Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 4 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 4.14:

 • ZUD - zakres działkowy

  Możliwe jest zdefiniowanie lokalizacji ZUD za pomocą działek. Formatka zakresu działkowego jest 'jednostronna' i zrealizowana podobnie do okna działek występującego w operatach bazowych.

 • OPINIA ZUD - nowe szablony generacji

  W trakcie generacji opinii ZUD można używać następujących nowych szablonów związanych z zakresem działkowym:

  _Zakres_dz - lista działek należących do zakresu
  _Sasied_dz - lista działek sąsiednich do działek zakresu
  _DzZUD - lista wszystkich ZUD-ów na tym samym zakresie działkowym
  _BiezDzZUD - podzbiór _DzZUD - nieuzgodnione
  _ZakDzZUD - podzbiór _DzZUD - uzgodnione
 • ZASÓB, DZIAŁKI - listy KERG i ZUD zawierających daną działkę

  Podczas przeglądania działek z danego obrębu program od razu wyświetla na dwóch dodatkowych listach numery KERG i ZUD zawierających daną działkę, z możliwością szybkiego przejścia do podświetlonego elementu za pomocą przycisku 'KERG / ZUD'.

  Zrezygnowano z modalności wyświetlanych okien przejścia do operatów, kerg i zud.

  Wystarczy jednokrotnie wybrać operację przejścia, a ponowne kliknięcie na inny operat, kerg lub zud pozycjonuje się na odpowiedniej pozycji we wcześniej otwartym oknie.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 4.13:

 • KONFIGURACJA - nowy parametr na zakładce ZASÓB - podpowiedź arkusza działki

  Jeśli jest aktywna opcja proponować arkusz działki - to w zakresie działkowym KERGu i operatów podczas wstawiania nowego rekordu, po opuszczeniu pola 'działka' podpowiadany jest arkusz, jeśli w słowniku dzialek występuje działka o takim samym liczniku i mianowniku jaki wpisał operator.

  Przy nieaktywnej opcji podpowiedzi arkusza użytkownik może korzystać z klawisza F2 - będąc w polu działka - zarówno podczas wstawiania nowych rekordów, jak i w czasie edycji istniejących. Naciśnięcie F2 powoduje takie spozycjonowanie się słownika działek, że widoczne są arkusze dla danej kombinacji licznik/mianownik.


Uaktualnienie do wersji 4.12:

 • OPERATY - możliwość korzystania z globalnej numeracji w modułach operatów

  Do tej pory w programie ośrodek była możliwość używania 'automatycznej' podpowiedzi kolejnego numeru (człon 3) przy tworzeniu nowych operatów lecz wyłącznie w zakresie danego typu operatów: prawnych, bazowych lub przejściowych.

  Do tego celu służyły opcje konfiguracyjne na zakładce zasób:

  'Nadawanie numeru kolejnego w bazach operatów'
  - uaktywnienie podpowiedzi po znaku '-'
  'Numeracja dokumentów nadawana w ramach roku'   [*]
  - zamiast numeracji ciągłej - podpowiedź tylko w ramach bieżącego roku (człon4=rok)

  Opcje te mają w dalszym ciągu takie samo znaczenie, natomiast można użyć nowego ustawienia

  'Nr kolejny operatu jest podpowiadany z uwzgl. wszystkich rodzajów operatów'   [**]

  co powoduje następujący sposób numeracji dla wprowadzanych do bazy operatów:

   prawny    042.2-1/2005   człon1 = '042'
         042.2-2/2005   człon2 = '2'
   bazowy    042.2-3/2005
   przejściowy 042.2-4/2005   to wartości przykładowe
         042.2-5/2005
   prawny    042.2-6/2005   numer kolejny wyznaczany jest
         042.2-7/2005 w ramach danej 'pary' (człon1, człon2)
                  człon2 - może być pusty

  W ramach danego typu operatów pojawią się 'luki' przy takiej numeracji (numery 1,2,6,7 dla operatów prawnych z przykładu nie tworzą szeregu kolejnych liczb) ale globalna numeracja będzie ciągła.

  Nowy sposób numeracji domyślnie jest nieaktywny. Zaznaczenie opcji [**] powoduje utworzenie i wypełnienie (jednokrotna operacja) dodatkowej tabeli 'opercomm.dbf' w bazie danych, a rezygnacja z globalnej numeracji operatów - skasowanie tej tabeli.

  Przestawienie opcji [*] na 'przeciwną wartość' również wymaga 'regeneracji' omawianej tabeli.

  Przedstawiona numeracja operatów polega na podpowiedzi członu 3 zarówno w pełnej jak i w skróconej (np podczas przejścia z KERG) formatce operatów.

  Przy załączonej globalnej numeracji operatów i jednocześnie aktywnej opcji 'w ramach roku' konieczne będzie przy zmianie roku kalendarzowego 'odświeżenie' zawartości tabeli 'opercomm.dbf'. Polega to na wyłączeniu opcji globalnej numeracji w ostatnim dniu roku po zakończeniu wprowadzania danych - co usuwa z dysku starą tabelę 'wspólnych numerów'. Załączenie globalnej numeracji - wykonane jako pierwsza operacja - w nowym roku kalendarzowym powoduje wykreowanie nowej tabeli 'opercomm.dbf'.

 • ZASÓB, DZIAŁKI - możliwość filtrowania wg warunku istnienia (lub nie) dokumentów skanowanych

  Poniżej pola 'Szukaj' pojawiły się dwie nowe opcje sterujące wyświetlaniem działek
  * wszystkie (domyślne ustawienie)
  * filtr (nowa opcja)

  Wybranie 'Filtr' powoduje pojawienie się dwóch zakładek 'Dokumenty' i 'Zasób' oraz przycisku filtr służącego do założenia filtru o 'zadanych parametrach'. Zakładka 'Dokumenty' pozwala na określenie czy mają być widoczne działki 'z' czy 'bez' dokumentów. Należy to rozumieć w ten sposób, że operaty i / lub kergi zawierające daną działkę w zakresie działkowym 'mają' chociaż jeden (lub nie mają żadnego) dokument skanowany, tekstowy lub dołączony plik.

  Jeśli wybrano opcję 'z dokumentami' to można uszczegółowić typ dokumentu (grafika, tekst, plik) lub zostawić proponowany typ 'wszystkie'. Ostatnia możliwość z zakladki 'Dokumenty' - 'bez znaczenia' ma sens tylko w powiązaniu z zakładką 'Zasób' i oznacza selekcję tylko tych działek obrębu, które występują jednocześnie w zakresie danego typu operatów lub kergów.

  Zakładka 'Zasób' pozwala określić, które elementy zasobu mają być przeszukiwane, przy czym w zależności czy chodzi o działki 'z' czy 'bez' dokumentów to wymagane jest istnienie w przynajmniej jednej kartotece (logiczne 'lub') lub nieistnienie we wszystkich zaznaczonych podkatalogach (logiczne 'i') operatów / kergów powiązanych z dokumentami skanowanymi.

 • WYTYCZNE, OPINIA - druk dwustronny

  Zarówno wytyczne KERG, opinia ZUD jak i dokumenty 'tekstowe' mogą być drukowane dwustronnie - o ile drukarka umożliwia taki wydruk. Należy w tym celu w parametrach domyślnych drivera drukarki ustawić właściwe opcje: uaktywnić druk dwustronny i ew. określić sposób 'rozmieszczenia treści' na kolejnej stronie.

  W edytorze wytycznych KERG / opinii ZUD można użyć przycisku 'Właściwości' z okna dialogowego pojawiającego się po naciśnięciu ikony drukowania.

 • SCALANIE OSÓB - wygenerowanie osób do scalenia na podstawie numerów NIP

  Po wprowadzeniu pierwszej pary osób (usuwana, zastępująca) program umożliwia automatyczne dopisanie kolejnych par osób wg zależności:

  'kolejna osoba usuwana ma ten sam numer NIP co osoba zastępująca w pierwszej parze'

 • WZORCE FAKTURY - możliwość wyświetlania elementów raportu w formie waluty

  Parametry wyliczane oznaczane za pomocą etykiet <sumF_xx> mogą być również wyświetlane z symbolem waluty na końcu jeśli użyje się szablonu <WsumF_xx>

  Przykładowo kwota faktury będzie wypisana w miejsce symbolu <WsumF_11>


 • Uaktualnienie do wersji 4.11:

  • ZAMÓWIENIA, ZESTAWIENIA - nowe zestawienie, modyfikacja istniejącego raportu

   Zestaw zestawień związanych z kartoteką zamówień poszerzono o nowy raport

   'wykaz zamówień za okres od.. do..'

   pozwalający uzyskać listę zamówień dla których data wpływu mieści się w zadanym przedziale czasu.

   Ponadto raport sprzedaż w asortymentach można uszczegółowić, zaznaczając opcję

   'pokaż czas realizacji'

   co powoduje wypisanie dla każdego asortymentu liczby zleceń zrealizowanych w czasie liczby dni obliczonych wg zależności

   data odpowiedzi - data wpływu

   przy czym pozycje 'brak' dotyczą tych zleceń, dla których przynajmniej jedna z ww dat jest pusta. Zestawienie to można dodatkowo sparametryzować, określając która z dat wpływu czy fakturowania jest brana pod uwagę podczas wyboru zleceń wg kryterium od.. do... oraz czy wymagane jest (i jakiego typu) powiązanie tych zleceń z Kerg / Zud.


  Uaktualnienie do wersji 4.10:

  • KERG, ZUD, OPERATY, SZKICE - zmiana sposobu wyświetlania okien zakresów

   Okna zakresów rastrowych i działkowych nie są już modalne względem formatek zasobu.

   Rezygnacja z modalności względnej pozwala na łatwe przeglądanie zakresów poprzez przemieszczenie się na odpowiedni rekord w formatce nadrzędnej bez konieczności zamykania okna zakresu.

   Wejście w tryb edycji zakresu rastrowego powoduje blokadę formatki nadrzędnej do czasu zatwierdzenia lub anulowania zmian zakresu rastrowego.

   Edycja zakresu działkowego również blokuje formatkę operatów lub kergów. Zatwierdzenie zmian lewej i prawej strony zakresu działkowego za pomocą DBNavigatorów odblokowuje okno operatów lub kergów. Jednak spozycjonowanie się na innym operacie (kergu) możliwe jest dopiero po wybraniu opcji 'Tak' lub 'Nie' w dodatkowym oknie dialogowym.

   Udzielenie odpowiedzi na pytanie w kwestii przepisania zawartości tabel tymczasowych zakresu działkwego do bazy ośrodka powoduje zatwierdzenie lub wycofanie zmian. Dopiero po tej operacji następuje 'skrolowanie' w tabeli operatów (lub kergów).

   Wygodniej jednak jest kończyć edycję zakresu działkowego kergów lub operatów bezpośrednio przyciskami 'OK' lub 'Anuluj', gdyż wtedy nie pojawia się dodatkowe okno dialogowe.

   Ponadto w KERG i ZUD można 'współbieżnie' przeglądać zamówienia wraz z kosztorysami i kwitami KP. Wejście w edycję zamówienia (kosztorysu, kwitu KP) blokuje możliwość 'przewijania' rekordów w KERG, ZUD do czasu zatwierdzenia zmian w kartotece zamówień.

  • SZKICE - okno 'seria' (shift F9) - dodatkowe dwa parametry

   Określenie numerów szkiców w serii parą liczb 'od', 'do' pozostaje jak dotychczas, można jednak podać równoważne parametry 'od', 'ilość'. Ponadto przy korzystaniu ze słownika jednostek segregujących dla określenia godeł tworzonej serii szkiców można (opcjonalnie) określić 'końcówkę' godła szkicu, która jest dołączana do godła pobranego ze słownika. Opcja ta jest dostępna obecnie tylko dla sekcji w układzie 65 i dodatkowa część godła powinna zaczynać się znakiem kropki.

  • MAPA ZASADNICZA, EWIDENCYJNA, OPERATY - ostrzeganie przed przypadkowym zamknięciem okna z niezatwierdzonym wypożyczeniem

   Jeśli w trakcie wypożyczania zasobu kliknięto 'x' zamykający formatkę, program wyświetla ostrzeżenie, że dane dotyczące wypożyczenia nie zostaną zapisane do bazy danych.

  • OPERATY - nowy rodzaj filtru

   Dodano nowy rodzaj filtru 'wg daty przekazania do archiwum'. Po określeniu przedziału czasowego w oknie dialogowym widocznym po wybraniu tego filtru, można wyselekcjonować zadany podzbiór operatów, a następnie wydrukować go przy pomocy zestawienia 'aktualnie wybrane operaty'.


  Uaktualnienie do wersji 4.09:

  • OPERATY - poszerzenie struktury tabel, nowe zestawienia

   Rozbudowano strukturę bazy o następujące pola

     Tabela   | Nowe kolumny
   ---------------|---------------------------------------
     operaty  | kategoria akt, data zniszczenia 
           |         lub przekazania 
           |         do archiwum państw.
   ---------------|---------------------------------------
     operdok  | kategoria akt   
   

   W oparciu o te pola zaprojektowano kilka nowych wariantów zestawienia

   'aktualne wybrane operaty'

   Są one dostępne po przegraniu z katalogu 'Osrodek4/Wzorce4' do 'Wzorce' plików

   <prefiks> SPIS1 .. SPIS3.ATX spis zdawczo-odbiorczy akt (załączniki nr 2 i 9)
             /dla wszystkich operatów/

   <prefiks> PLAN_S plan sytuacyjny podziału parcel
             /dla operatów prawnych lub bazowych/

   <prefiks> przyjmuje wartości 5A, 6A, 7A.

  • OPERATY - nowy rodzaj filtru

   W menu Szukanie › Załóż Filtr pojawiły się dwie nowe opcje

   * z dokumentami skan.
   * bez dołączonych dok.

   Wynik filtrowania może zostać wydrukowany w postaci raportu 'aktualnie wybrane operaty'.

   Dla 'kompatybilności' z modułem KERG dodano również zestawienie 'wybrany operat', pozwalające wydrukować pojedynczy operat na którym się spozycjonowano.

  • KERG - zestawienia 'wezwanie do zwrotu' oraz 'wezwanie do zwrotu*'

   W raportach tych dodano opcję

   'raport wykonać wg pola'       / wykonawca lub płatnik /

   dzięki czemu mają one podobny układ do wydruku 'wykaz wykonawców do wezwania'.
   Podczas korzystania z porządku wg pola płatnik należy wybierać nowe wzorce wydruku zawierające ciąg 'PLAT' w nazwie.

  • KODY KRESKOWE - nowy parametr wydruku

   W raportach dodano opcję 'Rekord od.. do..' służącą do wydruku kodów dla tych elementów zasobu, które wprowadzono do bazy w zadanym okresie czasu. Uaktywnienie tego filtru powoduje, że wszystkie pozostałe warunki selekcji nie będą brane pod uwagę.


  Uaktualnienie do wersji 4.08:

  • ZUD - nowa opcja obliczania przecięcia rastrowego

   W module ZUD oprócz trzech wariantów obliczania przecięć: 'wszystkie', 'zakończone', 'w toku' wprowadzono nową pozycję 'w toku*'. Jest ona równoważna opcji 'wszystkie' z dodatkowym warunkiem 'data zakończenia inwestycji jest pusta'.

  • ZUD - nowy wzorzec zestawienia 'drukuj zudy'

   Zaprojektowano nowy szablon zestawienia o nazwie 'aso_dz'. Daje on możliwość wydrukowania nie tylko pól kartoteki ZUD ale także listy działek i asortymentów. Jeżeli działek lub asortymentów jest więcej niż zarezerwowano miejsca we wzorcu, należy powiększyć wysokość wiersza.

   Plik 'E8aso_dz.atx' jest wgrywany do katalogu 'osrodek5/wzorce5' i należy go przegrać do katalogu 'wzorce'.

  • KERG, ZUD - 'zbiorcze' sprawozdanie statystyczne

   W przypadku zaznaczenia opcji

   'wykonaj raport zbiorczy dla wszystkich gmin'

   następuje całościowe sumowanie wielkości asortymentów i ilości kergów (zudów) a pole numer gminy jest na wydruku zastępowane symbolem 'pow' /powiat/. Pozostawienie omawianej opcji nieaktywnej powoduje rozbicie zestawienia na poszczególne gminy.

  • FUNKCJE ADMINISTRATORA, operaty prawne, opcja 'przenieś dokumenty'

   Funkcja ta służy do przenoszenia dokumentów między dwoma operatami prawnymi.

   Po określeniu dwóch numerów operatów metodą a) lub b)

   a) użycie przycisku słownika [...] - po wybraniu pozycji kliknięcie 'wybierz' w operatach
   b) wpisanie numeru operatu do pola operat i zakończenie przez [ENTER]

   powinny się uaktywnić tabelki w dolnej części formatki o ile numery operatów zostały poprawnie określone i są one różne. Dokumenty związane z operatami są wyświetlane w postaci pola 'nazwa', które można zmieniać przed dokonaniem operacji przeniesienia.

   Możliwe jest przenoszenie po jednym dokumencie lub wielu dokumentów jednocześnie.
   Multiselekcja zachodzi po zaklikaniu opcji nad daną tabelką i wskazywaniu dokumentów z wciśniętym klawiszem [CTRL].

   W przypadku np omyłkowego zeskanowania dokumentów do innego operatu niż należało omawiana formatka pozwala stosunkowo szybko je przenosić, gdyż nie są przetwarzane pliki DAN, a jedynie pośrednia tabela DBF.


  Uaktualnienie do wersji 4.07:

  • CENTRUM WYPOŻYCZEŃ, OBSŁUGA KODÓW KESKOWYCH

   W menu 'Zasób' dodano nową pozycję 'Centrum wypożyczeń'.

   Opcja ta pozwala na wypożyczanie (zwrot) wszystkich elementów zasobu na jednej formatce oraz wydruk potwierdzenia wypożyczenia. Formatka przystosowana jest do współpracy z czytnikiem kodów kreskowych - zarówno w sensie odczytu identyfikatora osoby wypożyczającej jak i kodu oznaczającego daną mapę lub operat. Obsługiwany jest 'klawiaturowy' typ czytnika - tzn. taki, którego użycie jest w pełni równoważne wpisaniu z klawiatury sekwencji znaków reprezentowanych przez kod kreskowy.

   Zestaw kodów dla danego modułu (np operaty, mapy zasadnicze) można wygenerować automatycznie wybierając w tym module raport

   'Kody kreskowe dla Centrum wypożyczeń'

   Otrzymuje się wtedy trzykolumnowy wydruk etykietek, które następnie można wyciąć i nakleić na dane elementy zasobu. Etykietka zawiera następujące informacje

   oznaczenie mapy lub operatu,
   kod kreskowy,
   10 znakowy identyfikator

   - 1 znak typu zasobu (A..F) +
      8 znaków identyfikatora z systemu Ośrodek +
      1 znak cyfry kontrolnej

   Identyfikatory osób, o rozmiarze kart kredytowych, można wydrukować przyciskiem w słowniku osób, zarówno dla wszystkich osób jak i podzbioru określonego daną wartością pola 'Rodzaj'.

   Przełączanie w centrum wypożyczeń między operacjami wypożyczenie / zwrot / anulowanie może zachodzić z użyciem czytnika (a nie myszki) - w oparciu o zestaw kodów sterujących wydrukowanych poleceniem

   Podwójne kliknięcie (DblClick) na daną 'tabelkę' zasobu powoduje:

   * natychmiastowe uruchomienie odpowiedniego modułu (np operatów prawnych) lub przywołanie formatki - jeśli już wcześniej została otwarta

   * spozycjonowanie się na wybranej pozycji - jeśli w centrum wypożyczeń był przynajmniej jeden element wypożyczony w danym module

   Przy braku czytnika możliwa jest 'symulacja czytnika' pod warunkiem ustawienia opcji o tej nazwie w konfiguracji na zakładce 'zasób'. Po przywołaniu przez DblClick danej formatki zasobu (np. operatów prawnych) można następnie nacisnąć w niej:

   [CTRL] + co spowoduje natychmiastowe wypożyczenie wybranej pozycji widoczne zarówno w samym zasobie (zmiana koloru pozycji na czerwony, wypełnienie pól na panelu wypożyczeń) jak i w centrum wypożyczeń (dopisze się nowa pozycja w tabelce zasobu).

   Zwrot można zrealizować w samym centrum wypożyczeń za pomocą sekwencji

   [SHIFT] + DblClick a anulowanie kombinacją [CTRL]+DblClick na danym elemencie.

   Okno 'centrum wypożyczeń' może znajdować się w dwóch głównych trybach pracy:

   1. wybór osoby (lub kergu - po naciśnięciu )

   przejście do trybu 2 - nastąpi po wczytaniu kodu osoby lub jej wyborze ze słownika i zatwierdzeniu przez [ENTER]

   możliwe jest również wpisanie z klawiatury początku pola 'klucz' ze słownika osób i naciśnięcie [ENTER]

   2. wypożycznie / zwrot - aktywne okno 'czytnik'

   wczytany kod jest widoczny w kolorze zielonym w etykiecie wyświetlanej za polem 'czytnik' dalej w tej samej linii mogą pojawić się komunikaty o błędach (np o próbie wypożyczenia elementu już wypożyczonego)

   do przełączania 'typu operacji' służy rząd opcji 'wypoż.', 'zwrot', 'anul.'

   'test czytnika' pomyślano jako opcję sprawdzającą poprawność działania czytnika i jakość wydrukowanych etykietek

   powrót do trybu 1 - naciśnięcie lub odczytanie czytnikiem wydrukowanego wcześniej odp. kodu sterującego albo - od razu - identyfikatora innej osoby

   W trybie 1, przy pustym polu osoba (kerg) można zmieniać opcję . Domyślnie jest ona aktywna - co pozwala od razu po wczytaniu kodu osoby wejść w tryb 2 - bez 'konieczności przejścia' przez parametry: data wypożyczenia, uwagi.

   Sprawdzenia, czy na innym stanowisku (przy pracy sieciowej) operator nie dokonał wypożyczeń dla tej samej osoby jest możliwe po naciśnięciu przycisku . W ramach 'jednej końcówki' wypożyczenia/zwroty dokonywane z menu głównego znajdują od razu odzwierciedlenie w formatce centrum wypożyczeń - jeśli jest otwarta.

  • OSOBY - możliwość wydruku identyfikatorów

   - pozwala na wydruk kodów paskowych jednoznacznie identyfikujących daną osobę ze słownika

  • KERG - generacja wytycznych

   Wprowadzono nowe szablony

   _HistSasied_Ope         _AHistSasied_Ope

   powodujące wypisanie operatów historycznych dla działek sąsiednich - bez lub z asortymentem

   Jednocześnie wprowadzono kilka nowych szablonów 'wspólnych' pozwalających uzyskać zbiorczą (bez zdublowań) listę operatów

   _PodstHist_Prawne = _Operaty + _Hist_ope
   _PodstHist_PrawSasied = _Sasied_ope + _HistSasied_ope

   _PodstSasied_Prawne = _Operaty + _Sasied_ope
   _PodstSasied_PrawHist = _ Hist_ope + _HistSasied_ope

   _PodstSasied_Bazowe = _BUOperaty + _BUSasied_ope

   Wstawienie w odpowiednim miejscu litery A powoduje wypisanie asortymentu, przykładowo

   _APodstHist_Prawne = _AOperaty + _AHist_ope
  • KONFIGURACJA - nowe ustawienia wpływające na PRZEJŚCIE Z KERG do OPERATÓW, SZKICÓW

   W konfiguracji na zakładce 'zasób' w formatce 'Określanie parametrów domyślnych cyfrowego identyfikatora' można przypisać jako 'numer ewidencyjny' - numer Kergu. Ustawienie to ma sens jeśli numer Kergu nie przekracza 15 znaków.

   Na zakładce 'Zasób' pojawiły się dwa nowe parametry

   * proponować obręb przy przejściu Kerg › Operat ewid.

   zaznaczenie tej opcji jest możliwe gdy wcześniej zdefiniowano 'człon pod którym podpięty jest słownik obrębów' i dla członów = '1' lub '2' powoduje wstępne wypełnienie pola operat wartością <nr_obr> lub <nr_gm>.<nr_obr>

   Obręb brany jest wprost z pola KERG lub jeśli pole to jest puste 'obliczany' jest na podstawie zakresu działkowego

   * człon szkiców skojarzony ze słownikiem jednostek segregujących

   Domyślnie parametr przyjmuje wartość pustą. Ustawienie go na '1' lub '2' powoduje, że dla serii szkiców na formatce skróconej lub pełnej przejścia z Kergu do Szkiców można będzie zamiast wybrać

   jak w aktualnym szkicu'

   zaznaczyć dodatkową opcję

   'wg sł. jednostek segr'

   co skutkuje tym, że w zakresach rastrowych kolejnych szkiców wstawiane są TYLKO GODŁA sekcji na podstawie równości danego członu szkicu ('1' lub '2') z polem 'Jednostka segregująca' ze słownika.


  Uaktualnienie do wersji 4.06:

  • KERG, ZUD - generacja wytycznych, opinii

   Dodatkowy szablon _poloz można stosować z szablonami przecięć szkiców i operatów przykładowo:

   _Ope_bu(_poloz)
   _Ope_prz(_poloz)
   _Operaty(_poloz)
   _Szkice(_poloz)

   Oznacza on w takim przypadku pole 'położenie' w Kergu związanym z danym szkicem lub operatem.


  Uaktualnienie do wersji 4.05:

  • Zamówienia, Obsługa kasy - dodano dwa pola do kwitów KP/KW nie związanych z Zamówieniami - treść oraz identyfikator osoby - można opisać treść kwitu KP oraz opcjonalnie powiązać go z osobą. Zmianie uległy powiązane z tą opcją raporty - wszystkie noszą nazwy xx405.atx, gdzie xx - grupa i podgrupa raportu. Pliki tego typu należy skopiować z katalogu OSRODEK4/WZORCE4 do katalogu WZORCE.

  • Zamykanie roku - dodano opcję umożliwiającą usunięcie logicznie usuniętych rekordów w trakcie zamykania roku (bez korzystania z dodatkowego programu archiwum.exe). W odróżnieniu od programu archiwum.exe usuwane są rekordy wyłącznie z plików biorących udział w procesie zamykania roku.

  • Eksport danych do Windykacji należności - dodano eksport podatku VAT przy fakturach (użytkownicy Windykacji dla Windows powinni bezwzględnie korzystać z tej wersji programu).

  • Wprowadzono nową opcję Baza | Konfiguracja | Inne - Wyłączyć wydruki pośrednie - zaznaczona domyślnie oznacza, że nie będzie możliwości drukowania raportów poprzez bufor.

  • KERG, ZUD - generacja wytycznych, opinii

   Wprowadzono dodatkowy szablon _poloz , który można stosować podczas generacji wytycznych Kerg i opinii Zud w trakcie wyznaczania przecięć rastrowych i działkowych np.:

   _Kerg(_poloz)
   _Ope_Kerg(_poloz)
   _Zakzud(_poloz)
   _Zud(_poloz)

   Szablon _poloz powoduje:

   umieszczenie za numerem Kerg treści pola 'położenie'
   umieszczenie za numerem Zud zawartości pola 'lokalizacja'

   i w odróżnieniu od innych szablonów dodatkowych umieszczanych w nawiasach - treść położenia zostanie wypisana począwszy od nowej linii.
   W konfiguracji na zakładce 'Wytyczne' dodano nowe elementy pozwalające m. in. ustalić rodzaj wcięć dla akapitu, w którym wypisywana jest treść 'położenia' lub 'lokalizacji'.

   W czasie generacji wytycznych Kerg z szablonami _Zud, _ZakZud przewidziano także możliwość podstawienia daty opinii np.:

   _Zud(_d_opin)
   _ZakZud(_d_opin)

   Generacja opinii Zud uwzględnia podczas obliczania przecięć wyłącznie Zudy 'niezakończone', dla których _d_opin może być pusta.

  • KONFIGURACJA - zakładka 'wytyczne'

   Dodano nowe opcje sterujące wypisywaniem uzupełniających danych dla szablonów _Kerg /_Zud.

   Dołączenie opisu wykonawcy / inwestora, numeru u wykonawcy / numeru pisma nie jest - jak do tej pory - bezwarunkowe, a zależy od ustawień (domyślnie aktywnych) w ramce

   'KERG, ZUD dołącz informacje na temat'

   Ramka 'Szablony dodatkowe' służy w obecnej wersji Ośrodka wyłącznie do ustalenia rodzaju stosowanych wcięć dla szablonu '_poloz'.

   Domyślnie włączona jest opcja

   Wcięcia akapitu położenia jest wtedy identyczne jak dla szablonów _Kerg i _Zud. Można to zobaczyć korzystając z przykładowych wzorców o nazwie 'indnt'.
   Pliki k1indnt.rtf oraz z1indnt.rtf są podczas upgrade wgrywane do katalogu OSRODEK4/WZORCE4 i należy je przegrać do katalogu WZORCE.

   Jeśli wyłączy się omawianą wyżej opcję można ustawić niezależne, 'stałe' wcięcia, np akceptując trzy przykładowe wartości wartości podane w linii

   'wcięcie wg parametrów'
  • MODUŁ KERG

   Dodano nowy filtr w opcji Szukanie | Załóż filtr - nie zafakturowane.
   Raport 'wykaz wykonawców do wezwania' ma dwa parametry od... do... a nie jeden (na dzień) jak do tej pory.

  • BAZA, funkcje administratora Do istniejących funkcji dodano rozwijane menu 'operaty prawne' pozwalające zrealizować analogiczne trzy typy rozgrupowań (równość liczników, mianowników albo obu naraz) jakie zachodzą w zakresie działkowym operatów pranych po naciśnięciu przycisku .

   Rozgrupowania wykonywane przez administratora mają charakter globalny - następuje analiza wszystkch operatów prawnych. Warunkiem koniecznym zajścia rozgrupowania jest istnienie dokładnie jednej grupy w zakresie działkowym operatu. Wykonanie rozgrupowania powinno być poprzedzone utworzeniem kopii bazy. Po zakończeniu operacji rozgrupowania można obejrzeć zawartość pliku:

   '!operaty.txt'

   utworzonego w głównym katalogu ośrodka - w celu skontrolowania (dla wybranych pozycji) poprawności otrzymanych grup w zakresie dzialkowym operatów, które zostały zmodyfikowane.

   Rozwijane menu 'operaty' pozwala także wykonać globalny raport analizujący zgodność numerów gmin w zakresie działkowym operatu z gminą w Kergu skojarzonym z danym operatem.


  Uaktualnienie do wersji 4.04:

  Bieżąca wersja Ośrodka pozwala na rozszerzenie współpracy PODGiK z wykonawcami.

  Opisane dalej opcje mają obecnie charakter eksperymentalny. W kolejnych wersjach ośrodka może ulec zmianie lokalizacja lub format przetwarzanych plików. Pliki przeznaczone dla wykonawcy powstają podczas generacji wytycznych KERG - jeśli są ustawione odpowiednie parametry w konfiguracji ośrodka. Dla zaimportowania danych wykonawcy powinni dysponować wersją 2.03 lub późniejszą Ośrodka dla Wykonawcy.

  • KONFIGURACJA, WYTYCZNE - parametry decydujące o eksporcie danych dla Wykonawcy

   Na zakładce 'wytyczne' pojawiły się dwie grupy opcji związane z autozapisem plików podczas generacji wytycznych.

   Ramka 'Wytyczne dla wykonawcy'

   Po ustawieniu ścieżki do eksportu wytycznych można uaktywnić opcje:

   a) automatycznie eksportuj wytyczne (opinię) zachodzi zapis pliku wytycz.rtf (opinia.rtf) na kliknięciu 'OK' w formatce wytycznych KERG (opinii ZUD)

   b) automatycznie eksportuj dokumenty zachodzi zapis omówionych w dalszej części opisu plików podczas generacji wytycznych, niezależnie od treści wzorca przy generacji opinii ZUD nie występuje eksport dokumentów

   Ich uaktywnienie skutkuje powstaniem we wskazanej lokalizacji dyskowej podkatalogów tworzących 'drzewo eksportu danych'

     <Prefiks>\<jedn_segr>\<rok>\<NR>_<LP>\
   Oznaczenia : 
     <Prefiks>          'K' dla KERG oraz 'Z' dla ZUD 
     <jedn_segr>, <rok>      pola jednostka segregująca, rok
     <NR>             pole numer porządkowy, uzupełnione zerami z lewej strony - do długości 6 znaków
     <LP>             pole liczba porządkowa dla zgłoszeń zbiorczych
                    dla pozostałych przypadków równe zero
   

   Ramka 'Odpowiedź dla wykonawcy'

   Po ustawieniu ścieżki eksport uaktywnienie opcji

   c) automatycznie eksportuj odpowiedź powoduje zapis pliku odpwiedz.odp każdorazowo po wejściu w wytyczne

   Uwagi :

   * akcje opisane w punktach b) i c) są wykonywane tylko dla KERG-ów importowanych z Ośrodka dla Wykonawcy zaś operacje z punktu a) mogą zajść każdego KERG-u (ZUD-u)

   * nie ustawienie ścieżki w danej ramce powoduje 'odznaczenie' opcji a), b) lub c) przy wyjściu z okna konfiguracji

  • KERG, generacja wytycznych - przetwarzanie danych związanych zasobem, nowe szablony wytycznych

   Jeśli ustawiono opcję 'automatycznie eksportuj dokumenty' w konfiguracji to odpowiednia gałąź 'drzewa eksportu danych' będzie zawierała pliki

   OsrData.wyk - identyfikatory
   OsrData.dan - treść dokumentów (tekst, grafika, pliki) w postaci spakowanego pliku binarnego
   OsrDataZ.dbf - wykaz elementów zasobu związanych z KERG
   OsrDataZ.mdx
   OsrDataD.dbf - wykaz dokumentów dla danych elementów zasobu
   OsrDataD.mdx
   

   Pliki te zawierają listę operatów prawnych (w tym historycznych), bazowych, przejściowych, szkiców i kerg-ów przecinających się 'rastrowo' lub 'działkowo' z danym KERG-iem, dla którego są generowane wytyczne. Jeśli dla danego elementu zasobu (operatu, szkicu, kergu) istnieją w PODGiK skanowane dokumenty, są one zapisywane do pliku 'OsrData.dan'. Opisany zestaw sześciu plików powstaje niezależnie od treści wzorca wytycznych.

   Podczas 'normalnej' generacji wytycznych możliwe było zdublowanie na liście wynikowej tych elementów zasobu, które mają zarówno zakres działkowy jak i rastrowy. Np używane dla selekcji operatów prawnych szablony '_Operaty' i '_Ope_prawne' mogły dać powtarzające się numery operatów.

   W celu uniknięcia tych zdublowań wprowadzono 'wspólne' dla obu typów zakresów szablony

   _WszystkieOPE	= '_Operaty' + '_Ope_prawne'
   _AWszystkieOPE = jak wyżej lecz z asortymentem
   _WszystkieOPB  = '_BUOperaty' + '_Ope_bu'
   _AWszystkieOPB = jak wyżej lecz z asortymentem
   _WszystkieKERG = '_Ope_Kerg' + '_Kerg'
   
  • KERG, ZAKRES DZIAŁKOWY - opcja z działkami sąsiednimi

   Podczas znajdowania przecięcia zakresu działkowego zaznaczenie opcji 'uwzgl. działki sąsiednie' powoduje przeszukiwanie KERG-ów zawierających po lewej stronie również działki sąsiednie do zakresu KERG-u analizowanego.

  • SŁOWNIK OSÓB - cykliczne przeszukiwanie wg fragmentu nazwy

   Poprawiono sposób przeszukiwania słownika przyciskiem . Do tej pory znajdowany był tylko 'pierwszy pasujący' rekord w słowniku osób, którego klucz zawierał wskazany podciąg. Od wersji 4.04 przycisk znajdowania fragmentu klcza działa cyklicznie.

  • DOKUMENTY SKANOWANE - domyślne ustawianie rozszerzeń autozapisu plików

   Od wersji 4.04 w formatce multizapisu dokumentów uruchamianej przyciskiem doszedł nowy, zalecany sposób zapisu plików graficznych

   'Domyślnie'

   Opcję tę dodano w celu uniknięcia niedozwolonych kombinacji 'zawartości' dokumentu i formatu zapisu (np rysunek monochromatyczny zapisywany jako JPG). Takie kombinacje powodowały błąd i przerwanie zapisu dalszych plików, z kolei zapis kilkukrotny (np czarno-białe do do GIF a true-color do JPG) był niewygodny.

   Zmiana domyślnych rozszerzeń (z grupy GIF, BMP, JPG) skojarzonych z ilością kolorów występujących w danym rysunku wymaga naciśnięcia przycisku oknie podglądu dokumentów. Na zakładce 'Pliki' widać standardowe przyporządkowania rozszerzeń w tabeli 'Domyślny format multizapisu plików', które można zmodyfikować.


  Uaktualnienie do wersji 4.03:

  • KONFIGURACJA, zakładka INNE, pliki *.DAN - możliwość zmiany parametru 'RECYKLING'

   Do tej pory w plikach przechowujących grafikę lub tekst w formie spakowanej była na stałe włączona opcja recyklingu.

   Pliki rastry.dan, rastry.001... rastry.00N są tworzone w następujących podkatalogach folderu BAZA:
   KERG, ZUD, OPER_BU, OPER_PR, OPER_PRZ, SZKICE

   Są to katalogi tych elementów zasobu, do których można dołączać skanowane dokumenty. Aktywna opcja recyklingu oznacza, że wolne miejsce powstające po usuwaniu dokumentów (lub ich zastąpieniu dokumentami o mniejszym rozmiarze) zostaje ponownie wykorzystane przy ponownych modyfikacjach zbioru dokumentów.

   Oprócz opcji korzystania z jednego pliku DAN istnieje też wariant przechowywania dokumentów w wolumenach o określonym rozmiarze. Załączony recykling skutkuje wtedy możliwością zapisu dowolnego z wolumenów, co trzeba uwzględniać w procesie archiwizacji bazy danych.

   Po przeprowadzeniu upgrade do wersji 4.03 w konfiguracji na zakładce INNE pojawia się - domyślnie aktywna - opcja

   'występuje recykling w plikach *.DAN'którą można dezaktywować.

   Wyłączenie recyklingu powoduje rezygnację z ponownego wykorzystania 'dziur' w plikach DAN powstałych po usuwaniu dokumentów w zamian za pewność, że zmianom ulegać będą zawsze dwa wolumeny: pierwszy i ostatni. Przyrastać będzie ostatni wolumen, a przy kreowaniu nowego wolumenu zmieni się też treść pliku 'rastry.dan'

   Brak recyklingu pozwala na łatwiejszą archiwizację danych przez dogrywanie do kopii bazy - tylko pierwszego wolumenu i wolumenów 'przyrastających'. Ponowne włączenie recyklingu nie powoduje wykrzystania miejsca 'utraconego' w czasie, gdy recykling był wyłączony.

   Jeśli np usuwanie lub modyfikacja dokumentów zachodzi sporadycznie, a większość operacji to dodawanie nowych elementów - wyłączenie recyklingu jest uzasadnione.

   Opcja recyklingu dotyczy też plików 'wytycz.dan' i 'opinia.dan' w podkatalogach KERG, ZUD.

  • Pliki *.DAN - poszerzenie zakresu przechowywanych danych

   Oprócz sformatowanego tekstu i grafiki w strukturach DAN od wersji 4.03 można przechowywać pliki dowolnego typu (np doc, pdf, zip, exe). Pliki te można wczytać za pomocą przycisku open. Aby uniknąć strat czasowych przy próbie kompresji wczytywanego pliku dodano nową zakładkę widoczną na końcu listy zakładek - po naciśnięciu przycisku cfgw oknie podglądu dokumentów. Zakładka 'Pliki', pozwala wypełnić tabelę rozszerzeń plików, które nie mają być kompresowane - np PDF, RAR, ZIP. Do modyfikacji listy służą przyciski + oraz -

   Wczytanie pliku przyciskiem open powoduje, że nazwa pliku (wraz z rozszerzeniem) pojawia się w tabelce dokumentów skojarzonych z elementem zasobu. Pozwala to na następnie

   1) zapisać taki plik na dysk przyciskiem save zachowując odpowiednie rozszerzenie
   2) wywołać przyciskiem go aplikację (o ile istnieje) skojarzoną z danym rozszerzeniem pliku wypakowany z DAN 'dokument' będzie zapisany w pliku tymczasowym (z atrybutem tylko do odczytu) który postanie w katalogu TEMP windows w podkatalogu 'Osrodek'

   jeśli zamknięcie aplikacji przyporządkowanej do danego typu pliku nastąpi przed wyjściem z Ośrodka, to plik tymczasowy będzie skasowany automatycznie, w przeciwnym razie należy samemu czyścić katalog TEMP\Osrodek

   W przypadku kiedy lista dokumentów skojarzonych np z ZUD-em zawiera same 'pliki' - nie jest tworzone okno podglądu treści dokumentów. Istnienie przynajmniej jednej 'tradycyjnej' pozycji typu 'grafika' lub 'tekst' powoduje kreowanie okna podglądu przy przejściu do dokumentów skojarzonych z elementem zasobu. Przy ustawieniu się na 'pliku' okno podglądu powinno zostać zminimalizowane.

  • KERG - data wpływu, dwa nowe raporty.

   Wprowadzono postulowaną przez użytkowników datę wpływu dokumentacji do Ośrodka po wykonaniu roboty. Data ta powinna być wcześniejsza od daty planowanego zakończenia roboty raz być wypełniana przed przyjęciem operatu do zasobu. Program jednak nie kontroluje zależności między datami.

   Nowe zestawienie (ostatnie z listy na przycisku Raporty)

   Analiza dat wpływu i przyjęcia operatu › 1) wszystkie Kergi
   2) odstęp wiekszy od zadanej liczby dni (standardowo 8, tzn. 6 dni roboczych)
   różnica dat = data przyjęcia operatu - data wpływu
   różnica dat = dziś - data wpływu (gdy data przyjęcia operatu jest pusta)

   obejmuje tylko KERGi z niepustą data wpływu i można je wykonać w dwóch wariantach

   1) wszystkie KERGi rozpoczęte w okresie od... do... uporządkowane wg różnicy dat, wartość tej różnicy może wynosić 0...999999 dni

   2) KERGi posortowane wg numeru KERG, z podaną wytłuszczoną czcionką wartością ile wynosi różnica dat

  • KERG - generacja wytycznych, konfiguracja

   W konfiguracji na zakładce WYTYCZNE dodano nowy parametr 'Wypełnienie' przyjmujący wartości 100% (domyślnie), 50%, 33% pozwalający ustalać stopień zaczernienia bitmap sekcji zakresu rastrowego przy wydruku wytycznych.

  • ZASÓB, DZIAŁKI - możliwość wyboru obrębu poprzez podanie numeru (kodu)

   W okienku dialogowym służącym do wyboru gminy i obrębu można albo podawać początkowe znaki nazwy obrębu, albo numer obrębu. Jeśli istnieją dwa obręby o tym samym numerze różniące się wartością pola kod obrębu, można w formatce dialogowej po przecinku podać kod obrębu np 3,99 co oznacza obręb numer 3 kod 99.


  Uaktualnienie do wersji 4.02:

  • Operaty Bazowo-Użytkowe - posiadają ZAKRES DZIAŁKOWY

   Dla operatów bazowych wprowadzono zakres działkowy. Przycisk 'Zakres' dla operatów bazowo-użytkowych powoduje rozwinięcie menu z 2 opcjami: 'Rastry' i 'Działki'. Zmiana ta dotyczy zarówno 'pełnej' formatki operatów, jak i jej uproszczonej wersji używanej przy przejściu z KERG.

   Okno zakresu działkowego operatów bazowych jest podobnie skonstruowane jak formatka zakresu działkowego KERG. Występuje jednak tylko jedna tabelka - nie ma strony lewej i prawej zakresu. W odróżnieniu od operatów prawnych - dla operatów bazowych nie funkcjonuje pojęcie grup działek. Wprowadzanie 'ręczne' działek, ich import z EWMAPY oraz wizualizacja odbywa się analogicznie jak w modułach KERG i OPERATY PRAWNE. Na identycznej zasadzie jak w KERG zrealizowano przecięcie zakresu - wraz z raportem. Lista operatów bazowych zawierających przynajmniej jedną tę samą działkę co dany operat jest dostępna po naciśnięciu przycisku '*' w formatce zakresu działkowego.

   Otwarcie okna zakresu działkowego operatów bazowych - NIE BLOKUJE okna operatów. Dzięki temu można efektywnie przeglądać zakres działkowy, otwierając jednokrotnie okno zakresu i przemieszczając się w liście operatów.

  • Zasób DZIAŁKI - nowa lista operatów

   W związku ze zmianami opisanymi w powyższym punkcie zmodyfikowano okno wyszukiwania operatów dla danej działki. Oprócz listy operatów prawnych - z obliczaną 'historią działki' pojawiła się poniżej nowa lista - operatów bazowych. Poniżej przedstawiono legendę dotyczącą kolorystyki operatów:

   kolor operat PRAWNY lub BAZOWY


   czarny podstawowy dla danej działki
   szary podstawowy dla działek sąsiednich
   czerwony historyczny (patrząc od strony danej działki)
   fioletowy historyczny (patrząc od strony działek sąsiednich)

   O ile kolory szary i czarny są podobnie interpretowane dla obydwu typów operatów, to znaczenie pozostałej pary kolorów wymaga pewnego uszczegółowienia. W wykazie operatów prawnych - widać w kolorze czerwonym listę operatów, która powstała przez analizę 'historyczną' kolejnych przekształceń działek w wielu następujących 'po sobie' operatach. Na przykład możliwe jest kilkukrotne 'odwiedzenie' tego samego operatu - ale przejście przez różne grupy działek.

   Natomiast dla operatów bazowych - kolor czerwony oznacza te operaty bazowe, które zawierają działki przetworzone przez analizę 'historyczną' operatów prawnych. Analogiczna jest interpretacja koloru fioletowego. Operaty bazowe nie zawierają lewej i prawej strony zakresu, więc nie można mówić o 'historii' działki w tym znaczeniu, jak to ma miejsce dla operatów prawnych.

   Przycisk 'przejścia' do operatu działa zarówno po podświetleniu operatu prawnego jak i bazowego. Wysokość list operatów oraz listy działek sąsiednich można ustalać za pomocą dwóch spliterów.

  • KERG - wytyczne, nowe szablony dla operatów bazowych

   W wytycznych KERG do tej pory były 2 podstawowe szablony uwzględniające zakres działkowy roboty: _Operaty oraz _Sasied_ope. Oczywiście można było skorzystać z bardziej rozbudowanych wariantów np. _AOperaty , _ASasied_ope lub _Operaty (są _wypoz , dokumenty _dok_skan).

   Dokładnie analogiczne znaczenie oraz możliwości korzystania z szablonów w nawiasach mają 4 nowe szablony:

      szablon        podstawiana lista operatów 
                    przecinających się 'działkowo' 
     _BUOperaty,
     _ABUOperaty       - z zakresem KERG-u
     _BUSasied_ope      - z 'działkami sąsiednimi' 
     _ABUSasied_ope       do zakresu KERG-u
   
  • KONFIGURACJA - zakładka 'Wytyczne', możliwy automatyczny zapis plików wytycznych KERG (opinii ZUD)

   Po zaznaczeniu opcji 'Automatycznie eksportuj wytyczne' i podaniu ścieżki eksportu przycisk 'Zatwierdź' umieszczony na dole okna wytycznych (formatki opinii ZUD) realizuje - jak wcześniej - zapis treści wytycznych do pliku *.DAN, ale oprócz tego następuje zapis w katalogu

      <scieżka_eksportu> / K<nr_kerg> 
   pliku 
         'wytyczne.rtf' a dla opinii ZUD w folderze 
      <scieżka_eksportu> / Z<nr_zud>
   pliku
         'opinia.rtf'
   

   przy czym <nr_kerg>, <nr_zud> oznacza nazwę utworzoną za pomoca połączenia znakiem dolnego podkreślenia następujących członów

        jednostka segregująca, numer porządkowy, rok, lp w napis
        jednsegr_nrporz_rok_lp
   

   Jeśli jednostka segregująca jest pusta - to nie wystąpi w nazwie podkatalogu.

   Zaznaczenie wyłącznie opcji 'Automatycznie eksportuj wytyczne' i pozostawienie pustej ścieżki, skutkuje wyłączeniem autozapisu przy opuszczeniu formatki konfiguracji!

  • Eksport do Windykacji należności
   • wykonywana jest dodatkowa kontrola spójności danych, która nie pozwala na eksport w razie uszkodzenia bazy danych
   • dostosowano system Ośrodek do formatu Windykacji dla Windows
  • OSRODEK.DLL - pozwalający na multizapis dokumentów graficznych na dysk

  Uaktualnienie do wersji 4.01:

  • ZAKRESY DZIAŁKOWE - nowe funkcje selekcji i rozgrupowania działek

   W formatkach zakresu działkowego KERG-u i operatów prawnych wprowadzono przyciski 'zaznacz wszystko' pod tabelkami z listą działek 'PRZED' i 'PO'. Pozwala to na szybką multiselekcję wszystkich działek. Wyłączenie opcji 'zaznaczanie wielu wierszy' znajdującej się obok przycisku likwiduje zaznaczenie wszystkich działek.

   W okienku zakresu działkowego operatów prawnych oprócz wspomnianych przycisków dodano nowe opcje 'hurtowego' rozgrupowania działek. Kliknięcie na przycisk 'seria grup' daje do wyboru 3 możliwe typy rozgrupowań:

   * dotychczasową funkcję działającą na identycznych działkach (L/M = L/M)
   * dwie nowe funkcje wymagające jedynie równości liczników (mianowników) oraz identycznych wartości w polach 'gmina', 'obręb' i 'arkusz'

   Oprócz tego wprowadzono parametr 'seria dla wszystkich grup' pozwalający uniknąć selekcji kolejnych grup i wielokrotnego wykonywania operacji 'Seria grup'.

   W formatce operatów prawnych można od wersji 4.01 przy przechodzeniu do zakresów rastrowego i działkowego korzystać ze skrótów klawiaturowych SHIFT-F5 oraz CTRL-F5 analogicznie jak w zakresach KERG.

  • SŁOWNIK OSÓB, KONFIGURACJA - możliwość sprawdzania poprawności numerów: konta bankowego i NIP

   W konfiguracji na zakładce 'osoby' dodano parametry:

   'sprawdzać zgodność numeru konta bankowego z systemem IBAN'
   'sprawdzać poprawność numeru NIP'

   które po uaktywnieniu (domyślnie wyłączone) pozwalają na kontrolę danych wprowadzanych do słownika osób.


  Uaktualnienie do wersji 4.00:

  • Pełna obsługa układu 2000 - nie tylko rejestracja, ale i możliwość przeliczenia baz zasobu z układu 65 na 2000. Przeliczanie można wykonać na stałe (z zapisem zakresów rastrowych operatów do bazy), jak też wykonywać w locie (pytając np. o operaty z roboty o zakresie wniesionym w oparciu o układ 2000 dostaniemy operaty na szukanym obszarze nawet, jeśli mają zakres wniesiony w oparciu o układ 65).

   Pełna obsługa układu 2000

  • Nowy rodzaj sprzedaży - nie podlegająca VAT - zgodnie z najnowszymi przepisami VAT-owskimi, płatnicy VAT powinni na fakturach VAT wyszczególniać sprzedaż nie podlegającą VAT, jeśli równolegle prowadzą sprzedaż podlegającą VAT.

   Nowy rodzaj sprzedaży - nie podlegająca VAT

  • Rozbudowany edytor dokumentów - słownik ortograficzny, powiększanie i drukowanie fragmentów obrazka,

   słownik ortograficzny

   multizapis do plików z poziomu listy dokumentów.

   multizapis

  • Operaty prawne - wizualizacja działek dla wszystkich grup zakresu działkowego.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 4.14 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 4
Wielkość: 1940409 B
Dodany: 2006-09-01
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 46 gości oraz 1 użytkownik.