Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 3 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 3.20:

 • Zawiera poprawki zauważonych w programie usterek.

UWAGA: Ponieważ wersja 3.19 może w pewnych warunkach powodować przyrost rozmiaru plików z warstwami prosimy o NIEUŻYWANIE tej wersji i pobranie najnowszego upgrade 3.20 lub skorzystanie z poprzedniej wersji programu (należy przemianować plik ewmapa.bak na ewmapa.exe - w kartotece z programem EWMAPA).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 3.19:

 • Poprawiono opcję eksportu warstw tekstowych i liniowych do formatu DXF
 • Poszerzono możliwości opcji odczytu rastrów z pliku rastry.cfg

Uaktualnienie do wersji 3.18:

 • Poprawiono import działek bez operatów

Uaktualnienie do wersji 3.17:

 • Poprawiono błąd podwójnego numerowania punktów przy przenoszeniu warstw do działek
 • Poprawiono odczyt pliku rastry.cnf
 • Dodano możliwość skręcania numerów działek i konturów

Uaktualnienie do wersji 3.16:

 • Poprawa obsługi pliku konfiguracyjnego baza.ini
 • Dodano ograniczenie na maksymalną liczbę znaków dla odpowiednich pól przy dodawaniu operatów

Uaktualnienie do wersji 3.15:

 • Wyeliminowano błąd przy powiększeniu okna po wyborze obiektu bez elementów
 • Usunięto błąd ignorowania układu lokalnego i strefy odwzorowawczej w konfiguracji baz
 • Poprawiono sposób proponowania miejsca położenia krzyży we wpasowaniu precyzyjnym

Uaktualnienie do wersji 3.14:

 • Poprawa błędnego tworzenia indeksu KERG-Punkt w rezerwacji punktów
 • Poprawa błędu konwersji numeru na duzy format (działki, punkty)
 • Dodanie odczytu i interpretacji pliku kody_u.ini dla konturów nie bedących główną bazą
 • Dodanie dostępu do operatów dla dodatkowych baz działek i konturów
 • Małe/duże litery w przeliczaniu godła lokalnego na współrzędne prostokąta
 • Przyspieszenie wyświetlania godeł lokalnych przy dużych ilościach sekcji pierwotnych
 • Wyeliminowanie działek archiwalnych z eksportu tekstów z działkami na których leżą
 • Poprawienie wyboru dodanych punktów po podziale działki
 • Dodanie kryteriów eliminacji powtarzających się elementów przy importach na warstwy
 • Dodanie możliwości nie obcinania regionem podziałów sekcyjnych
 • Dodanie wymuszenia załadowania zerowego planu oraz poprawienie oszukiwania przy eksporcie rastra

Uaktualnienie do wersji 3.13:

 • Usunięcie błędu edycji rastra
 • Dodanie obsługi podpisu pod wyrysem
 • Dodanie kontroli tekstów w imporcie warstw z eliminacją
 • Naprawa otwierania zbiorów przy indeksowaniu operatów

Uaktualnienie do wersji 3.12:

 • Poprawa sprawdzania stopnia generalizacji podczas tworzenia rastra 256 kolorów z plikiem DAN
 • Dodanie możliwości nie pokazywania komunikatu o nieistniejącej podwarstwie podczas importu i eksportu do DXF
 • Poprawa obliczania obszaru po załadowaniu działek przez obszar w bazie z samymi punktami
 • Dodanie sprawdzania numerów punktów przed zamknięciem okienka

Uaktualnienie do wersji 3.11:

 • Dodanie usuwania nowych rastrow z eksploratora EwMapy
 • Usunięcie problemu usuwania rastra lub szrafury ostatnio wybranego w ekploratorze EwMapy
 • Poprawa szukania numeru działki lub punktu w celowniku przy obciętych numerach
 • Poprawa obsługi bitmap (sharing) w menu widoczności i aktywności
 • Dodanie eksportu operatów
 • Eliminacja importu dzialek wielokrotnie występujących w pliku do importu
 • Dodanie możliwości zmiany formatu numerów działek i punktów
 • Eliminacja dzielenia przez 0 w dynamicznym wyswietlaniu punktow i dzialek

Uaktualnienie do wersji 3.10:

 • Poprawa naprawy bazy działek o usuwanie rekordów z błędnymi danymi
 • Edycja menu widoczności i aktywności
 • Poprawa sprawdzania numerów obrębów przy przenumerowaniu działek i punktów

Uaktualnienie do wersji 3.01:

 • Poprawienie opcji kopiowania do schowka w edycji rastra
 • Wyeliminowano błędne położenie rastra EVR po wpasowaniu prostym o wiele punktów
 • Przekazywanie ścieżki do katalogu działek przy sprawdzaniu operatów z Ośrodkiem kiedy nie ma bazy działek

Uaktualnienie do wersji 3.00:

 • Barwne rastry; precyzyjne ich wpasowanie i edycja

  Jedną z bardziej istotnych nowości jest możliwość obsługi przez program EWMAPA barwnych rastrów. Barwne rastry będą mogły być przechowywane w trybie 256 kolorów, co umożliwi określenie kolorów przezroczystych (podobnie jak dla rastra monochromatycznego) oraz pełnych kolorów. Raster 256-kolorowy, szczególnie nadaje się do przechowywania zeskanowanej barwnej mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej i mapy topograficznej. Raster pełnokolorowy idealnie nadaje się do przechowywania zdjęć lotniczych. Nowy format rastra obsługuje także rastry monochromatyczne.

  Oprócz nowych formatów rastra dodano także nowe metody wpasowania. Na szczególną uwagę zasługuje metoda wpasowania afinicznego.

  Zupełną nowością jest możliwość wpasowania zdjęć lotniczych - zezwalająca na tworzenie kartometrycznego ortofotogramu. Istnieją dwa typy takiego wpasowania - przybliżony (bez współrzędnych wysokościowych i numerycznego modelu terenu) oraz pełny (wymagane są wówczas wartości X,Y,H każdego punktu dostosowania oraz numeryczny model terenu utworzony np. przy wykorzystaniu opcji interpolacji warstwic).

  Nowe rastry (monochromatyczne i kolorowe) mogą być edytowane i przycinane już po wpasowaniu.

  Podkreślenia wymaga możliwość wykorzystania rastra wysokościowego do zarządzania kryzysowego. Jednym z ważniejszych problemów, który pojawił się podczas ostatnich powodzi, była ocena granic obszaru zagrożonego zalaniem oraz głębokości zalania. Nowy typ rastra wysokościowego (mapa fizyczna terenu) umożliwia szybkie i dokładne określenie ewentualnych skutków wylewu, co w połączeniu z informacjami o działkach i znajdujących się na nich budynkach, o ich właścicielach oraz o podziemnym i nadziemnym uzbrojeniu terenu, informacjami znajdującymi się w SIT opartym o mapę numeryczną, umożliwia podejmowanie trafnych i optymalnych decyzji ratowniczych. Ten typ rastra nadaje się także do analiz zanieczyszczenia terenu, zniekształceń powstałych na wskutek eksploatacji górniczej, innych analiz fizjograficznych, inżynierskich, ubezpieczeniowych itp.

 • System ewidencji gruntów i budynków oparty o mapę rastrową

  Utworzenie w EWMAPIE specjalnej warstwy dla numerów działek, przy wykorzystaniu technologii ścieralnego (zdatnego do aktualizacji) rastra, umożliwia połączenie interfejsem części opisowej ewidencji gruntów z zeskanowanym obrazem istniejących map ewidencyjnych. Łącznikiem jest wyniesiony na odrębną warstwę numer działki. Uzyskany rastrowy obraz mapy ewidencyjnej nadaje się do wnoszenia pomiarów uzupełniających w postaci wektorowej z możliwością wytarcia obrazu rastrowego w miejscu wniesienia pomiaru uzupełniającego.

  Oznacza to, że przy zachowaniu technologii wnoszenia pomiarów uzupełniających, podobnej do mapy tradycyjnej, uzyskuje się przejście na zinformatyzowaną postać mapy w trybie ciągłym, dysponując przez cały czas możliwością wykonywania wyrysów, odrysów i odpisów z operatu ewidencyjnego oraz dysponując pełną graficzną ilustracją części opisowej ewidencji gruntów i budynków.

 • Zintegrowanie EWMAPY z systemem OŚRODEK

  Przejęcie przez EWMAPĘ dla Windows 95/98/NT prawie wszystkich funkcji podstawowych SIT doprowadziło do integracji z systemem OŚRODEK.

  W EWMAPIE 3 funkcje integrujące obejmują:

  • kontrolę wprowadzanego numeru KERG (podczas rezerwacji numerów punktów),
  • kontrolę wprowadzonego operatu,
  • wyświetlenie w trybie pracy z EWMAPĄ danych zawartych w KERG-u,
  • wyświetlenie informacji o operacie i robocie, w trakcie której powstał określony obiekt.
 • Interpolacja warstwic

  W wersji EWMAPY dla DOS i WINDOWS dostępny był program do automatycznej interpolacji warstwic. Obecnie program ten został przeniesiony na platformę WINDOWS i dodatkowo ściślej zintegrowany z programem EWMAPA. Program ten służy także do przygotowywania (na podstawie pikiet) numerycznego modelu terenu dla ortofotogramów i rastrów wysokościowych.

  Nowością modułu do interpolacji warstwic jest opcja importu odcinków opisanych w przestrzeni trójwymiarowej. Różnica pomiędzy tymi odcinkami a pikietami polega na tym, że podczas rozpinania siatki trójkątów, wprowadzone linie nie mogą być usunięte. Ułatwia to interpolację w pobliżu miejsc o dużym nachyleniu - wały, skarpy.

 • Szrafury "od ręki"

  Szrafury są elementem systemu wykorzystywanym, między innymi do poprawy prezentacji danych. W wersji 2.0 szrafurowane mogą być działki, kontury lub obiekty powierzchniowe. W wersji 3.0 programu, szrafury mogą powstawać także "od ręki" - poprzez wskazanie zamkniętego obszaru lub z markera powierzchniowego.

 • Pozostałe zmiany to:
  • Zastępcza warstwa dla działek - numery działek mogą znajdować się na warstwach, co ułatwia tworzenie mapy numerycznej technologią "uproszczoną" - numery działek na warstwie, pozostała treść na rastrze.
  • Określenie strefy odwzorowawczej dla każdej bazy.
  • Kontrola wprowadzanych numerów KERG i OPERATÓW z systemem OŚRODEK, wyświetlanie informacji o KERGU i operacie zgromadzonych w OŚRODKU.
  • Opcja wsadowej zamiany parametrów punktu (cechy, stabilizacji, współrzędnych).
  • Podział działki - usunięcie starego numeru i wstawienie serii nowych.
  • Zrzut na warstwy punktów granicznych, także punktów stabilizowanych.
  • Aktywacja warstwy przez kliknięcie (bez konieczności wywoływania eksploratora).
  • Zmiany w blokach:
   • konstrukcja bloku na podstawie filtru,
   • konstrukcja bloku na podstawie markera powierzchniowego,
   • konstrukcja bloku jako powierzchni.
  • Pobieranie i zanumerowanie punktów w bloku.
  • Eksport pikiet w formacie
  • Eksport tekstów z działkami, na których leżą - analiza położenia tekstów względem działek.
  • Konfiguracja obiektów wewnątrz programu EWMAPA.
  • Obsługa digitizera.
  • Transformacja warstw i działek do innego układu współrzędnych (transformacja afiniczna).
  • Automatyczne wymiarowanie (wkreślanie czołówek).
  • Przesuwanie węzła (modyfikacja punktu wspólnego elementów położonych na warstwach).
  • Nowe generatory: taras i schody (według najnowszej K1).
  • Możliwość umieszczenia plików EWMAPA.INI i BAZA.INI na dysku sieciowym.
  • Wizualny kreator menu widoczności i aktywności.
  • Odczyt rastra TIFF G3 i G4.
  • Tymczasowe rozmieszczenie numerów działek i konturów przed wydrukiem (możliwość powielenia numerów).
  • Automatyczna budowa topologii (opcja dostępna w blokach).

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 3.20 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 3
Wielkość: 1192258 B
Dodany: 2005-05-20
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 3
Wielkość: 1113095 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 311 gości oraz 1 użytkownik.