Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


BANK OSNÓW 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Grupowe usuwanie punktów.
 • Eksport punktów zgodny z Bankiem Osnów 3.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Rozwiązano problem niemożności przywrócenia aplikacji z belki systemowej po uruchomieniu jako serwer OLE (czyli przez EWMAPĘ lub OŚRODEK) na systemie Windows 7.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Zmiany związane z eksportem i importem (format XYH) wysokości z górnego lub dolnego znaku stabilizacji dla osnów poziomych I i II klasy.
 • Dodanie możliwości określenia odnośnika poprzez EWMAPĘ (od wersji 10.0) dla numerów punktów.
 • Korekta ustawienia katalogu roboczego w przypadku uruchomienia jako serwera OLE (rozwiązuje to problem tworzenia się plików tymczasowych w katalogu Windows\System32 w czasie zaznaczania poprzez dowolne zapytanie).

Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Dodanie możliwości dopasowania wydruków opisów rastrowych do wielkości strony (powiększanie).
 • Dodanie układu lokalnego do układów wysokościowych.
 • Poprawki do rejestracji serwerów automatyzacji OLE (istotne dla Windows 7).
 • Naprawa wycieku pamięci przy importowaniu opisów z formatu jpg i gif.
 • Dodanie opcji nadpisywania opisów topograficznych podczas importów (po załączeniu tej opcji wszystkie stare opisy topograficzne danego typu dla danego punktu zostają usunięte, na to miejsce wgrany lub wgrane zostaną nowe).
 • Dodanie importu opisów topograficznych na podstawie zgodności nazw plików z numerami punktów.
 • Zmiana nazewnictwa plików opisów topograficznych podczas eksportu danych adekwatnie do opcji importu samych opisów topograficznych.

Nowa funkcja importu opisów topograficznych umożliwia ich zaimportowanie bezpośrednio z wybranego katalogu na dysku i skojarzenie z odpowiednimi punktami osnowy, na podstawie nazw plików opisów. Jeśli opisów określonego formatu ma być przypisanych do danego punktu więcej niż jeden, to następne nazwy plików opisów powinny po numerze punktu zawierać znak # i kolejną liczbę naturalną. Przykładowo, jeśli we wskazanym katalogu istnieją pliki:

   1-1.pcx
   1-1.rtf
   1-1#1.pcx
   1-1#2.pcx

to wszystkie one zostaną zaimportowane jako opisy topograficzne punktu 1-1.

Jeśli numer punktu zawiera człon po znaku / to w nazwach plików powinien on być zastąpiony przez znak ; np.:

   1-1;1.pcx
   1-1;1#1.pcx

te dwa pliki zostaną zaimportowane jako opisy punktu 1-1/1.

Jeśli punkt ma wypełnione pole Układ1, które bierze udział w identyfikowaniu punktów, to należy je dodać w nazwie pliku opisu przed numerem i odzielić znakiem ! np.:

   x!1-1.pcx
   x!1-1#1.pcx

te dwa pliki zostaną zaimportowane jako opisy punktu 1-1 z polem Układ1 równym x.


Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Wyeliminowanie problemów z tworzeniem nowej bazy w wersji 2.04

Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Dodanie współpracy z EWMAPĄ (od wersji 8.07) wykorzystywaną jako serwer WMS.
 • Dodanie trzeciej pary współrzędnych do punktów skojarzonych.
 • Dodanie eksportu punktów skojarzonych w formacie XYH.
 • Dodanie możliwości obrotu o 90 stopni opisu topograficznego podczas wydruku, jeżeli opis nie mieści się na stronie, a po obróceniu się zmieści.

Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Dodanie możliwości umieszczenia konfiguracji w katalogu z programem (plik osnowy.ini).
 • Dodanie importu z formatu swing drugiej i trzeciej pary kątów i odległości dla punktów kierunkowych.
 • Wyeliminowanie problemów z importem punktów z pliku tekstowego z opisami topograficznymi w postaci plików TIFF objawiający się komunikatem o braku pamięci po zaimportowaniu kilkuset punktów.

Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Zwiększenie pola Nazwa w osnowach wysokościowych do 60 znaków.
 • Dodanie dwóch par kątów i odległości dla punktów kierunkowych osnowy poziomej I i II klasy.
 • Dodanie punktów skojarzonych dla osnów pomiarowych,

Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • Umożliwiono automatyczne logowanie się na zarządcę w sytuacji gdy użytkownik zarządca nie ma ustawionego hasła i w bazie użytkowników nie ma nikogo poza zarządcą.
 • Dodano możliwość automatycznego logowania się na użytkownika i hasło przekazane z EWMAPY (od wersji 7.07) w przypadku uruchomienia Banku Osnów przez EWMAPĘ w celu pobierania danych odnośnie punktów osnowy.
 • Opcja zaznaczania wg numeru przy tym samym godle punku początkowego i końcowego porównuje punkty na zasadzie liczb a nie tekstów.
 • Zapis i odczyt warunków sformułowanych w zaznaczaniu punktów wg dowolnych kryteriów.
 • Dodano pole: rząd osnowy pomiarowej.
 • Dodano obsługę autoryzacji zmian.
 • Dodano możliwość pobierania wybranych danych odnośnie punktów osnowy, mogących służyć programowi Ośrodek do uzupełnienia wytycznych dla wykonawcy pracy geodezyjnej o dane odnośnie punktów osnowy.

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Nowy Bank Osnów posiada funkcję umożliwiającą przeliczanie pomiędzy układami współrzędnych.
 • Przeliczone współrzędne są wyświetlane w specjalny sposób, co sygnalizuje, iż nie pochodzą one z pomiaru bezpośredniego.
 • Dodano współrzędne geograficzne punktów osnowy. Współrzędne geograficzne mogą być przydatne podczas lokalizacji punktu osnowy w terenie (wystarczy dowolny ręczny GPS aby zlokalizować punkt osnowy z kilkumetrową dokładnością).
 • Istotnym zmianom uległ moduł do obsługi zeskanowanych opisów topograficznych:
  • przyspieszono wyświetlanie,
  • dodano płynne powiększanie/pomniejszanie.
 • Dane tekstowe są obecnie edytowane w nowym, znacznie bardziej zaawansowanym edytorze.
 • Pozostałe zmiany:
  • dodanie możliwości grupowego przypisywania wartości
  • dodanie logowania i obsługi bazy użytkowników
  • dodanie możliwości dopasowania wydruków opisów rastrowych do wielkości strony
  • dodanie możliwości przeglądania tylko zaznaczonych lub wybranych przez EWMAPĘ punktów
  • dodanie możliwości odczytywania przez EWMAPĘ współrzędnych punktów ze wszystkich par współrzędnych przechowywanych przez Bank Osnów (od wersji 6.07 EWMAPY)
  • eksport i import w formacie EWMAPY, xyh oraz z wersji dosowych pozwala na wybór pary współrzędnych, która ma być eksportowana lub importowana
  • ułatwienia związane z dodaniem skrótów klawiaturowych, akceleratorów i możliwością pracy "bez myszki"
  • nowo dodawany punkt przyjmuje wartości pól ostatnio wybranego punktu
  • automatyczne uzupełnianie na podstawowej zakładce pola "opis topograficzny" po dodaniu lub usunięciu opisu skojarzonego z danym punktem.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.09 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: BANK OSNÓW 2
Wielkość: 1102150 B
Dodany: 2012-07-11
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 154 gości oraz 0 użytkowników.