Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 5 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 5.13:

 • KERG › ilość utworzonych zgłoszeń wg operatorów: nowa opcja

  W omawianym raporcie dodano nowy wariant

  'wg sygnatury modyfikacji rekordu w KERG'

  W nowym wzorcu o nazwie 2G513.atx wypisywane jest końcowe podsumowanie ilości KERG-ów.

  Po przeprowadzeniu upgrade wzorzec będzie zlokalizowany w kartotece Osrodek5/wzorce5, wymaga skopiowania do katalogu 'wzorce'.

 • KERG › nowy rodzaj filtru

  Do istniejących filtrów 'związane ze zleceniami', 'nie związane ze zleceniami' dodano warunki:

  a) 'związane z zafakturowanymi zlec.'
  b) 'związane z nie zafakturowanymi zlec.'
  które umożliwiają bardziej selektywne wyszukiwanie, także w połączeniu z innymi warunkami np na datę planowanego zakończenia.
 • KERG / ZUD › wytyczne, opinia - możliwe wyświetlenie poszerzonej listy w przecięciu rastrowym

  Do tej pory w KERG szablon _Kerg (a w ZUD szablon _Zud) powodował wyświetlenie tylko robót w toku (zudów nie uzgodnionych) na tym samym zakresie rastrowym.

  W celu uzyskania szerszego zbioru odpowiedzi (wszystkie rekordy spełniające warunek przecięcia, bez względu na pole 'w toku') należy w konfiguracji na zakładce 'wytyczne' zaznaczyć opcję:

  pokaż wszystkie poz. przecięcia rastrowego

  Nie zmieniano działania szablonów 'komplementarnych' które pozwalają na elastyczny wybór żądanego podzbioru danych

  a) w wytycznych _Zud, _ZakZud, _BiezZud
  b) w opinii _Kerg, _ZakKerg, _BiezKerg
 • ZLECENIA - wprowadzono możliwość rejestracji płatności kartą płatniczą
 • WINDYKACJA - poszerzono format eksportu danych

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 5.12:

 • ZASÓB › DZIAŁKI - nowe opcje wybierania elementów zasobu

  W oknie szukania według działek wprowadzono opcje oznaczone jako 'L+P', 'L' oraz 'P'. Symbole te mówią, po której stronie zakresu działkowego (dowolna, lewa czy prawa) operatu, kergu lub zarysu powinna wystąpić zadana działka, aby ten element zasobu został wyświetlony na liście.

  Wspomniana opcja nie wpływa na listę wynikową operatów bazowych i zudów, gdyż w tych modułach występuje tylko jedna strona zakresu działkowego.

 • PODGLĄD DOKUMENTÓW SKANOWANYCH - możliwość określania kroku skalowania

  W parametrach ustawianych przyciskiem w oknie podglądu dokumentów na zakładce 'Grafika' wprowadzono parametr: 'krok skalow.' domyślnie przyjmujący wartość 1,7.

  Zmieniając ten parametr można dobrać odpowiednio do potrzeb krok skalowania.


Uaktualnienie do wersji 5.11:

 • FAKTURA, RACHUNEK - wzorce z nazwą gminy i obrębu

  W omawianej opcji znajduje się raport uruchamiany przyciskiem 'Drukuj', który wyświetla wszystkie elementy zasobu /operaty, kergi, zudy, zarysy/ dla danej działki.

  W obecnej wersji Ośrodka przed wyborem wzorca wydruku pojawia się okno dialogowe które pozwala:

  • wydrukować raport dla wielu działek (np po założeniu filtru lub dla całego obrębu)
  • wyselekcjonować przetwarzane operaty (podstawowe, historyczne, dla działek sąsiednich)

  Raport dla wielu działek wymaga nowego wzorca o nazwie '5G511.atx'. Znajdzie się on po upgrade w katalogu osrodek5/wzorce5 i po przegraniu do katalogu wzorce pozwala uzyskać hierarchiczną postać zestawienia: działka › typ zasobu › wykaz operatów.

 • ZASÓB › DZIAŁKI - poszerzone możliwości raportu

  Po dokonaniu upgrade-u do wersji 5.11 w katalogu osrodek5/wzorce5 znajdą się pliki z rozszerzeniem ATX o nazwach: 'c1511', 'c2511', 'c3511', 'd1511', 'd2511', 'd3511'.

  Po wkopiowaniu ich do katalogu wzorce nazwa '511' powinna pojawić się na liście wzorców podczas wydruku faktury.

  Można łatwo zmodyfikować wzorce '511', aby były podobne do aktualnie używanych. Mając otwarte dwa raporty w kreatorze 'Artist', po zaznaczeniu zestawu elementów we 'własnym' wzorcu i naciśnięciu ctrl-c należy przejść do wzorca '511', skasować odpowiednią grupę elementów a następnie wskazując na 'pasek', do którego ma nastąpić wklejenie elementów użyć sekwencji ctrl-v.


Uaktualnienie do wersji 5.10:

 • OPCJE INTERNETOWEJ WYMIANY DANYCH Ośrodek <––> OśrodekW
 • PODGLĄD DOKUMENTÓW SKANOWANYCH - możliwość powiększania do rozmiaru strony przy wydruku grafiki.

  W parametrach ustawianych przyciskiem w oknie podglądu dokumentów na zakładce 'Druk grafiki' wprowadzono parametr:

  'Powiększ rysunek do rozmiaru strony'

  Jest on brany pod uwagę przy wydruku całej strony gdy rysunek faktycznie wymaga powiększenia.

  Podczas wydruku fragmentu rysunku omawiany parametr nie ma znaczenia, natomiast jeśli wybrany fragment jest mniejszy niż strona, program zadaje każdorazowo pytanie 'Czy dokonać skalowania do wymiarów strony?'.

 • ZLECENIA - kontrola ilości wydruków faktury

  Wprowadzono nowe prawo 'd' dla modułu sprzedaży. Osoby nie posiadające tego prawa mogą jednokrotnie wydrukować fakturę (rachunek). Powtórny wydruk dokumentu sprzedaży w obecnej wersji Ośrodka wymaga przydzielenia prawa 'd' w module 'Sprzedaż'.

 • KERG - data generacji wytycznych

  W module KERG wprowadzono pole 'data generacji wytycznych', które jest wypełniane automatycznie przy zapisie do bazy treści wytycznych (już po ich wygenerowaniu).

  Zestaw dostępnych raportów rozszerzono o dwa zestawienia analizuje odstęp czasowy między datą rozpoczęcia roboty a datą generacji wytycznych. Działają one analogicznie do raportów badających relacje między datą wpływu materiałów, a datą przyjęcia operatu.

 • KERG / ZUD - nowe szablony w wytycznych i opinii - informujące o asortymencie

  W wymienionych modułach można korzystać z następujących nowych wzorców

  KERG : _AZud, _ABiezZud, _AZakZud, _AKerg
  ZUD : _AKerg, _ABiezKerg, _AZakKerg, _AZud

  które powodują dodatkowo wypisanie nazwy lub kodów asortymentu. Dwuznakowe kody są podstawiane jeśli jest więcej niż jeden asortyment w KERG lub ZUD.

  Dla wzorców podanych wytłuszczoną czcionką wypisywane są zawsze kody asortymentów ze względu na konieczność zmieszczenia w jednej linii dodatkowych pól np klucza opisującego wykonawcę.

 • KERG - zestawienie wg osoby obsługującej (w Zleceniach)

  W module KERG dodano raport 'wykaz robót wg pola 'obsługa' w zamówieniach'

 • ZUD - możliwość przepisania nazwy obrębu do pola 'Lokalizacja', filtr wg obrębu

  Jeśli w konfiguracji na zakładce Kerg/Zud uaktywni się opcję 'Obręb do pola 'Lokalizacja' w ZUD' to podczas tworzenia nowych rekordów w ZUD-ie nazwa obrębu będzie kopiowana do omawianego pola. Poszerzono także możliwości filtrowania dodając opcję 'Obręb'.

 • MODUŁY ZASOBU - poszerzenie współpracy z programem EWMAPA

  Z poziomu okna operatów w OŚRODKU można zwizualizować w EWMAPIE wszystkie elementy na warstwach, z którymi związany jest dany operat. Służy do tego przycisk 'Mapa'. Jeśli wizualizacja ma dotyczyć wybranej grupy operatów (np po założeniu filtru) należy użyć przycisku 'Mapa' trzymając wciśnięty klawisz 'Ctrl'.

  Przed użyciem omawianej funkcji konieczne jest skonfigurowanie listy 'katalogów' EWMAPY, które będą przeszukiwane po naciśnięciu przycisku 'Mapa'.

  W konfiguracji Ośrodka należy wypełnić odpowiednie pola tabeli na zakładce 'Ewmapa', wykorzystując dwa przyciski widoczne na przedstawionym rysunku:

  Funkcja analogiczna do przedstawionej na przykładzie okna operatów znajduje się też w modułach KERG, ZUD, SZKICE.

  W omawianych modułach Ośrodka dodano również raport 'Eksport numerów .... do EWMAPY'. Służy on do generacji pliku tekstowego, który można wczytać w EWMAPIE.

  Generowany przez ten raport plik ma stałą nazwę 'Operaty.txt' i zawiera trzy kolumny:

  nr operatu, asortyment, uwagi

  Podczas generacji zestawienia program zadaje pytanie czy trzecia kolumna ma zawierać pole 'uwagi' czy pole 'klucz' wykonawcy.

  Wczytanie pliku z operatami (kergami, zudami, szkicami) w EWMAPIE następuje za pomocą wybrania z głównego menu operacji: Mapa › Operaty a następnie naciśnięciu przycisku 'Import'.


Uaktualnienie do wersji 5.09:

 • RAPORTY KASOWE - możliwość wydruków dla poszczególnych kas

  Utworzono nową zakładkę 'Wg operatorów' pozwalającą zaznaczyć opcję

  'wybrany operator'

  co powoduje filtrowanie danych według identyfikatora osoby, która te dane utworzyła.
  Opcja ta może być przydatna do kontroli kas, w przypadku jeśli do każdej z nich jest przypisany konkretny operator.

  Domyślnie aktywna jest opcja 'wszyscy' i obliczenia są przeprowadzane bez filtrowania danych.

 • ZAKRESY DZIAŁKOWE - poszerzono pole 'arkusz'

  W bieżącej wersji poszerzono pole arkusz w tabeli działek z 3 do 5 znaków.

  W przypadku używania arkuszy o długości większej od 3 znaków i współpracy z programem EWMAPA, konieczne jest pobranie zaktualizowanej wersji interfejsu OSRODEK.DLL również obsługującego pięcioznakowy arkusz działki.

 • KONFIGURACJA - możliwość usuwania pliku *.rob

  Usprawniono współpracę z Ośrodkiem dla Wykonawcy poprzez wprowadzenie opcji

  'Kasuj plik *.rob po wczytaniu z Ośrodka dla Wykonawcy'

  która skutkuje usunięciem pliku z danymi, tylko w przypadku poprawnego przetworzenia dostarczonych danych.


Uaktualnienie do wersji 5.08:

 • DOKUMENTY SKANOWANE - obsługa skanerów z podajnikiem

  W module dokumentów skanowanych pojawiły się trzy nowe przyciski oraz

  Pierwszy przycisk służy do wyboru źródła skanowania. Drugi przycisk powoduje skanowanie dokumentów aż do ich wyczerpania, po czym w ośrodku wstawiane są dokumenty w liczbie odpowiadającej ilości stron w podajniku. Nazwy dokumentów mogą być nadawane automatycznie zależnie od konfiguracji. Przy nieaktywnych opcjach konfiguracyjnych domyślnie proponowana jest nazwa 'Dokument'.

  Ostatni z trójki przycisków pozwala na redukcję pełnokolorowej palety. Może być przydatny np gdy podczas skanowania z podajnikiem w trybie 'True Color' nie opłaca się (lub nie można) przełączać trybu skanowania na inną liczbę kolorów.

  Pozostałe przyciski zmniejszono, a opisy ich funkcji pojawiają się w formie podpowiedzi po umieszczeniu kursora myszy nad przyciskiem.

  Podczas operacji skanowania nie jest już ładowana biblioteka 'Eztw32.dll'

 • KONFIGURACJA nadawania nazw dla DOKUMENTÓW SKANOWANYCH

  Na zakładce 'Inne' umieszczono cztery opcje ułatwiające nadawanie nazw dokumentom skanowanym z użyciem podajnika

  'Nazwa dokumentu dla skanowania'
  'Numerować strony podczas multiskanowania'
  'Numer dokumentu umieszczany z prawej strony'
  'Ilość znaków przeznaczonych na numer strony'

  Załączenie drugiej opcji powoduje nadawanie poszczególnym stronom kolejnych numerów. Program 'pamięta' poprzednio nadane numery stron do czasu zamknięcia okna z nazwami dokumentów lub przejścia na inny operat - wtedy numeracja zacznie się od początku.

  Dwie ostatnie opcje pozwalają uzyskać właściwy porządek nazw dokumentów.

 • MULTISCHOWEK

  W celu zwiększenia wygody przy edycji nazw dokumentów skanowanych wprowadzono możliwość zdefiniowania dziewięciu stałych nazw po wybraniu z menu głównego

  Dodatkowe › Multischowek

  Na przykład można zapamiętać ciągi 'Szkic', 'Wykaz współrzędnych'.

  Po zatwierdzeniu wpisanych wartości można je wklejać za pomocą kombinacji klawiszy
  CTRL+1, CTRL+2 ... CTRL+9. Zapamiętany w schowku napis może zawierać na końcu znak ~ który symuluje naciśnięcie klawisza ENTER. Powoduje to natychmiast po wklejeniu nazwy zatwierdzenie dokumentu.

  Multischowka można używać w dowolnym edytowalnym polu programu Ośrodek.

  Zapamiętane w schowku wartości przechowywane są w lokalnej konfiguracji (plik osrodek.ini w kartotece WINDOWS) i mogą być różne dla każdej 'końcówki'.

 • NAPRAWA BAZY - dodatkowa kontrola

  W opcji naprawa bazy dodano kontrolę spójności kwitów KP.


Uaktualnienie do wersji 5.07:

 • ZUD - nowa opcja obliczania przecięcia rastrowego

  W module ZUD oprócz trzech wariantów obliczania przecięć: 'wszystkie', 'zakończone', 'w toku' wprowadzono nową pozycję 'w toku*'. Jest ona równoważna opcji 'wszystkie' z dodatkowym warunkiem 'data zakończenia inwestycji jest pusta'.

 • ZUD - nowy wzorzec zestawienia 'drukuj zudy'

  Zaprojektowano nowy szablon zestawienia o nazwie 'aso_dz'. Daje on możliwość wydrukowania nie tylko pól kartoteki ZUD ale także listy działek i asortymentów. Jeżeli działek lub asortymentów jest więcej niż zarezerwowano miejsca we wzorcu, należy powiększyć wysokość wiersza.

  Plik 'E8aso_dz.atx' jest wgrywany do katalogu 'osrodek5/wzorce5' i należy go przegrać do katalogu 'wzorce'.

 • KERG, ZUD - 'zbiorcze' sprawozdanie statystyczne

  W przypadku zaznaczenia opcji

  'wykonaj raport zbiorczy dla wszystkich gmin'

  następuje całościowe sumowanie wielkości asortymentów i ilości kergów (zudów) a pole numer gminy jest na wydruku zastępowane symbolem 'pow' /powiat/. Pozostawienie omawianej opcji nieaktywnej powoduje rozbicie zestawienia na poszczególne gminy.

 • FUNKCJE ADMINISTRATORA, operaty prawne, opcja 'przenieś dokumenty'

  Funkcja ta służy do przenoszenia dokumentów między dwoma operatami prawnymi.

  Po określeniu dwóch numerów operatów metodą a) lub b)

  a) użycie przycisku słownika [...] - po wybraniu pozycji kliknięcie 'wybierz' w operatach
  b) wpisanie numeru operatu do pola operat i zakończenie przez [ENTER]

  powinny się uaktywnić tabelki w dolnej części formatki o ile numery operatów zostały poprawnie określone i są one różne. Dokumenty związane z operatami są wyświetlane w postaci pola 'nazwa', które można zmieniać przed dokonaniem operacji przeniesienia.

  Możliwe jest przenoszenie po jednym dokumencie lub wielu dokumentów jednocześnie.
  Multiselekcja zachodzi po zaklikaniu opcji nad daną tabelką i wskazywaniu dokumentów z wciśniętym klawiszem [CTRL].

  W przypadku np omyłkowego zeskanowania dokumentów do innego operatu niż należało omawiana formatka pozwala stosunkowo szybko je przenosić, gdyż nie są przetwarzane pliki DAN, a jedynie pośrednia tabela DBF.


Uaktualnienie do wersji 5.06:

 • KONSOLIDACJA PLIKÓW DAN - zwiększenie funkcjonalności

  Rozbudowano opcję konsolidacji plików DAN o dodatkowe funkcje kontrolne. W przypadku wystąpienia błędów w pliku DAN podlegającym konsolidacji lub w skojarzonych plikach DBF program wypisuje komunikat ostrzegawczy.

  Operator, na podstawie utworzonego przez program raportu tekstowego, ma możliwość zatwierdzenia lub anulowania całego procesu konsolidacji.

 • KERG - po otwarciu formatki mogą być widoczne wszystkie roboty

  Dodano w konfiguracji na zakładce 'Kerg/Zud' opcję

  'po otwarciu okna KERG pokaż wszystkie roboty'
 • OPERATY PRAWNE - poszerzenie kontroli wypełnienia prawej strony zakresu działkowego

  Jeśli w konfiguracji na zakładce 'Zasób' jest aktywny parametr

  'po prawej stronie operatu musi wystąpić działka (w każdej grupie)'

  to również podczas przyjmowania operatu przez przejście z KERG-u, nie da się zatwierdzić operatu z 'pustą' prawą stroną. Do tej pory jeśli operator w ogóle nie otwierał okna zakresu działkowego (w którym następowało sprawdzenie) operat można było zapisać w bazie danych.


Uaktualnienie do wersji 5.05:

 • KERG, ZUD, WYTYCZNE, OPINIA - dwa nowe wzorce

  Dodano szablony pozwalające wypisać nazwę i numer obrębu _NazObr, _NumObr

 • KERG - możliwość utworzenia 'kopii' kergu dla tego samego wykonawcy

  Dodano skrót klawiaturowy CTRL-F9, który tworzy nowy kerg z tymi samymi wartościami wszystkich pól co robota, na której się spozycjonował operator, a numer porządkowy jest nadawany jako kolejny w ramach jednostki segregującej i roku.

 • KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ

  Przyspieszono wyszukiwanie zamówień wg osoby na dużych bazach danych.

  Dodano pozycjonowanie słownika osób wg tekstu wprowadzonego w pole Płatnik.


Uaktualnienie do wersji 5.04:

 • FUNKCJE ADMINISTRATORA - konsolidacja plików DAN

  Liczba poleceń znajdujących się w rozwijanym menu 'Konsolidacja plików DAN' jest równa ilości modułów Ośrodka, w których można dołączać skanowane dokumenty.

  Konsolidacja polega na utworzeniu w danym module Ośrodka (operaty, szkice, kerg, zud, zarysy) nowej, uporządkowanej bazy dokumentów (bez 'dziur' po wykasowanych elementach).

  Następuje skasowanie 'starych' plików 'operdok.dbf' oraz 'rastry.dan' i zastąpienie ich plikami uporządkowanymi.

 • ZASÓB - SZUKANIE WG DZIAŁKI - nowe filtry

  W formatce wyszukiwania według działek dodano dwie nowe możliwości filtrowania

  • według arkusza - wystarczy wpisać zadaną wartość w pole za etykietą 'arkusz=' założenie filtru jest sygnalizowane zniknięciem zaznaczenia z opcji 'Wszystkie'.

   Wyczyszczenie pola 'arkusz=' kasuje filtr

  • według fragmentu numeru działki - należy wpisać fragment numeru, a następnie wcisnąć przycisk z czarną strzałką.

   Wyciśnięcie przycisku - wyłącza filtr

  Opisane filtry można ze sobą łączyć.

  Wybranie opcji: działki 'Wszystkie' powoduje całościowe anulowanie filtrowania.

 • OPERATY PRAWNE - możliwa kontrola wypełnienia prawej strony w zakresie działkowym

  W konfiguracji na zakładce 'Zasób' dodano parametr

  'po prawej stronie operatu musi wystąpić działka (w każdej grupie)

  Parametr ten jest domyślnie wyłączony, a jego uaktywnienie powoduje, że nie da się zatwierdzić zmian przez 'OK' w formatce zakresu działkowego operatów, jeśli jest w dowolnej grupie pusta prawa strona.

 • OBSŁUGA KASY - modyfikacja uprawnień

  Modyfikacja danych w formatkach 'Kwity związane z obsługą kasy' i 'Słownik odsetek za zwłokę' wymaga posiadania prawa 'k' w module 'Sprzedaż'

 • OPERATY PRAWNE - wydruk aktualnie wybranych operatów - wraz z zakresem działkowym

  Zasada tworzenia raportu jest analogiczna jak w zestawieniu 'aktualnie wybrane operaty'.

  Jednak dla każdego operatu wypisywany jest jego zakres działkowy. Ilość kolumn, w których pogrupowane są działki na wydruku zależy od wielkości fontu i szerokości kontrolki użytej we wzorcu raportu. Do tej pory ilość kolumn była ustalana arbitralnie (1..3) a zmiany dokonywane we wzorcu ATX nie miały znaczenia.

  W podobny sposób od wersji 5.04 jest generowane zestawienie 'wykaz działek' w zakresie działkowym operatu. Zmiana wzorca również umożliwia kształtowanie liczby kolumn działek widocznych na wydruku.

 • ZASÓB wykaz operatów wg daty przyjęcia

  Nowy raport pozwalający uzyskać globalną listę operatów utworzoną w oparciu o datę przyjęcia operatu - zapisaną w KERG-u.

  Po określeniu przedziału czasowego dla daty przyjęcia operatu otrzymuje się wydruk z grupami operatów utworzonymi według ich rodzajów: prawne, bazowe, przejściowe.

  Wewnątrz grup dane prezentowane są według narastania numerów operatów.

 • DOKUMENTY SKANOWANE - wprowadzono pole autoryzacyjne

  W tabeli z listą dokumentów wprowadzono pola związane z autoryzacją danych i umieszczono przycisk pozwalający wyświetlić zawartość tych pól. Dla 'starych' dokumentów naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie komunikatu 'Rekord bez sygnatur autoryzacyjnych'.

 • DOKUMENTY SKANOWANE - nowa opcja w oknie podglądu grafiki

  Dodano nową opcję wyświetlania w postaci przycisku 'Dopasuj rozmiar do wielkości okna'. Naciśnięcie tego przycisku powoduje automatyczne dobranie powiększenia, tak by cały dokument został pokazany na podglądzie. Jeśli w konfiguracji ustawi się na zakładce 'Inne' parametr 'Dopasuj rozmiar obrazka do wielkości okna' to po otwarciu formatki podglądu od razu następuje odpowiednie skalowanie.


Uaktualnienie do wersji 5.03:

 • ZARYSY POMIAROWE - nowa funkcjonalność

  Moduł zarysów rozbudowano o:

  • zakres działkowy - formatka analogiczna do zakresu operatów prawnych
  • dokumenty skanowane - taka sama zasada dołączania jak w operatach, szkicach

  Ponadto w wytycznych KERG można używać nowych 'zmiennych' związanych z przecięciami wg zakresu działkowego _ZarPom, _ZPHist_ark, _ZPSasied_ark, _ZPHistSasied_ark

 • NOWY PLIK ułatwiający orientację w szablonach wytycznych/opinii

  Każdy upgrade począwszy od wersji 5.03 będzie tworzył (aktualizował) w głównym katalogu ośrodka plik WYTSZABL.RTF, który jest kompletną listą szablonów dostępnych w wytycznych KERG oraz opinii ZUD podczas obliczania przecięć rastrowych i działkowych.

  Szczególnie przydatne mogą być tzw. szablony wspólne przykładowo: _WszystkieOPE _PodstSasied_Prawne

 • WSPÓLNA lista operatów

  W menu głównym w opcji ZASÓB dodano raport 'zbiorcza lista operatów'. Raport ten pozwala wypisać wszystkie zgromadzone w zasobie operaty posortowane wg numeru.

  Oprócz numeru operatu podawany jest typ operatu (prawny, bazowy, przejściowy) numer gminy, asortyment, cecha, KERG oraz informacje o wypożyczeniu operatu.

  Wydruk ten ma sens dla aktywnej opcji w konfiguracji 'numer kolejny operatu podpowiadany z uwzględnieniem wszystkich rodzajów operatów.'

 • WYDRUKI DWUSTRONNE dla wzorców utworzonych za pomocą kreatora 'Artist'

  W obecnej wersji programu Ośrodek - jeśli drukarka umożliwia wydruk dwustronny - również zestawienia utworzone przy pomocy projektanta raportów 'Artist' mogą być drukowane w tej postaci.


Uaktualnienie do wersji 5.02:

 • KONFIGURACJA, nowe ustawienia dla KERG-u

  Na zakładce 'Kerg/Zud' dodano następujące opcje

  ustalać jednostkę segregującą na podstawie godła

  powoduje, że dla nowo tworzonych KERG-ów kursor pozycjonuje się w polu nazwa, a po wpisaniu godła istniejącego w słowniku jednostek segregujących lub godła o mniejszej skali (zgodnego co do początkowych znaków z wpisem w słowniku) - i opuszczeniu pola 'nazwa' - numer kergu jest ustalany automarycznie (jednostka segregująca i kolejny numer w roku)

  wpisz sekcję rastra na podstawie pola 'inna nazwa'

  skutkuje utworzeniem razem z nowwym rekordem w module KERG od razu sekcji rastra o godle takim samym jak podane w polu nazwa, przy czym sekcja ta nie zawiera zaznaczonej lokalizacji roboty.

 • KERG, wytyczne

  Dodano nowy szablon _nrewid możliwy do użycia podczas generacji wytycznych związanych z mapą zasadniczą. Wyrażenie

  _NAmzas(_nrewid)
  
  powoduje wypisanie godeł map i dodatkowo numerów ewidencyjnych

Uaktualnienie do wersji 5.01:

 • KERG - przyspieszenie wyszukiwań według wykonawcy i płatnika

  Zmodyfikowano algorytm zakładania filtru wg pól 'Wykonawca' oraz 'Płatnik' uzyskując poprawę szybkości działania tej opcji.

  Przy pierwszym uruchomieniu modułu KERG wersji 5.01 następuje uzupełnianie indeksów, co może chwilę potrwać.

 • KONFIGURACJA - nowy parametr na zakładce 'Zamówienia'

  Dodano opcję 'Pełna nazwa użytkownika do pola obsługa'. Jej działanie opisano w następnym punkcie.

 • KARTOTEKA ZAMÓWIEŃ - nowe możliwości automatycznego wypełniania pól

  Podczas przejścia z modułu ZUD przenosi się 'data zlecenia' (z ZUD) do pola 'data pisma' w Zamówieniach.

  Jeżeli pełna nazwa użytkownika w systemie odpowiada nazwie podanej w słowniku osób obsługujących zlecenia, a ponadto aktywny jest opisany wyżej parametr konfiguracyjny to następuje przepisywanie pełnej systemowej nazwy użytkownika do pola 'obsługa' z Zleceniach.

 • OPERATY PRAWNE - możliwość wyszukania działki w zakresie

  W górnej części okna zakresu działkowego można wpisać do pola 'szukaj działki' zadaną wartość licznik/mianownik (lub sam licznik) i nacisnąć znajdujący się obok przycisk.

  Nastąpi wyszukanie działki i spozycjonowanie się na grupie, w której działka występuje oraz na zadanej działce w tabelce z lewej lub z prawej strony. Ponowne użycie przycisku oznacza kontynuację wyszukiwania po prawej stronie lub w następnych grupach.


Uaktualnienie do wersji 5.00:

 • Możliwość bezpośredniego pobrania z BANKU OSNÓW informacji o punkcie oraz opisów topograficznych do wytycznych dla wykonawcy pracy geodezyjnej,
 • Moduł hurtowego usuwania operatów przejściowych,
 • Sprawozdanie statystyczne dla ZUDP (lub odpowiedników),
 • Usuwanie niepowiązanych osób z uwzględnieniem pola: rodzaj osoby,
 • Większa konfigurowalność powiązania z formularzami IPS w zakresie wydruku polecenia przelewu, dodatkowe zestawienia,
 • Cały szereg drobnych usprawnień.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 5.13 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 5
Wielkość: 2976462 B
Dodany: 2008-10-16
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 176 gości oraz 1 użytkownik.