Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 7 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 7.15:

 • Konfiguracja - Inne - dodano nowe opcje:
  • Rozchód map drukowanych - rozróżniać duże i małe litery - po jej zaznaczniu, wielkość liter w godle wprowadzanym w trakcie rozchodowywania map musi zgadzać się z wielkością liter godła z kartoteki przychodu
  • Autonumeracja nowych dokumentów - po jej zaznaczeniu, w okienku dokument modułów zasobu, po naciśnięciu '+' z nawigatora podpowiadany będzie kolejny numer i nazwa dokumentu zgodnie z pozostałymi ustawieniami na zakładce Inne.
 • ZUD - dodano możliwość wyszukiwania po słowniku Uwag ZUD.
 • KERG
  • Raporty - dodano nowe zestawienie - Zgłoszenia wykonawców za okres - nowy wzorzec wydruku - plik 2S715aso.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.
  • Raporty - zmodyfikowano zestawienie - Statusy wg obsługi - bieżący i historyczny - dostosowano zestawienie do nowej struktury danych dodając wariant wykonywania zestawienia wg słownika obsługi w historii statusów. Dla tego wariantu należy używać nowego wzorca wydruku - pliku 2P715_obsługa.atx, który należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE. Starego wzorca można używać w starym wariancie zestawienia. Nie należy używać starych wzorców w nowym wariancie zestawienia.
  • Raporty - rozbudowano zestawienie - KERG › Dziennik zamówień - dodano nowe opcje i wprowadzona zakres dat. Dodano nowy wzorzec wydruku - plik 29715.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.
 • Kody kreskowe - umożliwiono wyszukiwanie mapy zasadniczej, ewidencyjnej, zarysów, operatów i szkiców w okienkach modułów, w polu szukaj, przez odczyt kodu kreskowego, na zasadzie identycznej, z funkcjonującą obecnie w centrum wypożyczeń.
 • Mapy drukowane
  • rozchód - wprowadzono przycisk, który uwidacznia kolumnę rodzaj ceny. Dzięku temu na jednym kosztorysie można rozchodowywać mapy w różnych rodzajach np. typu sprzedaż druku i udostępnienie
  • faktura / rachunek dla map drukowanych - komasowanie pozycji ze sposobem obliczania 'U' (udostępnianie map).
 • Prezentacja osoby - w modułach gdzie wyświetalne są uprawnienia, do wyświetlanego ciągu dodano nr świadectwa uprawnień.
 • Zaktualizowano główną instrukcję obsługi (plik: osrodek.pdf).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 7.14:

 • Wydruk kodów kreskowych - wprowadzono dodatkową opcję - Pola do pliku tekstowego - po jej zaznaczeniu w podkatalogu WYDRUKI/<nazwa użytkownika> utworzony zostanie plik o nazwie wzorca wydruku i rozszerzeniu.txt zawierający w kolejnych linijkach (po jednej dla każdego drukowanego rekordu) tekst zapisany na kodzie kreskowym oraz wszystkie pola z głównego zapytania do bazy danych dla konkretnego modułu.
 • Zamówienia:
  • Wprowadzono nowy sposób płatności - PayU. Zmodyfikowano zestawienia robót i faktur oraz rejestr faktur uwzględniając ten sposób płatności. Uwaga - w przypadku skorzystania z tego sposobu płatności należy zmodyfikować używany wzorzec faktury w miejscu, w którym drukowany jest sposób płatności - najlepiej wkleić tam poniższe wyrażenie:
   IF(KartZam.SPOS_ZAPL='G','gotówka',IF(KartZam.SPOS_ZAPL='K','karta',
   IF(KartZam.SPOS_ZAPL='U','PayU','przelew')))
   albo skorzystać ze zmienionych wzorców znajdujących się w katalogu WZORCE_N
  • Zestawienia - Faktur dla płatnika - wprowadzono nową zakładkę - Zapłata - z możliwością wybrania faktur zapłaconych lub niezapłaconych (kryterium - wypełnienie pola Data zapłaty w Kartotece zamówień). Dodano nowy wzorzec wydruku - plik 94714.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.
  • Zestawienia - Raporty kasowe - wprowadzono nową opcję Dla płatności kartą przychód=rozchód - po jej zaznaczeniu w raportach kasowych wszelkie operacje kartą wykazywane są równocześnie jako przychód i rozchód i nie mają wpływu na stan kasy.
 • KERG:
  • Wytyczne - ujednolicono drukowanie pól dodatkowych KERG dla przecięć KERG-ów po zakresach działkowych (dodano analogiczne możliwości, jak w wypadku przecięć po zakresach rastrowych). Wzorzec wytycznych k1kergi.rtf ilustrujący użycie tych symboli znajduje się w katalogu WZORCE_N
  • Zestawienia Wykaz wykonawców do wezwania oraz Wezwanie do oddania (złożenia) operatu - dodatkowa opcja - Nie uwzględniaj robót z wystawioną fakturą
 • Zakres działkowy - ustawienie podświetlenia (focusa) na tabelce z działkami po otwarciu okna oraz użyciu przycisków Zaznacz wszystko
 • Metadane:
  • wprowadzono nowy wzór wydruku - wzor_dzialki_gugik.xml - lepiej współpracujący z edytorem metadanych z GUGiK. Dane dla GUGiK zaleca się eksportować przy pomocy tego wzorca
  • wprowadzono nową opcję podczas eksportu danych do plików xml - nazwa pliku może być nie jak dotychczas identyfikatorem pliku, a tytułem zasobu (opcja zalecana przez GUGiK)
 • Aktualizacja biblioteki tiff.dll - obsługa kolejnego podformatu TIF

Uaktualnienie do wersji 7.13:

 • Do słownika asortymentów KERG dodano nową kolumnę - grupa asortymentowa. Jeśli dotychczasowy układ słownika nie był zgodny z grupami asortymentowymi prac geodezyjnych, należy uzupełnić słownik asortymentów o numer grupy. Dodano nowy wzorzec wydruku zgłoszenia pracy geodezyjnej wraz z grupą asortymentową - plik 2AZgl713-gras.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.
 • Do historii statusów dodano nowe pole - identyfikator obsługi ze słownika osób obsługujących KERG. Zmieniając status można również zmienić obsługę - osoba uprzednio obsługująca KERG zostanie zapisana wraz z archiwalnym statusem w historii sprawy tworząc pełną metrykę sprawy. Dodano nowy wzorzec wydruku historii statusów (metryki sprawy) - plik 2N713_metryka.atx. W wypadku zgodności użytkowników systemu Ośrodek ze słownikiem obsługi (w słowniku obsługi jako nazwa podane jest imię i nazwisko oddzielone spacją, w brzmieniu identycznym, jak imię i nazwisko użytkownika systemu Ośrodek) istnieje możliwość uzupełnienia tego pola w danych wcześniejszych. W tym celu należy wykonać w monitorze zapytanie SQL, dostępne z zakładki Zaawansowane, przycisk Pobierz pytanie pod nazwą uzupełnienie historii statusów.
 • Konfiguracja - KERG/ZUD - dodano nową opcję - Zmiana statusu wpisuje użytkownika do pola Obsługa - można ją zaznaczyć, jeśli zmiany statusu w KERG dokonuje osoba faktycznie wykonująca daną czynność, a słownik użytkowników systemu Ośrodek i słownik obsługi jest zgodny oraz zaznaczona jest opcja Pełna nazwa użytkownika do pola Obsługa. Po jej zaznaczeniu zmieniając status w KERG, użytkownik systemu zostanie przypisany do pola obsługa.
 • KERG - nowy raport - czynności wykonywane przez obsługę wg statusów - plik 2R713.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE.
 • Zamówienia - kasa:
  • przed wydrukiem kwotu KP można zmienić sposób zapłaty z gotówki na kartę i odwrotnie. Zmiana wykonana zostaje dla wszystkich faktur, powiązanych z drukowanym kwitem KP
  • do raportów kasowych dodano zakładkę sposób zapłaty, umożliwającą wykonywanie zestawień osobno dla gotówki, osobno dla karty, bądź łącznie dla karty i gotówki; wprowadzono zapamiętywanie ostatniego wyboru na całej formatce, poprawiono generowanie zestawienia zapłat zaległych
 • Zamówienia - drukowanie rachunku - wprowadzono dodatkowe ostrzeżenie przed wydrukiem rachunku, jeśli kosztorys zawiera VAT.
 • Rozszerzono współpracę z geoportalem - w module KERG, przy generowaniu zasobu dla Wykonawcy dodano opcję przy przecięciach działkowych uwzględniaj działki sąsiednie
 • Dodano funkcje wewnętrzne do bazy, zwracające numery KERG, ZUD lub operatu, przyspieszające działanie niektórych raportów pod warunkiem zmodyfikowania zapytań w tych raportach - przykładowy raport z użyciem nowej funkcji - drukuj KERG-i - plik 28713_tabelka.atx (w celu użycia należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE).

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.12:

 • Wprowadzono możliwość usuwania obrębów ze słownika - pod warunkiem, że nie są powiązane z danymi zasobu.
 • Eksport danych do windykacji (format DBF) - wprowadzono dodatkowy warunek, w którym można zawęzić eksport do wybranego typu faktur.
 • KERG:
  • dodano nowe zestawienie - Materiały wypożyczone na KERG - informujące o wypożyczeniach ze wszystkich modułów, związanych z bieżącym numerem KERG - wzorzec zestawienia w pliku 2q712.atx należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE
 • Zamówienia:
  • ostatni wzorzec wydruku faktury, rachunku, opłaty bądź sprzedaży nieudokumentowanej jest pamiętany i proponowany przy kolejnym wydruku
  • na fakturach wprowadzono nową zmienną - kzdzialki - lista działek "przed" z powiązanego z zamówieniem KERG lub ZUD - przykładowe wzorce wydruków - D1712multi.atx oraz C1712_multi_dzialki.atx, w celu wykorzystania należy skopiować je z katalogu WZORCE_N do WZORCE
  • do momentu fakturowania w bazie może być niewypełnione pole forma płatności (należy wybrać ostatnią, pustą pozycję z listy)
 • Obrót mapami drukowanymi - możliwość stosowania współczynnika do ceny podczas rozchodowywania map
 • Optymalizacja dostępu do plików typu JPG (uwaga - aktualizacja biblioteki jpeg.dll).

Uaktualnienie do wersji 7.11:

 • Wyświetlanie skanów dokumentów:
  • poprawiono jakość wyświetlania skanów. W celu uzyskania najwyższej jakości zalecane jest ustawienie sposobu generalizacji na półtony (opcja dostępna w okienku podglądu dokumentów, po wybraniu ikonki konfiguracji wydruku, na zakładce Grafika)
 • KERG:
  • zlikwidowano nadmiarowe zestawienie wezwanie do zwrotu*, zmieniono nazwę zestawienia wezwanie do zwrotu na wezwanie do oddania (złożenia) operatu. Użytkownicy, chcący korzystać z opracowanych wcześniej wzorców wezwania do zwrotu * powinni zmienić ich nazwy w katalogu WZORCE z 2B*.atx na 22*.atx
  • Dodano nowe wzorce wydruków - 22wezwDz.atx oraz 22wezwAso.atx, które w celu wykorzystania należy skopiować z katalogu WZORCE_N do WZORCE
  • generowanie zasobu dla wykonawcy - wprowadzono obcinanie nazw plików wkopiowanych do katalogu Ewmapy do 30 znaków (ostatnie znaki przed rozszerzeniem to kolejny numer pliku) prezentowanych wykonawcy przy zaznaczonej opcji dane z Ewmapy
 • ZUD:
  • poprawiono zestawienie - Sprawozdanie statystyczne wariant Zinwentaryzowane - obecnie warunkiem zestawienia jest wypełnienie daty zakończenia inwestycji. Do zestawienia sumowane są ZUD-y z datą zakończenia inwestycji w podanym przez użytkownia przedziale czasu.
 • Poprawiono współpracę z geoportalem - poszerzono pola w potwierdzeniu zgłoszenia pracy geodezyjnej.
 • Dodano obsługę kolejnego wariantu plików TIF - jednobitowy kolor pamiętany w palecie.
 • QRP.EXE - zaktualizowano program do podglądu raportów, dodano możliwość przechodzenia do dowolnej strony raportu.

Uaktualnienie do wersji 7.10:

 • Szkice - dodano filtry - z dokumentami skanowanymi oraz bez dołączonych dokumentów
 • Monitor zapytań SQL - umożliwiono wykonywanie skryptów z procedurami i parametrami
 • Zamówienia - w zestawieniu Wykaz zamówień za okres od ... do ... dodano możliwość założenia dodatkowego warunku na asortyment
 • Konfiguracja - na zakładce Fakturowanie dodano nową opcję - Pozycje o stawce 'np' mogą znaleźć się na fakturze VAT - domyślnie ustawiona - przewidziana dla użytkowników generujących opłaty administracyjne, którzy nie chcą na fakturach drukować pozycji o stawce 'np' - powinni wówczas wyłączyć tą możliwość
 • Funkcje administratora - Porządkowanie bazy:
  • dodano opcje umożliwiające robienie kopii i odtwarzania, oraz generowanie pustych zbiorów FDR, FDW
  • dodano opcję umożliwiającą pozostawienie w bieżącej bazie zamówień związanych z niezamkniętymi robotami (np. w celu dodania później kolejnych etapów do częściowo rozliczonych zamówień)

Uaktualnienie do wersji 7.09:

 • Kartoteka zamówień:
  • dodano nową klasę dokumentów fakturujących - opłata administracyjna (skrót OA) - obok faktury VAT, rachunku oraz sprzedzaży nieudokumentowanej, na podobnej zasadzie można zakończyć zamówienie generując dokument OA. W związku z powyższym, poszerzono menu kosztorysowania, opracowano wzorce wydruków i zmodyfikowano warunki wyboru dla niektórych zestawień.

Uaktualnienie do wersji 7.08:

 • KMZ:
  • wydruk kodów kreskowych - rozbudowano warunki wydruku kodów kreskowych.
 • Metadane:
  • poprawiono sposób generacji dla większej liczby wzorców niż 1.
 • Wytyczne:
  • przyspieszono generowanie dla dużych robót,
  • dodano kolejne sekcje do nowego sposobu generowania wytycznych,
  • zniesiono limit 1500 działek dla zakresu rastrowego,
  • usunięto nadmiarowość drukowania elementów mapy zasadniczej w specyficznych warunkach.
 • Konfiguracja:
  • na zakładce Lokalizacja dodano pole Miejscowość, które zastępuje w zestawieniach wcześniej używane pole Domyślna gmina (ze słownika gmin). Zmiana przydatna szczególnie dla powiatów, których siedziba nie pokrywa się z gminami wchodzącymi w skład powiatu (w tej chwili nie ma konieczności dopisywania do słownika "nieużywanej" gminy).

Uaktualnienie do wersji 7.07:

 • Metadane:
  • dodano dodatkowe pola - na zakładce Zakres - pole Rodzaj reprezentacji przestrzennej (możliwość wyboru z listy) oraz na zakładce Formaty - kolumna Specyfikacja (tekst),
  • zmieniono sposób generacji metadanych dla obrębów ewidencyjnych (pole numer porządkowy zbioru wypełnione zostanie wartością równą numerowi obrębu w formacie zgodnym z instrukcją G-5),
  • dodano nowe wzorce wydruków: wzor_dzialki.xmlwzor_dzialki_bezBOM.xml
  • uzupełniono instrukcję dla Metadanych w systemie Ośrodek o szczegółowy opis wypełniania metadanych dla egib zgodnie z Wytycznymi GUGiK.
 • Konfiguracja - na zakładce Wytyczne dodano nową opcję - Nowy sposób generowania wytycznych - jej zaznaczenie spowoduje, że część wytycznych (m. in. dotycząca osnowy) zostanie generowana bez pośrednictwa schowka - opcji tej powinny używać osoby, u których występował w czasie generacji wytycznych komunikat Cannot open clipboard,
 • Operaty prawne - zakres działkowy - podpowiadanie w nowej grupie uprzednio użytego obrębu i arkusza (karty) mapy,
 • Baza | Funkcje administratora - nowa procedura - Usuń wiodące zera ze słownika obrębów - pozwala dostosować słownik błędnie założony słownik obrębów do wymagań programów EWMAPA / EWOPIS przez usunięcie wiodących zer z numerów obrębów.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.06:

 • Poszerzenie współpracy z programem Ośrodek dla Wykonawcy (wymagana wersja 3.08) o możliwość przesłania dowolnych, dodatkowych plików z danymi przez Wykonawcę w momencie zgłoszenia pracy geodezyjnej.
 • Kartoteka zamówień:
  • dodanie nowego pola - symbol klasyfikacyjny - w konfiguracji na zakładce Zamówienia 2 można zdefiniować dopuszczalne symbole klasyfikacyjne, w ramach których zamówienia numerowane będą od 1 do n w ramach roku. Ponadto można określić, który symbol będzie użyty dla przejścia z KERG, a który dla przejścia z ZUD,
  • przenoszenie informacji o gminie i obrębie podczas dopisywania kolejnego etapu zamówienia.
 • Poszenie możliwości eksportu danych do Windykacji (wariant dbf) o informacje klasyfiikacyjne na podstawie opcji Zamówienia | Cenniki | Słownik rodzajów cen - kolumna Sposób klasyfikacji.
 • Dodanie interfejsu szrafurującego do modułu KMZ dla systemu EWMAPA - szczegóły w menu Pomoc | Uzupełnienia | Interfejs szrafurujący KMZ.
 • Słowniki asortymentów:
  • dodanie nowego pola Status - możliwość zmiany podczas usuwania na archiwalny (co objawi się wyszarzeniem rekordu) - asortyment nie zostanie usunięty ze słownika (bo np. są powiązane rekordy), ale nie będzie prezentowany podczas wprowadzania danych oraz zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową. W celu przywrócenia asortymentu z archiwum należy ustawić się na wyszarzonym rekordzie i nacisnąć minus na nawigatorze, oraz odpowiedzieć trwierdząco na pytanie o przywróceniu rekordu z archiwum.
  • w asortymentach KERG dodano pole Dostęp do Ewopisu, definiujące sposób dostępu do danych ewidencji gruntów podczas zgłoszenia pracy geodezyjnej drogą internetową.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.05:

 • Kartoteka zamówień - dodano możliwość określenia formy płatności w wyszukiwaniu złożonym.
 • Dodano możliwość zaimportowania gminy i obrębu z archiwum zleceń wersji 5 i wcześniejszych.
 • Dodano możliwość zapamiętania w parametrach systemu (obok parametrów stanowiska) domyślnego prefiksu kwitu KP i KW.
 • Do importu danych dodano nową opcję - Wyłącz porządkowanie bazy po imporcie z poprzedniej wersji - opcji tej nie należy używać podczas standardowego importu danych z DBF-owej wersji systemu Ośrodek. Można jej użyć w wyjątkowych przypadkach, gdy do już działającej bazy importowane są pojedyncze słowniki np. statusy, cechy itp.
 • W związku ze zmianą instrukcji kancelaryjnej poszerzono możliwości wydruków:
  • we wzorcu opinii dodano zmienną: _krNrzud - numer ZUDP-u w postaci 'jedn_seg.nr_porz.rok.lp'
  • we wzorcach rachunku i faktury dodano zmienną: kergzud5 - numer KERG/ZUDP-u w postaci 'jedn_seg.nr_porz.rok.lp'
  Sposób zmiany formy wydruku opisany został w pliku kropkaZUD.pdf znajdującym się w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym po wybraniu opcji Pomoc | Uzupełnienia | Numeracja ZUD z kropką.
 • Centrum wypożyczeń - odczytanie czytnikiem wypożyczonej mapy powoduje jej zwrot, niezależnie od aktualnie wybranej osoby (można dokonać odczytu w momencie wyboru osoby, lub podczas pracy na kartotece innej osoby). Do konfiguracji na zakładce Zasób dodano opcję, czy powyższa operacja ma być poprzedzona dodatkowym pytanie, czy też ma być wykonywana automatycznie. Po wykonaniu zwrotu, komputer przełącza się na kartotekę osoby, u której zwrotu dokonano.

Uaktualnienie do wersji 7.04:

 • Dodano nowe stawki VAT. W obecnej chwili system obsługuje stawki: 0, 3, 5, 7, 8, 22, 23, np i zw. Szczegóły znajdują się w dokumencie vat_23.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek. Dokument dostępny jest także z opcji Pomoc | Uzupełnienia | Nowe stawki VAT w menu głównym systemu Ośrodek.
 • W opcji Baza | Funkcje administratora | Porządkowanie bazy dodano możliwość wykonania inwentaryzacji map drukowanych. Przed wejściem do tej opcji należy sprawdzić, czy nie istnieją kosztorysy nie zakończone fakturą, bądź datą zakończenia baz faktury. Jeśli istnieją - należy je zafakturować lub wykasować. Komputer w tej opcji wykona kopię danych, a następnie posumuje przychody z rozchodami, zapisując je jako nowe, niezatwierdzone dostawy (w celu umożliwienia ewentualnej poprawy przed zatwierdzeniem), po czym usunie wszelkie informacje dotyczące uprzednich przychodów, rozchodów i wpłat gotówkowych.
 • Zmodykowano procedurę odświeżania danych w Kartotece zamówień dostępną z nawigatora (ostatni przycisk po prawej) - po odświeżeniu Kartoteka zamówień pozycjonuje się na tej samej pozycji, na której była przed odświeżeniem.

Uaktualnienie do wersji 7.03:

 • Zmodyfikowano funkcje eksportujące dane do windykacji należności, w celu dostosowania do wersji 2.12

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.02:

 • Do słownika obrębów dodano współrzędne prostokąta ograniczającego w celu łatwiejszego generowania metadanych na podstawie słownika obrębów. Współrzędne można pobrać ze schowka, przekazując je tam wcześniej przy pomocy markera prostokątnego w programie EWMAPA (wymaga programu EWMAPA w wersji 10.01).

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 7.01:

 • Dodano możliwość wygenerowania metadanych na podstawie słownika obrębów

Uaktualnienie do wersji 7.00:

 • Dodano edytor metadanych - szczegóły w opcji Pomoc › Uzupełnienia › Metadane, lub pliku metadane.pdf w głównym katalogu systemu Ośrodek.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 7.15 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 7
Wielkość: 8286301 B
Dodany: 2013-02-27
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 174 gości oraz 0 użytkowników.