Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


WINDYKACJA 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.12:

 • Poszerzono nowy rejestr VAT o szczegółowe informacje dotyczące dokumentu. Przykładowy wzorzec z nowymi elementami znajduje się w katalogu WZORCE_N i nosi nazwę wzor_szczegw.atx W celu użycia należy przekopiować go do katalogu WZORCE.

 • Umożliwiono ręczną korektę kwoty VAT w okienku Kosztorys / składniki VAT, pod warunkiem posiadania prawa Zarządcy i ustawienia opcji programu Podatek VAT obliczany od każdej pozycji.

 • Umożliwiono wydruk szczegółowy VAT do dokumentu, w formie faktury lub kosztorysu (przykładowe wzorce - 14faktura.atx, 14faktura_pkwiu.atx, 14koszotrys.atx). W celu wykorzystania wszystkich możliwości wydruku zalecana jest aktualizacja funkcji wymiany danych w programie dzierżawy oraz systemie Ośrodek - opis w pliku aktualizacja.txt

 • Uzupełniono funkcję umorzeń o dopisywanie odsetek składowych.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.11:

 • Wprowadzono trzecią możliwość importu danych ze źródeł zewnętrznych - zaznaczenie podczas importu opcji Importować wyłącznie za okres spowoduje, że komputer poprosi o wprowadzenie zakresu dat, po czym dokona importu tylko tych niezaimportowanych wcześniej przypisów lub faktur, których data wystawienia zawiera się we wprowadzonym okresie. Opcja wymaga aktualizacji funkcji importujących w programach współpracujących (aktualizacja ta dostępna jest w najnowszych upgradach tych programów.)

 • Zmodyfikowano generowanie klasyfikacji budżetowej podczas automatycznego przeksięgowania przy imporcie.

 • Przyspieszono podgląd osób w rejestracji należności.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Dodano moduł obsługi klasyfikacji budżetowej. Szczegółowy opis opcji znajduje się w dodatku do instrukcji obsługi (plik dodatek.pdf) rozdział V.

 • Dodano możliwość zapamiętywania częściowo naliczonych odsetek składowych. Szczegółowy opis opcji znajduje się w dodatku do instrukcji obsługi (plik dodatek.pdf) rozdział VI.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Rozbudowano zestawienie Obroty wg osoby - kartoteka. Przykładowe wzorce z nowymi elementami znajdują się w katalogu WZORCE_N i noszą nazwy:

  2Awezwanie2.atx
  2Anota_odsetkowa.atx
  2Anota_odsetkowa2.atx
  2Anota_odsetkowa_wieksze.atx
  W celu użycia należy przekopiować je do katalogu WZORCE.
 • Poprawiono współpracę z systemem Ośrodek wersja FB.

 • Dodano możliwość aktualizacji słownika osób na podstawie bazy źródłowej - podczas ładowania należności i wpłat należy zaznaczyć opcję Aktualizacja osób na podstawie bazy źródłowej. Uwaga! Opcja może zamazać aktualizację słownika osób wykonaną z poziomu Windykacji.

 • Szczegółowy opis wybranych opcji znajduje się w pliku dodatek.pdf (możliwość wyświetlenia z menu głównego opcja Pomoc | Dodatek do instrukcji).


Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Rozbudowano moduł kasowy umożliwiając przyjmowanie wpłat bez konieczności importowania przypisów z programów zewnętrznych. Przypis tworzony jest w momencie przyjęcia wpłaty. Moduł kasowy może w tej chwili obsługiwać wszystkie typy wpłat w urzędzie np. z tytułu rejestracji pojazdów, czy wydania prawa jazdy. Szczegółowy opis opcji znajduje się w dołączonym pliku kasa.pdf.


Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Dodano nową klasę dokumentów - umorzenia (UM), wraz z opcją umarzania zaległości dostępną na przycisku w oknie rejestracji należności. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie okna z proponowanymi kwotami umorzenia należności głównej, odsetek, datą umorzenia oraz numerem dokumentu umorzenia i przeksięgowania. Kwota odsetek wyliczna jest na dzień umorzenia. Po zaakceptowaniu okna dopisywany jest dokument umorzenia oraz przeksięgowanie umorzenia na należność, na której naciśnięto przycisk umorzenia.

 • W celu łatwiejszego sumowania kwot umorzeń, w oknie rozliczania wpłat dodano opcję sumowania tylko dodatnich pozycji. Po jej zaznaczeniu, np. w dokumencie przeksięgowania którego suma wynosi 0, można zobaczyć ile wynosi umorzona należność główna i odsetki.

 • Zmodyfikowano zestawienia pod kątem umorzeń.

 • Zmodyfikowano zestawienie Obroty wg dokumentów dodając opcję drukowania wyłącznie zadłużenia bądź nadpłat z tytułu odsetek.


Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Rozbudowano opcję generowania upomnień (w zestawieniu Obroty wg osoby - kartoteka), wraz z zestawieniem upomnień. W celu skorzystania z nowych możliwości należy przekopiować pliki 2Aupomn_nr_szczeg.atx i 27zest_upom.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE. Opis nowych możliwości w pliku upomnienia.pdf

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Umożliwiono import bezpośredni z systemu Ośrodek wersja 6.0 FB

 • Przyspieszono i rozbudowano zestawienie kontrolne Rozbieżności w dokumentach

 • Rozbudowano monitor zapytań - dodano opcję eksportu do html

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • W opcji porządkowania baz:

  • wprowadzono możliwość usuwania danych dla konkretnego źródła,
  • dokonano optymalizacji zapytań dla wersji Firebird 2.0,
  • umożliwiono zachowanie zaliczek
 • Umożliwiono konfigurowanie połączeń firebirdowych przez alias (zdefiniowany w pliku aliases.conf, w katalogu głównym Firebirda)

 • Poszerzono zestawienie bilansowe o naliczanie odsetek dla bilansu otwarcia (dodatkowo zmieniono niektóre sumy z uwzględnieniem tych odsetek) - w celu skorzystania z nowych możliwości należy przekopiować pliki 28wzoro.atx i 28wzorob.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE

 • Wprowadzono nowe zestawienie kontrolne: Rozbieżności w dokumentach. Zestawienie to porównuje dokumenty w bazie danych windykacji z dokumentami ze źródłowego systemu, za dowolny okres, w celu wychwycenia ewentualnych rozbieżności. Aby z niego skorzystać należy przekopiować plik 2Fwzor.atx z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Wprowadzono możliwość dysponowania kwot ujemnych i drukowania w kasie KW (w celu wypłaty nadpłat); zapłacone odsetki od nadpłat nie są uwzględniane w procedurze dysponowania (nie podlegają zwrotowi w tej opcji).

 • Dokonano rozszerzenia opcji generowanie przeksięgowań

  • wprowadzono możliwość automatycznego przeksięgowania wg daty zapłaty oraz tytułu (w ramach osoby)

  • rozszerzono wybór dokumentów do automatycznych przeksięgowań o dokumenty nadpłacone przez wpłatę

 • Wprowadzono nową opcję do importu danych - możliwość automatycznego przeksięgowania istniejących nadpłat na importowane dokumenty.

 • Do nowego rejestru VAT wprowadzono dodatkowy warunek na osobę.


Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Wprowadzono możliwość zapisu zestawień w plikach QRP (do odczytania bezpłatnym programem QRP.EXE możliwym do pobrania z naszych stron internetowych) oraz eksportu do formatu CSV (możliwość odczytania w arkuszu kalkulacyjnym).


Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • Wprowadzono zabezpieczenie przed importem dokumentów korygujących do dokumentów usuniętych w bazie.

 • Wprowadzono możliwość usuwania wpłat zaliczkowych.

 • Wprowadzono podpowiadanie osoby podczas dopisywania osoby do nowego dokumentu.

 • Do nowo dopisywanych upomnień podpowiadana jest domyślna kwota upomnienia.

 • Podczas importu zapłaconych odsetek uzupełniane są odsetki naliczone dla dokumentów, których dotyczą wpłaty.


Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Umożliwiono generowanie i wydruk faktur na podstawie danych z przypisów. Moduł fakturowania opisany w osobnym punkcie instrukcji obsługi to największa zmiana różniąca program od wersji poprzedniej. Dzięki niemu można tworzyć faktury zbiorcze, obejmujące wiele przypisów od tej samej osoby w tym samym terminie płatności, generowane na podstawie daty utworzenia przypisu, bądź zapłaty za przypis.

 • Dodano opcję porządkowanie bazy umożliwiającą wykonanie i odtworzenie kopii zapasowej bazy oraz usunięcie zapłaconych dokumentów.

 • Dostosowano program do współpracy z bazą Firebird 2.0.

 • Umożliwiono zdefiniowanie kolorów na które podświetlane będą pola podlegające edycji.

 • Wprowadzono szereg drobnych usprawnień:

  • rozbudowano zestawienie bilansowe (o kwoty netto wpłat)

  • przyspieszono zestawienie obrotów wg dokumentów

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.12 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: WINDYKACJA 2
Wielkość: 1984182 B
Dodany: 2010-11-26
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 172 gości oraz 2 użytkowników.