o ilości usuniętych działek.

  tworzenie zbiorów indeksowych -
  powoduje, zależnie od zalogowania, otwieranie wszystkich tabel w bazie głónej ośrodka lub w bazie archiwalnej i jeśli dla danego zbioru *.DBF nie znaleziono pliku *.MDX - jest on tworzony.

 • Opcja Baza › Konfiguracja :
  pojawiła się nowa zakładka 'Cenniki' -
  pozwalająca zdefiniować domyślny cemnnik dla danego rodzaju ceny, poprzez utworzenie odpowiednich pozycji na wyświetlanej liście; cennik ten jest podpowiadany podczas tworzenia pierwszej pozycji kosztorysu lub podczas modyfikacji kolumny 'typ ceny' w istniejącej pozycji kosztorysu.

  na zakładce 'Format' dodano parametr : podpowiadać format daty domyślnie opcja ta jest nieaktywna, a po załączeniu pozwala wprowadzać daty bez wpisywania separatorów, wystarczy wypełnić dzień, miesiac i rok.

 • Opcja Zasób › Operaty prawne :
  Wprowadzono możliwość przypisania dokumentów skanowanych nie tylko do całego operatu, lecz do konkretnej GRUPY działek, co w pozwala skrócić czas wyszukiwania dokumentu będąc w oknie zakresu działkowego. W oknie tym wprowadzono przycisk 'Dokumenty dla grupy', który jest odpowiednikiem przycisku 'Dokum.' widocznego na formatce operatów.

  działanie przycisku 'Dokum.' :
  wyświetla okno dokumentów skojarzonych z operatem; widoczna obok kolumny Dokument kolumna Grupa początkowo jest pusta - co oznacza, że dokument jest przypisany do całego operatu;

  wypełnenie kolumny Grupa poprzez kliknięcie na rozwijaną listę, powoduje związanie tego dokumentu z daną grupą, a 'ręczne' nadanie tej kolumnie wartości pustej ponownie wiąże dokument z całym operatem;

  próba wpisania do kolumny Grupa niedozwolonej wartości sygnalizowana jest komunikatem 'niedopuszczalna wartość numeru grupy'

  opcja 'Dokumenty dla grupy' (w zakresie działkowym) :
  wyświetla podzbiór dokumentów, dla wybranej grupy działek; utworzenie dokumentu poprzez tę opcję powoduje automatyczne wypełnianie kolumny Grupa, widocznej w wyżej opisanej opcji na formatce operatów.

 • Opcja Zasób, KERG - przejście do EWMAPY :

  Użytkownik nie posiadający prawa edycji w danym module Ośrodka może przechodzić z zakresu rastrowego do EWMAPY. Możliwa jest jedynie wizualizacja tego zakresu, co sygnalizuje komunikat o niewystarczających uprawnieniach.

  Na formatkach zakres działkowego użytkownicy dysponujący wyłącznie z prawem przeglądania mają wyszarzony przycisk 'Import działek', natomiast dostępny jest przycisk 'Wizualizacja'.


Uaktualnienie do wersji 3.00:

 • Nowy rozbudowany edytor wytycznych w KERG i ZUD (identyczny jak w programach Ewopis, Użytkowanie Wieczyste, Dzierżawy, Rejakt, kompatybilny z dotychczasowymi wzorcami).
 • Możliwość skanowania, przechowywania i eksportu skanowanych dokumentów w programie Ośrodek dla Wykonawcy.
 • Możliwość ładowania zeskanowanych dokumentów z programu Ośrodek dla Wykonawcy do systemu Ośrodek:
  • wczytanie w module KERG
  • możliwość przeładowania do operatów
 • Nowy sposób przyjmowania operatów (równolegle do istniejącego dotychczas) - w czasie przyjmowania operatu widoczna jest pełna formatka modułu przyjmowanego operatu.
 • Hurtowe usuwanie osób niepowiązanych ze słownika - specjalny przycisk '-' w słowniku osób.
 • Rejestr udostępnienia danych osobowych.
 • Wprowadzenie nowego sposobu sprzedaży map drukowanych - rodzaj ceny 'U' - bez zdejmowania ze stanu magazynu (np. w celu udostępnienia godła).
 • Specjalny dodatkowy program umożliwiający wydanie bazy Wykonawcy w celu uzupełnienia operatów prawnych poza siedzibą ośrodka i załadowanie tych operatów do bazy głównej.
 • Rozdzielenie prawa do wypożyczania i do edycji zasobu (KME, KMZ, Operaty)
 • Zestawienie sprzedaż wg cenników - pokazuje liczbę sprzedanych pozycji z danego cennika
 • Możliwość hurtowego rozchodowania map drukowanych (wg rodzaju lub/i wg godła)
 • Zapamiętywanie ścieżek dostępu eksportowanych danych w programie OśrodekW
 • Dopisywanie nowego rodzaju ceny
 • Zestawienia 'ZUDy aktualnie wypożyczone', 'ZUDy aktualnie wypożyczone wg osoby' w module ZUD.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 3.10 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 3
Wielkość: 2762681 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 92 gości oraz 0 użytkowników.