Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 6 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 6.20:

 • NOWA WERSJA NOWEGO FORMULARZA PRZELEWU
  W module Kartoteka zamówień, w okienku kosztorysowania znajduje się menu umożliwiające wydruk nowego formularza przelewu (w postaci uzgodnionej przez Związek Banków Polskich). Dotychczas wydruk ten realizowany był przez program Formularze IPS, autorstwa IPS - Przedsiębiorstwa Informatycznego z Siedlec, który dystrybuowaliśmy razem z zarejestrowanym formularzem przelewu, wraz z systemem Ośrodek. Niestety, program ten działa w oparciu o 16-bitowy kod, którego nie da się normalnie uruchomić w systemach operacyjnych 64-bitowych. Nie wiemy, czy i kiedy będzie dostępna wersja działająca w systemach 64-bitowych, zatem zmuszeni byliśmy do opracowania własnego rozwiązania. Od obecnej wersji domyślnym rozwiązaniem będzie nasze rozwiązanie. Przez jakiś czas dostępne będzie nadal rozwiązanie firmy IPS - można go przywrócić ustawiając opcję Nowe polecenie przelewu drukować przy pomocy formularzy IPS w menu Baza | Konfiguracja na zakładce Zamówienia, niemniej jednak prosimy wszystkich użytkowników formularzy o zaznajomienie się z naszą wersją wydruku oraz przesłanie uwag na jego temat.

  Możliwości konfiguracji nowego polecenia przelewu zostały poszerzone (menu Baza | Konfiguracja na zakładce Zamówienia).

 • Moduł ZUD
  Umożliwiono sortowanie wyników zestawienia Drukuj Zudy zgodnie z klauzulą order by we wzorcu wydruku.
 • Moduł KERG
  Poszerzono możliwości wytycznych o datę opinii (symbol _d_opin) i lokalizację (_zlokaliz) dla ZUD oraz asortyment (symbol _lasort) w sekcjach AKerg i AZud
 • Słownik osób
  Wprowadzono nową formatkę umożliwiającą zdefiniowanie warunków zgodności dla automatycznego scalania osób. Obecnie można wybrać listę pól, których zgodność między dwoma rekordami osób spowoduje, że po uruchomieniu procedury scalania osób, rekordy zostaną połączone. Scalanie osób dostępne jest wyłącznie dla administratorów.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 6.19:

 • Współpraca z serwerem WMS systemu EWMAPA w celu internetowego rejestrowania zgłoszeń prac geodezyjnych i udostępnienia materiałów zasobu przy użyciu przeglądarki internetowej (bez pośrednictwa programu Ośrodek dla Wykonawcy) - szczegółowo opisana w dołączonym pliku osr_ewmwms.pdf
 • Dalsze ułatwienia podczas dopisywania osób i współpracy ze słownikami ulic i miejscowości
 • Umożliwienie wyświetlania przechowywanych w bazach zasobu rastrowych plików JPG 256 kolorowych. Nie zalecamy jednakże przechowywania zasobu w tej postaci.
 • ZAMÓWIENIA:
  • możliwość automatycznej modyfikacji Obsługi podczas fakturowania
   W konfiguracji na zakładce 'Zamówienia' obok opcji Pełna nazwa użytkownika do pola Obsługa dodano parametr oraz zmiana pola Obsługa podczas fakturowania
  • wybranie opcji Kasuj filtr spowoduje wpisanie do pola Szukaj numeru zamówienia lub faktury, na której użytkownik jest ustawiony, co zaskutkuje spozycjonowaniem zamówień na tej pozycji po zakończeniu filtrowania
 • Konfiguracja - Zasób - wprowadzono nową opcję - Numer kolejny operatu prawnego podpowiadany dla wszystkich gmin, której zaznaczenie w odróżnieniu od stanu obecnego spowoduje nadawanie kolejnego numeru operatu prawnego w ramach numeracji operatów prawnych dla wszystkich gmin, a nie dla konkretnej gminy, jak to było do tej pory i jak pozostanie przy opcji niezaznaczonej
 • KERG - zoptymalizowano niektóre procedury wyszukiwania

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 6.18:

 • Przyspieszenie przejścia między KERG i Kartoteką zamówień.
 • Dalsze usprawnienia współpracy z OŚRODKIEM dla WYKONAWCY.
 • Umożliwienie korzystania z kropki na klawiaturze numerycznej niezależnie od konfiguracji opcji regionalnych.
 • KERG - poszerzenie zestawienia "Roboty za zadanym zakresie - działki" o możliwość wyszukiwania działek "po" i wszystkich (do tej pory zestawienie wykazywało wyłącznie działki "Przed").
 • Poprawienie przełączania między gminami w opcji Zasób | Działki.
 • Przywrócenie możliwości maksymalizowania okienka wytycznych KERG i opinii ZUD.

Uaktualnienie do wersji 6.17:

 • USPRAWNIENIE współpracy z OŚRODKIEM dla WYKONAWCY - uporządkowanie istniejących opcji, poszerzenie funkcjonalności.

  W konfiguracji na zakładce 'http' dodano opcję 'ścieżka do zapisu loga ośrodka'. Wypełnienie tego parametru powoduje tworzenie pliku osrodek.log w podanej lokalizacji z zapisem przeprowadzanych operacji wymiany danych.

  Przycisk 'Internet' pozwala od obecnej wersji także na operację 'Eksport zasobu - po generacji !' Jeśli operator podczas generacji zasobu dla wykonawcy nie wyraził zgody na natychmiastową wysyłkę danych do portalu odgik.pl, można je wyeksportować korzystając z omawianej opcji.

  W oknie 'Wybór elementów zasobu do generacji' dodano opcję 'Dane z Ewmapy' - co pozwala na operację generacji także w przypadku przekazywania wykonawcy wyłącznie tego typu danych.

  Akcje dotychczas wykonywane za pomocą pojedynczych przycisków realizujących plikową wersję wymiany danych przeniesiono do menu rozwijanego przyciskiem 'Pliki'.

  Menu otwierane za pomocą przycisków 'Internet' oraz 'Pliki' zawierają uporządkowany zestaw operacji służący do wymiany danych, co jest wygodniejsze od wielu przycisków z pojedynczymi operacjami.

 • ZAKRES DZIAŁKOWY - funkcja zmiany arkusza wszystkich działek operatu.
  Przycisk widoczny w zakresie działkowym Kerg, operatu prawnego i zarysu pozwala po ustaleniu w oknie dialogowym arkusza docelowego oraz zgody operatora na zastępowanie arkuszy niezerowych na wykonanie 'hurtowej' zmiany arkusza we wszystkich grupach zakresu działkowego.
 • MODUŁ OBRÓT MAPAMI DRUKOWANYMI

  W module tym znalazły się funkcje dostępne w wersjach 1..5 Ośrodka związane z przyjmowaniem i rozliczaniem dostaw, rozchodem map oraz drukowaniem zestawień. Podczas fakturowania można korzystać również z odrębnych wzorców faktury i rachunku dla map drukowanych.

  Po przeprowadzeniu upgrade do wersji 6.17 w katalogu głównym ośrodka uaktualniony zostanie plik dbf2fb.ini przeznaczony dla konwertera 'dbf2fb.exe'. Podczas konwersji bazy z poprzedniej wersji systemu, jeśli zawiera ona dane w module 'obrót' zostaną one również skonwertowane.

  Jeśli zachodzi przypadek 'dokonwertowania' danych dla map drukowanych, tzn. baza ośrodka 6.x już zawiera dane nie związane z modułem 'obrót' należy skorzystać z pliku dbf2fbdr.ini zmieniając jego nazwę na dbf2fb.ini tylko na czas konwersji. Później najlepiej przywrócić domyślne nazwy tych plików.

  W taki sposób otrzymany po konwersji plik *.DAN będzie zawierał wpisy powstałe w wyniku analizy wyłącznie tabel z podkatalogu 'Baza\obrot'. Operacja jego importu do ośrodka 6.x obejmie tylko dane związane z mapami drukowanymi.


Uaktualnienie do wersji 6.16:

 • FUNKCJE ADMINISTRATORA - tekstowa edycja ustawień konfiguracji
  Po wybraniu opcji 'Tekstowa edycja ustawień konfiguracji' pojawia się okno edycyjne z możliwością wyszukiwania ciągów znaków i zapisu zmodyfikowanej konfiguracji do bazy danych.
  W niektórych przypadkach edycja pliku tekstowego o strukturze analogicznej do pliku 'ini' może być szybszym sposobem dokonania zmian, niż ustawianie opcji na poszczególnych zakładkach konfiguracji.
  Edytor ten udostępniono m. in. dla ułatwienia podłączenia układu 2000 z definicją w innym pliku niż '2.def'.
 • KONFIGURACJA - automatyczne dołączanie danych generowanych z Ewmapy dla Ośrodka dla Wykonawcy
  Na zakładce 'Ewmapa' można określić ścieżkę 'Katalog z danymi dołączanymi z Ewmapy'. Jeśli taka sama ścieżka podana jest w Ewmapie w konfiguracji, w opcji 'Wyświetlanie › zakresy rastrowe › katalog do zapisu danych dla programu Ośrodek' to: a) można w Ewmapie wyeksportować dane do podkatalogu w omawianej ścieżce (związanego z numerem Kerg)
  b) podczas generacji danych dla Wykonawcy w Ośrodku pliki utworzone przez Ewmapę zostaną automatycznie dołączone do tworzonego zestawu dokumentów (przeszukany zostanie podkatalog utworzony w oparciu o numer Kerg)
 • ZAKRES RASTROWY - możliwość kopiowania sekcji między elementami zasobu
  Na formatce zakresu działkowego dodano po prawej stronie dwa przyciski : 'kopiuj...', 'wklej...'. Ich działanie jest analogiczne jak w zakresie działkowym.
 • ZAKRES DZIAŁKOWY - funkcja kopiowania działek do nowej grupy
  Naciśnięcie przycisku 'Utw. nową grupę' powoduje przesunięcie zaznaczonych działek do nowej grupy. Użycie tego przycisku z wciśniętym klawiszem SHIFT kopiuje działki do nowej grupy.
 • ZAMÓWIENIA - opcja określania domyślnej formy płatności
  W konfiguracji na zakładce 'Zamówienia' dodano parametr 'Domyślna forma płatności'.
 • WYTYCZNE - opcja ograniczania generowanej listy operatów, szkiców, kergów, zudów
  Uaktywnienie na zakładce wytyczne w konfiguracji opcji 'ogranicz zbiór generowanych wytycznych' powoduje, że generację wytycznych poprzedzi wyświetlenie okna dialogowego z następującymi parametrami a) rok
  jeśli ma określoną wartość zostaną wypisane tylko operaty szkice, mapy ewid. zarysy których człon 4 jest nie wcześniejszy niż zadany rok (kergi i zudy - z rokiem większym lub równym)
  b) cecha
  niepusty parametr dotyczy tylko operatów oraz szkiców i powoduje wypisanie tylko pozycji posiadających zadaną cechę
  c) status
  ma znaczenie tylko dla szablonów związanych z kergami, wypełnienie tego pola zawęża listę robót do posiadających obecnie zadany status

  Pozostawienie pól niewypełnionych spowoduje generację wytycznych beż żadnych dodatkowych ograniczeń.

  Dodano dwa nowe wzorce _HistSasied_Krg, _Sasied_Krg których zastosowanie jest opisane w pliku k1zmienne.rtf. Podczas generacji dla tych szablonów mają zastosowanie ustawienia z zakładki 'wytyczne' w konfiguracji 'Dołącz informację na temat..'


Uaktualnienie do wersji 6.15:

 • KERG - dostępna nowa kolumna na liście robót
  Użycie przycisku 'Dz.Zam.' z wciśniętym równocześnie klawiszem CTRL powoduje wyświetlenie numeru faktury w pierwszej kolumnie - przed numerem (nazwa) KERG. Ponowne użycie kombinacji CTRL-'Dz.Zam.' powoduje powrót do poprzedniego sposobu wyświetlania.
 • ZASÓB: działki - dostępne szybkie przejście do działek z okna podglądu dokumentów
  Jeśli formatka podglądu dokumentów wywołana jest automatycznie dzięki opcjom 'minim. okno operatów' oraz 'pokaż dokum. od razu' klikając w niej na przycisk można przejść do zakresu działkowego bez zaburzania początkowego układu okien. Omawiany przycisk jest widoczny w przeglądarce dokumentów tylko podczas wejścia z okna szukania operatów wg działek.
 • ZUD - nowy rodzaj filtru i dodakowa kolumna
  W opcji przeszukiwania dodano filtr według projektanta. Ten rodzaj filtru jest uwzględniany również we wzorcach filtrów zapisywanych na dysk. Ponadto analogicznie jak w KERG można w Zud wyświetlić kolumnę z numerem faktury.
 • KERG - kolejna wersja zestawienia 'statusy wg obsługi'
  Wybranie tego raportu powoduje wyświetlenie rozwijanego menu. Wariant zestawienia o nazwie 'status bieżący' odpowiada ostatniemu punktowi z opisu wersji 6.14.

  Ponadto jest możliwe wykonanie eksperymentalnego zestawienia określonego terminem 'bieżący i historyczny', które generuje podobny wydruk jak poprzednie, lecz pod uwagę brana jest też historia statusu danej roboty. W celu uzyskania sensownych wyników zakłada się, że

  a) słownik obsługi (jedna kolumna 'imię nazwisko') jest zsynchronizowany z tabelą użytkowników (dwie kolumny: imię, nazwisko)

  b) nie występuje cykliczna zmiana statusu dla danej roboty


Uaktualnienie do wersji 6.14:

 • Zasób działki - nowa opcja wyświetlania działek historycznych

  W opcjach sterujących wyświetlaniem dodano pozycję 'pokaż listę dz. historii', która jeśli jest wciśnięty przycisk 'Historia' powoduje zamianę bieżącej listy działek - na listę działek występujących w operatach prawnych podczas przekształceń dających w wyniku zadaną działkę.

  Odznaczenie opcji 'pokaż listę dz. historii' lub wyciśnięcie przycisku 'Historia' powoduje powrót do poprzedniego zestawu działek - z obrębu (z ew. filtrami) lub działek przekazanych z Ewmapy.

 • Raporty - udostępniono alternatywny sposób drukowania
  System Ośrodek pozwala na wybór jednej z dwóch metod drukowania raportów utworzonych za pomocą kreatora 'Artist'. Szczegółowy opis tej opcji zawarto w pliku 'drukowanie.pdf' znajdującym się w głównym katalogu ośrodka.
 • Kerg - zestawienie 'statusy wg obsługi'
  Raport ten wyświetla w sposób hierarchiczny ilość kergów w zadanym okresie czasu, posiadających określony status, z podziałem na osoby obsługujące oraz z wyszczególnieniem ilości kergów w poszczególnych asortymentach.

Uaktualnienie do wersji 6.13:

 • Operaty - szukanie wg fragmentu nazwy dokumentu skanowanego
  W opcji filtru 'Z dokumentami skan.' dodano dodatkowe okno dialogowe, pozwalające zawężać wyświetlane operaty tylko do tych, z którymi związano dokument o zadanym fragmencie nazwy.
 • Kerg - raport z historii statusów
  Poszerzono zestaw dostępnych raportów o zestawienie 'Historia statusów danej roboty' pozwalające na wydrukowanie statusów KERG w kolejności chronologicznej.
 • Zamówienia - nowe pole w filtrze złożonym
  W opcji filtru dodano pole 'nr pisma' oraz przewidziano szukanie z wariantem 'jako fragment'.
 • Kerg - nowe rodzaje filtrów
  Dodano filtr według historii statusu, z możliwością określenia przedziału czasowego dla daty nadania statusu. Ponadto można zawężać widoczny zbiór robót wg wybranej osoby obsługującej.
 • Kerg - nowy szablon dla wytycznych
  Po przeprowadzeniu upgrade w katalogu WZORCE_N znajdzie się plik k1zmienne.rtf który należy przegrać do 'WZORCE'. Podczas generacji wytycznych plik ten będzie widoczny pod nazwą zmienne i będzie zawierał wszystkie nowe szablony w stosunku do wersji 6.00.

  Pierwszym nowym szablonem jest _InnyKergDz który powoduje wypisanie tych działek z zakresu (po lewej stronie) danego KERG, które występują w innych KERG-ach (po lewej stronie) łącznie z numerami oraz asortymentami tych Kergów.

  Użycie tego szablonu dla KERG bez zakresu działkowego powoduje wypisanie komunikatu : "Nie uzupełniono zakresu działkowego!".

 • Operaty, szkice - usprawnienie nadawania numerów kolejnych
  Jeśli włączono w konfiguracji opcję 'Nadawanie numerów kolejnych w bazach operatów', to kolejny numer operatu zostanie zaproponowany zaraz po wstawieniu nowego rekordu. Opcja podpowiedzi członu trzeciego operatu po wpisaniu '-' pozostała. Może być przydatna w sytuacji gdy trzeba jednak zmodyfikować początkowe człony operatu, już po wstawieniu rekordu.

Uaktualnienie do wersji 6.12:

 • Szukanie operatów wg działki - możliwe przeniesienie działki do innego obrębu
  Udostępniono operację migracji działek pomiędzy obrębami - inicjowaną poprzez wciśnięcie przycisku 'obręb' razem z klawiszem CTRL. Jest ona realizowana tak samo jak w Ośrodku 5.x.

  Jeśli zaznaczono opcję 'pokaż obręb po migracji działek' - nastąpi spozycjonowanie na działce przeniesionej - już w 'nowym' obrębie.

 • Zakres działkowy - możliwość kopiowania zakresu z danego operatu prawnego do innego
  Na formatce zakresu działkowego dodano po prawej stronie dwa przyciski : 'kopiuj...', 'wklej...'.

  Naciśnięcie pierwszego przycisku zapamiętuje zakres, który można skopiować do innego operatu. Próba wklejenia zakresu do tego samego operatu nie powiedzie się. Po wybraniu innego operatu operacja wklejenia jest bezwarunkowa (dla pustego zakresu działkowego) lub poprzedzona pytaniem o usuwanie działek już istniejących.

  Funkcja ta może również być używana dla kopiowania zakresu różnych elementów zasobu.

  Jeśli następuje próba skopiowania zakresu 'dwustronnego' (np operat prawny) do jednostronnego (np ZUD) program będzie przenosił zarówno prawą jak i lewą stronę zakresu źródłowego do zakresu docelowego.

  Ponadto - w trybie pracy administratora - na tej formatce nastąpi wyświetlenie dodatkowych dwóch kolumn z identyfikatorami.

 • Moduł KMZ - wydruk pliku tekstowego z analizą pokrycia mapą zasadniczą
  Przycisk 'pokrycie' realizuje analogiczne funkcje jak w wersji piątej Ośrodka.

  Przewidziano możliwość utworzenia pliku wspólnego lub plików oddzielnych w przypadku istnienia w zasobie równocześnie godeł w układach 2000 i 65.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 6.11:

 • KERG - dodano pole 'obsługa'
  Osoba obsługująca ma analogicznie znaczenie jak w module Kartoteka Zamówień i jest wybierana z tego samego słownika jak w przypadku zleceń. Raport Kergi wg obsługi również jest podobny do zestawienia Sprzedaż wg obsługi, z tym że można wybrać datę (rozpoczęcia lub generacji wytycznych) która służy do ograniczenia zbioru przetwarzanych Kergów.

  W konfiguracji na zakładce Kerg/Zud dodano opcję identyczną jak w zakładce Zamówienia

  'Pełna nazwa użytkownika do pola obsługa'
 • SŁOWNIK OBSŁUGI - dodano status oraz możliwość otwarcia słownika z menu 'Dodatkowe'

  Od obecnej wersji możliwe jest nadanie statusu 'archiwalnego' osobom występującym w słowniku obsługi. Po otwarciu słownika z głównego menu programu i użyciu następnie przycisku '-', program zadaje pytanie:

  'zmienić status na archiwalny ?'

  Odpowiedź 'nie' przechodzi do kolejngo pytania związane z usuwaniem rekordu, natomiast wybór 'tak' powoduje 'wyszarzenie' danej osoby. Osoba taka nie będzie już widoczna podczas otwierania słownika z modułu Kerg lub Zlecenia, a próba wpisania do pola 'obsługa' w tych modułach kodu osoby archiwalnej - skutkuje pytaniem

  'przypisać archiwalną obsługę ?'

  Przywołanie słownika z głównego menu 'Dodatkowe' uwidacznia osoby o statusie archiwalnym, a naciśniecie '-' po spozycjonowaniu na takiej osobie - pozwala np. z powrotem zmienić jej status na bieżący.

 • KERG - zoptymalizowano współpracę z Bankiem Osnów

  Niezależnie od układu, w którym określono zakres rastrowy KERG (2000/65) oraz układu, w którym są przechowywane współrzędne punktów osnowy (2000/65) w Banku Osnów dowolna funkcja wyszukująca punkty lub opisy topograficzne w wytycznych powinna zwrócić żądany wynik.

  Warunkiem koniecznym poprawnego pobrania danych z Banku Osnów jest ustawienie w konfiguracji Ośrodka na zakładce Zakr./rastr. parametru

  domyślny układ dla zakresu rastrowego

  na taką wartość (2000/65) w jakim układzie są pobierane współrzędne w Banku Osnów. Na zakładce konfiguracyjnej Ośrodka Osnowy jest do wyboru jeden z 3 układów współrzędnych i ustawienie 'domyślny układ dla zakresu rastrowego' musi koresponodować z tym co ustawiono w zakładce Osnowy.

 • ZASÓB › DZIAŁKI: raport historia działki

  W oknie szukania operatów wg działek przycisk raportu od obecnej wersji powoduje wyświetlenie rozwijanego menu. Oprócz wykazu operatów, który był dostępny we wcześniejszych wersjach dodano opcję

  Historia działki

  i przewidziano dwa warianty 'wyglądu' działki: wypisz arkusz / bez arkusza

  Raport w górnej części prezentuje same 'przejścia' działek w postaci prostych linii tekstu, przy czym pierwsza działka w pierwszej linii jest tą, na której ustawił się operator, np.:

  1016/706 <-- 955/706 <-- 938/706 <--922/706, 923/706, 924/706
  922/706 <--...... kolejne przejścia...
  923/706 <--...... kolejne przejścia...
  924/706 <--...... kolejne przejścia...
  

  przecinek oznacza scalenie, zaś kolejne linie są historią działek występujących w wyrażeniu z przecinkiem

  W dalszej części następuje pełna przezentacja przekształceń w postaci sekcji - równoważnych grupie w zakresie działkowym operatu - z podanymi: numerem poziomu analizy (zagnieżdżenia historii) numerem operatu, numerem grupy działek oraz oznaczeniem kolorem działek z górnej części raportu.

  Wyłączenie opcji 'oznacz przejście kolorem' powoduje użycie czcionki czarnej zamiast kolorowej, a istotne dla przejść działki będą jedynie wyróżnione poprzez ich wyboldowanie.


Uaktualnienie do wersji 6.10:

 • Możliwość importu archiwów zamówień z wersji DBF
  W opcji Baza › Import danych dostępnej z głównego menu wprowadzono nową kategorię importowanych danych: Archiwum Zamówień.

  Pełny opis algorytmu i opcji sterujących importem znajduje się w uaktualnionym przez upgrade pliku początek.pdf.

 • ZAMÓWIENIA - zmiana sposobu sortowania, możliwość wyłączenia przejścia na koniec zbioru
  Po zaimportowaniu wielu archiwów zleceń z wersji DBF, pierwsze wejście do Kartoteki zamówień może trwać dość długo (ponieważ następuje przejście na koniec zbioru), dlatego na zakładce Baza | Konfiguracja | Zamówienia zalecamy ustawienie opcji Po otwarciu nie ustawiaj się na ostatniej pozycji (przyspieszy to wejście, ale pokazywane będzie pierwsze zamówienie w katrtotece) lub alternatywnie Odwrotne sortowanie kartoteki zamówień.
 • ANALIZA DOKUMENTÓW SKANOWANYCH - opcja eksperymentalna
  W modułach pozwalających na dołączanie skanowanych dokumentów po wciśnięciu przycisku 'dokum' z klawiszem CTRL pojawi się okno analizy dokumentów. Jest to podobna formatka jak w wersji DBF pozwalająca na sortowanie dokumentów po nazwie lub rozmiarze i wydruk listy widocznych dokumentów dla danego modułu.

  Ponadto można użyć łącznie lub tylko jednego z filtrów dokumentów

  a) po fragmencie nazwy
  b) wg numeru operatu, szkicu, kergu, zudu, zarysu.

  Filtrowanie uaktywnia się poprzez wciśniecie dwustanowego przycisku. Jeśli fragment nazwy dokumentu nie występuje w bazie otrzymuje się pustą listę dokumentów, a w przypadku wpisania błędnego lub nieistniejącego numeru operatu przycisk filtra 'wyskakuje'.

  Uzyskany zestaw dokumentów można również wyeksportować do wskazanego katalogu.
  Zapis plików nastąpi do drzewa podkatalogów o nazwach utworzonych z kolumny ' zasób', a pliki będą miały domyślne rozszerzenia.

  W obecnej wersji formatka ta nie pozwala na zmianę nazwy modułu, dla którego przeprowadzana jest analiza.


Uaktualnienie do wersji 6.09:

 • KERG - nowe zestawienie 'analiza statusów'.
  Zestawienie pozwala dokonać analizy częstości zmian statusu i liczby KERG-ów, które zmieniły status z jednej wartości na drugą w takim samym odstępie czasu. Zakładki z ustawieniami raportu pozwalają zdefiniować parametry zawężające analizowany zakres czasowy lub ograniczające analizę do jednego wykonawcy.
 • DZIAŁKI - przejście do operatu
  Zmodyfikowano sposób wyświetlania okna operatów (szkiców, kerg, zud, zarysów).
  Przy nieaktywnej opcji w konfiguracji na zakładce zasób: Wyświetl całe okno operatów przy wejściu z działek formatka operatów wyświetlana jest po prawej stronie okna działek, a jej szerokość jest ew. zmniejszana tak, by mieściła się w całości w głównym oknie aplikacji.
  Uaktywnienie omawianej opcji w konfiguracji powoduje, że okno operatów jest widoczne w normalnym rozmiarze i dojustowane do prawej strony głównego okna programu.
 • OPERATY / SZKICE - możliwość wyświetlenia dokumentów od razu przy przejściu z Ewmapy
  Podczas przejścia z Ewmapy do Ośrodka opcją Mapa --> Operaty do formatki operatów lub szkiców można a) od razu wyświetlić okno dokumentów (rozmiar podglądu równy wymiarom ekranu)
  b) zminimalizować okno operatów
  W tym celu należy zaznaczyć 'pokaż dokum. od razu' i ewentualnie 'minimalizuj okno' w oknie operatów po przejściu z Ewmapy, nastęnie zamknąć je i ponownie użyć funkcji przejścia w Ewmapie.
  Wspomniane opcje są widoczne tylko podczas współpracy z Ewmapą.
  Uwaga: prawidłowe zwymiarowanie okna podglądu dokumentów wymaga aktualizacji pliku osrodek.dll w katalogu Ewmapy, na wersję dostarczaną z upgradem 6.09 Ośrodka.
 • POMOC - wersja DLL informacja o interfejsie - dostępna jedynie przy wejściu z Ewmapy
  Wyświetla komunikat tekstowy o aktualnej wersji pliku osrodek.dll znajdującym się w tym samym katalogu co program Ewmapa.exe.

Uaktualnienie do wersji 6.08:

 • Zwiększono obszar wyświetlania w formatce podglądu dokumentów poprzez eliminację wiersza statusu.
 • W oknie podglądu treści dokumentów skanowanych w opcji multizapisu możliwe zapisanie na dysk wszystkich typów plików, a nie tylko zawierających grafikę. Pliki dowolnego typu zostaną zapisane z nazwami i rozszerzeniami widocznymi na liście dokumentów, a pliki tekstowe w formacie RTF.
 • Dla zestawień w KERG 'wezwanie do zwrotu' oraz 'wykaz wykonawców do wezwania' dodano opcjonalny warunek pozwalający pominąć w zestawieniu roboty z wypełnioną datą wpływu.

  W konfiguracji na zakładce 'Kerg / Zud' dodano opcję Jako 'przeterminowane' i 'do zamknięcia' nie zaznaczać robót z wypełnioną datą wpływu, której ustawienie powoduje wypisanie na czarno (a nie kolorem czerwonym lub ciemnozielonym) na liście robót w toku pozycji spełniających omawiany warunek.


Uaktualnienie do wersji 6.07:

 • Dodano kasowanie poprzedniego warunku wyszukiwania w okienku warunku złożonego w Kartotece zamówień.
 • Umożliwiono automatyczne wpisywanie pełnej nazwy użytkownika (imię i nazwisko) do pola obsługa w Kartotece zamówień (warunek - słownik obsługi zgodny z pełną nazwą użytkownika).
 • Zmodyfikowano reguły blokowania zamówień podczas edycji kwitów KP

Uaktualnienie do wersji 6.06:

 • Podczas przejścia z Ewmapy do formatki Ośrodka Szukanie operatów wg działek przycisk zmiany obrębu jest aktywny, umożliwiając przejście do wyświetlania wszystkich działek z danego obrębu. Użycie interfejsu pytającego Ośrodek FB w Ewmapie ponownie przełączy Ośrodek w tryb wizualizacji działek przekazanych.
 • W modułach pozwalających na dołączanie dokumentów skanowanych następuje zmiana koloru napisu Dokum przycisku na czerwony jeśli dla danej pozycji istnieje przynajmniej jeden dokument.
 • W module Operaty uaktywniono filtry Z dokumentami skan. oraz Bez dołączonych dok.
  Filtr ten jest uwzględniany w zestawieniu aktualnie wybrane operaty.

Uaktualnienie do wersji 6.05:

 • W module KERG dodano nowy raport "kergi do zamknięcia". Jest to lista robót, dla których minęła zadana liczba dni (określana w konfiguracji na zakładce 'Kerg') w stosunku do daty planowanego zakończenia.
  Kergi spełniające opisywany warunek wyświetlane są w formatce oddzielnym kolorem (ciemnozielony) natomiast na czerwono oznaczone są roboty, dla których odstęp między datą dzisiejszą a planowanego zakończenia jeszcze nie przekroczył ilości dni podanej w konfiguracji.
 • Dla zasobu podlegającego wypożyczeniom dodano kontrolę zachodzącą przed zatwierdzeniem wypożyczenia czy osoba wypożyczająca nie zalega ze zwrotem innych materiałów.
 • Podczas generacji zasobu dla wykonawcy istnieje możliwość zapisu poszczególnych plików zawartych w skompresowanym zbiorze DAN do odpowiedniej struktury katalogów.

Uaktualnienie do wersji 6.04:

 • Optymalizacje i poprawki między innymi w zestawieniach sprzedaży.

Uaktualnienie do wersji 6.03:

 • Wprowadzono zapamiętywanie numerów i dat anulowanych faktur. Przy powtórnym fakturowaniu anulowanej wcześniej faktury komuter zaproponuje nie nowy, kolejny numer i bieżącą datę, ale stary numer i starą datę. Jeśli miałby zostać nadany kolejny numer w miejsce anulowanego, w polu numer w miejsce propozycji należy wpisać słowo "kolejny".
 • Dodano kolejny wariant raportu kasowego wg numeru raportu. Raport umożliwia rozliczenia gotówki w poszczególnych kasach. Działa na danych utworzonych w systemie Ośrodek wersja 6 (nie działa na danych konwertowanych ze względu na brak możliwości przypisania starych danych do raportu kasowego w poprzednich wersjach systemu Ośrodek). W celu skorzystania z raportu należy przekopiować plik wzorca B5603.atx z katalogu WZORCE_N do katalogu WZORCE.
 • Zmodyfikowano sposób zamykania formatki dokumentów skanowanych w celu lepszej pracy pod systemem operacyjnym Vista.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 6.02:

 • Optymalizacje programu i poprawki zauważonych błędów.

Uaktualnienie do wersji 6.01:

 • Dodano filtr w KERG wg pola 'status' oraz wg wielkości asortymentu
 • W module ZUD także możliwe jest filtrowanie wg wielkości asortymentu
 • W formatce zakresu działkowego dodano opcję autodopisywania
  Aktywność tej opcji powoduje, że dopisywana nowa działka ma odpowiednio zmodyfikowany numer w stosunku do 'bieżącej' działki i od razu po wstawieniu jest ona zatwierdzana.
  Użycie funkcji 'seria działek' lub 'import działek z Ewmapy' wyłącza autodopisywanie.

Uaktualnienie do wersji 6.00:

 • Transakcyjna baza danych
  oparta na SQL Firebird 2.x zapewniająca bezpieczeństwo, zmianę hasła użytkownika, wygodę użytkowania i niezawodność
 • Monitor zapytań
  pozwala zarówno zadawać złożone pytania jak i zapisywać otrzymany rezultat do pliku tekstowego lub html; pytania SQL-owe mogą służyć również do modyfikacji bazy danych
 • Kerg - zesłownikowane pole 'status'
  wprowadzono możliwość zapamiętywana stausu wraz z datą nadania oraz wyświetlenia historii zmian statusów dla danej roboty
 • Raporty kasowe
  dostępne są pełne raporty kasowe, z funkcją obsługi wielu kas
 • Kartoteka zamówień - nowe opcje
  zwiększono znacznie możliwości wyszukiwania, brak konieczności zamykania roku
 • Windykacja - on line
  wprowadzono bezpośredni import danych do Windykacji należności (z poziomu windykacji) bez konieczności tworzenia rejestru sprzedaży i wykonywania eksportu w systemie Ośrodek
 • Dokumenty skanowane - łatwiejsza obsługa
  dzięki integracji wszystkich funkcji w jednym oknie formatka jest łatwiejsza w obsłudze, ponadto można zwiększyć ilość miejsca przeznaczoną na podgląd treści dokumentu przez ukrycie panelu z nazwami
 • Słownik osób
  zwięszono liczbę pól w słowniku osób (pogrupowanie na 3 zakładkach) w celu osiągnięcia zgodności z dyrektywą Inspire
 • Osrodek.dll - bardziej funkcjonalny
  Ośrodek 6 jest serwerem ole i wywoływany z nowego interfejsu 'osrodek.dll' pozwala na udostępnienie użytkownikom Ewmapy potencjalnie wszystkich dostępnych informacji i operacji - jeżeli tylko operatorzy posiadają odpowiednie prawa do poszczególnych modułów

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 6.20 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 6
Wielkość: 3967761 B
Dodany: 2010-09-06
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 174 gości oraz 2 użytkowników.